Рефераты по финансовому менеджменту

Фінансова діяльність товариств з обмеженою відповідальністю

26 Октября 2011, курсовая работа

Предмет дослідження - фінансова діяльність ТОВ «УКРСІЛЬГОСПМАШ». Об’єктом дослідження є процес організації і методології фінансової діяльності суб’єкта господарювання.
Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи є періодичні публікації передових економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали, статут, фінансова звітність за 2008 та 2009 роки.
Дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами

27 Октября 2011, реферат

Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.

Фінансова політика Кіпру

12 Декабря 2011, реферат

Вигідне розташування Кіпру, чудова комерційна інфраструктура, політична стабільність, переваги податкової політики і європейський стиль життя – ось тільки декілька факторів, які сприяють перетворенню острова у важливий фінансовий центр.
Політика заохочення іноземної участі в економіці острова підтримується офіційними особами і владою, а також самими мешканцями Кіпру.

Фінансова стратегія та фінансова політика підприємства, задачі, що має вирішувати фінансовий менеджер для досягнення стратегічних цілей

08 Апреля 2012, доклад

Успішна практична реалізація фінансового менеджменту багато в чому визначається обґрунтованістю його стратегії і тактики.
Під фінансовою стратегію підприємства слід розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найефективніших шляхів їх досягнення.
Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства.

Фінансове планування й прогнозування в системі фінансового менеджменту

20 Ноября 2012, реферат

Керувати — значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати. Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльності і керування підприємством являється планування, у тому числі фінансове.
У ринковій економіці планування на підприємстві — внутрішньо фірмове планування — не носить елементів директивності. Ціль внутрішньо фірмового планування — забезпечування оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього засобів, досягнення конкурентноздатності і прибутковості підприємства, а також планування доходів і витрат підприємства, руху його коштів.

Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання

03 Марта 2013, реферат

Фінансове планування — це визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо) і їх розподілу за напрямками використання в запланованому році (періоді).
Фінансове планування є необхідним елементом управління економікою. Якщо фінанси охоплюють усі аспекти діяльності підприємств, то фінансове планування виражає їх у відповідних фінансових показниках, що використовуються в управлінні економікою. Без фінансового планування неможливо досягти рівня управління економікою, що забезпечить підприємству підвищення ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне вирішення соціальних питань і матеріального стимулювання працівників. У цьому зв'язку в умовах ринку потрібен значно вищий, ніж існує нині, науково обґрунтований рівень планування фінансово-господарської діяльності підприємств.

Фінансовий аналіз

02 Ноября 2011, контрольная работа

На підставі аналітичного балансу та даних фінансової звітності необхідно проаналізувати інвестиційну привабливість підприємства. З цією метою розрахувати показники фінансової стійкості, відхилення в розрізі показників. За результатами розрахунків зробити висновки щодо доцільності його інвестування.

Фінансовий аналіз як елемент фінансового менеджменту

03 Апреля 2013, курсовая работа

В умовах ринкової економіки підвищується самостійність і відповідальність суб’єктів господарювання у підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічної оцінки існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.
Аналіз останніх публікацій. Про підвищену цікавість до проблем фінансового аналізу свідчить велика кількість публікацій. Деякі автори, як наприклад, Крилов Е.І., Власова В.М., Журавкова І.В. розглядають проблему проведення фінансового аналізу з боку внутрішніх користувачів. Науменкова С.В. у своїх роботах розглядає окремо вплив галузевих та регіональних особливостей діяльності підприємства.

Фінансовий менеджмени

13 Ноября 2011, курсовая работа

Біля витоків української управлінської науки стоїть всесвітньо відомий економіст М.Туган-Барановський. Народився Михайло Іванович 8(21) січня 1865 р. в селі Солонинівка Куп'янського повіту на Харківщині у дворянській родині. Закінчив фізико-математичний і юридичний факультети Харківського університету.
Широкий діапазон знань з природничих та суспільних дисциплін дав змогу вченому за коротке творче життя написати низку фундаментальних наукових праць, які збагатили світову економічну науку новими концепціями й теоріями та позначились на розвитку головних її напрямів у XX ст.

Фінансовий менеджмент

28 Марта 2012, реферат

Сучасний етап розвитку нашої країни відрізняється динамізмом та змінами у всіх сферах громадського життя. Процес оновлення торкнувся усіх без виключення політичних, соціальних та економічних інститутів.

Фінансовий ризик та фінансовий важіль

12 Февраля 2013, контрольная работа

Невід'ємною складовою комерційних ризиків є фінансові, тому що їх першопричина — структура капіталу. Управління фінансовими ризиками називають ризик-менеджментом, метою якого є ідентифікація ризиків, їх оцінювання і нейтралізування. До основних завдань ризик-менеджменту належать визначення цілі ризику і ризикових вкладень капіталу, ймовірності настання події, ступеня і розміру ризику; аналіз зов¬нішнього середовища; вибір стратегії управління ризиком і засобів його зниження.

Фінансовий ринок і класифікація фінансових ринків

04 Марта 2013, реферат

Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи тільки в умовах ринкової економіки, коли переважна частина фінансових ресурсів мобілізується суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купівлі-продажу. По суті, це інфраструктура фінансової системи, яка забезпечує функціонування насамперед базової сфери — фінансів суб’єктів господарювання. В умовах адміністративної економіки фінансового ринку практично не існувало, оскільки формування ресурсів та їх перерозподіл здійснювалися на директивних засадах через бюджет та банківську систему.

Фінансовий стан підприємства та заходи щодо фінансового оздоровлення

24 Января 2012, курсовая работа

Метою дослідження є вивчення та аналіз показників фінансової стану, визначення шляхів для фінансового оздоровлення підприємства та забезпечення постійної платоспроможності, високої ліквідності балансу, фінансової незалежності і високої результативності господарювання.
Виходячи з поставленої мети, у роботи вирішено наступні завдання :
дано визначення фінансового стану;
проведено аналіз показників стабільності;
визначені шляхи фінансового оздоровлення підприємства.

Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу

02 Апреля 2013, курсовая работа

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України помітно, що ефективна фінансова діяльність підприємств неможлива без постійного залучення позичкових засобів. Бо саме використання позичкового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг господарської діяльності підприємств, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, формування різноманітних цільових фондів і, як наслідок, - підвищити ринкову вартість підприємств.

Фактори, які впливають на прийняття фінансових рішень

27 Декабря 2011, контрольная работа

Для ефективного управління організацією необхідно правильне і своєчасне прийняття безлічі фінансових рішень. Саме фінансові рішення, прийняті керівниками будь-якої організації, визначають не тільки ефективність її діяльності, але і можливість її сталого розвитку у швидко мінливому світі. Підприємництво в наші дні не може бути без ризику, брати на себе ризик підприємця змушує невизначеність господарської ситуації, невідомість умов політичної і економічної ситуації та перспектив зміни цих умов. Чим більше невизначеність ситуації при прийнятті фінансового рішення, тим вище і ступінь ризику.

Факторинг в Казахстане

11 Декабря 2011, доклад

В настоящее время многие казахстанские, да и не только казахстанские предприятия сталкиваются с такими проблемами как:
недостаточная капиталовооруженность предприятий;
растущие риски кредитования;
высокая дебиторская задолженность;
рост неплатежей;
указания иностранных клиентов о покупке товара по открытым счетам.

Факторинг с точки зрения риска

10 Января 2012, контрольная работа

Отличительной особенностью инвестиционной лизинговой деятельности являются множественность ее участников, большое количество комбинаций их взаимоотношений. Проектанты лизинговых сделок стремятся согласовать интересы всех договаривающихся сторон и минимизировать риски. Наиболее верный способ снижения степени риска каждым участником лизинговой сделки – распределение риска между участниками проекта. В мире разработано много таких схем.

В практике реализации различных схем финансирования и предоставления гарантий в последнее время все чаще используется факторинг.

Факторинг – это операция, в ходе которой осуществляется финансирование текущей деятельности предприятия за счет выкупа у него различных долговых обязательств покупателя товаров (услуг).

Факторинговые операции

25 Ноября 2011, курсовая работа

В финансовой системе Казахстана банковская система выступает регулятором денежного обращения, операций, проводимых с использованием наличных и безналичных денежных средств. Взаимоотношения между предприятиями по поводу поставки продукции, выполнения работ или оказания услуг не всегда строятся на оплате в момент продажи, в отдельных случаях возникает отсрочка платежа, признание дебиторской задолженности (задолженности покупателей и заказчиков) и лишь потом – фактическая оплата (зачисление денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия).

Факторинговых операций комерческих банков

21 Марта 2012, курсовая работа

В результате сегодня некоторые банки, несмотря на существующие проблемы, все же развивают новый вид кредитования - факторинговое обслуживание, которое представляет собой переуступку неоплаченных долговых требований (счетов фактур и векселей), возникающих между контрагентами в процессе реализации товаров и оказания услуг на условиях коммерческого кредита, факторинговому отделу банка чаще всего на условиях немедленной оплаты до 90% от стоимости поставок и уплаты остальной части

Факторы влияющие на формирование себестоимости продукции

27 Апреля 2012, курсовая работа

Цель работы – изучение факторов, влияющих на формирование себестоимости продукции.
Для достижения ставленой цели необходимо решить следующие задачи:
изучить экономическую сущность себестоимости продукции и факторов влияющих на нее,
определить подходы и методика планирования снижения себестоимости по факторам,
выполнить обоснование влияния факторов на снижение себестоимости продукции.

Финансирование и инвестиции на ОАО "ДМЗ"

08 Февраля 2013, курсовая работа

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.

Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения

25 Февраля 2013, доклад

Информация-это сведения (знания), уменьшающие неопределенность в той области, к которой они относятся. Информация представляет собой новое знание, причем она не существует в готовом виде сама по себе, как товар на складе, а генерируется потребителем из информационного сырья, т. е. данных, потенциально несущих информацию.
Под информационным обеспечением системы управления предприятия следует понимать совокупность информационных ресурсов и способов их организации, необходимых и пригодных для реализации аналитических и управленческих процедур, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия. Ключевое понятие в информационном обеспечении — это «информация».

Финансовая деятельность и анализ

10 Декабря 2010, курсовая работа

Данная работа представляет собой оценку финансовых возможностей коммерческой организации.

Целью работы является оценка результативности финансовой деятельности и анализ.

Задачи данной работы:

1.Рассмотреть финансовую отчетность
2.Исследовать финансовые показатель организации.
3.Провести оценку и анализ финансовых возможностей

Финансовая отчетность

21 Марта 2011, курсовая работа

I Теоретические и методологические аспекты составления и представления финансовой отчетности.
Сущность, элементы и назначения финансовой отчетности
Принципы и правила составления финансовой отчетности

Финансовая отчетность и прогнозирование

11 Декабря 2011, контрольная работа

Имущество предприятия - это то, чем оно владеет: основной капитал и оборотный капитал, выраженный в денежной форме и отраженный в самостоятельном балансе предприятия.
В условиях рыночной экономики субъекты хозяйственной деятельности прибегают к анализу имущественного состояния предприятий периодически в процессе регулирования, контроля, наблюдения за состоянием и работой предприятий, составления бизнес-планов и программ, а также в особых ситуациях.

Финансовая политика

21 Декабря 2011, курсовая работа

Цена товара – это количество денег соответствующей валютной системы, которое может получить продавец от покупателя за весь товар или единицу товара при определённых, устраивающих обе стороны, условиях.
Ценовая политика предприятия является составной частью общей политики предприятия наряду с товарной, сбытовой и коммуникационной политикой.
Ценовая политика заключается в определении и поддержании оптимальных уровней структуры цен, взаимосвязей цен на товары в рамках ассортимента предприятия, в своевременном изменении цен с целью достижения максимально возможного успеха в конкурентной

Финансовая политика и финансовая стратегия организации (на примере ОАО «Астраханьэнерго

07 Ноября 2012, курсовая работа

Стратегии разрабатываются всегда исходя из реально существующей ситуации, но призваны направлять действия предприятия в долгосрочном плане, когда исходные положения, принятые при разработке, могут уже не соответствовать реалиям рынка. В условиях рыночной экономики предпринимателям не стоит рассчитывать на стабильный доход и успех без четкого и эффективного планирования своей деятельности.

Финансовая политика и контроль

10 Апреля 2012, реферат

Элементы и типы финансовой политики. Основные составляющие финансовой политики и их характеристика. Понятие и виды финансового контроля.

Финансовая политика корпораций

18 Апреля 2012, курсовая работа

Построение финансовой политики побуждает предпринимателя ясно представлять намеченные цели, способы, приемы, средства, механизмы и возможности их достижения. Проведение финансовой политики требует подбора адекватных форм, способов, приемов, средств и механизмов ее реализации. Финансовая политика призвана учесть многофакторность, многокомпонентность и многовари­антность управления финансами для достижения намеченных целей и выполнения поставленных задач. При отсутствии такой политики действия руководства и персонала становятся неосознанными, хао­тичными, недальновидными.

Финансовая политика некоммерческих организаций на примере МУк ИКМ "Самарская Лука"

22 Октября 2011, дипломная работа

Целью данной дипломной работы является разработка финансовой политики Муниципального учреждения культуры историко-краеведческого музея «Самарская Лука».
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты финансовой политики;
- исследовать формирование финансовых ресурсов учреждения;
- рассмотреть направления использования финансовых ресурсов учреждения;
- провести анализ доходов по внебюджетной деятельности;
- разработать и экономически обосновать инвестиционную политику некоммерческого предприятия;
- предложить мероприятия по формированию политики финансового оздоровления.