Рефераты по страхованию

Актуарные расчеты в ИПС

11 Апреля 2011, курсовая работа

Цель данного исследования состоит в определении перспектив развития рынка пенсионного страхования и актуарном расчете тарифных ставок на услуги индивидуального пенсионного страхования.
Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:
1. определить место индивидуального пенсионного страхования в пенсионной системе Российской Федерации;
2. выявить перспективы развития индивидуального пенсионного страхования в России;
3. определить методы актуарных расчетов в индивидуальном пенсионном страховании;
4. произвести актуарные расчеты в индивидуальном пенсионном страховании для населения Ростовской области 2009 года.

Актуарные расчеты в страховании

19 Июня 2012, реферат

Актуарные расчеты - процесс, в ходе которого определяются расходы, необходимые для страхования. С помощью актуарных расчетов определяется стоимость страховой услуги. Как в любой хозяйственной деятельности, в страховании страховщик нуждается в определении размера расходов, необходимых на страхование того или иного объекта. Форма, в которой представляются расходы на страхование данного объекта, называется страховой (актуарной) калькуляцией.

Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании

23 Ноября 2010, контрольная работа

В данной работе рассмотрено построение таблицы смертности для сельского населения женского пола Саратовской области за 1994г. Далее представлен расчет страховых тарифов для разных видов страхования с разным периодом действия договоров. Выполнен сравнительный анализ:
o для кого обходится дороже тот или иной договор,
o что предпочтительнее: единовременная или ежегодная уплата взносов,
o как меняется цена договора с возрастом и т.д.;
с указанием причин этого.

Американська модель соц страхування

27 Ноября 2011, реферат

В американській моделі соціальної політики присутній лібералізм. Система базується на принципі відокремлення соціального захисту від вільного ринку й обмеження захисту лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат. Загалом при такій моделі забезпечується досить високий рівень і якість життя основної частини населення.

Аніліз страхової компанії Allianz Україна

02 Апреля 2013, доклад

Товариство з додатковою відповідальністю «Альянс Україна» зареєстроване 30 серпня 2005 року і є одним з провідних страховиків України. Компанія входить до фінансово-страхового концерну Allianz, який вже більше 120 років забезпечує надійним страховим захистом мільйони клієнтів по всьому світу.

Аналіз діяльності страхової компанії

07 Марта 2013, контрольная работа

ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” – одна з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням.
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС" - правонаступник Страхової компанії "ПриватПоліс", що була зареєстрована 6 травня 2000 року, і отримала Ліцензію Міністерства фінансів України № 4 від 20.07.2000 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя.

Аналіз діяльності страхової компанії

07 Марта 2013, контрольная работа

ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” – одна з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням.
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС" - правонаступник Страхової компанії "ПриватПоліс", що була зареєстрована 6 травня 2000 року, і отримала Ліцензію Міністерства фінансів України № 4 від 20.07.2000 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя.

Аналіз діяльності страхової компанії

07 Марта 2013, контрольная работа

Страховий ринок — це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги і здійснюється акт їх купівлі-продажу. Поняття «страховий ринок» у пострадянській економіці склалося на початку 90-х років. Саме на цей період припадає створення поряд з Держстрахом перших альтернативних страхових організацій.
Зародження і розвиток страхового ринку України — процес, що має багато спільного з аналогічними процесами в інших постсоціалістичних країнах. Проте водночас нашій країні притаманні деякі специ¬фічні риси.

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій на прикладі ВАТ Страхове

25 Мая 2012, курсовая работа

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, додатків.
У першому розділі розглядаються основні теоретичні аспекти страхової діяльності, методологія проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій.
У другому розділі аналізуються фінансові результати діяльності підприємства ВАТ «Страхове товариство« Талісман », а також проводиться аналіз формування прибутку від двох видів діяльності.

Аналіз системи страхування ЗЕД в Україні

28 Марта 2013, курсовая работа

Основною метою даної наукової роботи є аналіз системи страхування ЗЕД в Україні та визначення перспективних шляхів її розвитку, ознайомлення з ризиками, які виникають під час зовнішньоекономічних операцій, шляхи їх запобігання та зменшення.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
Розглянути концепцію управління ризиками у ЗЕД, визначити значення страхування в цій концепції;
Провести аналіз системи страхування ЗЕД в Україні;
Визначити основні проблеми та тенденції розвитку страхування ЗЕД в Україні.

Аналіз СК "Саламандра"

28 Октября 2011, контрольная работа

Також було проаналізовано баланс та фінансову діяльність компанії. При дослідженні балансу розрахували різні показники фінансової стійкості, такі як коефіцієнти ліквідності (у т.ч. загальний, проміжний, абсолютної ліквідності), коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт ефективності використання активів, коефіцієнт ефективності власних коштів. І можна сказати, що ліквідність майже стабільна, фінансова стійкість та незалежність капіталу відповідають нормативним значенням протягом усього досліджуваного періоду. А з аналізу фінансової діяльності видно, що «Саламандра-Україна» є прибутковою, так як сума страхових надходжень перевищують суму виплат

Аналіз страхувої компанії Інго

24 Апреля 2012, контрольная работа

1. Проаналізувати тенденції та динаміку розвитку страхового ринку України за останні 5 років (за даними Держкомстату). Визначити структуру страхового ринку України за видами страхування.
Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку фінансового

Аналіз сучасного стану страхування депозитів

12 Февраля 2013, реферат

Нині понад 95 країн уже мають дієві інститути захисту вкладників банківських установ або активно працюють над їх упровадженням та вдосконаленням. Принципові відмінності у побудові системи страхування депозитів зумовлені як соціально-економічним розвитком країн, особливостями банківської діяльності, передумовами запровадження і стратегічними цілями діяльності системи страхування депозитів, так і політичними чинниками.

Аналіз фінансової стійкості страхової компанії

11 Марта 2012, курсовая работа

Метою написання курсової роботи є дослідження ефективності діяльності ПАТ СК «Універсальна» в умовах ринкової економіки.
Реалізація поставленої мети визначила необхідність вирішення таких завдань:
- з’ясувати сутність фінансової стійкості та ефективності діяльності страховика;
- здійснити аналіз ефективності діяльності ПАТ СК «Універсальна»;
- обґрунтувати пропозиції щодо підвищення рівня ефективності ПАТ СК «Універсальна».

Аналіз фінансового стану НАСК "ОРАНТА"

07 Апреля 2013, курсовая работа

Мета досліджень курсової роботи є комплексна оцінка фінансового стану в страховій компанії, визначення основних фінансово – економічних показників, аналіз і оцінка балансу, та дослідити динаміку, виявити причини фінансово-економічних процесів, спрогнозувати очікувані зміни на перспективу.
Завданням роботи є пошук напрямків для покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
Об’єктом досліджень виступає Національна акціонерна страхова компанія „Оранта”. Предметом є фінансова діяльність страхової компанії.
В процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження: спостережний, розрахунково-аналітичний, монографічний, статистичного аналізу та порівняльний.

Аналізі функціонування сучасного страхового ринку Україны

28 Ноября 2011, курсовая работа

Мета курсової роботи безпосередньо полягає у аналізі функціонування сучасного страхового ринку Україны. Відповідно до мети у роботі вирішуються наступні завдання:
- розглянути сутність страхових послуг;
- розглянути види страхових послуг та дослідити попит на них;
- дослідити сучасний стан страхового ринку в Україні.

Анализ деятельности страховой организации

25 Апреля 2012, дипломная работа

Активное формирование рыночных отношений определяет место страхования в экономической системе России как основного финансового механизма защиты общества от различного рода рисков и опасностей. Эффективные страховые отношения, стимулируя деловую активность и уверенность субъектов рынка, улучшая инвестиционный климат, являются важным условием стабильности и экономического роста в стране. Во многих странах страхование характеризуется как один из стратегических секторов экономики вследствие обеспечения надежной гарантии собственникам возмещения понесенных убытков и наличия огромных инвестиционных ресурсов в страховых компаниях, постоянно вкладываемых в базовые отрасли и перспективные сферы деятельности.

Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации

16 Октября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является рассмотрение становление негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации. В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи работы:
- изучить историю становление негосударственных пенсионных фондов;
- рассмотреть сущность, понятие и функции негосударственных пенсионных фондов;
- провести анализ функционирования негосударственных пенсионных фондов;
- привести пути увеличения пенсионного обеспечения за счет функционирования негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации.

Анализ и перспективы развития страхового рынка Республики Казахстан

11 Октября 2011, курсовая работа

Потребительские свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов финансового рынка. Их специфика происходит из сущности страхования. В соответствии с Законом РК «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 г., № 126-II ЗРК под страховой деятельностью следует понимать деятельность по защите имущественных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Анализ динамики и развития тенденций банковского страхования в Украине

19 Января 2012, доклад

Канал bancassurance превращает банк в финансовый супермаркет, в котором клиенты могут получить широкий спектр кредитно-инвестиционных и страховых услуг в одном месте с минимальными затратами времени.

Анализ доходов и расходов Фонда социального страхования

02 Июня 2013, курсовая работа

Основная цель работы заключается в исследовании системы социального страхования в России и поиск путей роста ее эффективности.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить сущность и все основные составляющие системы социального страхования в России.
2. Определить роль и значение социального страхования
3. Проанализировать основные проблемы системы социального страхования и возможные пути их устранения

Анализ зарубежного опыта организации и функционирования системы страхования вкладов и основные направления и перспективы ее развития в К

23 Октября 2011, курсовая работа

Главной целью исследования в моей работе является анализ зарубежного опыта организации и функционирования системы страхования вкладов и основные направления и перспективы ее развития в Казахстане.
В своей курсовой работе я поставила ряд задач, которые необходимо рассмотреть:
Рассмотреть основные понятия и виды системы страхования вкладов;
проанализировать зарубежный опыт, выявив его элементы, пригодные для использования в условиях переходной экономики в нашей стране;
рассмотреть основные направления развития системы страхования вкладов в Казахстане и способы ее совершенствования.

Анализ конкурентной среды на рынке добровольного автострахования

05 Ноября 2011, курсовая работа

Цель работы: проанализировать конкурентную среду рынка добровольного автострахования.
Соответственно задачами будут являться:
раскрытие понятия конкуренции в страховании
анализ основных факторов обуславливающих интенсивность конкуренции страховых компаний
оценка возможных путей повышения конкурентоспособности отечественных страховых компаний.

Анализ платежеспособности и ликвидности страховой компании

04 Декабря 2012, курсовая работа

Цель предлагаемой дипломной работы – раскрыть содержание методики анализа финансового состояния, проанализировать финансовое состояние страховой компании и предложить меры по улучшению ее финансовых показателей.
Объект исследования – страховая компания ОАО «-»1. В рамках поставленной цели дипломной работы необходимо решение следующих задач:
- изучить сущность системы управления финансами страховых компаний;
- рассмотреть методы обеспечения финансовой устойчивости страховых операций
- предложить рекомендации по улучшению финансового состояния страховой компании через перестрахование.

Анализ рынка интернет страхования

30 Ноября 2011, доклад

В Интернет-офисе одной из самых крупных компаний России ОСАО "Ингосстрах" (wzvzv.ingos.ru) клиент может ознакомиться со всеми сторонами деятельности фирмы, запросить интересующую его информацию по спектру предлагаемых услуг и любому из видов страхования, а также подать заявление в он-лайн режиме на приобретение полиса.

Анализ рынка страхования

10 Ноября 2011, реферат

В последнее время наблюдается достаточно отчетливая положительная динамика стоимостных показателей отечественного страхового рынка. В то же время, оценка реального состояния и тенденций развития личного страхования в нашей стране требует исследования и учета качественных характеристик современных страховых отношений. Поэтому вопрос качества российского страхования является в настоящее время особенно актуальным. Без адекватного представления о качестве российского страхового рынка невозможно правильно оценить перспективы его посткризисного развития.

Анализ рынка страхования за 2008-2009г

15 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы выявить проблемы развития страхового рынка в России на примере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда взаимосвязанных задач:
 изучить социально-экономическую сущность страхования;
 выявить связь финансов и страхования;
 рассмотреть страховой рынок в условиях финансово-экономического кризиса;
 проанализировать основные аспекты обязательного страхования автогражданской ответственности.

Анализ системы пенсионного страхования в РФ

31 Августа 2013, реферат

Анализ систем пенсионного обеспечения, сложившихся в мировой практике, позволяет выделить модели пенсионных систем в соответствии с двумя основными способами их финансирования.
Пенсионные системы всех видов могут строиться или на принципе перераспределения (покрытие текущих расходов на выплату пенсий из текущих поступлений) или на принципе капитализации (создание специального фонда, обеспечивающего все пенсионные выплаты в настоящем и будущем).
В системах перераспределения (распределительная модель) размер доходов на пенсионное обеспечение (включая взносы предпринимателей, трудящихся, государственные субсидии) устанавливается на уровне, равном затратам на эти цели за соответствующий период

Анализ состояния перестраховочного рынка РФ и актуальные проблемы его развития

29 Октября 2011, реферат

Российские перестраховщики переживают трудный период, связанный с последствиями финансовой нестабильности и высокими отраслевыми рисками, говорится в отчете Standard & Poor's. Однако, несмотря на очевидные негативные факторы, влияющие на отрасль перестрахования в России, — отмывание доходов и схемы налоговой оптимизации, недостаточную прозрачность, демпинг, низкий уровень капитализации, "предпринимательский" характер бизнес-моделей — на этом рынке, по мнению Службы кредитных рейтингов Standard & Poor's, есть и достойные игроки, которые в меньшей степени подвержены влиянию вышеперечисленных факторов.

Анализ страхования жизни

17 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной работы является выявление проблем и перспектив развития страхования жизни в РФ. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
-разобрать понятие страхования жизни;
- рассмотреть его формы и виды;
- провести анализ страхования жизни в России;
- обозначить проблемы и перспективы развития страхования жизни.