Аналіз фінансової стікості підприємства (на матеріалах ВАТ «Горохівський цукрувий завод»)

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 15:57, курсовая работа

Описание работы

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………..….5
1.1. Економічна сутність платоспроможності та ліквідності підприємства…..5
1.2. Методика оцінки і аналізу показників платоспроможності та ліквідності та їх інформаційна база………………………………………………………….……13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПП«ВВС»……………………………………………………………………………...25
2.1. Економіко-організаційна характеристика ПП «ВВС»………………….…25
2.2. Аналіз показників платоспроможності та ліквідності ПП «ВВС»………39
2.3. Факторний аналіз показників платоспроможності та ліквідності……….44
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………48
3.1. Резерви росту ліквідності підприємства…………………………………..48
3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства та забезпечення платоспроможності……………………………………………………50
ВИСНОВКИ……………………………………………………………...………59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….62

Работа содержит 1 файл

фінансовий аналіз.doc

— 488.00 Кб (Скачать)


8

 

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

 

 

 

                                                                                     Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

Курсовий проект

з дисципліни

„Фінансовий аналіз”

на тему:

«Аналіз фінансової стікості підприємства»

(на матеріалах ВАТ «Горохівський цукрувий завод»)»

 

 

 

 

 

                                                                                    

Виконав: ст. гр. ФК-41

                                                                                                       Вознюк О.В.

                                                                               Перевірив: к.е.н,доц.

Талах Т.А.

                                                                                     

 

 

Луцьк 2012

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………..….5

1.1. Економічна сутність платоспроможності та ліквідності підприємства…..5

1.2. Методика оцінки і аналізу показників платоспроможності та ліквідності та їх інформаційна база………………………………………………………….……13

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПП«ВВС»……………………………………………………………………………...25

2.1. Економіко-організаційна характеристика ПП «ВВС»………………….…25

2.2. Аналіз показників платоспроможності та ліквідності ПП «ВВС»………39

2.3. Факторний аналіз показників платоспроможності та ліквідності……….44

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ШЛЯХІВ  ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………48

3.1. Резерви росту ліквідності підприємства…………………………………..48

3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства та забезпечення платоспроможності……………………………………………………50

ВИСНОВКИ……………………………………………………………...………59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При цьому першочерговими завданнями курсового проекту є:

- загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;

- вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;

- визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;

- дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;

- визначення ліквідності та фінансової стабільності підприємства;

- прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

- розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Метою курсового проекту є вивчення теоретичних основ та практичних методик розрахунку ліквідності та платоспроможності.

Об’єктом дослідження є ліквідність підприємства як один з головних факторів його функціонування .

Предметом дослідження є теоретико-методологічний інструментарій аналізу ліквідності ПП «ВВС».

За останні роки питання платоспроможності та ліквідності підприємства знайшли своє відображення у роботах західних вчених – Хелферта Е., Де Ковни Ш., Роуза П.С., Уайтинга Д.П., російських дослідників – Панової Г.С., Черкасова В.Е., Ширінської Е.Б.. В наукових колах України дослідження цієї проблеми найшли своє місце в роботах Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Лахтіонова Л.А., Котляр М.Л., Поддєрьогіна А.М. та ін., а також в ділових періодичних виданнях.

 

 

 

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1.                 Економічна сутність платоспроможності та ліквідності підприємства

 

Поняття «платоспроможності» є складним і багатофакторним, зумовлюється економічним середовищем,  в межах якого здійснюється діяльність підприємства,  а також результатами його функціонування. Оцінювання платоспроможності дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві [13].

Підходи науковців до визначення сутності платоспроможності підприємства можна звести до таких трьох підходів:

1) платоспроможність визначається наявністю власних обігових коштів та здатністю покривати збитки (західні науковці - Й.  Ворст,  П.  Ревентлоу, Дж. Депалленс та Дж. Джоборд);

2)  платоспроможність визначається як здатність підприємства виконувати свої зобов’язання(російські вчені – В.В. Ковальов, М.М.Крейніна, М.С. Абрютина, А.В. Грачов);

3) платоспроможність представлена як важливий показник фінансової стійкості (Н.В.Тарасенко, В.І. Іващенко, М.А. Болюх, Є.В. Мніх, В.М. Мельник – вітчизняні науковці) [1].

Аналіз платоспроможності проводять як внутрішні, так і зовнішні користувачі інформації. Внутрішні користувачі розраховують показники платоспроможності з метою оцінки та прогнозування фінансової діяльності підприємства на перспективу. Зовнішні користувачі аналітичної інформації, зокрема:

банківські установи – з метою оцінки рівню кредитоспроможності підприємства;

інвестори, ділові партнери повинні мати інформацію стосовно фінансових можливостей підприємства за умов надання йому комерційного кредиту, позик або відстрочки платежу

Сутність поняття платоспроможність розкривається через наступні економічні характеристики даного поняття. Вивчають такі основні види платоспроможності:

1)За характером оцінки:

- Статична платоспроможність досліджується в певному часовому періоді й характеризує здатність підприємства до виконання планових платежів та термінових зобов'язань протягом періоду;

- динамічна платоспроможність здійснюється на підставі аналізу грошового обороту підприємства.

2) За періодом оцінки:

- фактична платоспроможність (характеризує платіжні можливості підприємства на дату оцінки);

- перспективна платоспроможність (визначає потенційні можливості виконання платіжних зобов'язань та витрат).

3) За характером визначення платіжних засобів:

- грошова - тільки за рахунок наявних грошових коштів;

- майнова (потенційна) - за рахунок усіх видів оборотних активів підприємства;

- розрахункова - за рахунок наявних грошових коштів та можливих (реальних) джерел їх зростання (коштів у розрахунках);

4) За характером визначення платіжних потреб:

- оцінки можливості виконання зовнішніх термінових зобов'язань - боргова (бухгалтерська) платоспроможність;

- оцінки можливості продовження фінансування поточної діяльності - поточна платоспроможність;

- оцінки ступеня покриття зовнішніх термінових зобов'язань та планових витрат - загальна платоспроможність [1].

Іванов В.К. на основі проведених досліджень виділив наступні види платоспроможності підприємства :

короткострокова платоспроможність - здатність підприємства у повному обсязі та у встановлені строки відповідно до договірних домовленостей виконувати розрахунки за авансовими, поточними та борговими зобов’язаннями у грошовій формі з кредиторами наявними коштами та їх еквівалентами, здійснюючи фінансово-господарську діяльність у звичайному режимі;

довгострокова платоспроможність - здатність підприємства повністю упродовж тривалого періоду виконувати боргові довгострокові зобов’язання у грошовій формі у день настання строку платежу з кредиторами наявними ліквідними активами, не змінюючи стратегічні напрями фінансово-господарської діяльності.

платоспроможність за операційною діяльністю, тобто здатність підприємства вчасно виконувати зобов’язання, які виникають перед кредиторами за поставлені матеріали, сировину, напівфабрикати, що використовуються у процесі виробництва продукції;

платоспроможність за інвестиційною діяльністю, як здатність підприємства розраховуватися за придбані машини, устаткування тощо;

платоспроможність за фінансовою діяльністю - здатність підприємства здійснювати платежі за отриманими кредитами.

В залежності від операційного процесу запропоновано досліджувати наступні види платоспроможності:

споживчу, яка виникає при поповненні оборотних активів для продовження виробничого процесу;

виробничу, яка безпосередньо пов’язана з безперебійним здійсненням виробництва продукції (наприклад, оплата праці робітників);

комерційну, яка стосується продажу продукції (наприклад, оплата маркетингових досліджень, рекламні витрати).

Постійна платоспроможність підприємства - це його здатність у будь-який момент виконати зобов’язання, на відміну від тимчасової, яка характеризується виникненням труднощів з оплатою у зв’язку з дією непередбачуваних факторів.

Актуальною є проблема підтримки платоспроможності як підприємством-реципієнтом, так і його стратегічним інвестором у процесі реалізації інвестиційних проектів. Платоспроможність інвестора - здатність вчасно профінансувати будівництво цеху, закупівлю устаткування та інші інвестиційні процеси. Платоспроможність підприємства - здатність вчасно освоїти інвестиційні ресурси і сплачувати проценти на вкладений капітал [3].

Для забезпечення платоспроможності підприємства фінансовим менеджерам необхідно вирішувати короткострокові (тактичні) і довгострокові (стратегічні) управлінські задачі.

До тактичних задач відносять:

відновлення прибутковості основного виду діяльності;

збалансування руху коштів.

Стратегічні завдання включають:

досягнення конкурентоспроможності підприємства;

ефективне вкладення власних і позикових засобів;

збільшення обсягів діяльності і освоєння нових ринків збуту продукції;

зниження ризиків втрати платоспроможності в довгостроковому періоді [4].

Информация о работе Аналіз фінансової стікості підприємства (на матеріалах ВАТ «Горохівський цукрувий завод»)