Рефераты по финансам

Аналіз кредитної діяльності банку

23 Февраля 2012, курсовая работа

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань:
♦ визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів покриття фактичних і потенційних збитків;
♦ оцінювання адекватності кредитного ризику сумі передбачуваного прибутку;
♦ визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику;
♦ визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів;
♦ зниження ризику неповернення позики.

Аналіз кредитної політики комерційного банку

16 Марта 2012, курсовая работа

Причиною такого положення є проведення деякими банками занадто ризикованої кредитної політики. Природно, цілком уникнути ризику неможливо, оскільки надання кредитів це споконвічно ризикований вид бізнесу. Тому однієї з головних задач банку є мінімізація кредитного ризику. Ця діяльність дозволить банкам максимізувати прибуток і знизити утрати від проведення кредитних операцій.

Аналіз ліквідності підприємства

11 Декабря 2011, курсовая работа

В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів.
Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.

Аналіз ліквідності підприємства

20 Марта 2013, курсовая работа

Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

19 Марта 2012, курсовая работа

Закон України “Про підприємства в Україні” визначає підприємство як основну організаційну ланку народного господарства України та самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу) [1,ст.1 ].
Кожне підприємство є незалежним товаровиробником. Воно може самостійно приймати будь-які рішення у межах чинного законодавства. Але, ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансово-економічного стану підприємства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

23 Марта 2012, курсовая работа

Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення.
Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси.
В умовах ринкових відносин ліквідність та пла

Аналіз майна підприємства

29 Марта 2013, курсовая работа

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, його визначає сукупність виробничо-господарських факторів і характеризує система показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Його характеризує забезпеченість фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільність їхнього розміщення та ефективність використання, фінансові взаємовідносини з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможність і фінансова стійкість.

Аналіз недоліків ринкового механізму

08 Сентября 2011, курсовая работа

Мета дослідження: виявлення та аналіз проблеми обмеженості конкурентної моделі ринкової економіки та удосконалення державної політики для вирішення проблеми неспроможності ринку.

Завдання дослідження:

охарактеризувати поняття обмеженості конкурентної моделі та неспроможність ринку;
визначити обмеження конкурентної моделі, які призводять до неспроможності ринку;
визначити підстави для державного втручання у роботу ринкового механізму ;
дослідити основні методи та принципи державної політики вирішення проблеми неспроможності ринку

Аналіз оборотних коштів на підприємстві

16 Декабря 2012, курсовая работа

В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємств України та зокрема відкритого акціонерного підприємства "Більшовик".
Поряд з аналізом визнаються шляхи покращення використання оборотного капіталу, проілюстровані проблеми, з якими стикаються підприємства в умовах кризи.

Аналіз операцій з цінними паперами в Україні за останні 5 років

12 Декабря 2012, реферат

Метою роботи є дослідження та аналіз ринку цінних паперів, оцінка його стану в докризовий та після кризовий періоди в Україні, визначення перспектив розвитку на шляху інтеграції України до Європейського Союзу.
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:
•дослідити сутність поняття та особливості функціонування ринку цінних паперів;
•оцінити місце ринку цінних паперів в системі фінансового ринку;
•здійснити аналіз ринку цінних паперів України в ракурсі обертання його основних інструментів;

Аналіз оцінки управління фінансовою стйкістю на підприємстві з використанням інформаційних систем

03 Октября 2011, дипломная работа

Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки управління фінансовою стійкістю на підприємстві з використанням інформаційних систем
Мета і значення фінансового аналізу в управлінні підприємством
Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що її обумовлюють.
1.3. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства.
1.3.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних і відносних показників.
1.3.2. Застосування матричних балансів для оцінки фінансової стійкості
1.3.3. Балансова модель оцінки фінансової стійкості підприємства
1.4. Організація стратегічного управління фінансовою стійкістю
Розділ 2. Законодавча та нормативно-методична база оцінки управління фінансовою стйкістю на підприємстві з використанням інформаційних систем
2.1. Нормативні документи щодо оцінки фінансової стійкості.
2. 2. Експертні системи у фінансовому аналізі
Розділ 3. Аналіз оцінки управління фінансовою стйкістю на підприємстві з використанням інформаційних систем
ВИСНОВОК ПО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз платоспроможності підприємства та шляхи її зміцнення

19 Мая 2013, курсовая работа

Метою дипломної роботи є дослідження платоспроможності базового підприємства та визначення шляхів її зміцнення.
Виходячи з мети роботи, перед нами постають наступні завдання:
визначити сутність, значення та види платоспроможності підприємства;
розглянути показники поточної платоспроможності підприємства;
дослідити методику аналізу перспективної платоспроможності підприємства;
провести аналіз платоспроможності базового підприємства;
визначити шляхи покращення платоспроможності підприємства.

Аналіз платоспроможності підприемства

24 Июня 2013, курсовая работа

На сьогоднішній день розроблено та відпрацьовано достатньо методів проведення економічного аналізу стану підприємства. Цей розвиток проходив в основному в країнах з розвинутою ринковою економікою.
Водночас, вітчизняна наука вносить свій вклад в дану область, пристосовуючи інструменти фінансового аналізу до вітчизняних умов, що характеризуються досить високими темпами інфляції, нестабільністю податкового законодавства та інше.

Аналіз прибутковості грошових потоків ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика

29 Апреля 2012, научная работа

Самостійна робота з дисципліни “ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»

Аналіз ринку похідних цінних паперів

12 Марта 2012, реферат

Метою дослідження є визначення світових закономірностей розвитку ринків похідних фінансових інструментів та обґрунтувань необхідності стимулювання використання похідних фінансових інструментів в Україні та інших країнах з перехідною економікою.

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

20 Октября 2011, курсовая работа

Об'єктом дослідження є фінансово-економічні відносини, предметом дослідження - фінансові методи управління активами.
Мета роботи - підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом розробки оптимальних фінансових рішень щодо управляння активами.

Аналіз стану та використання оборотних активів підприємства

15 Апреля 2013, лекция

Відповідно до П(С)БО 2 оборотні активи – це грошові кошти та еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
До оборотних активів відносять: запаси, векселі одержані, дебіторську заборгованість за товари, роботи та послуги; дебіторську заборгованість за розрахунками; іншу поточну дебіторську заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти та їх еквіваленти; інші оборотні активи.

Аналіз стану та використання необоротних активів (основних засобів)

11 Декабря 2011, реферат

1. Економічна сутність основних засобівта його класифікація.
2. Види оцінки і баланси основних засобів.
3. Показники стану і руху основних засобів.
4. Показники використання основних засобів.

Аналіз статтей з проблематики Державного фінансового контролю

07 Апреля 2013, контрольная работа

Державний фінансовий контроль, безперечно , є важливою складовою частиною контролю будь-якої держави, оскільки він забезпечує своєчасність і точність фінансового планування, наповнення доходної частини бюджетів, розподіл, перерозподіл коштів та їх законне, ефективне, цільове використання, саме з цього, на мою думку, випливає актуальність даної тематики.
У статті «Державний фінансовий контроль:зарубіжний досвід і його адаптація до національного середовища» автор розглянув засади здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах, виокремив особливості здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах, розробив та обґрунтував напрями адаптації досвіду зарубіжних країн у сфері державного фінансового контролю до національного середовища.

Аналіз та планування позикового капіталу

03 Декабря 2011, курсовая работа

Процес розвитку підприємств супроводжується залученням значних фінансових ресурсів, що пов'язано з використанням різноманітних видів капіталу - власного, позиченого, залученого та вимагає подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку їх формування і руху.

Аналіз та планування фінансової звітності ВАТ " САТП-0904"

23 Апреля 2012, курсовая работа

Мета фінансового аналізу — інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності, імовірність банкрутства тощо)

Аналіз та управління витратами підприємства з метою підвищення прибутковості його діяльності

23 Апреля 2013, реферат

Високі темпи розвитку виробництва та підвищення конкурентоздатності продукції в значній мірі залежать від глибокого аналізу виробничої, фінансової і інвестиційної діяльності, реальної оцінки доходів і витрат підприємства, оперативного прийняття управлінських рішень на базі достовірної інформаційної бази, застосування важелів ціноутворення, прогнозування фінансового стану і грошових потоків, оптимізації результатів діяльності. Проблеми розвитку ринкових умов на Україні потребують розробки методологічних і практичних рекомендацій по удосконаленню економічної роботи на підприємствах, що дозволить знизити ризики підприємства і підвищити ефективність діяльності .

Аналіз фінансових показників діяльності ВАТ "Завод скловиробів"

21 Сентября 2011, практическая работа

Проаналізувавши Таблицю 1 можемо зробити висновок, що підприємство має тенденцію до збільшення дохідної частини, та чистого прибутку. Аналізуючи наведені дані ми бачимо, що підприємство має резерви збільшення чистого прибутку. На це вказує, що темпи приросту доходу від реалізації складають 271,78%, тоді як темпи приросту чистого прибутку лише 40,72%.

Аналіз фінансових результатів діяльності банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

31 Марта 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Базовою ланкою кредитної системи, основою, на якій ґрунтується вся діяльність, пов'язана з кредитно-фінансовим обслуговуванням господарства, є комерційні банки. Вони створюють другий (за порядком, але не за значенням) рівень банківської системи після центрального банку. Комерційні банки — це багатопрофільні кредитні установи, що здійснюють операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення. Комерційні банки відіграють важливу роль в економічних перетвореннях, які відбуваються в нашій країні.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств

18 Марта 2012, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у дослідженні сутності фінансових результатів підприємства, здійсненні характеристики фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» та аналізі фінансових результатів для виявлення резервів зростання прибутку підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та їх ролі у процесі структурної перебудови економіки України

16 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даного дослідження є виявлення резервів збільшення прибутку і рентабельності на основі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «ЧеЗаРа», та заходи щодо їх покращення.
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні задачі:
дослідження економічної суті такого поняття як «фінансові результати діяльності підприємства»;
визначення ролі фінансового стану у ефективності господарської діяльності підприємства;
комплексна оцінка фінансового стану та результатів діяльності підприємства ВАТ «ЧеЗаРа»;
дослідження заходів для покращення результатів діяльності підприємства.
Об’єктом дослідження є діагностика фінансових результатів діяльності ВАТ «ЧеЗаРа».

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

03 Ноября 2012, контрольная работа

Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

16 Ноября 2011, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є дослідження фінансової стійкості підприємства та розробка рекомендацій щодо її покращення на підприємстві ВАТ «Віоріка».
Для реалізації поставленої мети в роботі виконані наступні завдання:
дано визначення фінансової стійкості як якісної характеристики функціонування підприємства;
проведено дослідження методів аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства;
проведено аналіз показників фінансової стійкості підприємства ВАТ «Віоріка»;
визначені проблеми управління фінансовою стійкістю об’єкту дослідження;
розроблені заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стікості підприємства (на матеріалах ВАТ «Горохівський цукрувий завод»)

08 Марта 2012, курсовая работа

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Аналіз фінансового стану банку на основі фінансової та бухгалтерської звітності

20 Февраля 2012, курсовая работа

Банк був зареєстрований в НБУ 26 жовтня 1993 року. У 1995 році банк здійснив першу в історії України угоду про поглинання, об'єднавшись з АБ «Вугільпрогресбанк»(Документація в Дод.№1). У 2000 році міжнародні рейтингові агентства Thomson Financial BankWatch та FITCH IBCA присвоюють банку найвищий для України рейтинг. У 2007 році був проведений ребрендинг банку. Станом на 2008 рік банк входить до п'ятірки найбільших банків України за чистим прибутком і абсолютним приростом активів.