Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 14:47, курсовая работа

Описание работы

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у всебічному вивченні особливостей організаційного та правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України в попередженні та припиненні правопорушень.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ І. Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”……………………………………………………9
Становлення та розвиток охоронної діяльності на території України……………………………………………………………………….9
Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування...25
Розділ ІІ . Організаційні основи функціонування та діяльності Державної служби охорони при МВС України……………………………………...……32
Правовий статус та організаційна побудова системи підрозділів Державної служби охорони при МВС України…………………………..32
Завдання Державної служби охорони при МВС України та функції діяльності підрозділів…………………………………………………...…41
Розділ 3. Напрями удосконалення діяльності Державної служби охорони у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень…………………………………………………………………..55
Висновки…………………………………………………………………………72
Використані джерела інформації…………………………………………….78

Работа содержит 1 файл

Організаційна побудова та зміст діяльності міліції охорони.docx

— 132.32 Кб (Скачать)

Виходячи з аналізу  чинного законодавства, а також  практики його застосування, можна  назвати такі заходи адміністративного  припинення, що застосовуються Державною  службою охорони при МВС України: вимога припинення протиправної поведінки; привід осіб, які ухиляються від  явки за викликом в орган внутрішніх справ; доставлення порушника; адміністративне  затримання; особистий огляд; огляд  речей; вилучення речей і документів; застосування заходів фізичного  впливу; застосування спеціальних засобів; застосування вогнепальної зброї.

Законодавство, яке регулює  діяльність органів внутрішніх справ  в Україні, залишає поза увагою існування  в Україні недержавних охоронних  організацій, не врегульовує питання  взаємодії міліції недержавних  охоронних організацій в попередженні та припиненні правопорушень. У зв’язку  з цим, існують всі передумови для внесення доповнень до Закону України „Про міліцію” у вигляді  окремого розділу з наступною  назвою: „Взаємовідносини міліції  з недержавними охоронними організаціями”.

З метою формування дієвої нормативно-правової бази стосовно досліджуваної  взаємодії, пропонується затвердити відомчим нормативним актом МВС України  Положення про Раду взаємодії  Міністерства внутрішніх справ України  з уповноваженими представниками недержавних  охоронних організацій та їхніх  об’єднань. Мета створення Ради полягатиме у сприянні формування державної  політики в охоронній галузі, зміцненні  законності, а також участі МВС  України, суб’єктів господарювання і громадських організацій у  сфері охоронної діяльності у  формуванні демократичної правової держави і громадянського суспільства.

Національне законодавство  належним чином не регулює питань співробітництва у сфері інформаційного обміну між недержавними охоронними організаціями та органами внутрішніх справ України. З огляду на існуючу прогалину, вважаємо за доцільне у проекті Закону України „Про охоронну діяльність в Україні” закріпити положення, яке передбачатиме, що „при проведенні заходів попередження правопорушень допускається встановлення уповноваженими працівниками недержавних охоронних організацій ділових контактів та здійснення інформаційного обміну, у встановлених межах, зі співробітниками правоохоронних органів та іншими, у тому числі недержавними підприємствами, установами і організаціями з метою координації спільної правоохоронної діяльності в попередженні та припиненні злочинів і правопорушень”.

Для поліпшення стосунків  Державної служби охорони при  МВС України з громадкістью  та закріплення більш міцних позицій  на ринку надання охоронних послуг пропонується:

- вжити послідовну систему  заходів для створення позитивного  іміджу працівників міліції охорони;

- налагодити чітку систему  інформування населення про діяльність  органів внутрішніх справ України,  а зокрема, працівників міліції  охорони;

- вдосконалити існуючу  систему дослідження громадської  думки та реагування на неї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела інформації:

1. Конституція України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. – № 30. – С. 141.

2. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – С. 20.

3. Про створення Головного управління охорони при МВС України : наказ МВС УРСР від 30 верес. 1990 р. № 297 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - С. 351.

4. Про затвердження Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 10 серп. 1993 р. № 615 // ЗПУ України. – 1994. – № 2.

5. Наказ МВС від 23.09.1997 року № 643 „Про створення в системі Державної служби охорони при МВС України Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться та затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї Служби”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 1997 р. за N 551/2355 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0551-97. – Назва з екрану.

6. Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України : наказ МВС України від 25 лист. 2003 р. № 1433 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/ documents/date_4e/pg_imgtss/index.htm. – Назва з екрану.

7. Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан» : наказ МВС України від 25 лист. 2003 р. № 1432 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.uazakon.com/documents/date_4e/pg_imgtss/index.htm. – Назва з екрану.

8. Наказ МВС від 25.11.2003 № 1429 „Про організацію охорони Державною службою охорони при МВС України об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2004 р. за N 906/9505 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0906-04. – Назва з екрану.

9. Наказ МВС від 25.11.2003 № 1430 „Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВСУкраїни”, зареєстрований в  Міністерстві юстиції України 22  червня 2004 р. за N 762/9361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0762-04. – Назва з екрану.

10. Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави : постанова Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2004 р. № 1734 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – С. 34-43.

11. Наказ МВС, Мінкультури 30.07.2004 № 846/489„Про затвердження Інструкції з організації охорони державних музеїв, історико-культурних заповідників, інших важливих об'єктів культури підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за N 1033/9632 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1033-04. – Назва з екрану.

12. Наказ МВС від 13.10.2005 № 878 „Про затвердження Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2005 р. за N 1321/11601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1321-05. – Назва з екрану.

13. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : закон України від 22 лют. 2006 р. № 3460-IV // Офіційний вісник України. - - 2006. --   № 12. -- С. 791.

14. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян : наказ МВС України від 01.12.2009 № 505 [Електронний ресурс] (із змінами, внесеними наказом МВС України № 51 від 25.02.2011) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1248-09. – Назва з екрану.

15. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: «управлінська» і «публічно-сервісна» складові /  В. Б. Авер’янов // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 7–11.

16. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / під заг. ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва. - К. : Українська академія внутрішніх справ, 1995. -- С. 148-156.

17. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. – С. 287-301.

18. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла; Одеська національна юридична академія. – 2-вид., перероб. і доп. – Одеса.: Юридична література. 2002. – С. 42-47.

19. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. -- С. 186-198.

20. Бандурка О.М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. / Українська юридична академія. – Х., 1994. – 22с.

21. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. – Х. : НЮАУ ім. Я. Мудрого, 1996. -- С. 57-61.

22. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки / І. Бондаренко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18–21.

23. Галунько В.В. Завдання Державної служби охорони при МВС України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2003. — № 2 — С. 290-294.

24. Галунько В.В. Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України: Автореф. дис. .канд. юрид. наук, 12.00.07. / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 19 с.

25. Галунько В. В. Теорія держави та права : конспект лекцій / В. В. Галунько, Г. О. Пономаренко, В. К. Шкарупа ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Херсон : ВАТ «ХМД», 2008. – С. 91-97.

26. Голосніченко І. П. Переконання та примус в адміністративній діяльності міліції // Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / І. П. Голосніченко. – К. : Українська академія внутрішніх справ, 1995. -- С 54-60.

27. Голосніченко І. П.     Адміністративне    право     України: основні поняття: навч. посіб. /  І. П. Голосніченко,  М. Ф. Стахурський .- К. : ГАН, 2005. -- С. 117-122.

28. Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. – К. : МАУП, 2004. – С 178-187.

29. Гладун З. С. Адміністративне право України : навч. посіб. – довідник для підготовки до іспиту / З. С. Гладун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 87-94.

30. Дзюба І. І. Адміністративно-правові засади діяльності Міністерства внутрішніх справ як центрального органу виконавчої влади України : Автореф. дис.  канд. юрид. наук:12.00.07 / Дзюба Ігор Ігоревич. – X., 2010. – 20с.

31. Загальна теорія держави та права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / [О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, Н. М. Оніщенко, С. В. Бобровник]. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - - С. 257-269.

32. Загальна теорія держави та права / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – С 155-167.

33. Загуменна Ю. О. Функціонально-організаційна структура органів внутрішніх справ / Ю. О. Загуменна // Наше право. – 2010. – № 3. – С. 47–53.

34. Зубок М. І. Охорона та охоронна діяльність : навч. посіб. / М. І. Зубок. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. -- С. 49-57.

35. Історія охорони [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dso.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=11. – Назва з екрану.

36. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини : прийнята Радою Європи 4 лист. 1950 р. // Права людини : зб. документів / уклад. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш та ін. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 58--76.

37. Кравченко Ю. Ф. Міліція України / Ю. Ф. Кравченко. – К.: Генеза, 1999. – С. 285-300.

38. Кельман М. С. Теорія держави: навч. посіб. / М. С. Кельман. – Л.: Львів. ін-т внутр. справ, 1997. – С. 205-227.

39. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій для студ. юрид. вузів та фак-тів / Л. В. Коваль. - 3 тє вид. - К.: Вентурі, 1998. -- С. 115-126.

40. Ковальська В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти) : автореф. дис. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Ковальська; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 37 с.

41. Ковальський  B. C.  Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / [B. C. Ковальський (кер. авт. кол.), В. Т. Білоус, С. Е. Демський та ін.] ; відп. ред. Я. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 278-296.

42. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку : прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 груд. 1979 р. // Права людини : зб. документів / уклад. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш та ін. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 155--159.

43. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 506-512.

44. Концепція розвитку державної охорони [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.topguard.ua/ua/news/97.html. – Назва з екрану.

45. Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. доктора юрид. наук : 12.00.07 / Куліш Анатолій Миколайович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – С. 128-157.

46. Курило В. І. Організаційно-правові засади надання охоронних послуг : автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». - Ірпінь, 2002. - 20 с.

47. Ляпкало Л. Облік охоронної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Ляпкало // Дебет-кредит. – 2009. – 20 верес. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0916.html. – Назва з екрану.

48. Мазепа М. М. Загальні засади адміністративно правового регулювання охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України / М. М. Мазепа // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. Конф. (м. Луцьк, 17 19 червня 2011 р.). – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 107–108.

49. Мазепа М. М. Становлення та розвиток Державної служби охорони при МВС України на сучасному етапі / М. М. Мазепа // Право і безпека. -- 2011. - № 2(39). -  - С. 51--55.

50. Мазепа М. М. Правоохоронна діяльність Державної служби охорони при МВС України: поняття та зміст / М. М.Мазепа // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-виклад. і аспірант. складу (Одеса, 20–21 трав. 2011 р.). – О.: Одес. нац. юрид. академія, 2011. – С. 36–37.

Информация о работе Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”