Рефераты по риторике

20 лет мира и созидания Казахстана

16 Октября 2011, сочинение

Не за горами 20-летие независимости Казахстана. И чем ближе эта дата, тем более мы размышляем над новейшей историей нашей страны, осмысливаем пройденный нами путь. И этот труд души и сердца нам необходим, чтобы двигаться вперед.

Cтруктура Национального Корпуса Русского Языка

21 Декабря 2011, реферат

Корпус — это информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Национальный корпус представляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его существования и во всём многообразии жанров, стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п.

Franklin Delano Roosvelt

09 Марта 2013, доклад

Франклин Делано Рузвельт (30 ЯНВАРЯ 1882 - 12 АПРЕЛЯ 1945, также известный по его инициалам ФДР) был 32-м президентом США и центральной фигурой в мировых событиях в середине 20-го века, руководивший Соединенными Штатами во время всемирного экономического кризиса и второй мировой войны. Единственный Американский президент, избранный более чем на два срока, он возглавил длительную коалицию, которая перераспределила силы в американской политике на несколько десятилетий.

"Риторика" Ф.Прокоповича

22 Декабря 2011, реферат

.В епоху Ренесансу на повен зріст постала проблема підвищення освіти, бо виникла гостра потреба у людях особисті всього типу, які б вміли самостійно мислити переконувати живим словом, спонукати до дій в ім’я торжества істини, добра, краси. Такою життєдайною силою була риторика – наука і мистецтво переконуючої комунікації.

"Спільне і відмінне у поглядах Сократа і Платона на мистецтвокрасномовства"

24 Октября 2011, творческая работа

погляди двох ораторів

«Майевтика: искусство отвечать на вопросы и задавать их»

05 Апреля 2012, реферат

Майевтика рассматривалась Сократом как вид повивального искусства, унаследованного им от своей матери, с той только разницей, что Сократ помогал разрешаться от бремени не женщинам, а мужчинам, и рождали они не физическое дитя, а знание. Себе он отводил в этом процессе более чем скромную роль, уверяя всех, что сам он пуст и потому от него никто ничему научиться не может, а каждый производит с его помощью лишь то, чем сам был чреват.

Історія виникнення листівки

11 Июня 2013, реферат

Листівка, або, якщо говорити повністю, відкритий лист, або, як її іноді називали в кінці XIX - на початку XX століття, "артистична картка", маючи на увазі наявність на листівці будь-якого зображення, того, що створювалося художниками, не має однієї , точно визначеної дати народження. Процес цей мав чимало ліній та напрямків розвитку, та й часу минуло достатньо, перш ніж листівка прийняла більш-менш звичний сьогодні вигляд. Втім, це цілком зрозуміло, тому що події, що відбуваються у світі, не обов'язково розвиваються послідовно і в одному напрямку

Історія розвитку красномовства

22 Сентября 2011, реферат

Розвиток риторики в Давній Греції у V—IV ст. до н. е. пов'язаний з епохою софістики і цим вченням стимулювався. Як філософське вчення, що виникло на етапі розпаду, руйнування міфологічної свідомості, яка вже відходила, і ще не зміцнілих науково добутих знань про світ, тому що експериментальна база природничих наук була слабкою, софістика заперечувала об'єктивну істинність (вона нічим не могла її довести) і сповідувала релятивізм та скептицизм.

Історія розвитку красномовства

14 Февраля 2012, реферат

Вчення красномовства виникло з узагальнення і систематизації тих прийомів і методів ведення полеміки, спорів та диспутів, що одержали широке розповсюдження в античній Греції з її розвитим політичним життям і боротьбою різних партій за вплив на маси. У цих умовах уміння переконувати людей, наводити переконливі аргументи проти своїх опонентів, підкріплювати їх фактами, впливати не тільки на розум, але й на почуття й емоції слухачів, здобувало винятково важливе значення.

Академическое красноречие Ключевского

19 Февраля 2012, доклад

Становление Ключевского как великого лектора и оратора. Замечательным свойством Ключевского-лектора, даже его «главной привлекательностью», по выражению одного из учеников, было умение «необычайно просто изложить самые трудные сюжеты, вроде, например, вопроса о возникновении земских соборов, вопроса о происхождении крепостного права» и др.
Ключевский неустанно работал над текстом лекций, над их содержанием, образностью, стройностью. Структура лекции была ясна студенту. Лекция состояла из сравнительно немногих отделов, логически тесно связанных между собой, вытекающих один из другого. Обработка содержания лекций, их свежесть, новизна, отчетливость построения — первое и самое значительное требование лекторского искусства.

Анализ речи Жириновского

19 Марта 2013, реферат

Целью работы является исследование именно таких вопросов как:
– какой же должна быть речь современного российского политика,
–каковы ее языковые особенности,
–приемы привлечения внимания.
За основу возьмем речи современного политика – В.В. Жириновского.

Анализ семантической и словообразовательной точки зрения эргонимы города Хабаровска

25 Января 2012, курсовая работа

Цель работы – проанализировать с семантической и словообразовательной точки зрения эргонимы города Хабаровска.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
1. Выявить основные тенденции в названиях предприятий города Хабаровска.
2. Определить степень мотивированности/ немотивированности эргонимов.
3. Рассмотреть позитивные и негативные стороны в процессе номинации деловых объединений людей.
4. Описать слообразовательные особенности эргонимов.

Анализ словарной статьи

12 Марта 2012, контрольная работа

1. Текст словарной статьи

ПисьмО лИчное --а, мн. письма, -сем, -сьмам, ср. 1. Написанный текст,посылаемый для сообщения чего-н. кому-н. Написать п. родным. Заказное п. 2.Умение писать. Учиться чтению и письму. Искусство письма. 3. Системаграфических знаков для передачи, запечатления речи. Словесно-слоговое п.Иероглифическое п. 4. Манера художественного изображения. Реалистическое п.Икона старинного письма. II уменьш. письмецо, -а, ср. (к 1 знач.). II унич.письмишко, -а, ср. (к I знач.).

Англицизмы в современном русском языке

27 Января 2011, курсовая работа

В качестве объекта исследования послужили лексические единицы английского происхождения и их производные. Отсюда целью работы является анализ специфики функционирования англицизмов в речи русскоязычного населения. Общая цель определила конкретные исследовательские задачи:

Определить причины заимствований английских элементов в русском языке;
Проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями;
Рассмотреть способы образования англицизмов;
Классифицировать наиболее употребляемые англицизмы по сферам общения;

Англицизмы в современном русском языке

16 Октября 2011, реферат

целью работы является анализ специфики функционирования англицизмов в речи русскоязычного населения. Общая цель
определила конкретные исследовательские задачи:
1. Определить причины заимствований английских элементов в русском языке;
2. Проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями;
3. Рассмотреть способы образования англицизмов;
4. Классифицировать наиболее употребляемые англицизмы по сферам общения;
5. Выявить использование иноязычной лексики местной печати и в обыденной
речи молодых людей в/г Каменка;

Античная натурфилософия.

12 Января 2012, контрольная работа

Первой в истории человечества формой существования естествознания была так называемая натурфилософия (от лат-natura — природа), или философия природы.
Натурфилософское понимание природы содержало много вымышленного, фантастического, далекого от действительного понимания мира.

Античная риторика

17 Января 2012, реферат

Рито́рика (риторика) (др.-греч. ῥητωρική — «ораторское искусство» от ῥήτωρ — «оратор») — филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, правила построения художественной речи, ораторское искусство, красноречие[1][2]. Первоначально наука об ораторском искусстве, впоследствии иногда понималась шире, как теория прозы или теория аргументации.

Античная риторика

16 Февраля 2013, реферат

Целью данной работы является изучение и описание особенности Античной риторики.
Актуальность работы состоит в том, что виднейшие ораторы и теоретики красноречия Древней Греции и Древнего Рима смогли проникнуть в тайны слова, расширить границы его познания, выдвинуть теоретические и практические принципы ораторской речи как искусства, основываясь на собственном богатом опыте и на анализе многочисленных блестящих речей известных ораторов. В их работах настолько интересный и глубокий анализ искусства убеждения, что много столетий спустя, в наши дни, специалисты находят там идеи, считавшиеся достижением только нового времени.

Антонимические отношения в сфере фразеологии

01 Апреля 2011, курсовая работа

Антонимия в области фразеологии — базовый теоретический материал нашего исследования — требует рассмотрения истории проблемы, понятия фразеологической антонимии и определения критериев ее выделения в истории отечественной лингвистики, различных типологий фразеологических антонимов, установления оснований для антонимичности фразеологических единиц, объективности существования фразеологических антонимов в речи.

Аргументирование в ораторском искусстве

27 Декабря 2011, реферат

Современное общество характеризуется интенсивным развитием речевых коммуникаций. Техника рождает новые формы речевой связи, следствием чего становится появление не только новых видов и жанров общения, но и новых учебных коммуникативных дисциплин. ХХ век существенно обогатил состав наук, занимающихся речью.

Аргументы и аргументация

10 Января 2012, реферат

Мышление изучают со многих сторон, и каждая сторона – предмет отдельной науки. Изучением мышления со стороны процессов, протекающих в больших полушариях головного мозга, занимается физиология нервной деятельности. Различные формы психологической деятельности, которые у человека тоже осмысленны, - предмет психологии. И можно изучать мышление со стороны его общих закономерностей и форм. Этот аспект является предметом логики.
Логика – это наука о формах, законах и приемах мышления.
Логическая культура, являющаяся важной составной частью общей культуры человека, включает многие компоненты. Но наиболее важным из них, соединяющим, как в оптическом фокусе, все другие компоненты, является умение рассуждать - аргументирование.

Ассонанс

22 Декабря 2010, доклад

Ассонанс (от фр. assonance — созвучие) — особый литературный прием, заключающийся в повторении гласных звуков в том или ином высказывании. Именно в этом заключается основное отличие ассонанса от аллитерации, где повторяются согласные звуки. Существует два несколько различающихся применения приема ассонанс. Во-первых, ассонанс применяется в качестве оригинального инструмента, придающего художественному тексту, в особенности поэтическому, особый колорит.

Барокові риси української поезії XVII-XVIII ст

28 Марта 2013, реферат

Багато в чому загадкові і дивакуваті барокові характери полишили свій слід і в українському мистецтві XVII-XVIII ст. Серед етапів розвитку українського бароко слід виділити такі віяння, спричинені добою: аскетичні, мілітаристичні і кончетистські, лібертичні. Багатієм-аскетом, фанатичним подвижником ідеї людської солідарності й водночас володарем числених “замків” й “городів” зображено, наприклад, знаменитого запорозького ватажка у нещодавно знайденому Ю. Мициком анонімному “Короткому описі Сіркових діянь”. Могутнього громадського діяча й видатного повководця тут названо “хробаком божим”, а очолювана ним Січ порівнюється з монастирем або церквою.

Безличные предложения

12 Марта 2012, доклад

Семантической основой безличных предложений является отсутствие именно активного деятеля (или носителя признака), так как указание на деятеля (или носителя признака) в предложении все-таки может быть, однако в такой форме, которая не допускает грамматического подлежащего. Ср. примеры: Я пою легко и Мне поется легко. В безличном предложении Мне поется легко есть указание на действующее лицо (мне), однако форма глагола-сказуемого не допускает именительного падежа, его нельзя установить и по связи с другими словами, и действие представляется как протекающее независимо от деятеля. Примерно то же в следующих предложениях: Улица темна и На улице темно.

Бессоюзные предложения

08 Января 2012, контрольная работа

Бессоюзным сложным предложением называется сложное предложение,

предикативные части которого взаимосвязаны по смыслу и строению, а

также соединены без помощи союзов или относительных слов ритмомелодическими

средствами, порядком следования частей. Различаются:

1) бессоюзные сложные предложения однородного состава (с однотипными

частями). По выражаемым ими значениям (одновременность или

последовательность событий, сопоставление или противопоставление действий и

т. д.) и по некоторым структурным признакам (перечислительная интонация или

интонация противопоставления, однотипность видо - временных форм

глаголов-сказуемых, возможность вставки сочинительных союзов) предложения

этого типа могут быть соотнесены со сложносочиненными предложениями; ср.:

Лесная лужайка вся насыщена холодной росой, насекомые спят. многие

цветы еще не раскрыли венчиков (Пришв.).— Не раны, не больное легкое мучило

его — раздражало сознание ненужности (Павл.);

Билеты по русскому языку с ответами

09 Января 2011, шпаргалка

30 ответов.

Биография В.В.Виноградова

11 Января 2012, реферат

Віктор Володимирович Виноградов - один з найбільших філологів XX ст. Його наукові ідеї і праці протягом 50 років багато в чому визначали методологічні підходи та дослідницьку розробку основних напрямків російського мовознавства: граматики, лексикології, словотвору, стилістики сучасної російської мови, культури мовлення. І до цих пір ідеї вченого співзвучні актуальним пошуків лінгвістичної думки наших днів.

Благозвучие речи

16 Ноября 2011, курсовая работа

Цель данной работы состоит в изучении различного рода неблагозвучий, исследовании фоники в целом, характеристике звуковых средств художественной речи.

Задачи исследования:

-обозначить объем понятия благозвучия и его место в системе коммуникативных качеств русской речи

-систематизировать и охарактеризовать параметры благозвучия;

-обосновать значимость фонетического уровня в творчестве любого автора;

-исследовать особенности и описать средства реализации благозвучия;

Богатство речи

02 Декабря 2010, реферат

Словарь русского литературного языка, складывавшийся на протяжении многих столетий, очень богат и по числу слов, и по разнообразию оттенков их значений, и по тонкостям стилистической окраски. В создании словаря лексики литературного языка участвовал весь русский народ, его великие писатели, критики, ученые.

Вітання

02 Апреля 2013, доклад

У давнину при вітанні активно використовували поклін. Глибина поклонів залежала від статусу партнерів і характеру ситуації. Фразеологічне сполучення “бити чолом” означало шанобливо вклонятися, вітаючи кого-небудь. При вітанні, як правило, головний убір знімають у Європі. Мусульмани, євреї, представники інших народів цього не роблять.
Вітання — це той елемент мовного етикету, який передусім сигналізує про соціальні відношення, що встановлюються в рамках комунікативного акту. Тому головним чинником, який впливає на вибір того чи іншого вітання, є соціальний статус комунікантів, ситуація спілкування.