Рефераты по финансам

Аналіз фінансового стану АКБ «Укрсоцбанк»

25 Февраля 2012, реферат

У 1990 році, в жовтні був заснований АКБ «Укрсоцбанк» як відкрите акціонерне товариство на базі Української республіканської контори «Житлосоцбанку» та зареєстрований в Держбанку колишнього СРСР. В 1991 був перереєстрований Статут АКБ «Укрсоцбанк». В Національному банку України за № 3 отримана ліцензія № 5 Національного банку України на право здійснення банківських операцій і вже в 1992 році ліцензія міністерства Фінансів України № 5 надає АКБ «Укрсоцбанк» право здійснювати діяльність з випуску та обігу цінних паперів.

Аналіз фінансового стану підприємства

24 Декабря 2011, курсовая работа

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Аналіз фінансового стану підприємства

13 Мая 2012, курсовая работа

Метою роботи є виявлення слабких місць підприємства та визначення найбільш ефективних напрямків щодо поліпшення фінансового стану.
Завданням даної роботи є оцінка фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності ЗАТ «Полісся», рентабельності та ділової активності, а також шляхи поліпшення його фінансового стану.

Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ „АТБ Групп”)

13 Февраля 2012, дипломная работа

Робота складається із вступу, основної частини і висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюються методи та інформативна база дослідження. Основна частина присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів діагностики фінансового стану підприємства. У висновках сформульовано основні результати дослідження та наведено пропозиції автора щодо покращення діагностики фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Київгума»

05 Марта 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності ВАТ "Київгума", що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі описуються найважливіші шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Промприлад»

02 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даної роботи є розглядання економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, метод аналізу, а також аналіз діяльності ВАТ «Промприлад» та розробка шляхів підвищення фінансового стану підприємства.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання :
1) теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства ;
2) методику проведення аналізу активів та пасивів підприємства ;
З) основні фінансово - економічні показники діяльності ВАТ «Промприлад»;
4) проаналізувати фінансовий стан ВАТ «Промприлад»;
5) визначити шляхи підвищення фінансового стану підприємства.
Об'єктом дослідження даної роботи є ВАТ «Промприлад». Предметом є аналіз структури активів та капіталу підприємства, прибутковості та використання прибутку підприємства на базі ВАТ «Промприлад».

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ДП “Сарненського лісового господарства”

23 Октября 2011, курсовая работа

Дана робота написана на прикладі ДП “Сарненського лісового господарства”. Підприємство створене в 1960 році з метою захисту та охорони лісів Сарненського району і задоволення потреб населення у промисловій продукції.
Основним видом діяльності підприємства є вирощування, відновлення, охорона лісів, підвищення їх продуктивності і якості, забезпечення раціонального використання земель лісового фонду.
Підприємство має відокремлене майно, звітність зі своїми реквізитами, поточний рахунок в банку, тощо.
Предметом дослідження курсової роботи є теоретичні засади фінансів державних підприємств.
Об'єкт дослідження –показники діяльності ДП “Сарненського лісового господарства”.

Аналіз фінансового стану по даним бухгалтерського звіту

30 Ноября 2011, курсовая работа

Перехід народного господарства України до ринкової економіки потребує від підприємства безперервної підготовленості до досягнення визначеної мета виробництва. Ефективність і конкурентоспроможність підприємства залежать від безлічі факторів його зовнішнього і внутрішнього середовища, які підлягають фінансовому аналізу.
Курсова робота — одна з основних ефективних форм самостійної роботи студентів.
Метою курсової роботи є аналіз основних фінансових показників роботи підприємства з метою визначення можливих виробничих та соціально-економічних резервів, а також розробка пропозицій щодо їх впровадження на підприємстві. Призначення роботи —заглибити теоретичні і практичні знання студентів з питань організації аналітичної роботи на

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів на ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"

14 Мая 2012, курсовая работа

Предметом дослідження є сукупність відносин, які формуються в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат".
Об’єктом дослідження курсової роботи виступає ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"
Метою курсової роботи є ознайомлення з особливостями виробничої та фінансової діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат" як головного представника хлібопекарської галузі Поліського регіону.
Для досягнення встановленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:

Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ "ЕРТІЛЬСТРОЙ"

17 Марта 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження динаміки та структури джерел формування прибутку, проведення факторного аналізу прибутку, оцінювання факторів, що впливають на прибуток, проведення маржинального аналізу прибутку, а також розподіл чистого прибутку.

Аналітичний огляд національного фондового ринку Франції

27 Декабря 2011, контрольная работа

Фондовий ринок зародився в надрах ринку споживчих товарів. Перші операції з цінними паперами відбувалися на оптових ринках і товарних біржах Історія ринку цінних паперів нараховує принаймні чотири століття. Безсумнівно велику увагу приділяють вивченню фондових ринків різних країн.

Аналітичний огляд ринку ломбардних послуг України

26 Апреля 2012, курсовая работа

В умовах перманентної фінансової і системної кризи вітчизняної економіки перед українцями гостро постає проблема неможливості поповнення оборотних коштів. Ця проблема актуальна як для підприємств, так і для громадян України. Проте якщо підприємство, маючи ліквідне заставне майно, ще може розраховувати на банківський кредит, то пересічному громадянинові сподіватися на отримання у вітчизняному банку короткострокового кредиту не варто. Тим більше якщо гроші потрібні не на якусь значну покупку, а для задоволення насущних потреб, простіше кажучи — «дотягнути до зарплати», або для малих підприємців, які переживають тепер не найкращі часи. Ось тут і приходять на допомогу ломбарди, здатні у стислі терміни задовольнити фінансові потреби людини.

Аналітично-пошукове завдання

11 Ноября 2012, контрольная работа

Дослідить проблему економічної нерівності в Україні. Дайте порівняльний аналіз показників економічної нерівносіт в Україні та країнах світу. Визначте макроекономічні наслідки різних значень покзаників економічної нерівності, проблему соцзахисту населення. Побудуйте необхідні графіки діаграми та таблиці.

Аналз финансового состояния филиала ФГУП «Почта России» Майнского почтампа

05 Апреля 2013, курсовая работа

Успех предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики, во многом определяется глубиной знаний экономики и организации производства. В этих условиях от руководителей предприятия и специалистов требуются не только теоретические знания в области экономики, но и умение их использовать на практике. Руководители предприятий и специалисты должны хорошо разбираться в организационно-правовых формах и налогообложении предприятий, знать конъюнктуру рынка и виды продукции и услуг, пользующиеся спросом. Они должны уметь рассчитывать себестоимость выпускаемой продукции и определять экономическую эффективность и целесообразность производства данной услуги.

Анализ бюджета Управления дошкольного образования и воспитания Администрации г.Ижевска

23 Сентября 2011, курсовая работа

За анализируемые данные возьмем отчет - Анализ исполнения бюджета за период 01.01.2010 по 21.05.2010 (примерно полгода). Отчет сформирован средствами ИСБМ (информационная система бюджетного мониторинга) Управления финансов города Ижевска. Главный распорядитель бюджетных средств учреждений отрасли – Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска.

Анализ и улучшение финансового состояния предприятия общественного питания на примере ресторана ЧП «Эдем»

18 Ноября 2010, курсовая работа

Целью курсовой работы «Анализ и улучшение финансового состояния предприятия общественного питания» является приобретение навыки практического решения основных вопросов совершенствования деятельности предприятия для улучшения его финансовых показателей на примере ЧП «Эдем».
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции, услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы.
В этих условиях руководитель предприятия не может рассчитывать только на свою интуицию. Управленческие решения и действия сегодня должны быть основаны на точных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Они должны быть научно обоснованными, мотивированными, оптимальными. Ни организационный, технический и технологический мероприятие не должен осуществляться до тех пор, пока не обоснована его экономическая целесообразность.

Анализ и управление эффективностью деятельности коммерческого банка

07 Декабря 2011, автореферат

Актуальность темы исследования определяется необходимостью интеграции России в мировое экономическое сообщество, которая предопределяет совершенствование национального банковского бизнеса в ключе мировых тенденций с учетом истории, опыта и особенностей российской банковской сферы.

В действующей в настоящий момент стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2008 года, содержащейся в Заявлении Правительства РФ и ЦБР от 05 апреля 2005 года 983-п-П13, 01-01/1617, среди задач реформирования банковского сектора особое внимание уделено необходимости повышения устойчивости и эффективности банковской системы, а также совершенствованию систем корпоративного управления в кредитных организациях.1

Анализ кредитного портфеля

01 Марта 2011, реферат

Прежде всего управление кредитным портфелем не замыкается исключительно на кредитной основе, оно связано с управлениями другими сферами банковской деятельности. От состояния кредитного портфеля зависит ликвидность, доходность банка и финансовая надежность банка в целом. В свою очередь, на масштабы и качество кредитного портфеля банка оказывают влияние его капитальная база и структура пассивов, знание рынка, культура кредитования и менеджмент.

Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщика

11 Декабря 2011, реферат

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в республике Беларусь
привела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило все
разрастающийся процесс банкротства банков. Подтверждается мысль специалистов
Всемирного банка о том, что "коммерческие банки неизбежно столкнуться с
двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов".

Анализ прибыли АО «Саранский хлебокомбинат»

12 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной работы — анализ прибыли и рентабельности предприятия в условиях рыночной экономики. Объектом исследования является АО ”Саранский хлебокомбинат”. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
изучить прибыль как экономическую категорию, выявить сущность, функции и виды прибыли;
определить основные показатели прибыли и рентабельности, их роль и значение в оценке эффективности деятельности предприятия;
выявить основные экономические факторы, влияющие на показатели прибыли и рентабельности на АО “Саранский хлебокомбинат”;
проанализировать распределение и использование прибыли, определить пути повышения рентабельности на АО “Саранский хлебокомбинат”.

Анализ развития ВС в РФ и ее особенности

10 Января 2012, курсовая работа

Основной целью работы является изучение валютной системы страны, выявление её основных элементов, анализ становления ВСРФ на основе эволюции таких важнейших категорий, как валютный курс и валютный рынок, а также выявление основных проблем, существующих на данном этапе развития валютной системы в России, и рассмотрение возможных путей их решения.

Анализ развития современной финансовой системы РФ

18 Марта 2013, дипломная работа

Цель дипломной работы состоит в концептуальном обосновании и раскрытии направлений повышения эффективности функционирования финансовой системы на региональном уровне как фактора совершенствования региональной финансовой политики в федеративном государстве.

Анализ расходов консолидированного бюджета Республики Мордовия (административного района РМ) за 2007,08,09 гг.

25 Мая 2013, контрольная работа

Поступательное развитие экономики в республике в предыдущие годы и текущем периоде положительно сказывается на развитии доходной базы консолидированного бюджета Республики Мордовия, что соответственно влияет и на расходы.

Анализ рынка загородной недвижимости в Васильковском районе

18 Ноября 2011, курсовая работа

Проведя анализ новостроек, мы получаем на сегодняшний момент среднюю стоимость метра квадратного порядка 1000$, разница с вторичным жильем в старом фонде составляет 20% и равняется в среднем 1500$ за метр квадратный.
Наиболее востребованная (ходовая, актуальная) стоимость по которой люди готовы покупать и покупают жилье 10.500 – 11.000 грн. за м.кв. Исходя из этого мы видим что первичное и вторичное жилье практически сравнялось в стоимости.

Анализ состава и структуры прибыли предприятия

01 Апреля 2013, курсовая работа

В результате своей производственно-хозяйственной деятельности предприятие получает доход - доходом организации считается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества), который можно классифицировать по следующим направлениям [4, с.113]:
Доход от реализации товарной продукции (работ, услуг);
Доход от реализации других материальных ценностей;
Доход от внереализационных операций.

Анализ состояния предприятия «ОАО «ГМК «Норильский Никель»»

18 Декабря 2011, реферат

Целью данной работы является проведение финансового анализа предприятия ОАО «ГМК «Норильский Никель» для оценки эффективности его деятельности. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Провести анализ состояния отрасли цветной металлургии в России;
Сделать SWOT-анализ предприятия «ГМК «Норильский Никель»;
Провести финансовый анализ предприятия «ГМК «Норильский Никель», который включает:
Анализ структуры и динамики имущества предприятия и источников его формирования;
Анализ и оценку финансовой устойчивости предприятия;
Анализ и оценку ликвидности и платежеспособности предприятия;
Анализ и оценку эффективности и интенсивности использования предприятием капитала.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации

23 Сентября 2011, доклад

Цель работы – изучение в теории и на практике анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации на примере Регистрационной службы для разработки конкретных рекомендаций по совершенствованию ее деятельности.

Анализ финансового рынка России

21 Ноября 2011, реферат

Цель работы – подробное изучение теоретических и практических аспектов финансового рынка. При написании работы были поставлены следующие задачи:
изучить структуру финансового рынка, основные понятия, его основных участников;
проанализировать роль посредников между фирмами и частными лицами, предоставляющими и получающими кредиты;
выявить роль государства в функционировании финансового рынка;
классифицировать виды финансовых рынков;
провести анализ зависимости между экономическим ростом и развитием финансовых рынков;
подробно рассмотреть финансовые рынки современной России;
подробно описать основные виды посредников на рынке капитала.
.

Анализ финансового состояния ОАО «Авиапредприятие «Алтай»»

01 Декабря 2011, аттестационная работа

Международный аэропорт Барнаул расположен в 16 км. от центра г.Барнаула, является одним из крупных авиационных предприятий Западно-Сибирского региона, который обеспечивает прием и обслуживание воздушных судов на маршрутах, связывающих как регионы России, так и ближнее и дальнее зарубежье.
Аэропорт имеет удобное географическое положение к странам ближнего зарубежья, являясь самой выгодной точкой посадки; расположен на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков.

Анализ финансового состояния предприятия

13 Февраля 2012, контрольная работа

Финансовый анализ, основывающийся на данных только бухгалтерской отчетности, которая содержит лишь весьма ограниченную часть информации о деятельности предприятия, не позволяет раскрыть всех секретов успеха фирмы. Основной принцип аналитического чтения – это дедуктивный метод, т.е. от общего к частному. Но он должен применяться многократно. В ходе такого анализа как бы воспроизводится историческая и логическая последовательность хозяйственных фактов и событий, направленность и сила влияния их на результаты деятельности.