Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 16:12, курсовая работа

Описание работы

Антикризовий менеджмент — процес застосування форм, методів і процедур, направлених на соціально-економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності індивідуального підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану економіки регіону або країни в цілому.
В умовах удосконалення ринку економіки України стан більшості суб'єктів господарювання економісти, науковці та практики визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави в збереженні конкурентоспроможних і прибуткових підприємств, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Управлінські рішення в системі антикризового менеджменту
1.1 Теоретичні аспекти управлінських рішень
1.2 Процес прийняття рішень в антикризовому менеджменті
1.3 Типові варіанти управлінських рішень з метою фінансового оздоровлення діяльності організації
Розділ 2. Оцінка та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕРЕСТ»
2.1 Характеристика ТОВ “Верест”
2.2 Основні показники діяльності ТОВ «Верест»
2.3 Діагностування фінансово-економічного стану ТОВ «Верест» з використанням закордонних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства
Розділ 3. Управлінські рішення щодо вдосконалення управління витратами на ТОВ «Верест»
3.1 Формування комплексу рішень по управлінню витратами щодо подолання кризових явищ на підприємстві
3.2 Рішення для ефективного управління витратами на ТОВ “Верест”
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Готова Курсова з Антикризового менеджменту.docx

— 206.31 Кб (Скачать)

     Зниження  витрат на виробництво продукції  – складний процес, що вимагає від  трудового колективу дотримання запланованих витрат трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, ефективного  використання обладнання, пошуку резервів економії ресурсів.

     Підприємницький успіх значною мірою залежить від того, наскільки правильно  здійснена необхідна техніко-економічна і фінансова оцінка на стадії планування, прийняття управлінського рішення. На невеликих підприємствах, як правило, одна й та ж особа (власник або  менеджер) здійснює управління господарською  діяльністю і приймає важливі  рішення. Але в разі зростання  масштабів підприємства (реорганізації, злиття) та ускладнення його структури  виникає необхідність розподілити  повноваження з прийняття рішень між різними рівнями управління.

     Одним з головних завдань апарату управління на сьогодні є створення такої  системи управління витратами виробництва, яка б давала можливість керувати витратами на всіх етапах виробничого  циклу; відповідала б критеріям  єдності підходів на різних рівнях управлінської діяльності (прогнозування, планування, обліку, калькулювання, аналізу  використаних можливостей та оцінки), дозволяла встановлювати залежність параметрів зниження витрат виробництва  і зростання якості продукції  та її обсягів.

     В практиці підприємств, що працюють в  умовах ринку, розрізняють наступні

     підходи до побудови аналітичних рахунків управлінського обліку:

       -     за центрами виникнення витрат;

       -     за центрами відповідальності;

       -     за центрами рентабельності.

     Дуже  важливим в управлінському обліку є  організація обліку за центрами відповідальності за витратами і центрами відповідальності.

     Це  проводиться з метою контролю за витратами за місцем їх виникнення для оцінки зусиль, прикладених для  отримання прибутку як основної умови  діяльності організації. Побудова обліку витрат відповідно до організаційної структури дозволяє пов’язати діяльність кожного підрозділу з відповідальністю окремих осіб (робітників, бригадирів, майстрів, керівників дільниць), оцінити  результати діяльності кожного підрозділу та визначити їх внесок у загальні результати діяльності підприємства.

     Проаналізувавши фінансову діяльність на ТОВ “Верест”, можна зробити висновок, в середньому підприємство розвивається стабільно. Підприємство в будь-який час зможе виконати свої обов’язки перед кредиторами, оскільки коефіцієнт втрати платоспроможності більше, ніж 1.

     За  проведеними підрахунками можна  зробити висновки, що структура балансу  ТОВ «Верест» є задовільною, оскільки і коефіцієнт поточної ліквідності, і коефіцієнт забезпеченості власними коштами відповідають нормативам. Проте у зв’язку з нестабільним фінансовим станом в країні і у світі, спостерігається ї погіршення стану на товаристві. Дані на 2010 рік свідчать про погіршення фінансового стану підприємства. Збільшились загальновиробничі витрати, через збільшення витрат на матеріали, заробітну плату тощо.

     Контроль  за витратами на управління є досить важливим. Тому зниження цих витрат дає економічний ефект. На підприємствах  повинен систематично здійснюватись  попередній і поточний контроль за дотриманнями цехами, відділами і  службами кошторисів витрат на утримання  та експлуатацію обладнання, загальновиробничих та адміністративних витрат.

     Раціональна організація виробничих запасів  є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні  шляхи скорочення виробничих запасів  зводяться до їх раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів  матеріалів; удосконалюванню нормування; поліпшенню організації постачання, у тому числі  шляхом установлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їхнього виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль належить поліпшенню організації складського господарства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  використаної літератури 

     
 1. И. Б. Бродский, Б. Е. Бродский, Е. П. Жарковская  «Антикризисное управление»  Издательство: Омега-Л c. 432, 2009 г.
 2. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 2001. — 840 с.
 3. Антикризисное управление от банкротства — к финансовому оздоровленню / Под ред. Г. П. Иванова. — М.: Закон и право, 1995. — 320 с.
 4. Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов/ В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. — М.: «Издательство ПРИОР», 1998. — 432 с.
 5. Антикризисное управление: Учебник/ Под ред. Э. М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 432 с. — (Серия «Высшее образование»).
 6. Антикризисный менеджмент / Под ред. А. Г. Грязновой. — М.: ЭКМОС, 1999. — 368 с.
 7. Бляхман Л. С. Основы функционального и антикризисного менеджмента — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. — 380 с.
 8. Козлов С. Ю. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий. — М.: Современная зкономика и право, 1999. — 144 с.
 9. Кондратьев В. В., Краснова В. Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 6. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 272 с.
 10. Конфликтология / Под ред. Кармина А. С. — СПб.: изд-во «Лань», 1999. — 448 с.
 11. Кошкин В. И. и др. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 11. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 512 с.
 12. Крутик А. Б., Муравьев А. И. Антикризисный менеджмент. — СПб.: Питер, 2001. — 432 с.
 13. Крутько В. Введение в менеджмент кризисных ситуаций. — К., 1994.
 14. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организаций: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 256 с.
 15. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л. и др. Пределы роста. — М.: Изд-во Московского университета, 1991.
 16. От кризиса к росту. Опыт стран с переходной экономикой / Под ред. Дерябинок М. А. — М.: «Эдиторная УРСС», 1998. — 208 с.
 17. Пособие для международного предпринимателя / Под ред. В. А. Щаницина. — Краснодар: Агропромышленная фирма «Центральная», 1990. — 155 с.
 18. Промышленная логистика. Логистико-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / И. Н. Омельченко, А. А. Колобов, А. Ю. Ермаков, А. В. Киреев. Под ред. А. А. Колобова. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1997. — 204 с.
 19. Cтолерю Л. Равновесие и экономический рост. — М.: Статистика, 1994.
 20. Стратегия и тактика антикризисного управления / Под ред. А. П. Градова и Б. И. Кузина. — СПб.: Специальная литература, 1999. — 510 с.
 21. Теория и практика антикризисного управления / Под ред. С. Г. Беляева и А. В. Кошкина. — М.: Закон и право, 1996. — 469 с.
 22. Терещенко О. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.
 23. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 423 с.
 24. Уткин З. А. Антикризисное управление. — М.: Экмос, 1997. — 100 с.
 25. Уткин З. А. Риск — менеджмент. — М.: «Тандем», 1998. — 288 с.

Информация о работе Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту