Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 16:12, курсовая работа

Описание работы

Антикризовий менеджмент — процес застосування форм, методів і процедур, направлених на соціально-економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності індивідуального підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану економіки регіону або країни в цілому.
В умовах удосконалення ринку економіки України стан більшості суб'єктів господарювання економісти, науковці та практики визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави в збереженні конкурентоспроможних і прибуткових підприємств, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Управлінські рішення в системі антикризового менеджменту
1.1 Теоретичні аспекти управлінських рішень
1.2 Процес прийняття рішень в антикризовому менеджменті
1.3 Типові варіанти управлінських рішень з метою фінансового оздоровлення діяльності організації
Розділ 2. Оцінка та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕРЕСТ»
2.1 Характеристика ТОВ “Верест”
2.2 Основні показники діяльності ТОВ «Верест»
2.3 Діагностування фінансово-економічного стану ТОВ «Верест» з використанням закордонних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства
Розділ 3. Управлінські рішення щодо вдосконалення управління витратами на ТОВ «Верест»
3.1 Формування комплексу рішень по управлінню витратами щодо подолання кризових явищ на підприємстві
3.2 Рішення для ефективного управління витратами на ТОВ “Верест”
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Готова Курсова з Антикризового менеджменту.docx

— 206.31 Кб (Скачать)

       

     Рисунок 2.1  -  Організаційна структура  ТОВ “Верест” 
 
 
 

     Структура повинна відображати мету і задачі організації, отже, бути підлеглою виробництву  і змінюватися разом зі змінами, що відбуваються. Вона повинна відображати  функціональний розподіл праці і  обсяг повноважень робітників управління; останні визначаються політикою, процедурами, правилами і посадовими інструкціями і поширюються, як правило, у напрямку більш високих рівнів управління. При цьому повноваження керівника  будь-якого рівня обмежуються  не тільки внутрішніми факторами, але  й факторами зовнішньої середовища, рівнем культури та ціннісними орієнтаціями суспільства, прийнятими в ньому  традиціями і нормами. Іншими словами, структура управління повинна відповідати  соціально-культурному середовищу, і при її побудові треба враховувати  умови, в яких вона буде функціонувати. Практично це означає, що спроби сліпо  копіювати структури управління, які діють успішно в інших  організаціях, спрямовані на провал, якщо умови роботи відмінні. Важливе значення має також реалізація принципу відповідності  між функціями і повноваженнями, з одного боку, і кваліфікацією  і рівнем культури - з іншої.

     Структура товариства «Верест» досить розгалужена, що пояснює таку розширену діяльність даного товариства. На кожному підприємстві є управлінський відділ. Це директор, його заступники, бухгалтерський відділ тощо. Директор приймає важливі рішення на підприємстві.

       На товаристві з обмеженою  відповідальністю «Верест» є декілька заступників директора. Один з них заступник по виробництву. Тобто він контролює безпосередньо процес виробництва, на відміну від звичайного заступника директора, який безпосередньо виконує обов’язки директора за його відсутності, вирішує адміністративні питання.

     На  даному підприємстві є відділ бухгалтерського  обліку, де працюють висококваліфіковані  бухгалтери, економісти, фінансисти й  економісти. Дані працівники ведуть фінансову  звітність, баланси, фіксують господарські операції, тобто ведуть різну бухгалтерську  документацію підприємства. Вони визначають прибутки, доходи, витрати підприємства, нараховують заробітну плату тощо.

     Відділ  кадрів. Це відділ товариства, де ведеться облік чисельності працюючих. Вони несуть інформацію про кількість  з-за звільнених, прийнятих на роботу, відсутніх на роботі з певних причин ( декретна відпустка, відпустка за власний рахунок, лікарняна відпустка тощо). В відділі кадрів міститься вся інформація про кожного працюючого на товаристві.

     Автотранспортний  відділ. Це частина підприємства,працівники якої відповідають за автомобілі та взагалі  увесь транспорт, що є в організації.

     В даному відділі працюють люди, які  відповідальні за наявність транспорту, коли заплановані перевезення продукції, сировини. Автотранспортний відділ забезпечує працюючих транспортом ( наприклад, коли робітники живуть в місті, а  підприємство знаходиться в його околицях). Також працюючі цього  відділу зобов’язані відповідати  за справність цього транспорту, наявність  запчастин до нього, обслуговувати  всі автомобілі товариства.

     Відділ  постачання та збуту. Працівники відділу  постачання та збуту відіграють досить важливу роль на підприємстві. Особлива їхня вага і на ТОВ «Верест», адже воно виробляє продукцію, яка потребує швидкого збуту, аби уникнути псування, що в свою чергу призведе до великих втрат (збитків). Щоб вироблялась будь-яка продукція, потрібна свіжа і якісна сировина. Саме за постачання сировини і матеріалів тощо і відповідальні працюючі цього відділу. Вони шукають місця, де краща сировина і за помірну ціну, домовляються про доставку. Відділ постачання та збуту ще в певній мірі займається рекламою. Адже, щоб товар добре продавався, йому потрібно зробити якісну рекламу.

     Виробничий  підрозділ − це все те, що стосується безпосередньо виробництва. На ТОВ  « Верест» є:

  • склади, де зберігається сировина і матеріали, готова продукція, техніка, обладнання тощо;
  • допоміжні приміщення ( наприклад, холодильні камери);
  • транспортні відділи ( транспортування на самих цехах).

     Товариство  у своїй діяльності використовує досить якісну техніку і обладнання, які мають досить високу вартість, також там багато сировини, тому воно має у своєму складі охорону. На підприємстві можуть траплятись маленькі аварії, тобто може ламатись обладнання, виникати замикання електроенергії тощо. Щоб уникнути таких негараздів на товаристві є ремонтна група ( електрики, механіки), а так як виробництво  в деякій мірі комп’ютеризоване , то і програмісти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.2 Основні показники  діяльності ТОВ  «Верест» 

     Таблиці 2.1 – Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Верест» за 2008-2010 рр. 

Показники Одиниця виміру Роки Темпи зростання  показника, %
2008 2009 2010 в 2009 до 2008 в 2010 до 2009 в 2010 до 2008
1.Обсяг  товарної продукції тис. грн 61191 49919 54574 81,58 109,33 89,19
2.Обсяг  реалізованої продукції тис. грн 54862 49717 51420 90,62 103,43 93,73
3.Собівартість  реалізованої продукції тис. грн 44350 38909 39566 87,73 101,69 89,21
4.Середньооблікова  чисельність працівників, чол. 193 237 267 122,80 112,66 138,34
у т.ч. робітників чол. 156 200 230 128,21 115,00 147,44
5.Середньорічна  продуктивність праці одного  працівника тис. грн    /чол. 317,05 210,63 204,40 66,43 97,04 64,47
6.Фонд  заробітної плати тис. грн 1925,3 2268,4 3725,5 117,82 164,23 193,50
7.Середньомісячна  заробітна плата працівників  підприємства грн /чол. 831,304 797,6 1162,8 95,95 145,78 139,87
8. Витрати на 1 грн. реалізованої  продукції грн/грн 0,81 0,78 0,77 96,81 98,32 95,18
9. Чистий прибуток (збиток) тис. грн 365 388 555 106,30 143,04 152,05
10.Рентабельність (збитковість):              
- підприємства % 1,99 1,75 2,12 88,23 120,74 106,53
- продукції % 0,82 1,00 1,40 121,17 140,67 170,44
11.Середньорічна  вартість основних фондів тис. грн 6624,5 8900 11615,5 134,35 130,51 175,34
12.Середньорічна  вартість оборотних фондів тис. грн 11745,9 13232,5 14605,5 112,66 110,38 124,34
 

     З таблиці 2.1 прослідковується досить стабільне  фінансово-економічне становище підприємства за 2008-2010 років.

     Обсяг товарної продукції, обсяг реалізованої продукції та собівартість в своїй  динаміці протягом 2008-2010 років вели себе в однаковій закономірності. А саме у 2008 році їхні значення були максимальними, тоді коли в 2009 році –  найнижчими. Хоча позитивною тенденцією є те, що вже у 2010 році ТОВ «Верест» збільшує обсяги товарної продукції на 9,33%  порівняно із 2009 роком. Що ж до собівартості реалізованої продукції, то вона була найбільшою у 2008 році. Це було пов’язано з підвищенням цін на сировину, комплектуючі,  електроенергію (коливанням валютного курсу та економічною кризою в країні). Повна собівартість сировини також підвищилась. Це було пов’язано  зі збільшенням  суми адміністративних витрат (кожним роком вони все збільшуються). Крім того у 2009 році  витрати на збут збільшились на 667 тис. грн. Тобто з підвищенням обсягу виробництва відповідно збільшились витрати на збут продукції. У 2009 році вона була найменшою. Собівартість реалізованої продукції «прикріплена» до обсягу реалізації, адже чим більший був обсяг реалізації, то фактично і була більша собівартість у сукупності.

     Таку  ситуацію демонструє нам графік на рисунку 2.1.

     

     Рисунок 2.1 – Порівняльна динаміка обсягу товарної, реалізованої та собівартості реалізованої продукції

     Середньооблікова  чисельність працівників на ТОВ  «Верест» протягом трьох досліджуваних років зростає. Так в 2009 році вона збільшилась на 22,8% в порівнянні із 2008 роком, а в 2010 році – на 12,66%. Підприємство набирає обертів, збільшуючи обсяги виробництва, закуповує обладнання і відчуває потребу у трудових ресурсах.

       Збільшився  також фонд заробітної  плати. В 2009 році він збільшився  на 17,28% порівняно із 2008 роком, а  в 2010 році – на 64,23%. Це пояснюється збільшенням кількості  працівників, введенням мотиваційної складової на підприємстві, збільшенням мінімальної заробітної плати та середнього рівня заробітної плати на підприємствах аналогах.

     Позитивним  є те, що в 2010 році середньомісячна  заробітна плата працівників  підприємства зросла з 797,6 грн до 1162, 8 грн в порівнянні із 2009 роком.

     Аналіз  середньорічної вартості основних фондів показав, що відбувається поступове  збільшення вартості основних фондів з 2008 по 2009 рік їх вартість збільшилась  на 34,5%, а у 2010 році підприємство їх збільшило  на 30,51% , це відбувається за рахунок  оновлення обладнання, введення у  виробництво нової продукції.

     Середньорічна  продуктивність праці одного працівника протягом 2008-2010 років зменшується. У 2009 році порівняно із 2008 роком зменшилась на 33,57%, а в 2010 році – на 2,96%, що було пов’язано із збільшенням чисельності  працюючих.

     Спостерігається незначне зниження витрат на 1 грн реалізованої продукції протягом трьох років. Так у 2010 році вони зменшились на 1,68% порівняно із 2009 роком, а в 2009 році – на 3,19% порівняно із 2008 роком. Таке зниження пояснюється тим, що підприємство почало використовувати частково власну сировину, а частину закуповувати у населення за меншими цінами. Як бачимо (рисунок 2.2) витрати на 1 грн реалізованої продукції є досить великими, але в межах норми це пояснюється тим, що продукція ТОВ «Верест» є досить матеріаломісткою. 
 
 

     

     Рисунок 2.2 – Динаміка витрат на 1 грн реалізованої продукції

     Рентабельність  продукції протягом 2007-2009 рр має позитивні значення і з кожним роком збільшується, це говорить про те, що продукція збувається і діяльність ТОВ «Верест» є прибутковою.

     Найбільший  показник рентабельності підприємства так і рентабельність продукції  спостерігався в 2010 році. Тобто у 2010 році 2,12% прибутку на рік  припадає на кожну одиницю коштів, вкладених  в підприємство незалежно від  джерела залучення.

     Збитку  підприємство «Верест» не має, а чистий прибуток з кожним роком все зростає, що вказує на те, що підприємство рентабельне, прибуткове (рисунок 2.3).

       

     Рисунок 2.3 – Динаміка чистого прибутку та його прогноз на 2011-2014 роки

     З рисунка 2.3 видно, що чистий прибуток за 2008-2010 року зростає, що означає, що підприємство працює ефективно, отримуючи прибутки. Провівши лінію тренду бачимо що на майбутні 2011-2014 роки прогнозується  подальше підвищення чистого прибутку.

     На  основі наведених даних можна  зробити висновок, що загалом ТОВ "Верест", виходячи із своїх можливостей, протягом 2008-2010 років працювало ефективно. У 2009 році спостерігався невеликий спад, але вже в 2010 році діяльність підприємства стабілізувалось.

     Таблиця 2.2 - Склад  і структура працюючих на  підприємстві      
     Показник Чисельність, осіб Структура кадрів, % Абсолютне відхилення (+,-)
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009-2008 2010-2009
Середньооблікова  чисельність  працівників в еквіваленті  повної зайнятості, всього з них: 193 237 267 100 100 100 44 30
Керівники, спеціалісти, службовці 37 37 37 19,17 15,61 13,86 - -
Робітники 156 200 230 80,83 84,39 86,14 44 30

Информация о работе Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту