Рефераты по журналистике

Рецензія на фільм "Щастя моє"

27 Февраля 2013, статья

«Щастя моє» - унікальний фільм про відсутність щастя. Український документаліст Сергій Лозниця спробував вперше зняти художній фільм. Але наполовину зі звичною для нього документалістикою показав потворне кіно про потворне життя.

Рецензия На статью Гузенковой Т.С. «Какая Россия нужна Украине?», опубликованной в журнале «Свободная мысль» за 2006 год №2

10 Февраля 2012, доклад

Я, Хертек Азияна Орлановна, представляю рецензию на статью Гузенковой Т.С. «Какая Россия нужна Украине?», опубликованной в журнале «Свободная мысль» 2006, № 2.
Гузенкова Тамара является руководителем отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований, доктор исторических наук.
К приоритетным направлениям научной деятельности Т. С. Гузенковой относятся: современные политические процессы, национальная и гуманитарная политика в европейских странах СНГ (Украина, Белоруссия, Молдавия). Теория и методы изучения новейшей истории стран СНГ.

Рецензия как жанр (на примере журнала «Total DVD»)

14 Марта 2012, курсовая работа

Цель данной работы - характеристика современной рецензии, анализ её стилистических особенностей на примере текстов из выбранного представителя российской прессы.
Задачи курсовой работы можно обозначить так:
1. сопоставление литературы по выбранной теме;
2. анализ материалов в стилистическом аспекте;

Рецензия как жанр аналитической журналистики

13 Апреля 2012, курсовая работа

Литературно-художественная критика – это способ истолкования и оценки художественных произведений. Она осмысливает, разъясняет, оценивает художественное произведение с точки зрения его современной значимости, а также формирует отношение аудитории к современному литературно- художественному процессу.

Речевое воздействие СМИ

19 Декабря 2011, дипломная работа

цель выявить причины, предпосылки, условия и основания для массового речевого воздействия в радиокоммуникации, выявить основные актуальные на сегодняшний день механизмы речевого воздействия и систематизировать их инструментарий, раскрыть возможности языка радиокоммуникации как средства речевого воздействия.

Речевые ошибки и недочёты в языке газет

24 Мая 2013, курсовая работа

Работа журналиста по созданию материала, предназначенного для публикации, осмысляется как особый вид деятельности – текстовая деятельность. Объектами этой деятельности являются реальное событие – медиа-событие (модель действительности, полученная в процессе деятельности журналиста) – медиа-текст,в котором ищут баланс сложная природа языка – материал творчества, личностные приоритеты и вкусы творца, интересы и возможности печатного издания. Комплексный характер журналистской деятельности по созданию текста предполагает осмысление её в нескольких аспектах: языковом, функциональном, нормативном, социокультурологическим.

Робота на телебаченні

19 Февраля 2013, практическая работа

Практику за другий рік навчання проходила у місті Луцьк на місцевому телеканалі «Аверс». Я була задіяна у створенні молодіжної розважальної програми «Студентський канал». Програма створена за підтримки ТРК «Аверс» та ректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
Програма виходить з червня минулого року, а отже, термін проходження практики розпочався у 2011 році. Наразі вийшло 8 програм, які транслювалися щомісяця в останню суботу-неділю.
За період навчальної практики нам необхідно було виконувати такі завдання:

Родина зовет

10 Декабря 2012, статья

В статье описана ценность заграничного образования на местном рынке.

Розвиток науки та практики зв’язків з громадськістю в XX столітті

04 Ноября 2012, реферат

Актуальність теми реферату полягає в тому, що зв'язки з громадськістю сьогодні одна з найцікавіших і динамічно розвиваються професій. Сучасне суспільство насилу може обходитися без постійного потоку інформації, засобів комунікації між людьми. Саме тому так швидко росте популярність фахівців зі зв'язків з громадськістю, рекламних агентів і інших професій, пов'язаних зі сферою, комунікацій, управління та прогнозування.
Вивчення історії зв ’ язків з громадськістю необхідно для того, щоб з допомогою історичних коренів побачити місце і призначення зв'язків з громадськістю в сучасному суспільстві. А також усвідомити сутність історичного контексту, який дуже важливий для подальшої професіоналізації сучасної практики паблік рілейшнз (PR).

Розвиток інтернет-журналістики в Україні

28 Марта 2013, реферат

Феномен електронних видань спочатку поширився на північноамериканських землях. 1994 року 57 % щоденних американських газет уже були підключені до електронної мережі, що дозволяло здійснювати широкий обмін базами даних. Сьогодні кількість електронних версій світових друкованих мас-медіа збільшується. Щодо України, то такий вид журналістики нині лише розвивається. Але керуватися тими ж принципами подання інформації, що й друковані ЗМІ в Інтернет-індустрії неможливо. По-перше, значно відрізняється аудиторія, по-друге, стиль має бути іншим, тобто адаптованим для сприйняття через Інтернет.

Роль літературної критики в утвердженні престижу українства

06 Декабря 2011, контрольная работа

Першою працею з літературознавства в Україні був вільний переклад з болгарської мови трактату Георгія Херабоска "О образах", вміщений в "Ізборнику Святослава" (1073 р.). Значну частину праці Херабоска складають визначення тропів і синтаксичних фігур. Невідомий перекладач замінив грецькі терміни слов'янськими: приятноє — епітет, превод — метафора, лицетвореніє — уособлення, інословіє — алегорія, отіменіє — метонімія, приклад — символ, лихоречіє — гіпербола, поруганіє — іронія, переходноє —інверсія, возврат—повтор, нестаток—еліпсис, ізрядіє—градація, ізобіліє — тавтологія, прилог — паралелізм, імятвореніє — звуконаслідування. Проблеми літературознавства розглядає і невідомий автор "Слова про Ігорів похід".

Роль музея колледжа в формировании конкурентоспособного специалиста

07 Ноября 2011, доклад

Как вы думаете, уважаемые коллеги, это просто некая структура в нашем колледже, или он играет определенную роль в формировании конкурентоспособных специалистов?
Конечно, ответ может быть только однозначным. Музей нужен, нужен, прежде всего, нашим учащимся. Такой вывод можно сделать хотя бы из того, что ребята стали заходить в музей на переменах, между сменами. Задают вопросы, рассматривают выставки, пишут сочинения, рефераты, используя материалы музея.

Роль СМИ в политической жизни

11 Августа 2011, реферат

Во второй половине XX в. в политической жизни общества значительно возросло влияние газет и журналов, радио и телевидения, объединяемых понятием средства массовой информации (СМИ). В последние годы политическая информация широко распространяется не только по каналам традиционных СМИ, но и через Интернет.

Роль газетных заголовков

19 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальность данной работы заключается в том, что газетные публикации оказывают огромное влияние на формирование взглядов и предпочтений современного общества, а заголовок - это неотъемлемая часть газетной публикации и своего рода инструмент для привлечения внимания читателя. Заголовки - первое, что бросается в глаза на газетном лотке. Часто заголовок сравнивают с вывеской: чем она красочнее, тем больше привлекает к себе внимания. Красочность в данном случае выступает как в прямом смысле этого слова - как графическое оформление заголовка(размер, шрифт, начертание) - так и в переносном – «красочность» содержания, привлекательность, заложенная всего в одну, максимум две, фразы.
Цель работы заключается в том, чтобы наиболее широко раскрыть тему разнообразия заголовков, их особенностей и отличий; а так же показать их значение, как неотъемлемой части статьи и публикации в целом.

Роль музыки в кинематографе

17 Апреля 2013, контрольная работа

Эта тема особенно актуальна в наши дни, в эпоху развития кино и телевидения. Музыка - разновидность искусства, воплощающая идейно-эмоциональное содержание в звуковых художественных образах, она способна создать настроение, необходимое для просмотра того или иного фильма. Кто-то считает её неотъемлемой частью кино, некоторые же напротив, только «хорошей приправой». Так или иначе без неё трудно себе представить любой фильм. Различные звуковые эффекты широко используется режиссёрами, одна только мелодия может помочь зрителю понять автора, создателя произведения.


Музыка, как инструмент эмоционального воздействия незаменима в сфере киноиндустрии и рекламы. Услуги композитора, звукорежиссера и звукооператора необходимы на любой съемочной площадке.
Понятие кинематограф появилось впервые в его французском варианте - «синематограф», обозначавшем систему создания и показа фильма, разработанную братьями Луи Жаном и Огюстом Люмьер. Влияние кинематографа на культуру и искусство бесспорно, высказываются даже предположения о значимости влияния кинематографа на политику и экономику. Можно ли назвать кинематограф искусством? Как известно у термина «искусство» есть три основных значения:
1)Искусство – это художественное творчество в целом: литература, архитектура, скульптура, живопись, музыка и т.д.;
2)Искусство – это только изобразительное искусство;
3)Искусство – это высокая степень мастерства в любой области деятельности.
В наше время кино можно назвать искусством только в том случае, если отталкиваться от определения искусства, как высокой степени мастерства в этой области. Ведь в техническом отношении кино идёт в ногу с мировым прогрессом. Киномузыка один из компонентов кинопроизведения, одно из его важных выразительных средств. Музыка играет одну из важнейших ролей в кинематографе.
Эта тема особенно актуальна в наши дни, в эпоху развития кино и телевидения. Музыка - разновидность искусства, воплощающая идейно-эмоциональное содержание в звуковых художественных образах, она способна создать настроение, необходимое для просмотра того или иного фильма. Кто-то считает её неотъемлемой частью кино, некоторые же напротив, только «хорошей приправой». Так или иначе без неё трудно себе представить любой фильм. Различные звуковые эффекты широко используется режиссёрами, одна только мелодия может помочь зрителю понять автора, создателя произведения

Роль общественного мнения в PR-деятельности

03 Декабря 2012, курсовая работа

В настоящее время тема “общественные настроения”, равно как и тема “паблик рилейшнз” хорошо разработана и обеспечена литературой. Но, стоит взглянуть на массив этой литературы повнимательнее, как становится ясно, что такое ее многообразие лишь кажущееся. На самом деле, темы “общественные настроения” и “социальное настроение” содержат богатый исследовательский материал, но по сути своей, глубокие исследования в этих областях проводились достаточно давно и не в полной мере отражают современное положение дел. Лишь недавно стали появляться непереводные русские работы по этой тематике.

Роль пропаганды в жизни общества

11 Февраля 2012, курсовая работа

Черный PR, «спец технологии», «грязные технологии», «информационные войны», «спец пропаганда», «контрпропаганда» – эти понятия все чаще попадаются нам в средствах mass media, обсуждаются на встречах специалистов по избирательным компаниям, с настороженностью поднимаются во время встреч с клиентами и потенциальными кандидатами. Что же стоит за этими понятиями?

Роль русского языка в мире

26 Октября 2012, реферат

Согласно оценочным данным, русский язык по числу владеющих им (500 млн. человек, в т.ч. более 300 млн. за рубежом) занимает в мире третье место после китайского (свыше 1 млрд.) и английского (750 млн.). Он является официальным или рабочим языком в большинстве авторитетных международных организаций (ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.).

Роль СМИ в политической жизни

19 Апреля 2011, курсовая работа

Цель работы характеристика роли СМИ в политической жизни.

В настоящее время одно из главных мест в политических процессах занимает средства массовой информации (СМИ). Их взаимодействие с политикой, её субъектами повседневно ощущается в самых различных формах и проявлениях. Значимость СМИ становится очевидной, если учесть, что инструменты массовой коммуникации как таковые являются инструментами власти («четвертая власть»).

Роль СМИ в предотвращении военных конфликтов и в построении миротворческих стратегий

21 Марта 2012, реферат

Конфликт во все времена является постоянным спутником человечества и проявляется в разных формах - от дебатов, споров, дискуссий до таких крайних форм, как: революция, бунт, война, терроризм. Всегда затруднительно определить момент, когда противоборство и насилие перерастает в экстремальную форму, в частности, в вооруженный конфликт, в результате которого гибнут сотни и тысячи людей. И это - жесточайшая реальность современности. И если не удается военные конфликты предупредить, то, по меньшей мере, есть необходимость защитить людей перед лицом реальности войны, попытаться уменьшить ее разрушительные последствия.

Роль СМИ в формировании образа «среднего класса» в России

11 Ноября 2011, доклад

О среднем классе в зарубежной социальной и экономической науке говорится вот уже сто лет с небольшим. В последнее десятилетие нашего века это понятие активно заиграло и на страницах отечественных изданий.
Средний класс - совокупность социальных слоев, занимающих промежуточное положение между основными классами в системе социальной стратификации. Чем больше он, тем меньше вероятность того, что общество будут сотрясать революции, межнациональные конфликты, социальные катаклизмы.

Роль СМИ в формировании общественного сознания

21 Декабря 2011, статья

Кто владеет информацией, тот владеет миром» - гласит известная с давних времен цитата. Сегодня ее можно перефразировать следующим образом: «Кто владеет СМИ - тот контролирует общественное сознание».
С появлением газет, радио и телевидения мир стал другим. Информация перестала быть привилегией меньшинства, она стала бытовым содержанием широкой публики. Политики, руководители государств увидели в этом преимущество в процессе управления народом. Ленин на заре становления советского государства говорил: «Развитие сознания масс остается, как и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы». Поэтому советское правительство активно стремилось к тому, чтобы каждый гражданин страны Советов читал газету, слушал радио и смотрел телевизор. Массовый охват средств массовой информации привел к тому, что эти средства стали, действительно, доступными каждому человеку, а информация превратилась в один из наиболее значимых факторов становления общественного сознания.

Роль СМИ в формировании ценностей российского общества

08 Июня 2013, доклад

Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой отражается самобытность данной культуры. Поскольку набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализации ему “транслирует” именно общество, исследование системы ценностных ориентаций личности представляется особенно актуальной проблемой в ситуации серьезных социальных изменений, когда отмечается некоторая “размытость” общественной ценностной структуры, многие ценности оказываются порушенными, исчезают социальные структуры норм.

Роль средств массовой информации в Чеченской войне

01 Ноября 2012, курсовая работа

СМИ имеют огромные возможности в сфере политических манипуляций и воздействии на массовое сознание через формирование у населения определенного общественного мнения о том или ином событии, человеке, явлении. В информационном обществе власть знаний и информации становится решающей в управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег и государственного принуждения. И хотя СМИ призваны решать определенные задачи в политической системе и обществе, в реальной жизни они достаточно самостоятельны, имеют собственные, часто расходящиеся с потребностями общества цели деятельности и используют для их достижения различные методы.

Российская журналистика в послепереходный период

07 Мая 2013, реферат

Во многих отношениях и под разными углами зрения журналистика привлекает пристальное внимание общества как один из важнейших факторов влияния на общественные процессы, особенно в бурные периоды социальных перемен. И естественно, что едва ли не больше других и притом острее других обсуждается вопрос - является ли журналистика “четвертой властью”? Диапазон мнений тут широк. Кто-то склонен ее считать просто, без всяких кавычек, четвертой властью (как некое продолжение трех других - законодательной, исполнительной, судебной).

Россия глазами СМИ Германии

16 Октября 2012, доклад

Преобладание негатива о России со страниц СМИ берет верх в мышлении немцев. Причины этого кроются, на наш взгляд, в нескольких факторах.
Во-первых, в сложности диалога двух стран. Пока не будет действительно результативной программы, по которой немцы могли бы больше узнавать о культуре и реалиях России, они будут судить лишь по материалам, которые видят в высококачественных и авторитетных газетах своей страны.
Во-вторых, проблема заключается в истории. Страх перед русскими с их «загадочной русской душой», непредсказуемостью, особенно проявленными в годы Великой Отечественной войны, заставляет большинство немцев поддаваться негативному влиянию со стороны СМИ.
В-третьих, не менее важную роль в конструировании отрицательного образа нашей страны играют стереотипы, которые заставляют каждый раз судить о русских предвзято.

Русская журналистика в XVIII веке

27 Ноября 2011, доклад

В Санкт-Петербурге считается, что история русской журналистики начинается с 16 декабря 1702 года, когда вышел первый номер газеты "Ведомости". Газета выходила нерегулярно, интервал бывал суточным, месячным и самым разным. "Ведомости" постоянно меняли свое название: "Ведомости московские", "Ведомости московского государства", "Ведомости российские", "Вести".

Русский репортер

25 Мая 2012, курсовая работа

Цель работы: проследить эволюцию журнала «Русский репортер» с момента его создания и по сей день.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— проанализировать первоначальную концепцию журнала;
— определить тип издания и его целевую аудиторию;

Русский язык

06 Декабря 2010, доклад

Ру́сский язы́к -- один из восточнославянских языков, один из крупнейших языков мира, национальный язык русского народа. Является самым распространённым из славянских языков и самым распространённым языком Европы, как географически, так и по числу носителей языка как родного (хотя также значительная и географически бо́льшая часть русского языкового ареала находится в Азии).

Рэдагаванне тэкстаў на раннепісьмовым этапе

14 Ноября 2011, реферат

Дзеля выяўлення рэдактарскіх правак у тэкстах Евангелле, я выбрала тэксты Евангелляў ад Мацвея і Лукі. На падставе гэтага аналізу я хацела прасачыць актуальнасць такой апрацоўкі для сённяшніх літаратурных рэдактараў. Мэта маёй працы – правядзенне рэдактарскага аналізу на ўзроўне лексікі, граматыкі і стылістыкі.