Рефераты по страхованию

Демонополизация страхового дела

29 Октября 2010, контрольная работа

Демонополизация страхования - преодоление исключительного права государства на проведение страховых операций - проявилась, во-первых, в создании негосударственных страховых обществ и, во-вторых, в преодолении монополии союзных структур при решении юридических и экономических вопросов страхового дела. Начало реальной демополизации страхового дела в нашей стране положил закон «О кооперации», принятый Верховным Советом СССР 26 мая 1988 года. Этим законом предусматривалось, что кооперативы могут страховать своё имущество и другие имущественные интересы в органах государственного страхования, а также создавать кооперативные страховые учреждения, определять условия, порядок и виды страхования. Однако уже с самого начала кооперативные организации не ограничились сферой, определённой законом, и стали проводить различные операции по имущественному, кредитному и страхованию жизни

Державне регулювання страхової діяльності в Україні

04 Апреля 2013, контрольная работа

В кожній країні держава намагається регулювати будь-який вид людської діяльності.
В новому тлумачному словнику української мова термін „регулювати" визначається як „достосовувати, впорядковувати що-небудь керуючись чимось, підкоряючи його відповідним правом. У відповідності до зазначеного розуміння терміну "регулювати"кожна держава має свою створену систему регулювання в країні внутрішніх та міжнародних економічних відносин.

Державне регулювання соціального страхування в Україні

01 Ноября 2012, реферат

Страхування є важливим компонентом суспільного виробництва, дійовим інструментом захисту економічної і соціальної сфер суспільства. Його ефективне використування в нових умовах господарювання і формування ринкових відносин можливе на базі розробки і подальшого проведення державної страхової політики.
Необхідність активного втручання держави в процеси суспільного розвитку об’єктивно обумовлена особливо там, де це необхідно для повної реалізації суспільно-економічних цілей.

Державне регулювання соціального страхування в Україні

30 Октября 2012, реферат

Актуальність даної роботи полягає в тому, що соціальне страхування - найважливіший елемент життя суспільства. Розгляд досвіду зарубіжних країн у цій сфері має вказати на ті досягнення і ті помилки, які були допущені іноземними державами в організації системи державного соціального страхування. Адже вчитися на помилках інших - набагато більш доцільно й безболісно, ​​ніж на своїх. Таким чином, вивчення досвіду інших країн у сфері державного соціального страхування має сприяти тому, щоб в Росії проводилася така політика в галузі соціального страхування, яка довела свою спроможність і суспільну корисність і відкидалися ті рішення, які можуть негативно позначитися на суспільному житті країни.

Державне регулювання страхової діяльності

22 Декабря 2012, реферат

Страховий ринок як частина фінансової сфери є об'єктом державного регулювання і контролю. Державне регулювання страхового ринку – сукупність економічних, адміністративно-правових та організаційно-технологічних відносин між суб’єктами страхового ринку і державою під час цілеспрямованого
комплексного впливу останньої на страховий ринок як єдину систему .

Державне регулювання страхової діяльності

31 Марта 2013, доклад

Державне регулювання страхового ринку – сукупність економічних, адміністративно-правових та організаційно-технологічних відносин між суб’єктами страхового ринку і державою під час цілеспрямованого комплексного впливу останньої на страховий ринок як єдину систему.
Вплив держави на страховий ринок здійснюється переважно через формування законодавчої і нормативної бази діяльності учасників страхового ринку та передбачає вибір моделі державного регулювання.

Деякі загальні особливості морського страхування та історії його розвитку

21 Ноября 2011, контрольная работа

Розвиток морської торгівлі сприяв бурхливому розвитку мореплавання. Перевезення різних вантажів у різних напрямках стали однією з причин росту і могутності морських держав. Для збереження коштів і покриття різних ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями у перевізників, пасажирів, вантажовласників і інших суб'єктів виникла потреба в морському страхуванні

Деятельность страховых организаций в условиях перехода к рынку

24 Ноября 2011, реферат

Страхование -- одна из важнейших категорий общественных отношений. Рискованный характер общественного производства -- главная причина беспокойства каждого собственника имущества и товаропроизводителя за свое материальное благополучие. На этой почве закономерно возникла идея возмещения материального ущерба путем солидарной его раскладки между заинтересованными владельцами имущества.

Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке

01 Апреля 2013, курсовая работа

Современное рыночное хозяйство подвержено действию многочисленных рисков природного, техногенного, экономического, политического характера. Причем отмечаются тенденции увеличения вероятности наступления рисковых событий, возрастания тяжести их последствий, рост стоимости объектов страхования. Указанные объективные изменения сопровождаются повышением требований к финансовой устойчивости страховых предприятий, т.е. их способности гарантировать защиту имущественных интересов граждан, предприятий и государства.

Деятельность медицинских учреждений в условиях обязательного и добровольного медицинского страхования

22 Октября 2012, курсовая работа

В течение почти десятилетнего периода своего функционирования добровольное медицинское страхование завоевало одно из лидирующих положений на отечественном страховом рынке, стало полноправным участником системы финансирования здравоохранения и на сегодняшний день не утратило своей актуальности и перспективности.
Настоящая работа посвящена основам современной практики добровольного медицинского страхования, цель ее – представление необходимого минимума комплексной информации о добровольном медицинском страховании и обязательном медицинском страховании с позиций его современного состояния.

Динамика развития ОАО СК «РОСНО» в 2010 году

25 Октября 2011, практическая работа

Развитие компании и ее устойчивое финансовое положение на современном рынке страхования в России находит отражение в динамике основных показателей за 2010 год. Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО», являясь универсальной страховой компанией, стремится к постоянному расширению спектра услуг, предлагаемых клиентам.

Дневник производственной практики

18 Ноября 2010, отчет по практике

Дневник производственной практики в филиале ОСАО «Ингоссстрах» в г. Воронеже.

Добровільне страхування

17 Марта 2012, реферат

Мета даної роботи: вивчення історичного аспекту становлення ДМС в Україні та його роль у забезпечення ефективності системи охорони здоров’я.

Добровільне страхування майна підприємств, установ,організацій

30 Марта 2013, реферат

З підприємствами можуть бути укладені договори страхування частини майна (окремого об’єкта, транспортних засобів, машин, будівель, обладнання, товарно-матеріальних цінностей) за повною вартістю (вибіркове страхування), зокрема майна, переданого в оренду, експонатів виставок, страхування на час ведення експериментальних або дослідницьких робіт.
Договір страхування всього майна може бути укладений на балансову або договірну вартість або на певну її частину (процент). Якщо майно взяте на страхування на певну частину (процент), то всі об’єкти вважаються застрахованими на ту саму частину.

Добровольное и обязательное медицинское страхование

12 Декабря 2010, реферат

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном. Обязательное страхование является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам страны равные возможности в получении медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе соответствующих государственных программ и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования. Оно может быть коллективным и индивидуальным.

Добровольное и обязательное медицинское страхование

14 Сентября 2013, контрольная работа

О своем здоровье следует заботиться, и чем раньше начать уделять ему внимание, тем лучше. Одним из важнейших элементов системы поддержания здоровья в странах с развитой рыночной экономикой является медицинское страхование. В настоящее время в нашей стране оно осуществляется путем социального страхования: финансирование происходит на трехсторонней основе посредством целевых взносов предпринимателей, самих работников, а также субсидий государства из общих или целевых бюджетных поступлений.
Итак, пока существует человечество, а соответственно есть и забота о здоровье, вопросы о медицинском страховании, его структуре и усовершенствовании будут являться актуальными.

Добровольное и обязательное страхование

04 Сентября 2010, контрольная работа

Добровольное страхование возникло еще в далекой древности, как следствие торгово-экономических отношений. Вначале виды добровольного страхования особым разнообразием не отличались. Риск убытков, особенно при морских путешествиях, заставлял людей искать способы их покрытия. Еще в Древней Греции существовали общества, являющиеся аналогом современных страховых компаний. С наступлением эпохи великих географических открытий, актуальность страхование возросла в разы. Торговые путешествия в страны Азии, Африки, Америки, Ближнего и Дальнего Востока сулили огромные доходы, равно как и немалые убытки, в случае кораблекрушений, болезней, стихийных бедствий и т.д.

Добровольное медицинское страхование

13 Января 2011, контрольная работа

В России становление системы помощи населению при болезни связывается, в первую очередь, с развитием в конце 19 века земской медицины, дотируемой за счет казны, ассигнований губернских и уездных властей. Однако медицинское страхование в дореволюционной России не получило такого распространения как в Европе. Медицинское страхование развивалось в основном только на крупных предприятиях Москвы и Санкт-Петербурга.

Добровольное медицинское страхование

24 Ноября 2011, контрольная работа

Личное страхование представляет собой отрасль страхования, где в качестве объектов страховой защиты выступают жизнь, здоровье и трудоспособность человека.
Медицинское страхование является формой защиты интересов населения в охране здоровья. Его цель – обеспечение гарантий гражданам при возникновении страхового случая в получении медицинской помощи за счет накопленных средств, а также финансирование профилактики заболеваний.

Добровольное медицинское страхование

19 Декабря 2011, доклад

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программ обязательного медицинского страхования.
Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком. Правила добровольного медицинского страхования, определяющие общие условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с положениями Закона РФ от 27.11.92 г. № 4015-1 «О страховании». Конкретные условия страхования определяются при заключении договора страхования.

Добровольное о обязательное страхование

13 Декабря 2011, контрольная работа

Необходимость в страховании, вообще, появилась давно. Это было связано с развитием торговых и экономических, гражданских и правовых отношений в мире. Как предприятия, так и частные лица всегда пытались сократить ущерб от различных внешних непредсказуемых явлений. Поэтому, с возникновением потребности в уменьшении влияния рисков, появлялись и специальные лица и учреждения, бравшие на себя ответственность по этим рискам за определённую плату.

Добровольное страхование

20 Ноября 2010, реферат

В Україні добровільне страхування від нещасних випадків на підставі своїх індивідуальних умов та правил страхування здійснює більшість страхових компаній, занесених до Державного реєстру страховиків. Розглянемо основи проведення добровільного страхування від нещасних випадків з урахуванням досвіду Національної акціонерної страхової компанії (НАСК) «Оранта», яка здійснює цей вид страхування близько 80 років і пройшла всі етапи його становлення і розвитку. До речі, її досвід запозичили й багато молодих страховиків.

При цьому слід зазначити, що лише за часи незалежності в Україні умови страхування від нещасних випадків змінювалися кілька разів. Це було віддзеркаленням як змін законодавчої бази, так і реального стану економіки та інфляційних процесів, що відбувалися в державі.

Добровольное страхование

05 Декабря 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы состоит в оценке эффективности добровольного страхования в РФ.
В соответствии с указанной целью в курсовой работе были поставлены следующие задачи:
- дать понятие добровольного страхования;
- изучить систему добровольного страхования в РФ;
- изучить структуру добровольного имущественного страхования и страхование ответственности;
- разработать практические рекомендации по повышению эффективности добровольного страхования в РФ.
Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и списка литературы.

Добровольное страхование

02 Мая 2012, курсовая работа

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с возмещением расходов, понесенных Страхователем (Застрахованным лицом) в период временного пребывания за пределами государственной границы Российской Федерации.
Страхователями признаются дееспособные физические лица, а также юридические лица (организации, страхующие своих сотрудников, туристические фирмы, транспортные агентства и т.п.), заключившие со страховой организацией (далее — Страховщик) договор страхования.
Целью настоящей курсовой работы является изучение правовой базы страхования, договора страхования и его характеристики.
Задача данной работы – рассмотрение её актуальности и объектов.

Добровольное страхование жизни

03 Декабря 2011, курсовая работа

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программ обязательного медицинского страхования.

Добровольное страхование имущества юридических лиц от огня и прочих опасностей

12 Декабря 2011, контрольная работа

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом “страх”. Владельцы имущества, вступая между собой в производственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической жизни.

Договір страхування

04 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даної роботи є дослідження правової природи договору страхування, його місця в системі цивільно-правових договорів. Для її реалізації необхідно висвітлити наступні питання: 1) соціально-економічну суть страхування та його правове регулювання; 2) зміст страхового зобов'язання; 3) основні страхові поняття; 4) зобов'язання з добровільного та обов'язкового страхування.

Договір страхування

03 Марта 2013, реферат

Метою даної роботи є дослідження правової природи договору страхування, його місця в системі цивільно-правових договорів. Для її реалізації необхідно висвітлити наступні питання: 1) соціально-економічну суть страхування та його правове регулювання; 2) зміст страхового зобов'язання; 3) основні страхові поняття; 4) зобов'язання з добровільного та обов'язкового страхування.

Договор железнодорожного страхования

24 Декабря 2011, реферат

Актуальность темы исследования. По своему значению и, прежде всего, по объему перевозок железнодорожный транспорт занимает первое место среди других видов транспорта Российской Федерации. Доля железнодорожного транспорта во внутреннем валовом продукте России составляет 4,7 %, в стоимости основных производственных фондов страны - 13 %; железнодорожный транспорт нашей страны выполняет свыше 25 % грузооборота и 15 % пассажирооборота железных дорог всех стран мира

Договор имущественного страхования

20 Августа 2011, контрольная работа

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом современного общества. Оно предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае природных и техногенных катастроф, иных непредвиденных явлений. Страхование позволяет не только возмещать понесенные убытки, но и является одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для инвестиций.