Рефераты по философии

Єдність емпіричного та теоретичного, теорії та практики

04 Декабря 2011, реферат

При всем своем различии эмпирический и теоретический уровни познания взаимосвязаны, граница между ними условна и подвижна. Эмпирическое исследование, выявляя с помощью наблюдений и экспериментов новые данные, стимулирует теоретическое познание (которое их обобщает и объясняет), ставит перед ним новые, более сложные задачи. С другой стороны, теоретическое познание, развивая и конкретизируя на базе эмпирии новое собственное содержание, открывает новые, более широкие горизонты для эмпирического познания, ориентирует и направляет его в поисках новых фактов, способствует совершенствованию его методов и средств и т.п.

Іван Кірєєвський та його ідея цільного знання

18 Октября 2011, реферат

Идея цельного знания изначально имеет, по существу, два взаимосвязанных аспекта. Во-первых, воплощение ее предполагает самораскрытие человека во всем богатстве внутренних ресурсов личностного развития: интуиции (мистического созерцания), воли (творческого стремления), познания (рефлексивного осмысления), чувства (эстетического переживания) и формирование его насыщенного осознанием Божественной тайны целостного мировосприятия. Казалось бы, этот аспект вполне самодостаточен. В действительности здесь пока недостает главного исходного момента: необходимым условием формирования такого мировосприятия является целостность самогό мироздания, выражающая единство мира в Боге, - истинный фундамент цельного знания; именно это и есть второй аспект.

ідеальна держава Платона та Арістотеляи

27 Октября 2011, курсовая работа

Об’єкт дослідження - проблема ідеального державного устрою;
Предмет – Проблема ідеального державного устрою у філософії Платона та Арістотеля;
Завдання дослідження:
Дослідити вчення Платона та Арістотеля на державу;
Визначити основні положення концепції «ідеальної держави» Платона та Арістотеля»;
Визначити їх погляди, порівняти, виявити недоліки та переваги у працях цих мислителів;

Ідея двох начал у культурі Шопенгауера та Ніцше

24 Декабря 2011, творческая работа

На думку Шопенгауера:

сутність особистості – воля, яка не залежить від свідомості
воля – початок будь-якого буття
сенс у валюнтаризмі
пізнання існує у двох формах:
- безпосередня або інтуїтивна
- рефлексивна

Інтерпритація Біблії в практичній філософії І.Канта

21 Апреля 2013, реферат

Философия Канта оказала влияние практически на все области современного философского знания, его творчество продолжает служить источником дискуссий в истории философии, поскольку единого подхода к интерпретации кантовского философского наследия нет до сих пор. Не стала исключением и кантовская практическая философия, такие ее сферы как философия морали, философия истории и философия религии: существующие научные труды содержат противоречивые оценки.

Істина у розумінні Джона Остіна за його однойменним твором

31 Марта 2012, реферат

Джон Ленгшо Остін ( 28 березня 1911, Ланкастер – 8 лютого 1960, Оксфорд) – британський філософ XX ст., засновник теорії мовленнєвих актів. Найбільше цікавився темами філософії мови, свідомості, сприйняття та етикою. Розвинув ідею мовленнєвого акту та філософії буденної мови.

Історія виникнення Української мови

12 Марта 2012, реферат

Термін (від латин. terminus - межа, кінець) — це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини.
Термінологія — 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та ін. термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо.

історія філософії Михайла Грушевського

18 Февраля 2013, реферат

Філософська думка України після 1917 р. пережила суворі історичні випробування, її основними творчими центрами виявились Київ та Харків. Соціально-політичні та економічні перетворення спонукали зміни у філософській культурі. Громадянська війна розкидала українську інтелігенцію до різних політичних об'єднань, розірвала її на корінну інтелігенцію діаспори. За межами України опинились багато представників філософської культури. І все ж в Україні формується потужна, суперечлива, революційно-романтична течія, що об'єднувала учених, поетів, письменників, філософів, громадсько-політичних діячів. Серед них – Михайло Грушевський.

Історизми в романi семена скляренка "Володимир"

03 Декабря 2011, курсовая работа

Головною метою пропонованої курсової роботи є комплексна і всебічна характеристика кількісних, структурних і функціональних параметрів жанроутворюючих одиниць історичного роману – історизмів. Для досягнення поставленої в роботі мети виконувались такі основні завдання:
1) з’ясування місця історизмів у лексиці української мови;
2) виявлення й аналіз жанрово маркованих лексем історичного роману – історизмів – для встановлення їх типології;
аналіз функціональних, семантичних, структурних і стилістичних характеристик історизмів;

Історичні аспекти християнства

21 Апреля 2012, реферат

Мета роботи полягає у розмежуванні та конкретизації понять публічна влада та публічна адміністрація
Із мети роботи випливають такі завдання:
 Визначення етимології та значення основних понять роботи;
 Порівняння понять публічна влада та публічне адміністрування;
 Аналіз нормативної бази, яка регулює дані відносини;

Історичні етапи розвитку філософії права

25 Сентября 2012, реферат

Категорический императив Канта гласит: "Поступай так, чтобы правила, которыми руководится твоя воля, могли во всякое время послужить принципом всеобщего законодательства".

А. Шопенгауэр жизнь философа и философия жизни

23 Апреля 2012, реферат

Начнем с двух цитат. Первая — из письма Л.Н. Толстого к А.А. Фету от 30 августа 1869 года:«Знаете-ли, что было для меня настоящее лето? — Непрестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения, и читал, и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей. Вы говорите, что он так себе, кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероя

А.Августин как крупнейший представитель средневековой патристики

29 Марта 2012, контрольная работа

Целью данной работы является рассмотрение особенностей средневековой философии.

А.В.Герцен

31 Марта 2013, биография

Герцен А.И прожил недолгую жизнь, всего 58 лет с 1812 по 1870 год, но получил славу и признание как писатель, философ и революционер. Являясь внебрачным сыном помещика Яковлева, он стремился к образованию и поступил в Московский университет, который стал вместе с тем и первым шагом к революционной деятельности и окончив в 33 году университет. Он не оставил своего дела, за что уже в 34 году был выслан в ссылку и провел вдали от столицы целых 6 лет.

А.И.Левшин –“ Геродот” казахского народа

22 Ноября 2011, курсовая работа

В трудах Левшина А.И.», ставит, прежде всего, перед нами цель раскрыть А.И. Левшина как историка-исследователя Казахстана начала 19 века. Его значение для Казахстана. Имя Алексея Ираклиевича Левшина (1797— 1879) — выдающегося русского ученого, литератора и государственного деятеля первой половины-середины XIX в. по праву занимает одно из видных мест в истории научной и общественной мысли в истории Казахстана на основе его базового исследовательского произведения «Описание Киргиз-Кайсацких орд».Здесь он приводит актуальные вопросы относительно истории казахского народа, его традиций, литературы, обычаев, народных обрядов, экономические и социальные стороны края в период присоединения Казахстана к России, также в этом издании широко освещается вопрос этнографии казахского народа.

Подобно многим другим ярким представителям Золотого века культуры, он обладал широким диапазоном творческих интересов и энергично стремился воплотить их в самых разных сферах интеллектуальной деятельности. Европейски эрудированный писатель и публицист, неутомимый путешественник, большой знаток классической литературы и "изящных" искусств, талантливый историк, этнограф, статистик, географ, искусствовед, экономист, редактор и видный организатор науки — А. И. Левшин оставил неизгладимый след своего глубокого и разностороннего интеллекта на многих важных событиях культурной жизни Казахстана пред реформенной эпохи и уже в молодые годы приобрел широкую международную известность.

Абай философиясы

21 Ноября 2011, лекция

Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары көп ойландырған, ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға жауап табуға тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық адам баласы, жан-жануарлар да тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай әркімді де толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді. Ол өзінің ілімінде, пәлсапалық шығармаларында адам баласының өмір сүру мақсатын, сол мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік ішкі байланысты, жалпы заңдылықтарын ашып көрсетеді.

Абай философиясы

13 Марта 2012, реферат

Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары көп ойландырған, ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға жауап табуға тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық адам баласы, жан-жануарлар да тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай әркімді де толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді. Ол өзінің ілімінде, пәлсапалық шығармаларында адам баласының өмір сүру мақсатын, сол мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік ішкі байланысты, жалпы заңдылықтарын ашып көрсетеді.

Абай Құнанбайұлы (1845-1904)

11 Февраля 2013, доклад

Абай Құнанбайұлы - ақын - ағартушы, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер.
Дана ақын - Абай 1845 жылы тамыз айында, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Шыңғыс тауында туған. Абайдың әкесі - Құнанбай өз еліне атағы шыққан аға сұлтан. Зерделі зерек ел ағасы, ірі тұлға. Абайдың анасы - Ұлжан, әжесі-Зере.

Абайдың философиялық дүниетанымы

28 Марта 2013, реферат

Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары көп ойландырған, ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға жауап табуға тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық адам баласы, жан-жануарлар да тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай әркімді де толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді. Ол өзінің ілімінде, пәлсапалық шығармаларында адам баласының өмір сүру мақсатын, сол мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік ішкі байланысты, жалпы заңдылықтарын ашып көрсетеді.
Кемелдену, жетілу – адам өмірінің мақсаты екенін айтады Абай.

Абсолютный идеализм Гегеля

17 Марта 2012, контрольная работа

Великая заслуга Гегеля состояла в том, что он, обладая огромным историческим чутьем, впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в беспрерывном движении, изменении, преобразовании развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь, законы этого движения и развития. В каждой из рассматриваемых в его философии сфер действительности — от чисто логических категорий до категориальной диалектики исторического процесса — Гегель старался найти и указать проходящую через них «нить развития», хотя схематизма и искусственных построений при этом избежать не удалось.

Абсурдный персонаж в творчестве Камю

13 Декабря 2010, реферат

работа описывающая тему абсурда и бунта, двух главенствующих тем Альбера Камю.К проблеме абсурдности мира А. Камю обращается ещё в раннем своём творчестве. Темы бедности, одиночества, болезни, беззаботной юности вошли в отдельные эссе-новеллы сборника «Изнанка и лицо», первой книги Камю, вышедшей в 1937 году. Этот сборник - исходный пункт становления творческого метода писателя. Он приходит к пониманию того, что произведение не может быть простым описанием отдельных эпизодов жизни. Писатель утверждается в изначальной идее трагичности жизни. Неприметные судьбы бедняков приобретают в его сознании очертания устойчивого идеологического образца абсурдности мира.

Августин Аврелий

06 Ноября 2011, реферат

Крупнейшим христианским мыслителем периода патристики и наиболее выдающимся из "отцов церкви" был Аврелий Августин (354-430). "Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не упокоится в тебе". Этим предложением начинаются "Исповеди", в тридцати книгах которых он в форме молитвы рассказывает о своей жизни, отличавшейся беспокойством, постоянным поиском и многими ошибками, до тех пор пока не обрел внутренний покой - покой души - в христианстве. Учение Августина стало определяющим духовным фактором средневекового мышления, оказало влияние на всю христианскую Западную Европу. Никто из авторов периода патристики не достиг той глубины мысли, которая характеризовала Августина. Он и его последователи в религиозной философии считали познание бога и божественной любви единственной целью, единственной полной смысла ценностью человеческого духа. Весьма мало места он отводил искусству, культуре и естественным наукам.

Августин Аврелий

15 Марта 2012, реферат

Августин Блаженный (лат. Aurelius Augustinus Hipponensis; 13 ноября 354, Тагаст, Нумидия — 28 августа 430, Гиппон, близ Карфагена) — Блаженный Августин, Святитель Августин, Учитель Благодати (лат. Doctor Gratiae) — епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православной церквей (при этом в православии обычно именуется с эпитетом блаженный — Блаженный Августин, что, однако, является лишь наименованием конкретного святого, а не более низким ликом, чем святость, как понимается этот термин в католицизме).

Августин Аврелий "О количестве души"

19 Марта 2012, реферат

Цель данной работы – анализ трактата «О количестве души» Аврелия Августина.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
1) рассмотреть биографические данные философа Аврелия Августина;
2) дать характеристику трактату Аврелия Августина «О количестве души».

Августин Блаженный

07 Мая 2012, реферат

Августин родился в 354 году в Тагасте (Алжир) в семье язычника и христианки. Учился он в Тагасте, Мадавре, а затем в Карфагене. По окончании риторской школы Августин становится преподавателем ораторского искусства в Карфагене. Вскоре Августин направляется в Рим, а затем в Медиолан. где получил место ритора в государственной школе Медиолана. Его речи начинают влиять на формирование общественного мнения. Он не только поддерживает интересы языческой партии, но и активно борется с христианством.

Августин Блаженный

05 Июня 2012, реферат

Принято считать, что Средние века начинаются с 467 года, с падения последнего римского императора Ромула Августула. Но грань, отделяющая средневековье от античности, приходится на годы правления первого христианского императора Константина Великого (306-337).

Аврелий Августин

04 Октября 2010, доклад

Крупнейшим христианским мыслителем периода патристики и наиболее выдающимся из "отцов церкви" был Аврелий Августин (354-430) . "Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не упокоится в тебе". Этим предложением начинаются "Исповеди", в тридцати книгах которых он в форме молитвы рассказывает о своей жизни, отличавшейся беспокойством, постоянным поиском и многими ошибками, до тех пор пока не обрел внутренний покой - покой души - в христианстве.
Родился он в г. Тагасте в Нумидии (Северная Африка) , был сыном отца-язычника и матери-христианки. В Карфагене, Риме и Милане он изучал риторику. Чтение трактатов Цицерона пробудило в нем интерес к философии, он захотел найти истину. Сначала он верил, что найдет ее у манихейцев, в
учении о дуализме добра и зла. Позже в его мыслях появляется академический скептицизм, от которого он освобождается, изучая неоплатоников, в частности Плотина. Платоническая философия ближе всего подходит к религиозной вере.
В конце концов, истину Августин находит в христианстве, к которому он переходит в 387 г. прежде всего под влиянием христианского проповедника, миланского епископа Амвросия. Позже он был назначен пресвитером и возведен в сан епископа североафриканского города Гиппо. Здесь в 430 г. он и умер.

Аврелий Августин

11 Декабря 2010, доклад

Жизненный путь Августина (354—430 гг.).

Аврелий Августин

18 Ноября 2012, доклад

Один из Отцов Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии до XIII века, когда он был заменён христианским аристотелизмом Альберта Великого и Фомы Аквинского. Некоторая часть сведений об Августине восходит к его автобиографической «Исповеди» («Confessiones»). Его самый известный теологический и философский труд — «О граде Божием»

Авторитарный режим

22 Декабря 2011, контрольная работа

Авторитаризм – другая модель политического режима диктаторского типа, существенно отличающаяся от тоталитаризма. Если тоталитаризм предполагает полное подчинение всех сфер жизни государственному началу, то авторитарный режим допускает ограниченный плюрализм, если это не противоречит интересам сохранения существующей системы.
Авторитаризм занимает как бы промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией. С тоталитаризмом его роднит автократический, не ограниченный законами характер власти, с демократией - наличие автономных, не регулируемых государством общественных сфер, сохранение элементов гражданского общества.