Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 14:47, курсовая работа

Описание работы

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у всебічному вивченні особливостей організаційного та правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України в попередженні та припиненні правопорушень.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ І. Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”……………………………………………………9
Становлення та розвиток охоронної діяльності на території України……………………………………………………………………….9
Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування...25
Розділ ІІ . Організаційні основи функціонування та діяльності Державної служби охорони при МВС України……………………………………...……32
Правовий статус та організаційна побудова системи підрозділів Державної служби охорони при МВС України…………………………..32
Завдання Державної служби охорони при МВС України та функції діяльності підрозділів…………………………………………………...…41
Розділ 3. Напрями удосконалення діяльності Державної служби охорони у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень…………………………………………………………………..55
Висновки…………………………………………………………………………72
Використані джерела інформації…………………………………………….78

Работа содержит 1 файл

Організаційна побудова та зміст діяльності міліції охорони.docx

— 132.32 Кб (Скачать)

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ І.  Становлення та організаційна  побудова Державної служби охорони  при МВС України”……………………………………………………9

  1. Становлення та розвиток охоронної діяльності на території України……………………………………………………………………….9
  2. Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування...25

Розділ ІІ . Організаційні основи функціонування та діяльності Державної  служби охорони при МВС України……………………………………...……32

  1. Правовий статус та організаційна побудова системи підрозділів Державної служби охорони при МВС України…………………………..32
  2. Завдання Державної служби охорони при МВС України та  функції діяльності підрозділів…………………………………………………...…41

Розділ 3.  Напрями удосконалення  діяльності Державної служби охорони  у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень…………………………………………………………………..55

Висновки…………………………………………………………………………72

Використані джерела інформації…………………………………………….78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Україна  сьогодні стоїть на порозі надзвичайно важливих для її майбутньої долі суспільно-політичних змін  у підходах  до формування, розвитку та реалізації системи органів державної влади й управління. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба теоретичного осмислення багатьох проблем реформи політичного устрою держави.

Положення Конституції  України про те, що метою діяльності держави є забезпечення особистих  прав і свобод, цілком логічно розвивається в Концепції адміністративної реформи  в Україні, в якій декларується надання  державних та громадських послуг шляхом реалізації таких прав і свобод. Це надзвичайно важливе визнання того, що відносини громадянина з  державою не обмежуються виконанням обов’язків і можливим покаранням за їх невиконання.

У зв’язку з цим важливого  значення набувають питання, пов’язані  з регулюванням надання різноманітних  послуг. Нині держава здійснює їх регулювання  шляхом прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Ряд послуг повноцінно існували і раніше, але мали обмежене застосування, окремі  - не надавалися взагалі, а  тому стали новим явищем  в  житті українського суспільства. Перехід  незалежної України до ринкової економіки  з багатоманітністю форм власності  і господарювання обумовив становлення  та розвиток  суспільних відносин, а  саме надання охоронних послуг. Завдання охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки на території України, покладені законодавцем на міліцію, що об’єктивно визначило потребу пошуку нових форм і методів роботи її підрозділів у сучасних умовах. Підрозділи міліції охорони Державної служби охорони  при МВС  України  (далі  -  Державна служба охорони при МВС України) створена для охорони об'єктів та іншого майна,  в тому числі вантажів, а також грошових знаків,   цінних   паперів,   інших  цінностей,  що  перевозяться, інкасації в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і  перевезень цінностей Національного банку України,  забезпечення особистої та майнової безпеки громадян на договірних засадах.

Діяльність міліції охорони  здійснюється за напрямками:

     - охорона  об'єктів;

     - інкасація  та охорона грошових коштів, що  перевозяться;

     - забезпечення  безпеки фізичних осіб;

     - забезпечення  перевезень та охорони вантажів;

     - охорона   об'єктів  (квартир)  за  допомогою   нарядів  груп

затримання пунктів централізованого спостереження.

Держава сформувала  досить ґрунтовну нормативно-правову базу, на основі якої і здійснюється діяльність Державної служби охорони при  МВС України. Проте в ній неоднозначно трактуються деякі поняття, що пов’язано  з невідповідністю та неузгодженістю однорідних норм підзаконних та законодавчих актів. У практичній діяльності це викликає певні, інколи досить значні незручності  в діяльності Державної служби охорони  та приватних підприємств з надання  вище зазначених послуг.

Зокрема, нагальної розробки потребують складні завдання з’ясування суті та змісту поняття   «охорона»  та «охоронна діяльність» як елементів  адміністративно-правових відносин,  місця і ролі  Державної служби охорони при МВС України в  системі суб’єктів, які здійснюють свою діяльність в сфері захисту  всіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян.   Також необхідно дослідити особливості  нормативно-правового забезпечення  діяльності ДСО при МВС України, визначити основні тенденції  і напрямки вдосконалення якості реалізації  форм і методів  надання  охоронних послуг.

Безперервний розвиток діяльності Державної служби охорони  вимагає високого рівня організації  процесу правового регулювання  службових відносин. Ефективність організаційно-правового  забезпечення діяльності її підрозділів  у напрямку попередження та припинення правопорушень має визначатися повнотою і внутрішньою узгодженістю правових норм в аспекті спрямованості на соціально-політичну та економічну обстановку в Україні.

В державі ще не сформована досить ґрунтовна нормативно-правова  база, на основі якої могла б здійснюватися  в повному обсязі діяльність Державної  служби охорони при МВС України. Неоднозначно, а інколи протирічно трактуються деякі поняття, що в  свою чергу викликає невідповідність  та неузгодженість різних законодавчих та підзаконних актів. У практичній діяльності Державної служби охорони  це викликає досить значні незручності  щодо надання послуг з одного боку, і споживання цих послуг фізичними  та юридичними особами з іншого.

Прогалини правового регулювання  певної групи службових відносин, які виникають при наданні  охоронних послуг, негативно впливають  на комплексність та ефективність діяльності підрозділів Державної служби охорони. За таких умов важливого значення набувають питання повноти відображення і закріплення відносин (які складаються  в сфері діяльності Державної  служби охорони) в одному законодавчому  акті. Правове регулювання через  законодавчу форму користується в суспільстві великим авторитетом, відносно нього сформовано і особливе психологічне відношення, воно забезпечується всією складною і міцною системою заходів, що знаходяться у віданні держави. Тому доцільно йти шляхом створення комплексних правових актів, у яких службові відносини отримали б всебічне правове регулювання

При виконанні  дослідження використовувалися теоретичні доробки таких вчених, як, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, А.С. В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, В.В. Галунько, А.П. Гель, О.М. ДжужаКолпаков, А.Т. Комзюк, Я.Ю. Корнієнко, Ю.Ф. Кравченко, В.А. Лаптій, В.Г. Лихолоб, Мазепа М.М., О.В. Негодченко, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, В.Ф. Опришко, В.М. Плішкін, М.М. Тищенко, Г.А. Туманов, О.П. Угровецький, О.Ф. Фрицький, В.І. Шаповал та ін.

У наукових працях названих вище авторів досліджувана проблема розглядалася переважно фрагментарно. При цьому деякі публікації були підготовлені на основі раніше діючого  законодавства, що об’єктивно знижує їх актуальність. Зважаючи на сучасний стан розробленості теми, актуалізується потреба у виконанні дослідження  для визначення особливостей та напрямів удосконалення організаційно-правого  забезпечення діяльності Державної  служби охорони при МВС України  у сфері попередження та припинення правопорушень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у всебічному вивченні особливостей організаційного та правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України в попередженні та припиненні правопорушень.

Для досягнення мети  дослідження  було поставлено такі завдання:

 • сформулювати визначення понять: «міліція охорони», «державна охоронна діяльність», «Державна служба охорони при МВС України»,
 • визначити організаційну побудову та зміст діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України;
 • окреслити функції діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України;
 • визначити напрями удосконалення діяльності Державної служби охорони при МВС України у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень.

Об’єктом дослідження виступає система правовідносин у сфері організаційно-правового забезпечення діяльності Державної служби охорони при МВС в попередженні та припиненні правопорушень.

Предметом дослідження є основні напрями удосконалення організа­ційноправового становища Державної служби охорони при МВС України .

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі застосований загальнонауковий діалектичний метод пізнання соціальних явищ у сферах дії держави та права. Його застосування сприяло об’єктивній оцінці рівня організаційно-правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України.

У роботі застосовуються також  окремі наукові методи пізнання: історико-правовий, порівняльно-правовий, статистичний, конкретно-соціологічний, системно-структурний, формально-юридичний тощо.

Історико-правовий методзастосовувався  для вивчення розвитку законодавства  у формуванні державної служби охорони  в Україні.

Системно-структурний та порівняльно-правовий методи дозволили дослідити особливості використання адміністративно-запобіжних заходів та заходів адміністративного припинення в діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України

За допомогою формально-юридичного методу досліджено зміст правових норм, які визначають організаційні та правові засади діяльності Державної служби охорони при МВС України, сформульовано пропозиції, спрямовані на їх удосконалення.

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, Кодекси України (про адміністративні правопорушення, кримінально-процесуальний), Закони України, підзаконні нормативні акти, що регламентують адміністративно-правове забезпечення діяльності Державної служби охорони при МВС України.

Інформаційну та емпіричну  основу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України,  а також статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних  результатів визначається як самою постановкою проблеми, так і підходом до її дослідження. У роботі сформульовані теоретико-правові положення та практичні рекомендації розв’язання проблеми організаційно-правового забезпечення діяльності Державної служби охорони при МВС України.

Практична значущість дослідження також полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції можуть використовуватись у правовиховній сфері – висновки і пропозиції, які містяться  в дослідженні, можуть слугувати матеріалом у роботі щодо підвищення рівня правової культури населення і професійного рівня працівників підрозділів ДСО при МВС України.

Структура роботи.  Відповідно до мети і завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють чотири підрозділи,  висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 85 сторінок. Список використаних  джерел складається із 73 найменувань і займає 9 сторінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України

 

  1. Становлення та розвиток охоронної діяльності на території України

 Реалізація та втілення  в життя основних завдань адміністративної  реформи в Україні передбачає  ефективну перебудову існуючої  системи державного управління  у зв’язку з чим на Кабінет  Міністрів України покладено  обов’язок спрямування та координації  діяльності органів виконавчої  влади та їх орієнтація переважно  на забезпечення прав і свобод  громадян та надання державних  (управлінських) послуг. Ефективність  розвитку цих процесів можливе  лише за умови неухильного  дотримання законності та усвідомлення  кожним суб’єктом суспільства  важливості цих завдань. На  жаль, втілення окреслених завдань  постійно стикається з виникненням  різного роду дестабілізуючих  факторів у вигляді антисоціальних  проявів, що призводить до потреби  боротьби та попередження злочинності,  правопорушень, а також вимагає  посиленої правової захищеності  суб’єктів правовідносин та всіх  форм власності.

 Головне місце у  сфері протидії цим проявам  належить правоохоронним органам  держави в особі органів внутрішніх  справ, складовим елементом яких  є підрозділи Державної служби  охорони при МВС України (далі  – ДСО при МВС України), головні  завдання діяльності яких полягають  у наданні низки охоронних  послуг та попередженні і припиненні  різного роду правопорушень [25].

 Виникнення на просторах  сучасної України підрозділів  державної охорони бере свої  витоки ще з часів існування  Російської імперії. Так, історія  свідчить, що вже у ХVІІІ ст. в Російської імперії були  створені підрозділи державної  охорони, що стало першим позитивним  кроком до зародження охоронної  діяльності в нашій країні. Наприклад,  історичні документи засвідчують,  що структура поліції царської  Росії кінця ХІХ початку ХХ  століття, виходячи із джерела фінансування виконуваних функцій, поділялася на державну, позавідомчу, відомчу і приватну.

Информация о работе Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”