Рефераты по инвестициям

Региональный инвестиционный риск

14 Марта 2013, контрольная работа

Актуальность данной темы состоит в том, что для дальнейшего роста экономики необходимо стимулировать инвестиции и инновации, а это решаемая и приоритетная задача, потому что у России существуют огромные резервы по улучшению инвестиционного климата. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным функционированием инвестиционного рынка заслуживает серьезного внимания, особенно в настоящее время.

Регулирование иностранными инвестициями на Украине

16 Сентября 2011, курсовая работа

Цель: изучить инвестиции, как они функционируют.

Задачи: изучить иностранные инвестиции в мировой экономике, инвестиции в Украине и как регулируют иностранные инвестиции на Украине.

Регулирование государственных инвестиций

27 Января 2012, реферат

В данной работе анализируется процесс инвестирования экономики в
современной России. Исходя из того, что инвестиции в экономику - один из
важнейших способов вывести производственные отрасли Российской Федерации из
застоя, поднять уровень производства в стране до необходимой для
нормального функционирования экономики отметки, данная проблема,
безусловно, заслуживает рассмотрения.

Рейтинговая оценка ценных бумаг

10 Февраля 2012, контрольная работа

Цель работы – изучение системы рейтинговых оценок ценных бумаг, узнать о рейтинговой шкале и выяснить особенности применения рейтинговых оценок в РФ.

Рекомендації щодо вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в регіон

16 Февраля 2013, реферат

Зовнішні інвестиції є частиною інвестиційної політики держави. Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах економіки, активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти соціальне напруження у суспільстві. Не менш важливим чинником як для держави так і для іноземного інвестора є інвестиційний клімат. Тому кожна держава бажаючи залучити все більшу кількість іноземних вкладень не повинна забувати про сприятливість умов в яких дані вкладення будуть реалізовуватись. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір.

Рекомендации по увеличению инвестиционных ресурсов ОАО «Четра»

15 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
В связи с целью данной курсовой работы, нами определены следующие задачи:
- изучить теоретические основы инвестиционных ресурсов предприятия;
- провести оценку инвестиционных ресурсов ОАО «Четра»;
- разработать рекомендации по увеличению инвестиционных ресурсов.

Реструктуризация предприятия как вариант решения финансовых проблем

19 Ноября 2011, курсовая работа

В переводе с английского "реструктуризация" (restructuring) - это перестройка структуры чего-либо. Латинское слово структура (structura) означает порядок, расположение, строение. Если рассматривать компанию как сложную систему, подверженную влиянию факторов внешнего окружения и внутренней среды, то термину "реструктуризация компании" можно дать следующее определение:

Решения по инвестиционным проектам. Критерии их принятия

14 Декабря 2011, реферат

Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам осложняется различными факторами: вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения.

Ринок акцій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

31 Марта 2011, реферат

В Україні все більше і більше підприємств йдуть з державного постачання, перебудовуючись на комерційний лад, а значить, будучи недержавною власністю, і не отримуючи бракуючи грошові кошти з державної кишені, підприємства стають зацікавленими у випуску цінних паперів, а це є підтвердженням впровадження в господарську практику ринку цінних паперів.

Ринок акцій в Україні

13 Февраля 2012, реферат

Поки наші громадяни, які про стан рідної економіки дізнаються за допомогою телебачення, радіо і преси, кивали у бік Заходу і були впевнені, що нас ця «іпотечна криза» не торкнеться (у нас, власне, в порівнянні з Америкою, і іпотеки як такої немає ), проблеми наростали. Влада визнала, що в Україні почалася рецесія, тільки в кінці 2008 року. До цього моменту основний індикатор вітчизняного фондового ринку - індекс ПФТС - від свого значення майже в 1210 пунктів, досягнутих у січні 2008-го, вже втратив 930 пунктів або приблизно 75%, бовтаючись в районі 280 пунктів.

Риск инвестиционных проектов

07 Ноября 2011, курсовая работа

Риск–потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде: потерь, ущерба, убытков, например - ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств и в связи с неопределенностью, то есть со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными, в том числе форс-мажорными, обстоятельствами, общим падением цен на рынке; возможность получения непредсказуемого результата в зависимости от принятого хозяйственного решения, действия

Риск инвестиционных проектов

19 Января 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы – рассмотреть основы управления инвестиционными рисками. Для достижения поставленной цели требуется реализация следующих задач, которым будут посвящены соответствующие разделы курсовой работы. Объектом данного исследования является инвестиционный риск, как неотъемлемая составляющая любой финансовой деятельности субъекта экономики. Предметом исследования выступает механизм управления инвестиционными рисками, связанный с процессами разработки оптимальной политики, направленной на минимизацию риска.

Риски в управлении недвижимостью

04 Мая 2012, лекция

Существенное значение для анализа эффективности деятельности инвестиционно-строительных и риэлторских компаний на рынке недвижимости имеет проблема рисков. Следует иметь в виду, что любая операция с недвижимостью - это операция, несущая элементы риска. При этом операции с недвижимостью находятся в числе наиболее рискованных секторов предпринимательской деятельности. Причин тому довольно много, но важнейшее значение имеют такие особенности рынка недвижимости, как локальность, высокая зависимость от состояния региональной экономики, долгосрочный характер инвестиций, низкая ликвидность товара на рынке.

Риски вложений в ценные бумаги

14 Октября 2011, курсовая работа

Риск является оценкой максимально возможных потерь, которые может понести инвестор, осуществляя определенную финансовую деятельность. Для инвестора эти максимально возможные потери не должны превышать определенные величины, существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Инвесторы сталкиваются с большим количеством различного рода рисков, они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля ценных бумаг.

Риски инвестиционной деятельности предприятия

15 Марта 2012, контрольная работа

Современный инвестиционный рынок России характеризуется как развивающийся с высоким уровнем неопределенности будущих состояний, которые снижают его привлекательность для реальных иностранный капиталовложений. Высокий уровень рисков обусловлен монопольным положением Сбербанка на рынке депозитных вкладов, неэффективной политикой внутренних корпоративных накоплений, постоянным присутствием конфликта интересов различных участников инвестиционного процесса, разбалансированностью инвестиционных потоков, выполняющих компенсирующие и замещающие функции.

Риски портфельных инвестиций и методы их минимизации

30 Сентября 2011, реферат

Инвестиции (от лат. Invest - “вкладывать”) – это денежные средства, ценные бумаги, целевые банковские вклады, кредиты, технологии, машины, лицензии, другие имущественные права и интеллектуальные ценности, выгодно вкладываемые предпринимателями и бизнесменами в дело для получения полезного социально-экономического эффекта.

Риски, связанные с инвестиционной деятельностью в РФ. Виды рисков, необходимость и методы их учета

01 Декабря 2011, контрольная работа

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания.

Розвиток діяльності інвестеційних фондів як фінансових посередників грошового ринку

09 Декабря 2012, курсовая работа

Однією із найголовніших складових фінансового ринку є фондовий ринок, який, як показує світовий досвід, здатний акумулювати та перерозподіляти значні фінансові ресурси. Нестабільність на фондовому ринку призводить до ситуації, коли більшість потенційних інвесторів не хоче вкладати свої кошти в реальну економіку.
Водночас, в умовах традиційних ринкових відносин саме заощадження приватних інвесторів або домогосподарств, як їх прийнято називати в сучасній економічній літературі, формують основний обсяг позикового капіталу, що забезпечує функціонування фондового ринку в розвиненій ринковій економіці.

Розвиток охорони праці в Україні

08 Апреля 2013, реферат

На початку минулого століття техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки можна було досягти завдяки порівняно простим технічним заходам і засобам. Раніше в процесі виробництва використовувалася сировина з відомими токсичними й пожежонебезпечними властивостями; технологічне обладнання, машини та інструменти були нескладними, а виробничі будівлі за площею та об'ємом були невеликими.
У другій половині ХХ ст. докорінно змінилися продуктивні сили, розширилося виробництво, виникли нові галузі промисловості. Людина оволоділа атомною енергією, залучила в процес своєї діяльності всі оболонки Землі і навіть вийшла в космос.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

16 Января 2013, курсовая работа

Час, в який ми живемо - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково
важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну
перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до
демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у
житті окремої людини - перетворення його з "гвинтика" у самостійного суб'єкта
господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому

Роль іноземних інвестицій в економіці України

01 Декабря 2011, курсовая работа

Проблема інвестування зараз дуже гостро стоїть у більшості країн світу. Україна також серед них. І це не тому, що в неї маленький промисловий потенціал або ж нема кваліфікованих кадрів. Тож чому? І чому взагалі інвестування настільки важливо, що уряд України встановив податкові пільги для іноземних інвесторів.

Роль иностранных инвестиций в экономической системе

04 Января 2012, контрольная работа

Целью данной работы является в рассмотрении ли иностранных инвестиций в экономической системе.
Задачи:
-рассмотреть виды и формы иностранных инвестиций;
-определить роль иностранных инвестиций в экономической системе.

Роль інвестора на фондовому ринку

29 Февраля 2012, реферат

Інвестори є учасниками фондового ринку, які забезпечують інвестиційний процес необхідними джерелами фінансування. Інвестори відрізняються за стратегією й тактикою діяльності на фондовому ринку. За стратегією діяльності інвесторів поділяють на стратегічних, портфельних і спекулянтів, за тактикою - на ризикових, поміркованих і консервативних.

Роль іноземних інвестицій в економіці України

15 Октября 2011, курсовая работа

Проблема інвестування зараз дуже гостро стоїть у більшості країн світу. Україна також серед них. І це не тому, що в неї маленький промисловий потенціал або ж нема кваліфікованих кадрів. Тож чому? І чому взагалі інвестування настільки важливо, що уряд України встановив податкові пільги для іноземних інвесторів.
Чи є інвестування корисним чи, навпаки, шкідливим явищем та чому?

Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности

15 Марта 2012, контрольная работа

Инвестиции это процесс, затрагивающий интересы не только государства, но и отдельных лиц, и частных компаний. Поскольку, государство играет ключевую роль в финансовой деятельности, оно не может не использовать инвестиционные вложения в экономику в своих интересах. А если государство использует в своих интересах инвестиции, оно будет стремиться регулировать инвестиционный процесс в стране

Роль государства в сфере инвестиционной деятельности

28 Сентября 2011, контрольная работа

Инвестиции – процесс, затрагивающий интересы не только го-сударства, но и частных компаний, и отдельных лиц. Поэтому, регулируя инвестиционную деятельность, государство должно соблюдать интересы всех участников данного процесса, что в частности, способствует привлечению иностранного и частного капитала в развитие экономики страны и снижает возможные финансовые риски, связанные с инвестированием экономики России в настоящий период.

Роль зон свободного предпринимательства в российской экономике

17 Января 2011, курсовая работа

Заметным явлением мирового хозяйства, неотъемлемой частью международных экономических отношений становятся зоны свободного предпринимательства. Зоны свободного предпринимательства – это важный институт мирового хозяйства, особая форма международной экономической интеграции. Обычно это регион, часть национальной территории со специальными льготными внешнеторговыми, таможенными, инвестиционными, валютно-финансовыми и налоговыми режимами, поощряющими хозяйственную деятельность иностранных участников, привлечение внешних инвестиций и передовых зарубежных технологий.

Роль и значение инвестиций в восстановлении платежеспособности предприятия

04 Апреля 2012, контрольная работа

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. Основу современной рыночной экономики составляют отношения, связанные с инвестированием в производство материальных и духовных ценностей. Инвестиции играют первостепенную роль, а именно, способствуют восстановлению платежеспособности и способствуют дальнейшему развитию предприятия.

Роль и место британских инвестиций в мировой экономике

09 Апреля 2011, доклад

Великобритания сохраняет ведущие позиции на мировом рынке капитала. По данным ЮНКТАД, она является второй страной в мире (после США) по объему привлеченных инвестиций. В то же время наблюдается утрата Великобританией позиций как ведущего экспортера капитала. Занимавшая в 2000 году 1-е место в мире по объемам прямых зарубежных иностранных инвестиций Великобритания в 2002 году уступила свои ведущие позиции другим развитым странам и даже не вошла в первую пятерку стран-инвесторов.

Роль и место иностранных инвестиций в экономике России

15 Октября 2010, курсовая работа

Проблема работы заключается в следующем противоречии. На инвестициях в России можно нажить огромное состояние, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает инвесторов. Российский рынок - один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако, он также и один из самых непредсказуемых, и иностранные инвесторы пытаются не упустить свою долю российского рынка и, в то же время, не потерять свои деньги.