Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 16:12, курсовая работа

Описание работы

Антикризовий менеджмент — процес застосування форм, методів і процедур, направлених на соціально-економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності індивідуального підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану економіки регіону або країни в цілому.
В умовах удосконалення ринку економіки України стан більшості суб'єктів господарювання економісти, науковці та практики визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави в збереженні конкурентоспроможних і прибуткових підприємств, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Управлінські рішення в системі антикризового менеджменту
1.1 Теоретичні аспекти управлінських рішень
1.2 Процес прийняття рішень в антикризовому менеджменті
1.3 Типові варіанти управлінських рішень з метою фінансового оздоровлення діяльності організації
Розділ 2. Оцінка та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕРЕСТ»
2.1 Характеристика ТОВ “Верест”
2.2 Основні показники діяльності ТОВ «Верест»
2.3 Діагностування фінансово-економічного стану ТОВ «Верест» з використанням закордонних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства
Розділ 3. Управлінські рішення щодо вдосконалення управління витратами на ТОВ «Верест»
3.1 Формування комплексу рішень по управлінню витратами щодо подолання кризових явищ на підприємстві
3.2 Рішення для ефективного управління витратами на ТОВ “Верест”
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Готова Курсова з Антикризового менеджменту.docx

— 206.31 Кб (Скачать)
 

     З таблиці видно, що середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті  повної зайнятості щороку зростала. Найбільшу  частку в структурі персоналу  займають робітники, які зайняті  безпосереднім виробництвом продукції, робіт, послуг 80,83 % у 2008 році, 84,39 % у 2009 році, 86,14 % у 2010 році. Це є нормальним явищем, так як основною діяльністю підприємства є виробництво. Чисельність керівників, спеціалістів, інженерів, технічного персоналу  залишається протягом 2008, 2009, 2010 років  однаковою. 
 
 
 
 
 

     Таблиця 2.3 - Показники використання основних виробничих фондів 
Показник
Рік
Відхилення
2008
2009
2010
2009/2008
2010/2009
1. Вартість товарної продукції,  тис.грн
54862
49717
51420
5817,2
12153,9
2. Середньорічна вар-тість основних виробничих фондів, тис.грн
6624,5
8900
11615,5
-133,3
1861,2
3. Прибуток до оподаткування (збиток), тис.грн
365
388
555
-181,3
167,8
4. Фондовіддача, грн.
8,3
5,6
4,4
0,510
0,938
5. Фондомісткість, грн.
0,12
0,18
0,23
-0,262
-0,215
6. Фондоозброєність, грн/особу
34,3
37,6
43,5
-1,904
-2,659
8. Рентабельність виробництва, %
5,028
3,924
19,142
-1,104
15,219
 

     Фондовіддача  основних фондів зменшувалась: з 8,3 гривні у 2008 році до 4,4 гривні у 2010 році. Фондомісткість збільшувалась: з 0,12 гривні у 2008 році до 0,23 гривні у 2010 році. Збільшилась також  фондоозброєність: з 34,3 тис.грн у 2008 році до 43,5 тис.грн у 2010 році. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2.4 - Аналіз складу та структури операційних  витрат на виробництво продукції
Елемент  витрат Рік, тис.грн Структура витрат по роках, %
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Матеріальні витрати 8 833,4 12 509,9 20 480,1 66,0 66,29 67,52
Витрати на оплату праці 2 358,2 3 795,2 6 053,0 17,6 20,11 19,96
Відрахування  на соціальні заходи 909,3 1 413,9 2 255,6 6,8 7,49 7,44
Амортизація основних фондів 456,4 575,9 730,4 3,4 3,05 2,41
Інші  витрати 830,4 575,8 812,1 6,2 3,05 2,68
Собівартість  виробленої продукції, у тому числі: 13 387,7 18 870,7 30 331,2 100 100 100
- змінні витрати 10 647,1 15 483,8 25 160,2 79,53 82,05 82,95
- постійні витрати 2 740,6 3 386,9 5 171,0 20,47 17,95 17,05
 

     Найбільша питома вага у структурі витрат припадає на матеріальні витрати. Слід зазначити, що їх частка по роках щороку зростала: з 66% у 2008 році до 67,52% у 2010 році.

     Наступними  за величиною є витрати на оплату праці. Їх доля у загальній структурі  витрат у 2009 році дещо підвищилась на 0,7% з 17,6% у 2008 році до 20,11% у 2009 році. А  у 2010 році частка цих витрат знизилась  у порівнянні з 2009 роком на 0,06% до 19,96%.

     Зменшувалась  по роках частка амортизаційних відрахувань  з 3,4% у 2008 році до  2,41% у 2010 році.

     Інші  операційні витрати також знижувались: у 2008 році вони їх доля складала 6,2%, а  вже у 2010 році – 2,68%.

     Таким чином діяльність підприємства є  матеріаломісткою. Витрати на виробництво  продукції з року в рік зростали.

     Першорядне  значення у системі показників щодо фінансово-економічного стану підприємства має показник витрат підприємства на одну гривню реалізованої продукції. Цей  показник характеризує роботу підприємства у напрямку зниження собівартості продукції.

     Наведемо  таблицю 2.5 де покажемо витрати на одну гривню реалізованої продукції ТОВ  «Верест» у 2008-2010 роках.

Таблиця 2.5 - Аналіз витрат на 1 гривню реалізованої продукції
Показник Рік Відхилення  по роках (+,-)
2008 2009 2010 2008-2008 2010-2009
Чистий  дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг, тис.грн 13645,5 19462,7 31616,6 5817,2 12153,9
Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн 13055,9 19006,4 29299,1 5950,5 10292,7
Витрати на 1 грн реалізованої продукції, грн. (витратомісткість) 0,957 0,977 0,927 0,02 -0,05
 

     Аналізуючи  отримані дані можемо зазначити наступне. Темп приросту чистого доходу у 2009 році був нижчим за темп приросту повної собівартості продукції, це призвело до збільшення витрат на одну гривню продукції  у цьому році в порівнянні із 2008 роком на   0,02 гривні. У 2010 році ситуація змінилася на краще: темп приросту чистого доходу був вищим за темп приросту собівартості, що і призвело до зниження витрат на одну гривню продукції  у 2010 році в порівняння з попереднім  на  0,05 гривні.

     Діяльність  підприємства є витратомісткою. Тому збільшення витрат на 1 гривню у 2009 році на 0,02 гривні призвело до збільшення загальної суми витрат на 389,25 тис.грн .

     У 2010 році зменшення витрат на 1 гривню призвело до зменшення собівартості на 1579,25 тис.грн. Таким чином можна припустити, що керівництво проводить роботу у напрямку зниження собівартості, вибору оптимальної структури випуску і реалізації продукції з урахуванням оптових цін, які формуються на ринку.  
 
 
 
 
 
 

     Показники ефективності:

      -  Фондовіддача, од.

     ФВ = (2.1)

     ФВ10=

     ФВ09 =

         

     де, ОФ сер. – середньорічна вартість основних фондів;

      - Фондомісткість, од.:

     ФМ = =  (2.2)

     ФМ10 =

     ФМ09 =

     

      - Фондоозброєність, тис.грн./особу:

     ФО = (2.3)

     ФО10 =

     ФО09 =

     

     де, Чпр. – середньооблікова чисельність персоналу на підприємстві, осіб.

     Фондовіддача 2010 року порівняно з минулим звітним  періодом зменшилась на 1,2  од.,що є  негативним фактором і вказує на зниження ефективності  використання основних виробничих фондів. Але збільшилась  фондомісткість на 0,05 грн., це означає, що відбулося зростання питомої ваги активної частини основних засобів. Збільшення ефективності фондоозброєності на 5,9 тис.грн./особу відбулось за рахунок зменшення операційних витрат, відповідно цьому зріс і дохід від реалізації.

     Продуктивність  праці є також одним з найважливіших  показників економічної ефективності трудової діяльності. 

     ПП=   (2.4)

     ПП08= = 352 грн/особу

     ПП09= = 248 грн/особу

     ПП10= = 224 грн/особу

     Отже, як видно із розрахунків продуктивність праці на одного робітника протягом 2008 та 2009 року знизилась на 104 грн/особу.  А в 2010 році продуктивність праці зменшилась на 24 грн/особу, що свідчить про зниження продуктивності праці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Діагностування фінансово-економічного  стану ТОВ «Верест» з використанням закордонних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства 

     Оцінка  структури балансу проводиться  на основі двох показників:

- коефіцієнта  поточної  ліквідності; 

- коефіцієнта  забезпеченості власними коштами.

     Коефіцієнт  поточної ліквідності визначається як відношення фактичної вартості оборотних  коштів (всього по розділах І та ІІІ  в активі балансу) до найбільш термінових обов’язків підприємства у  вигляді  короткострокових позик та різноманітних  кредиторських заборгованостей(всього по розділах ІІ та IV в пасиві):

К1=  (2.5)

 Де  АІІ – другий розділ активу  балансу;

АІІІ  – третій розділ активу балансу

ПІІ –  другий розділ пасиву балансу

ПIV –  четвертий розділ пасиву балансу

 Структура  вважається задовільною при КІ>=2

Оцінка  структури балансу на 31 грудня 2010 року

  • Коефіцієнт поточної ліквідності (К1)

К1 поч = =  2,8            >2

К2 кін = = 6,9              >2

  • Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається як відношення різниці  між обсягами джерел власних коштів  (ПІ-ПV) і поза оборотних активів(АІ) до фактичної вартості оборотних коштів:

Информация о работе Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту