Рефераты по логистике

Упаковка товара

26 Апреля 2012, контрольная работа

Упаковка - (оболочка) вместилище товара, которое является одним из важнейших элементов маркетинговой коммуникации - процесса передачи информации о товаре целевой аудитории. Также упаковку относят к системе поддержки продукта, т.е. комплексу маркетинговых мер, обеспечивающих обслуживание, транспортировку, хранение и грамотное использование продукта.

Упаковка товаров

10 Марта 2013, курс лекций

Содержит курс лекций для изучения дисциплины ''Технология упаковочного производства''; сведения об основных функциях упаковки и их взаимосвязи с комплексом требований к таре и упаковке; изложены принципы и методики построения эффективных технологических систем, принципы создания упаковочных процессов с заданными свойствами, основы теории упаковочного процесса; приведены основы проектирования упаковочных производств, устанавливающие взаимосвязь между процессами проектирования конструкции упаковки, проектирования технологии упаковки, упаковывания продукции и формирования транспортной единицы; вопросы для самопроверки; рекомендуемую литературу.

Управління запасами підприємства на прикладі П.П «Медіан»

19 Апреля 2012, курсовая работа

Актуальність теми полягає у тому, що добре побудована, належним чином організованаа система управління запасами, тобто якісна поінформованість про їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні господарською діяльністю кожного підприємства. Тому сьогодні об'єктивно виникли умови для перегляду існуючої практики організації управління та контролю запасів
Метою курсової роботи є виявлення передумов, теоретичне й практичне обґрунтування вдосконалення організації та методики управління і контролю запасів в умовах переходу до ринкових відносин.

Управління закупівлею меблів

18 Апреля 2012, курсовая работа

В умовах перехідної економіки організація і технологія закупівельної роботи в Україні докорінно змінюються. На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управління економікою, системі централізованого прикріплення покупців до постачальників, твердих державних цін, нерівності суб’єктів, що господарюють, жорсткої регламентації постачання товарів, відсутності самостійності, ініціативи, завзятості комерційних працівників прийшла епоха вільних ринкових відносин між постачальниками і споживачами.

Управління запасами

26 Февраля 2013, контрольная работа

Для визначення обсягу (розміру) замовлень на закупівлю матеріалу ПВ2д будуємо графік (рис. 1.1.), на якому водночас відображаємо графік річних витрат на оформлення замовлень матеріалу, графік річних витрат на утримання запасу тари для Рі, змінних річних витрат на створення запасу для Рі, графік загальних річних витрат на створення запасу з урахуванням знижок.

Управління запасами матеріалів на підприємстві

07 Декабря 2011, курсовая работа

Для визначення розміру (обсягу) замовлення Qзі матеріалу i-го найменування, яке забезпечує найменші витрати на створення запасів, спочатку розраховуюємо оптимальні розміри замовлень Qopt.і , Qopt1і , Qopt2і для всіх наведених в завданні цін Рі , Р1і , Р2і з усіх дванадцяти позицій матеріалів згідно з формулою Харріса:

Управління лгістичними системами торгових підприємств

14 Ноября 2011, курсовая работа

на прикладі ТОВ "СФ-Фармеком"

Управління логістичною системою міжнародного підприємства

05 Января 2012, реферат

Під логістикою розуміють комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками. Тому стає актуальним визначення, цих меж. З огляду на системний підхід логістична система може бути сформована на рівні будь-якої економічної системи.
Логістична система — це єдиний план, який підпорядковує інтереси підрозділів підприємства цілям логістики. Розрізняють логістичні системи «штовхаючі» й «тягнучі».

Управління матеріальними потоками в логістиці

15 Декабря 2011, лекция

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ
3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

02 Декабря 2011, контрольная работа

Цель занятия - изучение возможностей повышения эффективности функционирования склада, которые открывает пооперационный учет значимых логистических издержек.

Управление возвратными потоками в логистике

22 Февраля 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – изучить управление возвратными потоками в логистике. Для этого поставлены следующие задачи:
1. Изучение сущности возвратных потоков в логистике;
2. Рассмотрение различных классификаций возвратных потоков;
3. Определение затрат и выгод возвратной логистики;
4. Изучение организации управления возвратными потоками (на примере сети гипермаркетов детских товаров «Бананамама»).

Управление заказами потребителей в распределительной логистике

26 Марта 2012, реферат

В настоящее время все отчетливее проявляется тенденция индивидуализации продукции и усложнения процесса ее реализации. Системы обработки заказов, доставки и в целом логистического сервиса в различных сегментах рынка могут значительно отличаться как по требованиям, так и по определяющим параметрам. В условиях "рынка покупателя" цикл разработки новых изделий становится длиннее. В то же время отмечается тенденция сокращения жизненного цикла товара. Чтобы уменьшить риски от усложнения реализации товара, предприятия стремятся создать гибкие и всесторонне согласованные мощности распределения

Управление запасами

23 Декабря 2010, реферат

Целью моей работы является описание запасов предприятия, в частности их видов, классификации, методов управления запасами, рассмотрение проблем, связанных с запасами, а так же раскрытие их роли на предприятии.
Задачи данной работы:
- рассмотреть роль и задачи запасов
- определить категории товарно-материальных запасов
- рассмотреть классификацию ТМЗ по месту нахождения, по исполняемой функции и по времени
- описать основные системы управления запасов.

Управление запасами

16 Января 2011, контрольная работа

В современном бизнесе менеджмент, связанный с управлением заказами, становится критическим с точки зрения потребительского сервиса. Многочисленными исследованиями установлено, что время на выполнение таких процедур как прием, подготовка, передача, обработка, мониторинг заказов составляет от 50 до 70 % общего цикла его выполнения для большинства предприятий. Поэтому для повышения качества обслуживания потребителей и скорейшего удовлетворения их ожиданий необходимо сокращать время и количество составляющих цикла за счет более эффективного менеджмента.

Управление запасами

11 Ноября 2011, дипломная работа

Цель дипломной работы - анализ управления запасами на предприятии с помощью современных логистических методов.
Предмет исследования - организация запасов на предприятии.
Объект исследования – ООО «Стройсервис». Основным видом деятельности рассматриваемого предприятия являются строительно-монтажные работы. Предприятие выступает в роли генерального подрядчика. В ООО «Стройсервис» выделяют структуру аппарата управления и производственную структуру. Общая численность фирмы 82 человека: из них ИТР - 20 человек, руководящий состав – 8 человек
Для достижения цели дипломной работы необходимо решить следующие задачи:
- выделить роль и определить место логистики при организации управления запасами на предприятии;
- определить основные методы управления запасами на предприятии,
- выделить российскую специфику по оптимизации поставок.
- сделать анализ управления запасами на предприятии «Стройсервис» на основе известных методов и на основе логистических методов;
- сделать выводы и привести предложения по оптимизации управления запасами на предприятии «Стройсервис».

Управление запасами

08 Мая 2012, курсовая работа

Объектом исследований в настоящей курсовой работе является химическое предприятие отрасли по производству минеральных удобрений, в частности АО "Фосфорит", расположенное в г. Кингисеппе Ленинградской области и специализирующееся на производстве фосфорсодержащих минеральных удобрений.
На предприятии предусматривается выпуск следующих видов продукции:
простого и двойного суперфосфата;
фосфорной кислоты (полуфабрикат);
преципитата;
аммофоса.

Управление запасами

25 Февраля 2013, контрольная работа

На уровне фирм запасы относятся к числу объектов, требующих больших капиталовложений, и поэтому представляют собой один из факторов, определяющих политику предприятия и воздействующих на уровень логистического обслуживания в целом. Однако многие фирмы не уделяют ему должного внимания и постоянно недооценивают свои будущие потребности в наличных запасах. В результате этого фирмы обычно сталкиваются с тем, что им приходится вкладывать в запасы больший капитал, чем предполагалось.

Управление запасами в логистической системе

12 Апреля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы - дать целостное представление об управлении запасами в логистической системе, которое поможет решению
задач управления запасами на предприятии.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
• Подобрать и изучить литературу по теме исследования;
• Раскрыть основные понятия «запасы в логистической системе»;
• Рассмотреть стратегическую роль запасов в деятельности организации;
• Представить основы проектирования эффективной логистической системы управления запасами;
• Использовать теоретические знания для решения типовых задач управления запасами в организации.
• Осуществить практическое решение задачи с помощью программы, реализованной в среде Паскаль ABC.

Управление запасами в производственной сфере

20 Марта 2012, курсовая работа

Целью работы является: определить эффективность модели, применяемой на ИП «Бендюков», путем сравнения с другими системами управления запасами.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
рассмотреть теоретические аспекты моделей управления запасами в производственной сфере, дать им по возможности полную характеристику;
проанализировать модель, применяемую фирмой ИП «Бендюков»;
провести сравнительную эффективность анализируемой модели с основными системами управления запасами.

Управление запасами готовой продукции на предприятии

29 Ноября 2011, курсовая работа

Цель данной работы - выявить сущность и содержание понятия «запасы готовой продукции».
Задачи курсовой работы:
Получить теоретические сведения о запасах готовой продукции промышленных предприятий, а также изучить основы системы управления запасами;
Проанализировать состояние сбытовых запасов ООО ПТК «Кватро»;
Разработать практические рекомендации по улучшению состояния запасов на предприятии и повышению эффективности системы управления ООО ПТК «Кватро».

Управление запасами и товарная политика в логической системе

14 Июня 2012, курсовая работа

Целью контрольной работы является раскрытие темы управления запасами и товарной политики в логической системе и решение практической задачи на данную тему.

Управление запасами логистических процессов

12 Февраля 2012, доклад

Логистические процессы, протекающие как внутри предприятий, так и между ними, охватывают, прежде всего, продвижение материальных потоков (а также финансовых средств, оборудования, информации и т.п.) и сопровождаются непрерывным созданием запасов. Главная причина создания запасов заключается в необходимости выравнивать различную интенсивность взаимо- действующих потоков.

Управление запасами на предприятие

13 Апреля 2012, курсовая работа

Цель: изучение систем управления запасами на предприятии и выбор наиболее эффективной системы для ООО «Петросторойстрест».
Предмет исследования - это факторы, влияющие на управление производственными запасами, их причинно-следственные связи и методы управления ими.

Управление запасами на предприятии Стройсервис

07 Ноября 2011, дипломная работа

Осуществление эффективного руководства промышленным предприятием должно базироваться на применении нормативных методов управления. Недопустимо ориентироваться на сопоставлении полученных результатов только с фактическими затратами в отчетном периоде или базироваться на оценке возникших отклонений от соответствующих данных, полученных в предыдущем отчетном периоде. Необходимо, кроме того, все время сравнивать фактические затраты с экономически обоснованными, т.е. вычисленными на основе технических, технико-экономических и экономических норм и нормативов: с нормами расхода материальных ресурсов на выпуск единицы готовой продукции, нормами выработки, нормативами численности, нормами и нормативами использования производственных мощностей и т.д. Западные предприниматели давно открыли для себя, что нормативные методы более экономичны.

Управление запасами на производственном предприятии на примере ОАО «Красный пищевик»

12 Января 2013, курсовая работа

Цель работы: изучить политику управления запасами на предприятии, проанализировать эффективность данной политики, выявить ее основные недостатки и разработать предложения для их устранения.

Управление запасами на строительном предприятии на примере ООО «ТСК»

12 Января 2012, курсовая работа

Указанные отрицательные моменты особенно негативно отражаются на предприятиях, имеющих длительный производственный цикл с большой номенклатурой выполняемых работ в процессе производства, к которым относится и строительная отрасль: несвоевременное обеспечение запасами приведет к срыву договора подряда, а излишняя обеспеченность строительными материалами и сырьем приводит, с учетом их высокой стоимости, к существенному «замораживанию» финансовых ресурсов на складе предприятия, необходимости выделения дополнительного персонала на охрану, учет, погрузку и др. работы, повышает затраты на организацию складирования материалов, требующих специальных условий хранения и т.п.

Управление запасами предприятия

09 Января 2011, курсовая работа

В работе освещаются следующие вопросы:
 функциональная роль запасов в производственном процессе;
 анализ западного опыта управления запасами и оценка возможности его применения в российских условиях;
 методы нормирования запасов предприятия;
 варианты корректного выбора системы контроля уровня запасов;
 методика проектирования эффективной системы управления запасами;
Предмет исследования - это факторы, влияющие на управление производственными запасами, их причинно-следственные связи и методы управления ими.

Управление запасами предприятия

14 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной работы является разработка на основе анализа предметно-объектного материала конкретных предложений по повышению эффективности управления производственными запасами ОАО "Электроагрегат".

Управление качеством в логистике

07 Декабря 2011, курсовая работа

В современной экономике, которая становится социально ориентированной, на первое место выдвигаются проблемы качества производимой и реализуемой продукции. Решение проблемы качества находится в центре внимания предприятий-товаропроизводителей, для чего функционируют специальные подразделения - службы управления качеством. Качество, отвечающее требованиям потребителей и достижениям научно-технического прогресса, определяет конкурентоспособность предприятия, а вместе с этим - коммерческий успех и устойчивое финансовое состояние. Ведь основной стимул, который заставляет всех субъектов экономики постоянно совершенствовать качество товаров и услуг, вырабатывать оперативную и стратегическую политику в области качества, - это конкуренция.

Управление логистическими издержками как фактором стоимости промышленного предприятия

28 Февраля 2012, курсовая работа

Целью исследования является развитие теоретических основ, разработка организационно-методических положений и практических рекомендаций по управлению логистическими издержками и процессами как факторами стоимости предприятия.
Объектом исследования являются промышленные предприятия различных отраслей народного хозяйства.
Предметом исследования является система управления предприятием и отношения, связанные с формированием его стоимости.