Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Кафедра інформаційних  систем

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ:

Розробка системи інформаційної  підтримки діяльності менеджера  з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

 

 

 

 

          Студентка групи    АКС 4-7                 ( Анцебурова Л. В. )

          Керівник роботи     ________________ ( к.т.н, доц. Загоровська Л. Г. )

 

КОНСУЛЬТАНТИ:

           ________________ (к.т.н, доц. Хлобистова О. А. )

           ________________ (к.т.н, доц. Авдієнко С. О.     )

 Зав. кафедри           ________________ (к.т.н, проф. Самсонов В. В. )

 

 

 

Київ 2011р. 

Національний університет  харчових технологій


Факультет   Автоматизації та комп’ютерних систем 

Кафедра     Інформаційних систем 

Напрям підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри

_____________________

_____________________

«____»_________ 2011р.

З А В Д А Н Н Я

на  кваліфікаційну (бакалаврську) роботу студента

Анцебурової Людмили Валентинівни

1.  Тема роботи: Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»


 

затверджена наказом  по університету від  8 квітня 2011 року  №347-КС       С                       

2. Термін здачі студентом закінченої роботи – 17 червня 2011 року           1

3. Вихідні дані до  роботи: документація мережі ресторанів  «Мисливець»

4. Зміст розрахунково-пояснювальної  записки (перелік питань, що їх  належить розробити)

4.1. Системний аналіз  діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та постановка задачі на проектування системи інформаційної підтримки його діяльності

4.2. Розробка комплексу  задач автоматизації

4.3. Охорона праці

4.4. Техніка безпеки

5. Перелік графічного  матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

5.1. Функціональна  модель здійснення централізованих закупівель 

5.2.  Логічна  модель даних 

5.3. Фізична  модель даних 

5.4. Відеокадри  інтерфейсу користувача 

 

 

 

6. Консультанти з роботи із  зазначенням розділів роботи, що їх стосуються

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Техніко-економічний  ефект

Хлобистова О. А.

   

Охорона праці

Авдієнко С. О.

   

Техніка безпеки

Авдієнко С. О.

   

 

7. Дата видачі завдання                                                                              26.04.11  

 

Керівник роботи                                                                           Загоровська Л. Г.

 

Завдання прийняла до виконання                                             Анцебурова Л. В.

 

К А Л Е Н Д  А Р Н И Й     П Л  А Н

 

Пор. №

Назва етапів

виконання роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1

Передпроектне дослідження  діяльності менеджера з закупівель, розроблення функціональної моделі

26-30 квітня

 

2

Постановка задачі на проектування

1-3 травня

 

3

Розроблення логічної та фізичної моделей даних

4-5 травня

 

4

Розробка комплексу  задач автоматизації

6-13 травня

 

5

Розробка заходів з  охорони праці

13-14 травня

 

6

Розробка заходів з  техніки безпеки

15 травня

 

7

Оформлення пояснювальної записки

16-18 травня

 

8

Створення презентації

19 травня

 

 

Студентка                                                                                   Анцебурова Л. В.

 

Керівник роботи                                                                         Загоровська Л. Г.

 

АНОТАЦІЯ

Анцебурова Л.В. Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець».

Бакалаврська робота на здобуття ступеню бакалавра з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Дана робота складається з 136 сторінок, 1 таблиці, 42 рисунків, 4 додатків та 28 літературних джерел.

В даній роботі досліджені методи моделювання, системного аналізу та структурного підходу для розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець», яка була інтегрована в єдину систему підприємства.

          Робота містить опис основних  етапів проектування та розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів. Розроблена функціональна модель процесу здійснення централізованих закупівель, а також логічна і фізична модель фрагменту бази даних інформаційної системи підприємства за допомогою CASE-засобів BPWin та ERWin. Головним засобом для розробки та функціонування системи було обрано платформу «1С: Підприємство» у комплексі з конфігурацією «2К Бухгалтерія», використовуючи клієнт-серверну технологію на базі СУБД MS SQL Server.

Ключові слова: СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ, CASE-ЗАСІБ, ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ, ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ, ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ, «1С: ПІДПРИЄМСТВО», «2К БУХГАЛТЕРІЯ», РЕСТОРАННА СИСТЕМА, КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ, СУБД, БАЗА ДАНИХ, МЕРЕЖА РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ», МЕНЕДЖЕР З ЗАКУПІВЕЛЬ.

 

ANNOTATION

Antseburova L. V. Developing the information support system of procurement manager of restaurant chain «Hunter».

Baccalaureate work for a degree of bachelor by speciality 6.050101 «Computer sciences».

This work consists of 136 pages, 1 tables, 42 pictures and 28 references.

In the given work investigated a modeling techniques, systems analysis and structural approach for developing the information support system of procurement manager of restaurant chain «Hunter» which was integrated into a unified enterprise system. 

The work describes the main stages of designing and developing the information support system of procurement manager. The functional model of the procurement manager as well as logical and physical model database using CASE-tools BPWin and ERWin. As the main tool for development of the system was chosen platform «1C: Enterprise» with configuration «2K Accounting» using client-server technology based on DBMS MS SQL Server

Keywords: INFORMATION SUPPORT SYSTEM, CASE-TOOL, FUNCTIONAL MODEL, LOGICAL DATA MODEL, PHYSICAL DATA MODEL, «1C: ENTERPRISE», «2K ACCOUNTING», RESTAURANT SYSTEM, CLIENT-SERVER TECHNOLOGIES, DMBS, DATABASE, RESTAURANT CHAIN «HUNTER», PROCUREMENT MANAGER.

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП

Що визначає успіх  та популярність будь-якого закладу  громадського харчування? Звичайно, це хороша кухня та продумане меню закладу, оригінальний стиль, відмінний сервіс, система знижок, оперативна робота персоналу та грамотно поставлене управління.

Сьогодні поєднання оперативності та якості обслуговування стало реальним завдяки можливостям систем автоматизації ресторанів. Для успішної роботи власнику ресторану або іншого закладу громадського харчування необхідно розуміти, які клієнти є цільовою аудиторією його закладу, які страви та напої вони вважають кращими, які непопулярні страви необхідно виключити з меню, на який день тижня припадає максимум відвідувань, а на які – мінімум, кому з офіціантів відвідувачі віддають перевагу та багато іншого. Здійснити аналіз діяльності закладу з такою кількістю параметрів вручну просто неможливо.

Для ефективного управління рестораном, прискорення процесу обслуговування та уникнення зловживань з боку персоналу необхідна система автоматизації його діяльності.

Еволюційний шлях автоматизації діяльності ресторанів пішов від окремих універсальних програм бухгалтерського обліку, складських операцій та управління контрольно-касовим обладнанням. Наступний етап розвитку полягав у автоматизації всіх бізнес-процесів за допомогою єдиного програмного забезпечення, побудованого спеціально для ресторанного бізнесу. Туди почали додаватися функції, які раніше не підлягали автоматизації, наприклад, прийом замовлення, інвентаризація тощо. Так виникли спеціалізовані системи автоматизації ресторанного бізнесу, які з часом довели свою ефективність.

У зв'язку з тим, що в Україні ресторанний бізнес є однією з сфер приватного підприємництва, що динамічно розвивається, попит на системи автоматизації підприємств громадського харчування постійно зростає, особливо, якщо мова йде не про один окремий ресторан, а про цілу мережу ресторанів. Автоматизація стає стандартом, необхідною умовою конкурентоспроможності бізнесу. Підтвердженням цьому є поява на українському ринку за останні декілька років багато нових компаній, що спеціалізуються на автоматизації ресторанів. Крім того, до даної сфери звернулися такі відомі бренди, як 1С та Iiko.

Серед основних задач  автоматизації діяльності ресторанів можна виділити наступні:

 • підвищення прибутків та зниження витрат підприємства;
 • контроль діяльності ресторану;
 • покращення якості обслуговування відвідувачів;
 • запобігання крадіжкам та іншим зловживанням з боку персоналу;
 • збільшення продуктивності праці персоналу;
 • впровадження систем лояльності, різноманітних систем знижок для постійних клієнтів;
 • бухгалтерський та фінансовий облік.

          Автоматизація діяльності стає  особливо актуальною, коли мова йде про мережу ресторанів, для якої необхідно здійснювати контроль як в межах кожного окремого ресторану, так і в межах всієї мережі в цілому. В такому випадку обов’язковою компонентою будь-якої ресторанної мережі є центральний офіс, який приймає та впроваджує всі основні рішення: реалізує загальну політику ціноутворення, розробку меню, технології виробництва,  організовує централізовані закупівлі товарів та контролює закупівлі продуктів на місцях, впроваджує єдине стильове оформлення усіх об’єктів мережі тощо. Майже всі ці функції повинна забезпечувати автоматизована ресторанна система, збираючи всю інформацію про діяльність ресторанів на місцях та дозволяючи проводити аналітичну роботу з базою даних.

Закупівля сировини для  будь-якого закладу громадського харчування є першочерговим завданням, адже неможливо приготувати страви меню, не маючи необхідних продуктів визначеної якості та в певній кількості. Дефіцит сировини призводить до зменшення асортименту страв меню, що в свою чергу може призвести до втрати клієнтів закладу, тому головною метою менеджера з закупівель є організація вчасної доставки товару визначеної якості та у зазначеній кількості. Автоматизація процесу здійснення закупівель продукції є дуже важливою, особливо, якщо мова йде про мережу ресторанів, керівництво якої здійснює централізовані закупівлі.

Метою даної бакалаврської  роботи є проведення системного аналізу діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець», розробка системи інформаційної підтримки його діяльності та її інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Завданнями даної роботи є:

 • аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
 • дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
 • визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
 • розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

 

 

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець»

Мережа ресторанів «Мисливець» на сьогоднішній день включає 17 ресторанів, що розташовані в різних областях України:

 1. «Мисливець Березівка» – 37-й кілометр траси М-06 (Київ-Житомир);
 2. «Мисливець Буча» – Київська область, м. Буча;
 3. «Мисливець Вінниця» – другий кілометр Хмельницького шосе;
 4. «Мисливець Ворохта» – Івано-Франківська область, смт. Ворохта;
 5. «Мисливець Глеваха» – Київська область, смт. Глеваха;
 6. «Мисливець Київ» – м. Київ;
 7. «Мисливець Козелець» –  79-й кілометр Чернігівської траси;
 8. «Мисливець Кононівка» – Черкаська область, с. Кононівка, 126-й кілометр траси М-03 (Київ-Харків);
 9. «Мисливець Кривий Ріг» – Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг;
 10. «Мисливець Луганськ» – м. Луганськ;
 11. «Мисливець Миронівка» – Миронівський район, с. Россава, 103-й кілометр траси М-4 (Київ-Знам’янка) ;
 12. «Мисливець Митниця» – Київська область, с. Митниця, 44-й кілометр траси М-05 (Київ-Одеса);
 13. «Мисливець Полтава» – м. Полтава;
 14. «Мисливець Софіївка» – Черкаська область, м. Умань;
 15. «Мисливець Харків» – 12-й кілометр траси М-27 (Харків-Бєлгород) ;
 16. «Мисливець Хотянівка» – Київська область, с. Хотянівка;
 17. «Мисливець Шевченкове» – Миколаївська область, с. Шевченково, 15-й кілометр траси М-14 (Миколаїв-Херсон).

Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»