Рефераты по финансам

Європейська система центральних банків

18 Марта 2012, реферат

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) є міжнародною банківською системою, що складається з наднаціонального Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Національних центральних банків (НЦБ) держав - членів Європейського Економічного Співтовариства. Існування цієї системи є невід'ємною частиною процесу створення Європейського економічного і валютного союзу.
Відповідно до Маастрихтського договору про створення Європейського економічного і валютного союзу (ЕЕВС) Європейський центральний банк (ЄЦБ), до компетенції якого входить про

Єдиний казначейський рахунок та переспективи його розвитку

09 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальність теми - введення Єдиного казначейського рахунку, на який зараховуються усі державні доходи і з якого здійснюються всі наступні видатки державного бюджету, дозволяє зосередити державні кошти в руках одного господаря. Уряд має вичерпну інформацію про стан державних фінансів у режимі реального часу і здійснює контроль за дотриманням встановленого розміру дефіциту державного бюджету, тобто володіє фінансовими важелями регулювання економічної ситуації.

Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба”

11 Февраля 2013, реферат

Якщо потреби мають передекономічне походження, то по-бажання людей залежать від поведінки підприємців, тобто мо¬жуть бути сформовані ними. Побажання можна трактувати як у вузькому (попит на конкретні товари й послуги), так і в широко¬му сенсі цього слова. Так, наприклад, основними побажаннями промислових споживачів нині є термін поставки (її своєчасність), специфікація (відповідність поставленого асортименту замовле¬ному), кількість та якість продукції, її цілість (збереження під час транспортування), розміщення (доставка в обумовлене місце), компетентність постачальників.

Ігровий підхід для оцінки напруженості

22 Ноября 2012, реферат

Але цьому питанню придiлено недостатньо уваги. Вирiшення задачi кiлькicного характеру цiєї категорiї являється актуальним, оскiльки воно сприяє розкриттю кiлькiсних взаємовiдношень факторiв, якi опридiляють напруженiсть плану, а в подальшому-створення середовища з управлiння напруженостi плану.
Один iз можливих способiв кiлькiсної оцiнки напруженостi планiв пов’язаний з використанням категорiї їх надiйностi. Категорiя напруженостi являється оцiнкою ризикованостi плану.

Інвестиції в Монако

31 Марта 2013, доклад

Які є форми організації підприємств в князівстві Монако.

Інвестиційні якості цінних паперів

18 Января 2012, реферат

Природні джерела існування, запаси, засоби виробництва і можливості, якими можна скористатися в разі потреби, а також кошти, цінні папери, інші цінності та результати діяльності — це ресурси. Вони можуть бути об’єктом власності, використання, володіння, позики тощо.

Інвестиційна діяльність промислових підприємств

12 Марта 2012, курсовая работа

Інвестиційна діяльність пов’язана з ефективним вкладенням залученого капіталу. Загалом під інвестиціями розуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єк ти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід). На практиці досить часто з інвестиціями ідентифікують лише довгострокові капіталовкладення, тобто вкладення у довгострокові активи, у т. ч. витрати на придбання основних засобів, корпоративних прав, науково-дослідні розробки, видатки розвитку, підвищення кваліфікації персоналу, маркетинг та ряд інших.

Інвестиційна діяльність промислових підприємств

15 Апреля 2012, курсовая работа

Предметом дослідження є відносин з створення та розподілу грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності.
Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів здійснення інвестиційної діяльності підприємств.

Інвестиційна політика

20 Декабря 2012, реферат

Діяльність банків, яка пов'язана з придбанням, утриманням та продажем цінних паперів, у комплексі складає інвестиційний процес. Щодо його складу існує багато позицій, проте, на наш погляд, етапи інвестиційного про¬цесу для вітчизняних комерційних банків загальним чином можна сформу¬лювати так:
1. Розроблення інвестиційної політики банку.
2. Аналіз цінних паперів.

Інвестиційна привабливість золота

22 Февраля 2012, реферат

Сьогодні інвестиції в золото набувають все більшої актуальності. За умов кризових явищ в економіці країн у всьому світі даний інвестиційний актив стає більш привабливим, аніж операції з цінними паперами, з точки зору співвідношення дохідності та ризику. В розвинених країнах існує багато способів вкладення коштів у золото. Українському інвестору доступні лише певні види такого інвестування.

Інвестиційна складова фінансової безпеки держави

17 Февраля 2012, реферат

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Інвестиційна безпека держави — рівень співвідношення між величиною інвестицій країни за кордон та отриманими інвестиціями, що задовольняє потреби внутрішньої економіки та підтримує позитивний платіжний баланс держави.

Інноваційно-інвестиційнадіяльність підприємства та її економічна ефективність

20 Февраля 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження впливу інноваційно – інвестиційної діяльності на зростання економічної ефективності діяльності підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1) визначити економічну сутність інвестицій та інновацій;
2) дослідити суб’єкти і об’єкти інноваційно – інвестиційної діяльності;
3) з’ясувати сутність економічної ефективності, критерії її класифікації;
4) дослідити реінжиніринг як важливий напрямок інноваційної діяльності на підприємстві;
5) оцінити результати інноваційно - інвестиційної діяльності в Україні;
6) визначити шляхи покращення інноваційно – інвестиційної діяльності.

інститути фінансового контролю в україні та взаємозв'язок між ними

23 Января 2012, реферат

Сучасний етап суспільного та економічного розвитку України потребує чіткої керованості процесів трансформування національної економіки з боку органів державного управління. В умовах запровадження ринкових відносин важливо оптимально поєднати притаманні ринку регулятори економіки з усвідомленим належно організованим управлінням економікою держави.

Інструменти грошового ринку

27 Ноября 2011, реферат

Грошовий ринок - це особливий сектор ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар.
Після того, як Україна стала самостійною незалежною державою, все більше уваги та зусиль приділяється зростанню економічного потенціалу країни. Покращення умов функціонування грошового ринку, удосконалення його структури на теперішній час є чи не найважливішим завданням державного апарату та Національного банку України. Якщо наша ринкова система буде розвиватися не належним чином, то ми не зможемо конкурувати та співпрацювати з іншими країнами, тому тема дуже актуальна на даний період.

Інструменти та методи контролінгу

03 Марта 2014, контрольная работа

Служба контролінгу в процесі виконання своїх функцій вдаються до багатьох методів - як загально методологічних і загальноекономічних (спостереження, порівняння, групування, аналіз, тенденційний аналіз, синтез, систематизація, прогнозування), так і специфічних.

Інструменти фінансового ринку

04 Ноября 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є розкриття сутності фінансових інструментів, та їх класифікації, дослідження зарубіжного досвіду використання інструментів фінансового ринку.
Об’єктом курсової роботи є фінансові інструменти, їх види.
Завданням курсової роботи є:
Теоретичне обгрунтування інструментів фінансового ринку;
Оцінка фінансових активів;
Аналіз інструментів позики та власності;
Аналіз використання інструментів фінансового ринку в зарубіжній практиці.

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.

13 Октября 2011, контрольная работа

Фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному середовищі та наскільки ефективними і безризиковими можуть бути ділові відносини з ним комерційних банків, постачальників, потенційних інвесторів і позичальників та ін. Для підприємства, як і для його партнерів, становить інтерес не тільки фактичний стан справ, тобто те, що було, а й очікуваний фінансовий стан.

Інтеграція фондового ринку України у світові фінансові ринки

28 Марта 2012, реферат

Україна має всі об’єктивні передумови для динамічного поступу до цивілізованих ринків капіталу, але ті проблеми, які постійно виникають через недосконалість і безсистемність реформ, несумісність економічних методів управління та закономірностей розвитку ринкових структур, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів, чинять негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики та фінансовій безпеці держави.

Інтелектуальні послуги як фактор інноваційного розвитку

29 Октября 2013, статья

Інноваційні процеси в економіці нерозривно пов'язані з функціонуванням інституту інтелектуальної власності, механізми якого охоплюють об'єкти, джерела та результати інноваційної діяльності. Цей інститут дає змогу органічно інтегрувати інтелектуальну інноваційну діяльність у систему суспільного відтворення, адаптувати інтелектуально-інформаційний продукт до реалій ринку, забезпечити баланс інтересів суспільства та творців інтелектуального продукту.

Інтелектуальна власність

24 Января 2013, курс лекций

Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інформація стала об’єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно все більше поступається місцем науці, розвитку технології. У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності зростає вже не щодня, а щогодини.

Інфляційні процеси в Україні

10 Марта 2012, курсовая работа

Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. зявилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не обовязково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва використовуються додаткові обсяги срібла та золота

інфляція та безробіття

25 Февраля 2013, курсовая работа

По визнанню західних економістів, безробіття – центральна проблема країн з розвиненою економікою. Економічні втрати періоду масового безробіття значно більше, ніж втрати, зв'язані, наприклад, з монополізацією. У 70-80-е роки в США вони склали 1 трлн. дол. Американські дослідники встановили, що 1 рік безробіття віднімає у людини 5 років життя. Не важко також зрозуміти, яку потенційну небезпеку для суспільства представляє людина, кинута напризволяще через втрату роботи. Відомі і важкі соціальні наслідки безробіття: зростання наркоманії, злочинності і збільшення кількості самогубств. Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей.

Інфляція як макроекономічне явище,її сутність та причини

19 Мая 2013, курсовая работа

Щоб зацікавити учнів у вивченні предмету необхідно розповідати їм про актуальність вивчення економічної теорії,застосовувати різноманітні мотиваційні фактори та проводити паралель між матеріалом,який викладається та реальним життям,наводити приклади,проводити економічні ігри.
Звичайно,не всі учні вийдуть з школи економістами,проте завдяки набутим знанням,умінням та навичкам учні зможуть приймати раціональні рішення в життєвих ситуаціях.
Метою викладання курсу є розвиток економічного мислення у учня.
Лише проаналізувавши історію розвитку економіки нашої країни та провідних країн світу,вивчивши та зрозумівши все основні концепції економічного життя країни можна будувати краще майбутнє.

Інформатизація фінансового ринку

22 Сентября 2013, контрольная работа

В основу формування нової фінансової інфраструктури в державі покладено масове застосування платіжних карткових систем. Пластикові картки як носії інформації ввійшли в усі сфери економічної діяльності – починаючи від телефонних розмов, транспортних поїздок, страхування, торгівлі, Інтернет-послуг і закінчуючи системами електронного обігу грошових коштів, тобто банківськими платіжними картками.

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств

05 Декабря 2011, контрольная работа

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Історія входження Країни до Євро-зони

29 Марта 2013, доклад

Концепція єдиної валюти набула реальних обрисів на зустрічі глав держав - членів ЄС у Дубліні в грудні 1996 року. У відповідності з цією концепцією єдина валюта «євро» була введена з 1 січня 1999 року, причому спочатку в безготівковій формі, а потім з 2002 року - в готівковій.
У 1996 році Італія відповідала тільки одному з п'яти критеріїв - брала участь в ЄС і її валюта була досить стабільною. За всіма іншими показниками вона істотно виходила за обумовлені межі. Наприклад, за підсумками 1996 року Італія мала дефіцит державного бюджету 6,8% ВВП (не більше 3% ВВП), а державний борг - 124% ВВП (60% ВВП). Тим не менш, Італія цілеспрямовано готувала себе до введення в 1999 році «євро».

Історія зародження і розвитку фондових бірж

26 Февраля 2012, реферат

Організований в певному місці в певний час фондовий ринок називається фондовою біржею. На ній збираються продавці та покупці або їх представники для здійснення торгів цінними паперами та інших супровідних операцій.

Історія становлення системи органів ДПС України 1990 - 2010

14 Марта 2012, творческая работа

Потрібно раціонально й ефективно розміщувати кошти банку для забезпечення його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися суперечностей між ліквідністю, надійністю із прибутковістю комерційного банку.

Історія створення Національного банку України

10 Февраля 2013, реферат

Контору Державного комерційного банку в Києві було засновано більше півтора століття тому - 1839 року. Згодом для неї купили великий двоповерховий будинок у стилі ампір на Інститутській вулиці, що належав київському дворянству. (Тут пізніше розмістилася і створена 1860 року на базі ліквідованих Позикового та Комерційного банків Київська контора Державного банку Росії).

Історія формування державного боргу та проблеми його обслуговування

11 Апреля 2012, курсовая работа

Об’єктом роботи є державний борг. Предметом – регулювання та особливості обслуговування державного боргу. Методологічну основу становлять методи системного та порівняльного аналізу, статистичного дослідження та ін.
Мета роботи полягає у розкритті історії формування державного боргу України та проблем його обслуговування на сучасному етапі.
Перед нами поставлені наступні завдання: 1. Визначити загальнотеоретичні аспекти державного боргу; 2. Проаналізувати динаміку та структуру державного боргу України за 1991-2009 роки; 3. Обґрунтувати напрямки вдосконалення боргової політики України.