Рефераты по гражданскому праву

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

04 Октября 2011, курсовая работа

Ценные бумаги – необходимый атрибут рыночного хозяйства. Как объекты гражданских прав они относятся к вещам, будучи их особой разновидностью. Гражданский Кодекс РФ включает главу о ценных бумагах как объектах гражданских прав. В соответствии с принципами построения ГК седьмая глава содержит общие для всех видов ценных бумаг вопросы. Особенности выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг регулируются специальными актами, положения которых конкретизируют и дополняют нормы ГК.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав

24 Октября 2011, реферат

Говоря о ценных бумагах в российской действительности необходимо упомянуть об их несомненной значимости в ходе применения соответствующих норм права к обороту ценных бумаг. Помимо собственно денег в гражданском обороте участвуют иные денежные документы, особое место среди которых и занимают ценные бумаги.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Передача прав на ценные бумаги

21 Декабря 2012, курсовая работа

Цель контрольной работы - описать ценные бумаги как объекты гражданских прав, рассмотреть права передачи прав на ценные бумаги.
Задачи:
1) Дать понятие ценной бумаге;
2) Кратко охарактеризовать виды ценных бумаг.

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений

15 Мая 2012, курсовая работа

Актуальность темы заключается в том, что ценные бумаги являются необходимым атрибутом развития. С их помощью оформляются кредитные и расчетные отношения, передача прав на товар и залог недвижимости, создание компаний и многие другие, необходимые в рыночной экономике операции.

Ценные бумаги как объекты гражданского права

08 Декабря 2011, курсовая работа

Ценные бумаги - необходимый атрибут всякого рыночного хозяйства. Ранее во внутреннем гражданском обороте находилось лишь минимальное количество ценных бумаг, в основном выпущенных государством: облигации, предъявительские сберкнижки и аккредитивы, а в расчетах между юридическими лицами мог использоваться расчетный чек.

Ценные бумаги-обьект гражданских прав

03 Февраля 2011, курсовая работа

Целью настоящей работы является исследование таких вопросов как понятие и виды ценных бумаг, их классификация, правила обращение на рынке ценных бумаг, восстановление прав по утраченным ценным бумагам.

Цивілньо-правовий договір

22 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. На основі норм зобов'язального права за допомогою певних юридичних фактів виникає зобов'язання, під яким розуміють право відношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Як вид цивільного право відношення, зобов'язання мають свої особливості, що найбільш яскраво відслідковуються при порівнянні їх з речовими правами. Відмінності вбачаються як у характері економічних відносин, так і в правових ознаках.

Цивільна оборона зарубіжних країн

12 Декабря 2012, контрольная работа

Законом України передбачене співробітництво з іншими державами у сфері ЦЗ з питань обміну досвідом роботи, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створення й оснащення сил ЦЗ, спільних дій у випадку транскордонних НС.
Аналіз висновків і практичної діяльності різноманітних органів ЦЗ зарубіжних країн свідчить про перспективність висновку "щодо подвійного призначення" ЦЗ, тобто про захист населення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Цивільна правосуб'єктність юридичної особи

22 Мая 2013, реферат

суб'єктом цивільних відносин, складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності цієї особи.
Цивільна правоздатність юридичної особи — це її здатність мати цивільні права і обов'язки, яка виникає з моменту створення юридичної особи і припиняється з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення її діяльності.
Згідно зі ст.91 ЦК юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

Цивільне законодавство України

28 Мая 2013, курсовая работа

Актуальність обраної теми обумовлюється виключно важливим значенням вивчення та реформування цивільного законодавства у сучасній економічній ситуації в Україні. На сучасному етапі суспільного розвитку цивільні права і обов'язки виникають з дій громадян і організацій в таких випадках: з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; з адміністративних актів, у тому числі для державних, та інших громадських організацій — з актів планування; внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а так само внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; внаслідок інших дій громадян і організацій.

Цивільне право

26 Февраля 2013, контрольная работа

ідно зі ст. 509 ЦК зобов'язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Отже, зобов'язання - це різновид цивільних правовідносин.
Елементами зобов'язання, як і будь-якого правовідношення, є його суб'єкти, об'єкт та зміст.

Цивільне право і відносини що ним регулюють

20 Ноября 2011, реферат

Цивільне право — одна з основних і найважливіших фундаментальних навчальних дисциплін, що обов'язково вивчається в усіх вищих та середніх юридичних навчальних закладах і на юридичних факультетах. Без знань цивільного права неможлива підготовка юриста до будь-якої форми юридичної діяльності.

Цивільний захист

20 Марта 2012, реферат

Лісове господарство є однією з галузей національного виробництва. Завдання лісового господарства — збереження, використання, відновлення і вирощування лісів для забезпечення потреб у деревині та інших продуктах, а також використання багатогранних корисних властивостей лісу: водорегулюючих, вітрозахисних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оборонних та ін. Не тільки в мирний час, а й у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу лісове господарство повинно забезпечити природне і штучне відновлення лісу, вирощування і догляд за ним, регулювання рубок лісу, раціональне використання різносторонніх властивостей лісу, захист його від шкідників, хвороб і лісових пожеж.

Цивільно процесуальні правовідносини,їх субьекти ,зміст,обьект

27 Декабря 2011, контрольная работа

З метою виявлення окремих особливостей участі в цивільному процесі суб'єктів правовідносин у процесуальній літературі наводиться кілька видів їх класифікації на групи: а) на юридичне заінтересованих і юридичне незаінтересованих осіб або суб'єктів допоміжних правовідносин; б) на суб'єктів по застосуванню норм права і суб'єктів по додержанню та виконанню норм права або на юрисдикцію органи та їх службових осіб І учасників цивільного процесу; в) на суб'єктів, які здійснюють правосуддя, котрі беруть участь у здійсненні правосуддя і які сприяють правосуддю. Наведена класифікація має загальний характер, не розкриває мети і завдання участі окремих суб'єктів у процесі та не враховує нормативного виділення групи осіб, котрі беруть участь у справі (гл. 2 ЦПК).

Цивільно-правовий договір. Загальні положення

29 Февраля 2012, контрольная работа

Поняття договору, його значення та функції. Наукова класифікація договорів. Основа сучасних положень щодо предмету та ознак дарування. Характеристика договору зберігання. Поняття та види заповітів.

Частное унитарное предприятие

01 Ноября 2011, контрольная работа

Регулированию деятельности унитарного предприятия посвящена глава 4,параграф 4 Гражданского кодекса, где закреплены основные начала унитарного предприятия. Регистрация унитарного предприятия закреплена в положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента РБ №1 от 16 января 2009 года. Ограничения относительно наименований унитарного предприятия регулируется положением о согласовании наименований юридических лиц, утвержденного постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 года, а также Указ Президента РБ от 8 сентября 2005 года № 425 регулирует порядок наименований юридических лиц с использованием слов «Национальный» и «Белорусский».

Чернобыль

30 Ноября 2011, курсовая работа

Целями курсовой работы являются, определение основных направлений реформирования законодательства о социальном обеспечении граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, на основе анализа отечественных нормативных правовых актов; рассмотрение проблем, возникающих в процессе нормотворчества и право применения; выработка рекомендаций по их разрешению как путем совершенствования существующих правовых конструкций.

Честь, достоинство и деловая репутация

27 Февраля 2012, курсовая работа

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу гражданско-правовой защиты нематериальных благ.
Предметом исследования является институт защиты чести, достоинства и|деловой репутации.
При написании дипломной работы для достижения ее целей и решения поставленных задач использовались различные общенаучные и частноправовые методы: формально-логический, нормативно-юридический, сравнительно- |правовой, статистический и другие.

Шарт ұғымы

28 Февраля 2013, реферат

Екі жақты мәмілелер шарт болып табылады. Шарт адамзат тарихында адамдардың арасында туындайтын қатынастарды реттеудің ежелгі дәуірлерден келе жатқан, кеңінен тараған әдістерінің бірі. Шарт – сату – сатып алу, айырбас, рента, мүлікті жалға беру, сақтау және т.б. қатынастар негізінде жүзеге асырылады.

Шаруашылық серіктестік

02 Декабря 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктердің құқықтық ережелерін, оларға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін, серіктестіктердің құрылу тәртібін, қызметін, қайта ұйымдастырылуЗаң Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктердің құқықтық ережелерін, оларға қатысушы мен таратылуын белгілейді.

Шлюб та сімя

11 Ноября 2010, контрольная работа

В Конституції України (КУ) [2] в статті 51 відзначено: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.»
Відмітимо, що президент України, гарант Конституції приймає присягу на Островській Євангелії. Що це означає? Цим він хоче показати, що Основний закон держави, а також і всі інші закони, що коментують і пояснюють Конституцію, відповідає Закону Божому. На скільки ж дійсна ця відповідність? Розглянемо це детально

Шлюбний договір: плюси та мінуси

10 Марта 2013, реферат

Юридичною підставою застосування певного режиму майна може бути закон держави або шлюбний договір (контракт).
За шлюбним договором подружжю надається можливість урегулювати майнові відносини на свій погляд. У ньому може визначатися статус дошлюбного, шлюбного майна подружжя та його поділ у разі розлучення. В державах де « сім’ї загального права » роль шлюбного договору відіграє інститут довірної власності (траст).

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

20 Марта 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Гражданское право".

Шпаргалка "Теория гражданского права"

09 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Теория гражданского права".

Шпаргалка по "Конституционному праву РФ"

09 Сентября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Конституционному праву РФ".

Шпаргалка по "Гражданско право"

21 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 30 экзаменационных вопросов по "Гражданское право"
2. Джерела приватного права
...
30. КОМПЕНСАЦІЯ ШКОДИ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Шпаргалка по "Гражданское право"

27 Октября 2011, шпаргалка

Гражданское право 35 вопросов

Шпаргалка по "Гражданское право"

18 Ноября 2011, шпаргалка

1. Дог. купли-продажи (понятие, содержание). Виды дог-ов купли-продажи.
2. Права и обяз-ти продавца по дог.у купли-продажи.
3. Права и обяз-ти покупателя по дог.у купли-продажи.
4. Дог. розничной купли-продажи (понятие, субъекты, содержание).
5. Дог. поставки (понятие, субъекты, содержание).
6. Права и обяз-ти сторон по дог.у поставки.
7. Расторжение дог-а и односторонний отказ от исп-я дог-а поставки: правовые последствия.
8. Особенности правового регулирования поставки тов-в для гос. нужд.
9. Дог. энергоснабжения.
10. Дог. контрактации.
11. Дог. купли-продажи недвиж-ти.
12. Продажа предприятий.
13. Дог. мены.
14. Дог. дарения. Пожертвование.
15. Дог. постоянной ренты.
16. Дог. пожизненной ренты.
17. Дог. пожизненного содержания с иждивением.
18. Дог. аренды (общая хар-ристика).
19. Права и обяз-ти арендатора и арендодателя.
20. Досрочное расторжение дог-а аренды. Прекращение
дог-а аренды.
21. Дог. проката.
22. Дог. аренды трансп. средств.
23. Дог. аренды зданий и сооружений.
24. Дог. аренды предприятий.
25. Дог. финансовой аренды (лизинга).
26. Дог. безвозмезд. пользования (ссуды).
27. Понятие и значение дог-а найма жилого помещения, общая хар-ристика.
28. Дог. найма жилого помещения в гос. и муницип. жилищном фонде.
29. Особенности дог-а коммерч найма.
30. Понятие дог-а подряда, общая хар-ристика.
31. Права и обяз-ти заказчика и подрядчика по дог.у подряда.
32. Дог. бытового подряда.
33. Дог. строительного подряда (понятие, субъекты, содержание).
34. Права и обяз-ти заказчика и подрядчика по дог.у строительного подряда. Распределение рисков.
35. Ответственность сторон по дог.у строительного подряда.
36. Дог. подряда на выполнение ПИР.
37. Особенности правового регулирования подрядных работ для гос. нужд.
38. Дог.ы на выполнение научно-исследовательских, ОКТР.
39. Общая хар-ристика одного из видов дог-ов возмезд. оказания услуг (аудиторские, услуги связи, медицинские, образовательные, туристские и др.) – по выбору студента.
40. Дог. возмезд. оказания услуг, его правовая хар-ристика.
41. Дог. поручения, общая хар-ристика.
42. Права и обяз-ти доверителя и поверенного по дог.у поручения. Передоверие.
43. Действия в чужом интересе без поручения.
44. Дог. комиссии (понятие, субъекты, содержание).
45. Права и обяз-ти сторон по дог.у комиссии.
46. Агентский дог. (понятие, субъекты, содержание).
47. Права и обяз-ти сторон по агентскому дог.у.
48. Понятие и виды трансп. дог-ов, их общая хар-ристика.
49. Содержание дог-ов перевозки грузов, пассажиров и багажа.
50. Ответственность по дог-ам перевозки грузов, пассажиров и багажа. Претензии и иски.
51. Дог. займа.
52. Дог. безвозмезд. пользования (ссуды).
53. Кредитный дог.. Особенности товарного и коммерч кредита.
54. Дог. финансирования под уступку денежного требования.
55. Дог. банковского вклада (понятие, содержание, форма). Виды банковских вкладов.
56. Дог. банковского счета (понятие, особенности заключения и содержания). Виды банковских счетов.
57. Обяз-ти сторон по дог.у банковского счета.
58. Формы безналичных расчетов, их общая хар-ристика.
59. Расчеты платежными поручениями и аккредитивами.
60. Расчеты чеками и инкассо.
61. Понятие и система обязательств по страхованию.
62. Виды обязательств по имущественному страхованию.
63. Виды обязательств по личному страхованию.
64. Понятие дог-а хранения (стороны, предмет, форма).
65. Виды дог-а хранения.
66. Дог. коммерч. концессии.
67. Понятие дог-а доверительного управления имущ-вом (субъекты, объекты, содержание).
68. Понятие и содержание дог-а простого товарищества.
69. Обяз-ва из односторонних действий. Проведение игр и пари.
70. Понятие и основания возникновения деликтного обяз-ва.
71. Понятие и значение деликтного обяз-ва. Соотношение деликтных обязательств с иными.
72. Основание и условия деликтной ответственности.
73. Субъекты, объект и содержание деликтного обяз-ва.
74. Способы и размер возмещения вреда. Компенсация морального вреда.
75. Ответственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями правоохранительных и судебных органов.
76. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью.
77. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
78. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Крайняя необходимость. Необходимая оборона.
79. Понятие и источники авторского права. Объекты и субъекты авторских и смежных прав.
80. Содержание и защита авторских прав.
81. Права, смежные с авторскими: объекты, субъекты, содержание.
82. Права патентообладателя и их защита. Право преждепользования.
83. Правовая охрана товарных знаков (знаков обслуживания).
84. Фирменное наименование и коммерч. обозначение: особенности оборота и охраны
85. Понятие и источники патентного права. Роль международных дог-ов в охране промышленной собст-ти.
86. Понятия наследования и наследства. Время и место открытия наследства. Определение круга наследников.
87. Наследование по закону.
88. Наследование по завещанию.
89. Приобретение наследства.
90. Особенности наследования отдельных видов имущ-ва.

Шпаргалка по "Гражданское право"

29 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Гражданское право".

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

29 Декабря 2010, шпаргалка

«Гражданское право
1. Понятие и характерные особенности обязательства. Понятие и система обязательственного права.
2. Основания возникновения обязательств. Классификация обязательств.
3. Исполнение обязательства: понятие и принципы.
4. Множественность лиц в обязательствах.
5. Особенности исполнения обязательств с участием третьих лиц.
6. Перемена лиц в обязательстве.
7. Предмет, срок, место и способ исполнения обязательств.
8. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательства.
9. Неустойка, как способ обеспечения исполнения обязательства.
10. Понятие залога. Субъекты, предмет и форма залога.
11. Права и обязанности участников залогового обязательства. Обращение взыскания и реализация предмета залога.
12. Особенности залога вещей в ломбарде и залога товаров в обороте.
13. Поручительство, как способ обеспечения исполнения обязательства.
14. Банковская гарантия, как способ обеспечения исполнения обязательства.
15. Удержание и задаток, как способы обеспечения исполнения обязательств. Иные способы обеспечения исполнения обязательств.
16. Прекращение обязательств по воле их участников.
17. Прекращение обязательств по основания, не зависящим от воли их участников.
18. Понятие ответственности за нарушение обязательства. Формы ответственности за нарушение обязательства.
19. Условия ответственности за нарушение обязательства. Обстоятельства, исключающие ответственность должника.
20. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
21. Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора.
22. Содержание гражданско-правового договора.
23. Виды гражданско-правовых договоров.
24. Особенности публичного договора.
25. Особенности предварительного договора и договора присоединения.
26. Общий порядок заключения договора. Форма договора.
27. Заключение договора в обязательном порядке.
28. Заключение договора на торгах.
29. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
30. Понятие, признаки и элементы договора купли-продажи.
31. Обязанность продавца передать товар: порядок исполнения и его правовые последствия, последствия ненадлежащего исполнения.
32. Условие о передаче товара надлежащего качества. Гарантийный срок, срок годности и срок службы: понятие, значение и порядок исчисления.
33. Условие о передаче товара в согласованном количестве: порядок исполнения и последствия нарушения.
34. Условие о передаче товара в ассортименте, комплектности и комплекте: порядок исполнения и последствия нарушения.
35. Условие о передаче товара в таре и упаковке, с принадлежностями и документами: порядок исполнения и последствия нарушения.
36. Условие о передаче товара свободным от прав третьих лиц: порядок исполнения и последствия нарушения.
37. Обязанности покупателя оплатить и принять товар: порядок исполнения и последствия нарушения.
38. Договор розничной купли-продажи: понятие, признаки и элементы.
39. Особенности исполнения обязанности продавца предать качественный товар по договору розничной купли-продажи.
40. Право покупателя по договору розничной купли-продажи.
41. Обязанность продавца предоставить информацию о товаре по договору розничной купли-продажи: порядок исполнения и последствия нарушения.
42. Понятие, признаки и элементы договора поставки. Особенности заключения договора поставки.
43. Права и обязанности поставщика по договору поставки.
44. Права и обязанности покупателя (получателя) по договору поставки.
45. Право поставщика и покупателя на односторонний отказ от исполнения договора поставки. Особенности исчисления убытков при одностороннем отказе от исполнения договора поставки.
46. Поставка товаров для государственных нужд: особенности правового регулирования.
47. Государственный контракт и договор поставки товаров для государственных нужд: понятие и особенности заключения.
48. Права и обязанности государственного заказчика при поставке товаров для государственных нужд.
49. Права и обязанности поставщика по договору поставки товаров для государственных нужд.
50. Договор контрактации: понятие, признаки и особенности правового регулирования.
51. Договор энергоснабжения: понятие, признаки и элементы.
52. Заключение договора энергоснабжения с физическими лицами и юридическими лицами. Существенные условия договора энергоснабжения.
53. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения. Особенности ответственности на нарушение договора.
54. Договор продажи недвижимости: понятие, признаки, элементы и содержание. Особенности продажи жилых помещений.
55. Договор продажи предприятия: понятие, признаки и элементы.
56. Особенности исполнения договора продажи предприятия.
57. Договор мены: понятие, признаки, элементы и содержание.
58. Договор дарения: понятие, признаки и элементы. Договор пожертвования.
59. Ограничение и запрещение дарения.
60. Отмена дарения и отказ от исполнения договора дарения.
61. Договор ренты: понятие, признаки, элементы и содержание.
62. Понятие и особенности договора постоянной ренты.
63. Понятие и особенности договора пожизненной ренты.
64. Понятие и особенности договора пожизненного содержания с иждивением.
65. Понятие, признаки и элементы договора аренды.
66. Права и обязанности сторон по договору аренды.
67. Понятие, признаки и особенности правового регулирования договора проката.
68. Договор аренды транспортного средства с