Рефераты по логистике

Структура взаимосвязей в логистике

11 Апреля 2012, реферат

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, коммерческую деятельность и многое другое. Каждая из перечисленных функций глубоко изучена и описана в соответствующей отраслевой дисциплине. Принципиальная новизна логистического подхода - органичная взаимная связь, интеграция вышеперечисленных областей в единую материалопроводящую систему. Цель логистического подхода - сквозное управление материальными потоками.

Сутність і завдання закупівельної логістики

15 Сентября 2013, реферат

Спочатку вона оформилася як новий вид теорії про реалізацію управління рухом товарно-матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім і виробництва. Згодом виникла наука про управління запасами, складуванням, транспортуванням сировини та напівфабрикатів, доведенням цієї сировини до виробника, внутрішньозаводської переробки сировини, доведенням готової продукції до споживача у відповідній з його інтересами, а також собор, зберігання і обробка відповідної інформації. І ця наука отримала назву логістика.

Сутність поняття планування

11 Октября 2011, реферат

Економічні реформи, які проходять в Україні, передбачають перехід від адміністративно-командного управління економікою до принципів самостійності та самоуправління підприємств, які основані на формуванні нових економічних відносин та розвитку ринку.

Сутність, мета,завдання та функції виробничої логістики

17 Января 2012, контрольная работа

Сутність, мета,завдання та функції виробничої логістики
Логістика — це сучасна наука про раціональну організацію виробництва та розподілу. Завдяки цій науці можна забезпечити доставку будь-яких вантажів у найкоротші терміни та з найменшими трудовими, матеріальними та фінансовими витратами.

Сучасні проблеми безпеки руху автотранспорту та охорони навколишнього природного середовища

17 Февраля 2013, реферат

Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації
Унаслідок швидких і революційних змін, яких зазнає цивілізація, хоч як прикро, але постійно зростають ризики виникнення катастроф, аварій, соціальних конфліктів тощо. Особливо дошкуляють та завдають значної шкоди суспільству дорожньо-транспортні пригоди й аварії на різних видах транспорту.

Сучасні схеми доставки вантажів

20 Ноября 2012, реферат

Важливим завданням організації перевезень торговельних вантажів є вибір ефективних транспортних засобів, котрі якнайповніше відповідали б конкретним умовам перевезень. Договори перевезення вантажу мають важливе значення в умовах ринкової економіки та вільної конкуренції на ринку транспорту, але у той же час викликають багато спорів та дискусій з приводу їх юридичної природи та законодавчого визначення.

Существующие системы идентификации товаров

21 Декабря 2011, реферат

Современная логистика - уникальная область экономики и человеческой деятельности. Новые эффективные черты логистика обрела в связи с тем, что традиционные сферы ее применения сливаются воедино, образовывая интегрированную логистику. Она охватывает и объединяет в единый интегрированный процесс такие виды деятельности, как информационный обмен, транспортировку, управление запасами, складским хозяйством, грузопереработку и упаковку. В прикладном значении логистика предприятия все в большей степени рассматривается как интегрированный процесс, призванный содействовать созданию потребительной стоимости с наименьшими общими издержками.

Сущность интегрированного планирования

30 Ноября 2011, реферат

Как известно, на рынке конкурируют не компании, а их цепи поставок. Гибкость и экономическая эффективность цепей поставок достигается за счет грамотного использования современных концепций управления, внедрения интегрированного планирования, принятия взвешенных решений «сделать или купить», применения современных информационных технологий.

Сущность логистики инфраструктуры мегаполиса

12 Октября 2011, реферат

В настоящее время при оценке инфраструктурной обеспеченности большинства городов РФ выясняется, что даже для достижения нормативов советского периода необходимо затратить значительные объемы всех видов ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, временных).

Сущность закупочной логистики

10 Декабря 2011, реферат

Современная логистика – уникальная область экономики и человеческой деятельности. Логистика – это комплексное понятие, включающее не только научные инженерно-технические и экономические решения и обоснования по грузопотокам, но и также и сами физические, материальные процессы перевозок, перегрузок, складирования грузов и т.д.

Сущность и виды логистических систем. Логистические цепи

26 Февраля 2012, контрольная работа

Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, которая выполняет те или иные логистические функции (операции), состоит из подсистем и имеет развитые внутрисистемные связи и связи с внешней средой.

Сущность и задачи закупочной логистики

17 Октября 2011, контрольная работа

Целью закупочной логистики является удовлетворение потребностей торговой организации в товарах с максимально возможной экономической эффективностью. Эта цель может быть достигнута при соблюдении следующих условий:
1. выдерживание обоснованных сроков закупки товаров и материалов
2. обеспечение точного соответствия между количеством поставок и потребностями в них
3. соблюдение требований производства и торговли по качеству материалов и товаров.

Сущность и задачи закупочной логистики

14 Февраля 2013, реферат

Концепция логистики выражается через совокупность определенных действий, имеющих специфическую направленность в управлении производственно-хозяйственной деятельностью. Эта совокупность действий реализуется путем формирования, функционирования и дальнейшего самосовершенствования конкретных логистических систем. Как любая экономическая система, логистическая система имеет свою структуру и содержание, которые особенно ярко проявляются на уровне микрологистики.

Сущность и задачи производственной логистики

05 Апреля 2012, доклад

Логистика производства - регулирование производственного процесса в пространстве и во времени, а именно планирование материальных потоков и управление ими, организация внутрипроизводственной транспортировки, буферизации (складирования) и поддержание запасов (заделов) сырья, материалов и незавершенного производства производственных процессов на стадиях заготовки, обработки и сборки готовой продукции.

Сущность и задачи транспортной логистики

07 Октября 2011, реферат

Транспорту принадлежит особая роль в народном хозяйстве страны, он связывает воедино все отрасли производства, обеспечивая перемещение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Значительная часть операций на пути движения материалопотока от источника сырья до конечного потребителя осуществляется с помощью различных транспортных средств, при этом затраты на транспортирование достигают 50% общих затрат.

Сущность и задачи транспортной логистики

01 Декабря 2011, доклад

Транспорт является одним из средств, для осуществления логистических операций на пути движения материального потока от начального до конечного звена логистической цепи. Сумма затрат на выполнения этих операций составляет около половины всех затрат от логистической деятельности. Отсюда следует, что транспорт является составной частью логистической цепи, что и обуславливает рассмотрение транспортных средств, в логистической деятельности.

Сущность и задачи транспортной логистики

12 Декабря 2011, реферат

Транспорт как составная часть более крупной системы, т.е. логистической цепи, привел к необходимости рассматривать его в разных аспектах. Транспортный сервис в современных условиях включает в себя не только собственно перегрузку грузов от поставщика потребителю, но и большое количество экспедиторских, информационных и трансакционных операций, услуг по грузопереработке, страхованию, охране и т.д. Такой подход способствует оптимальному выбору транспортных услуг, ибо качество перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих расходах, чем себестоимость перевозок.

Сущность и задачи транспортной логистики

23 Февраля 2012, контрольная работа

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг.
Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику.

Сущность и значение распределения в логистике

14 Февраля 2012, курсовая работа

Цель данной работы отразить:
сущность и значение распределения в логистике;
потребление материального потока;
логистические каналы и логистические цепи;
размещение распределительных центров на логистическом полигоне.

Сущность и особенности информационной логистики

25 Декабря 2011, реферат

Информационный поток — это совокупность функционирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой, сообщений необходимых для управления и контроля логистических операций. Влогистических операциях применяются следующие виды информационных потоков:, которые зависят от вида связываемых потоком систем:
а) горизонтальный; б) вертикальный.
От места прохождения:
а) внешний; б) внутренний.
От направления по отношению к логистической системе:
а) входной; б) выходной.

Сущность и функции логистики

13 Февраля 2013, реферат

Логистика представляет собой совокупность методов и способов эффективного управления товарными потоками с обеспечением наименьших издержек и высокого уровня организации и осуществления процессов снабжения, управления товарным рынком, производства, сбыта и послепродажного обслуживания. В современных условиях западные специалисты выделяют несколько видов логистики: логистику, связанную с обеспечением производства материалами (закупочная логистика); производственную логистику; сбытовую (маркетинговую, или распределительную, логистику).

Сущность логистики

08 Ноября 2011, контрольная работа

Логистика - наука о контроле и планировании материальных и нематериальных операций, совершаемых в процессах: доведение сырья и материалов до производственного предприятия; доведение готовой продукции до потребителя, передачи, хранения и обработки соответствующей информации, а также об управлении этими процессами.

Сущность понятия «аутсорсинг»

09 Апреля 2013, реферат

В работе рассмотрено такое новое для нас явление, как аутсорсинг (от англ. Outsourcing – использование внешних источников или средств). Одной из форм организации бизнеса в современной экономике стал аутсорсинг - практика, помогающая компаниям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения издержек, увеличения приспособляемости к условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения риска. Использование аутсорсинга получило стремительный размах во всем мире в течение последнего десятилетия, во многом благодаря бурному развитию информационных технологий.

Сущность, задачи и функции закупочной логистики

25 Января 2012, курсовая работа

Закупочная логистика — это управление материальными по¬токами в процессе обеспечения предприятия материальными ре¬сурсами.
Значимым элементом микрологистической системы является подсистема закупок, организующая вход материального потока в логистическую систему. Управление материальными потока¬ми на данном этапе имеет известную специфику, что объясня¬ет необходимость выделения закупочной логистики в отдельный раздел изучаемой дисциплины.

Сущность, принципы и функции транспортной логистики

25 Февраля 2013, реферат

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг.
Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем: транспорт общего пользования и транспорт не общего пользования.

Сущность, принципы и функции транспортной логистики, основные понятия транспортировки грузов

27 Февраля 2013, контрольная работа

Транспортная логистика выступает в роли необходимой составляющей всей теории и практики логистики коммерции, так как логистика как наука занимается управлением всеми потоковыми движениями, а управление материальным потоком невозможно без его перевозки.
Логистические операции на пути движения материального потока происходят с применением различных транспортных средств.
Затраты на эти операции составляют примерно половину от суммы затрат на логистику.

Сыр бойы батырлары тәуелсіздік жолында

10 Марта 2013, реферат

Қазақ хандығы тұсында Сырдария өзенінің бойын иелену мақсатындағы соғыстар бір-екі ғасырға созылды. Әсіресе, Бұрандық ханның тұсында дария бойындағы қалалар Шайбанилер хандығымен екі арада кезек-кезек қолдан-қолға өтті. Сондай-ақ XVI ғасырдың екінші жартысында Сыр өңірі қалалары үшін күрес қызды. XVI ғасырдың аяғы мен XVIІ ғасырдың басында қарақалпақтар сыртқы саяси әрекеттерінде белсенділік танытып, Сырдария аймағы мен Ташкентті уақытша басып алды.

Таможенная и околотаможенная инфраструктура

06 Декабря 2012, реферат

Темой моего реферата является таможенная и околотаможенная инфраструктура в системе организации таможенной деятельности.
Целью моей работы является рассмотрение элементов системы таможенной инфраструктуры, как по отдельности, так и во взаимосвязи друг с другом и с таможенными органами.

Таможенное оформление автомобилей при ввозе в РФ

31 Марта 2013, реферат

Для того, чтобы ввезти легковой автомобиль иностранного производства необходимо максимально подготовиться к данному предприятию. Прежде всего нужно ознакомиться с суммами таможенных пошлин и налогов, которые придется уплатить государству за право пользоваться иномаркой на территории России.

Тара и упаковка

27 Февраля 2012, контрольная работа

Введение
Перемещение большинства товаров из сферы производства в сферу потребления невозможно без упаковки.
Основным элементом упаковки является тара. Она представляет собой изделие для размещения товара. Отдельные виды тары участвуют в процессе обращения не только вместе с товаром, но и без него. Элемент упаковки, который в комплексе с тарой или без нее выполняет функцию упаковки, называется вспомогательным упаковочным средством.
Тара, применяемая в торговле, должна отвечать ряду требований (экономическим, техническим, санитарно-гигиеническим, эстетическим).