Рефераты по авиации и космонавтике

Пилотажно-навигационное оборудование вертолётов Ми-17В-5 с детальной проработкой инерциальной системы и технологии технического обслужи

03 Февраля 2013, дипломная работа

Ми-17 – средний многоцелевой вертолёт, экспортная модификация Ми-8. Универсальность и высокие лётно-технические характеристики сделали вертолёты этой серии одними из самых популярных в мире вертолётов российского производства. На сегодняшний день выпущено более 12 тысяч вертолётов семейства Ми-8/17, которые были поставлены в 110 стран мира.
Модификация вертолёта Ми-17В-5, о котором пойдет речь в данном дипломном проекте изготавливается в соответствии с требованиями индийского заказчика. Эти машины – одни из самых современных как на мировом рынке, так и в составе ВВС Индии.

Планы и развитие

17 Января 2012, курсовая работа

Сила воли - это способность преодолевать соблазны. Соблазн выкурить сигарету, пропустить тренировку, не сделать зарядку, бросить диету ….
Вот мои 7 проверенных рецептов - как укрепить силу воли:
Рецепт №1. Вы должны четко осознавать, что перед вами СОБЛАЗН (соблазн – это ключевое слово), и после того как вы осознали это – будет гораздо проще его преодолеть. Соблазн - это как сыр в мышеловке - вы видите только сыр, но не видите мышеловку.
Рецепт №2. Это нежелание потерять достигнутого результата и перечеркнуть все, чего вы уже достигли.
Рецепт №3. Это вера в правильность того, что вы делаете. Если вы искренне верите – это должно помочь справиться с соблазном.
Рецепт №4. Необходимо представлять конечный результат - это тоже помогает укрепить силу воли.
Рецепт №5. Сказать о своём намерении людям, которых вы уважаете и перед которыми нельзя будет оправдаться в своей слабости, если вы не сдержите слово. Близкие друзья и родственники – не подойдут для этого, так как любят вас и простят, что бы вы не сделали.
Рецепт №6. Это злость на свою слабость. Задайте себе вопрос: Что сильнее ваша сила воли или соблазн?
Рецепт №7. Помните у силы воли есть враги - это алкоголь и другие вещи, способные отключать ваш мозг.
Вот такими рецептами я пользуюсь, когда моя сила воли начинает давать сбой.
Если вы занимаетесь нелюбимым делом, то вам скучно, вам приходиться заставлять себя, и вы заранее обречены на поражение, потому что вам придется соперничать с людьми, для которых это дело - любимое!

Політика – як суспільне явище і об’єкт дослідження

03 Марта 2013, курс лекций

Політика перебуває в центрі уваги багатьох дисциплін суспільно-гуманітарного циклу знань ─ філософії, історії, правознавства, соціології, політичної економії, психології, етнографії, культурології, які так чи інакше вивчають феномен політичного (див.: Схему 1.4.). Ще в часи Конфуція, Платона, Аристотеля, Цицерона політичні проблеми спліталися з реаліями суспільного життя, які сьогодні традиційно відносять до предметів етики, філософії, правознавства, а також до області релігії, міфології (сім¢я, держава, політико-економічні відносини).

Політичні партії

22 Февраля 2012, контрольная работа

Аналізуючи реалії сучасного світу, динаміку і передумови процесів, що в ньому відбуваються, рідко хто наважиться залишити поза увагою проблеми пов’язані із діяльністю політичних партій. Неминуче позначиться це на глибині та достовірності аналізу соціально-політичних явищ.

Політична еліта

06 Ноября 2011, контрольная работа

Політична еліта: поняття і суть. В будь-якому суспільстві існує і повинне існувати меншина населення, яке ухвалює найважливіші рішення в суспільстві і править більшістю. Ця меншина, що здійснює функції управління, володіє специфічними особовими особливостями і професійними якостями, що допомагають перебувати при владі і утримувати її. Цей особливий прошарок людей називають правлячою або політичною елітою.

Політична культура українського суспільства

05 Апреля 2012, реферат

Україна посідає особливе місце серед держав посткомуністичного світу, тому що в ній процес подолання тоталітарної спадщини в економічному житті та ідеології відбувається паралельно з творенням власної державності, яка зазнає потужного впливу багатовікових традицій провінціалізму та регіональної відокремленості. Історична унікальність цих про­цесів зумовлює й формування особливого різновиду політичних відносин та політичної культури.

Політичне лідерство

06 Ноября 2011, реферат

Лідерство - невід’ємний компонент політичної діяльності. Проблеми лідера й лідерства, їхнього місця в суспільстві минулого, сучасного та майбутнього, перспективи їх розвитку та умови формування постійно хвилюють людство. З їх розв’язанням пов’язують долі людей та прогнози розвитку суспільства. Ця тема набуває особливої актуальності сьогодні, бо якісна перебудова життя суспільства неможлива без кардинального реформування управління, без наявності професійного корпуса політичних лідерів, які керують державними і партійними організаціями, рухами, неформальними об’єднаннями.

Політологія як наука

21 Ноября 2012, шпаргалка

Політологія - спеціальна суспільна наука про політику, про закономірності, шляхи, форми і методи виникнення, організації, функціонування і розвитку політичних відносин і процесів, здійснення політичної влади.
Об'єкт політології - політична сфера суспільства, процеси та явища, що відбуваються в ній.
Предмет політичної науки, на думку більшості дослідників - закономірності формування політичної влади.

Полет Юрия Гагарина в космос

05 Декабря 2011, статья

С далеких времен космос притягивал людей. По звездам пророчилось грядущее, людям было трудно представить, что Земля вращается, их соображения о солнце были очень далекими от истины . Но понемногу человечество познавало тайны вселенной . И наконец , 12 апреля 1961 года гражданин СССР летчик майор Юрий Алексеевич Гагарин первым взглянул на нашу планету со стороны, совершив путешествие в космическое пространство на корабле «Восток». Это стало поистине значимым событием .

Политалогия как наука и учебная дисциплина

13 Сентября 2013, контрольная работа

ПолиталогияПолитическая сфера - это область политики, политической жизни общества, пределы распространения непосредственного влияния политиков и политических организаций, воздействия политических идей.

Политика - процесс подготовки, принятия практичной реализации решений, обязательных для всего общества.
Термин "политика" в научный оборот ввел Аристотель в IV в. до н.э. - определил ее как искусство управления государством, под которым понимался полис

Политика в сфере информации

31 Марта 2013, реферат

Вопросы регулирования информационных отношений в последние годы все чаще становятся предметом официальных программных документов, описывающих основы государственной политики. Это Доктрина информационной безопасности, Концепция информационной безопасности, программы социально – экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 – 2004 г.г., 2006-2008 года

Политика и мораль

11 Октября 2011, реферат

Попытаемся рассмотреть под углом зрения философской науки взаимоотношение политики и морали в сегодняшней России.

Рассмотрим прежде всего, некоторые аспекты, касающиеся политической системы общества, сущности политической власти. Далее перейдем к проблеме морали, а также взаимоотношений политики и морали как двух форм общественного сознания, отражающих единое общественное бытие. Наконец, рассмотрим одну из злободневных проблем, касающуюся отмены смертной казни в России, что является одним из ярких примеров взаимодействия и взаимопроникновения политики и морали.

Политика и религия

10 Декабря 2011, реферат

Проблема взаимодействия политики и религии - одна из самых давних в истории человечества. На протяжении всей истории взаимодействие различных сфер общественной жизни вносило существенные коррективы в бытие общества. Поскольку и политика, и религия являются одними из самых древних форм проявления общественной активности человека, то и их взаимодействие и взаимовлияние можно обнаружить на любой стадии развития человечества. Так как эти сферы общественных отношений, в конечном счете, имеют отношение к человеку, они неизбежно пересекаются и взаимовлияют друг на друга.

Политика и религия

23 Января 2012, реферат

Побудительным мотивом написания этой реферативной работы являлась личная заинтересованность автора в рассматриваемом вопросе. Основной целью работы было освещение некоторых взглядов на проблему, которые представляют интерес, но по каким-либо причинам ранее не излагались в рамках данной проблемной области. Все нижеизложенное не коим образом не претендует на исчерпывающую истину, а лишь освещает существенные и наиболее интересные стороны вопроса с различных сторон. Работа сохраняет европоцентристскую тенденцию анализа, вследствие ограниченности спектра источников. Так как реферат пишется в рамках курса политологии, а не религиоведения, то основное внимание уделено влиянию религии на политику, а не наоборот.

Политика и экономика

10 Ноября 2011, реферат

Существуют «вечные» вопросы, которые приходится решать человечеству постоянно: о мире, о смысле жизни, назначении человека, демократии, свободе, справедливости. К их числу с полным основанием можно отнести и вопрос о политике и экономике. Нас в этом вопросе будет интересовать проблема их соотношения: что определяет что – политика экономику или экономика политику.

Политика, общственный смысл

19 Ноября 2012, контрольная работа

Политика - многомерное явление. Практически невозможно дать однозначное её определение. В литературе существует множество понятий политики. Каждый интерпретирует политику по-своему, в зависимости оттого, что берёт за основу: связь с властью или функции, цели политики. Одни определения носят общий, другие частный характер. Аристотель, например, утверждал, что «политика» это цивилизованная форма общности, которая служит для достижения «общего блага» и «счастливой жизни». Николо Макиавелли определял политику как «совокупность средств, которые необходимы для того, чтобы прийти к власти и полезно использовать её».. Макс Вебер определяет политику как понятие, «которое имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству.

Политико-правовые идеи Спинозы

11 Ноября 2011, доклад

Политико-правовые взгляды Спинозы (16321677) изложены в ряде произведений, главным из которых является «Этика, доказанная геометрическим методом». Как и Гроций, Спиноза рассматривает вопрос о естественном праве и государстве. Стоя на позициях пантеизма (отождествления Бога и природы), он считал, что законы природы – решения Бога, раскрытые разумом человека. Вся природа, частью которой является человек, существует на основе естественного права, т. е. законов и правил ее развития.

Политико-психологические методы исследования

19 Декабря 2011, контрольная работа

Объект исследования. Метод контент-анализа как метод политико-психологических исследований.
Предмет исследования. Исследовательские возможности, условия, границы и процедуры применения метода контент-анализа в политико-психологических исследованиях.
Степень научной разработанности проблемы: следует отметить, что теоретическая разработка данной методики является достаточно проработанной, практические исследования, основанные на теории, пользуются широким спектром применения.

Политичекий режим

24 Октября 2011, реферат

В связи с тем, что форма государства стала одной из актуальных тем теории государства и права, следовательно, повышенный интерес представляет и классификация политических режимов. Интерес к данной теме можно определить практическими потребностями государства, так как форма государства во многом влияет на его содержание и функции.
В политической науке для описания социального характера и порядка отношений правителей и управляемых, а также методов и эффективности властвования в целом используется категория политического режима.

Политичесикй режим

11 Марта 2013, реферат

Политический режим представляет собой одно из наиболее сложных и значимых политико-правовых явлений современности. Именно политический режим определяет характер функционирования политической власти в государстве, организацию власти, взаимодействие государства, общества и личности, гарантированность реализации основополагающих прав человека.
За всю историю человечества сложилось три политических режима, демократический, авторитарный и тоталитарный. Каждый из этих режимов в тот или иной исторический период человечества имел большую распространённость, а так же в одной и той же стране один режим мог сменять другой.

Политическая идеология

05 Декабря 2012, реферат

Никто из нас не видит мир таким, каким он есть на самом деле. Мы смотрим на него через призму каких-то уже сформировавшихся представлений, предположений и теорий. Поэтому наблюдение и понимание неотделимы друг от друга: глядя на мир, мы одновременно придаём ему тот или иной смысл. Нечто аналогичное происходит и тогда, когда мы воспринимаем политику, - у разных людей здесь могут быть изначально разные аксиомы и заранее сложившиеся представления. Корни всего этого скрываются в тех предельно широких политических традициях, что называются политическими идеологиями.

Политическая власть

21 Марта 2012, контрольная работа

Понятие власти является одним из центральных в политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики. Определение власти, понятие, ее сущность и характер имеет важнейшее значение для понимания природы политики и государства, позволяет выделить политику и политические отношения из всей суммы общественных отношений. Власть является одной из важнейших политологических категорий, неразрывно связанной с политикой. Именно властью определяются территории государств, обеспечивается реализация общих интересов населения.

Политическая власть и политическая система

15 Января 2012, реферат

Человек, живущий в обществе, постоянно испытывает на себе внешнее воздействие окружающих. В повседневной жизни такого рода воздействие принято обозначать словом «власть». Это может быть власть отца в семье, власть директора школы, власть начальника на предприятии, власть правительства в государстве и т.д. Среди всего многообразия властных отношений между людьми выделяется особая их разновидность — власть политическая, которая представляет собой мощный источник развития общества, орудие социальных преобразований и трансформаций. Это обстоятельство уже давно стало причиной пристального внимания мыслителей к загадкам природы власти, ее месту и роли в жизни человеческого общества, закономерностям ее функционирования.

Политическая власть и технология ее осуществления

25 Февраля 2012, контрольная работа

Под властью понимается способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью авторитета, права, насилия. Концепция власти занимает центральное место в политической науке. Любая власть - это право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять. Концентрированным выражением власти является отношение господства и подчинения, любых форм взаимодействия субъектов властных отношений.

Политическая власть, ее сущность и отличительные признаки

24 Октября 2013, контрольная работа

Власть представляет собой особый вид общественных отношений, присущий всем этапам развития человечества. Через отношения власти выражается объективная потребность людей в саморегуляции и организации. В обществе всегда есть различные индивидуальные и групповые интересы, которые необходимо регулировать, соподчинять, снимая социальную напряженность. В политологической теории не сложилось единого определения власти. Наиболее часто приводятся следующие определения:
силовое, трактующее власть как господство и принуждение к повиновению;
волевое, понимающее власть как способность проводить свою волю даже вопреки сопротивлению (М. Вебер);

Политическая и правовая часть Сингапура

22 Января 2012, реферат

В данной работе раскрывается политическая и правовая часть Сингапура.
Государственное устройство, правовая система, гражданское и смежные с ним отрасли права, уголовное право и процесс, судебная система и органы контроля подробно рассмотрены в первой части.

Политическая концепция К.Маркса и Ф.Энгельса

27 Декабря 2011, реферат

В разработке основных разделов марксизма - политической экономии капитализма, материалистического понимания истории и теории социализма - приоритет, безусловно, принадлежал Марксу, а Энгельс играл роль «второй скрипки». Энгельс, как и Маркс, является одним из основоположников материалистического понимания истории. Энгельс совместно с Марксом предпринял диалектико-материалистическую переработку буржуазной политической экономии. Создав вместе с Марксом диалектический материализм, материалистическое понимание истории и научный коммунизм, Энгельс в ряде своих произведений в строго систематизированной форме изложил марксизм как цельное мировоззрение, показал его составные части и теоретические источники. В последние годы жизни Энгельс уделил значительное внимание вопросу о взаимоотношении экономического базиса, по

Политическая коррупция в Украине

03 Мая 2013, курсовая работа

Метою роботи є дослідження поширення явища політичної корупції в Україні та виявлення всіх факторів, що впливають на боротьбу із цим явищем.
Мета досягається через виконання завдань:
дослідження корупції та політичної корупції як явищ;
розмежування цим понять між собою;
використання соціологічних даних для аналізу ситуації в Україні

Политическая культура общества

08 Ноября 2011, контрольная работа

Политическая культура – это часть духовной культуры народа, которая связана с общественно-политическими институтами и политическими процессами. Это система ценностей и аргументов, обеспечивающих единство политической системы, ее институтов и организаций. Она тесно связана с представлениями о мире политики и политического, его законах и особенностях их функционирования. Обществу с развитой политической культурой присущи такие признаки, как гласность и плюрализм, высокая политическая культура личности, политическая активность людей. Последняя проявляется в их «включенности» в процесс реализации власти, в управление государственными и общественными делами, в осуществление гражданских прав и обязанностей.

Политическая культура России

29 Февраля 2012, контрольная работа

Политическая культура - составная часть общей культуры, совокупный показатель политического опыта, уровня политических знаний и чувств, образцов поведения и функционирования политических субъектов, интегральная характеристика политического образа жизни страны, класса, нации, социальной группы индивидов.
Особенность политической культуры заключается в том, что она составляет не саму политику или политический процесс,