Рефераты по уголовному праву

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

03 Марта 2013, курсовая работа

Мета цієї роботи полягає у: теоретичному дослідженні складу злочину, підставах притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчинення даного злочину, а також у дослідження елементів складу злочину.
Завданнями даної роботи є:
визначити поняття власності, як предмету кримінально-правової охорони. Визначити загальний предмет злочинів проти власності та його ознаки;
охарактеризувати об’єкт злочину передбаченого статтею 192 КК України;
проаналізувати основні способи вчинення даного злочину, розглянути усі складові зовнішньої сторони злочину;
розглянути питання про суб’єкта злочину, визначити та проаналізувати наявні складові внутрішньої сторони злочину.

Захват аложника

10 Мая 2012, курсовая работа

Цель работы заключается в исследовании захвата заложников.
Для достижения указанной цели в работе ставятся ряд задач: рассмотреть историю отечественного законодательства об ответственности за захват заложников;
проанализировать объективные и субъективные признаки преступления; изучить особенности квалификации захвата заложников и отграничения от смежных составов

Захват заложника: уголовно–правовая характеристика

05 Апреля 2012, курсовая работа

Захват заложников во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости относится к числу опаснейших преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Захват заложников превратился в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости, а прогнозы ученных и практиков относительно дальнейшего развития данного вида преступной деятельности кажутся не самыми утешительными.

Захват заложников

09 Ноября 2011, дипломная работа

Целью исследования является определение социально-юридической сущности захвата заложников и наказания за данное преступление.

Захоплення заручників

30 Марта 2013, курсовая работа

Мета дослідження полягає в комплексному багатоаспектному дослідженні проблеми захоплення заручників.
Досягнення визначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:
- дослідити суб’єктивні та об’єктивні ознаки складу злочину «захоплення заручників»;
- охарактеризувати відповідальність за захоплення заручників за законодавством зарубіжних країн;
- розкрити специфіку відмежування захоплення заручників від інших посягань.

Защита прав граждан

08 Декабря 2011, реферат

Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы отандық және шетелдік күрделі салымдардың тартылуымен тығыз байланысты болып келеді. Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі күні кең көлемде қолға алынды. Оған елдегі қолайлы инвестициялық климат өз әсерін тигізуде. Инвестиция негізінен екі бағытта тартылады: бірінші бағыт несие алу арқылы, ал екінші бағыт бағалы қағаздар шығарып сату арқылы. Инвестциялық жобаларды дайындай отырып ссудалық қаражаттарды бизнеске тарту соңғы жылдары Қазақстан банктерінде қолға алына бастады. Мұнда инвестициялық жобалардың тиімділігі есептелініп, қ

Защита права собственности и иных вещных прав

15 Февраля 2012, курсовая работа

Целью настоящей работы является комплексный анализ таких основных юридических понятий, как «собственность», «собственник» и «субъект права собственности», а также форм и видов собственности, оснований возникновения и прекращения права собственности и определение способов защиты и охраны абсолютного права у собственника. Средством постижения этой цели будет являться изучение трудов как казахстанских, так и зарубежных трудов ученых-юристов, изучение и проведение анализов практических материалов и сопоставление статистических данных.

Защитник в уголовном процессе

16 Сентября 2011, курсовая работа

Робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем процесуального становища захисника у кримінально-процесуальному доказуванні, меж його компетенції.
У роботі аналізуються актуальні теоретичні питання, пов’язані з проблемами захисту в кримінальному процесі

основна роль захисника розглядалася у сприянні слідчому та суду в усуненні прогалин досудового та судового слідства і у подоланні обвинувального ухилу. Однак, у захисника є ще одне, не менш важливе завдання – отримання максимальної інформації, яка виправдовує підзахисного та необхідна для забезпечення реальної змагальності у суді.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з Законом України «Про амністію

07 Апреля 2012, курсовая работа

Жодне суспільство не може функціонувати без чітко регламентованих правил співвідношення норм «людина—держава», тобто законів, порушення яких веде до хаосу і анархії. Тому і покарання за недотримання встановлених правил у різні часи і в різних народів було, є і буде наріжним каменем життєдіяльності країни, її соціально-економічного і політичного устрою. І чим цивілізованіша держава, тим ширший діапазон форм і методів її впливу на людину, яка перейшла межу дозволеного, — причому впливу, що дає можливість порушникові з найменшими втратами для співвітчизників перевиховатись, повернутися до суспільно корисної праці.

Звільнення від покарання на підставі закону україни про амністію

26 Ноября 2011, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є вивчення та відображення правового механізму амністії в Україні.

Звіт з практики в міліції м. Донецька

02 Апреля 2013, отчет по практике

Виробнича практика – це необхідний етап у становленні будь-якого новачка, який став на шлях тієї чи іншої професії. Виробнича практика дозволяє на початковому ступені задуматися про правильність обраного шляху, зважити всі «за і проти» і, в кінцевому випадку, визначитися, переконавшись, що це саме те, що тобі потрібно. Окремо слід сказати, що проходження виробничої практики в органах внутрішніх справ - це невід'ємна частина підготовки справжнього міліціонера до служби, це суттєвий крок у напрямку усвідомлення своєї значущості як одного з осередків єдиної системи.

Зловживання владою або службовим становищем

12 Декабря 2011, курсовая работа

Однією з гарантій успішного функціонування держави і громадянського суспільства є створення належних умов для ефективної діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Результативність такої діяльності на сьогодні в Україні значним чином зменшена негативними політичними, економічними, правовими та іншими змінами, а також станом злочинності.

Зловживання владою або службовим становищем

03 Апреля 2012, курсовая работа

Відповідно до ст. 19 Конституції України посадові особи зобов"язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами нашої держави. Посадові та службові особи діють в Україні на засадах професіоналізму, політичної нейтральності та державного забезпечення. На них покладається реалізація завдань та функцій держави. Саме тому злочинна діяльність державних службовців викликає сильний ажіотаж навколо себе та привертає уваги не тільки науковців, а й політиків та народні маси.

Злоупотребление должностными полномочиями

12 Декабря 2011, курсовая работа

Объектом исследования выступают теоретические проблемы уголовной ответственности за злоупотребления полномочиями, их квалификации и законодательной регламентации в рамках системы уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за злоупотребление правом в истории российского уголовного законодательства и действующем отечественном уголовном законодательстве.

Злоупотребление должностными полномочиями

23 Мая 2012, курсовая работа

Исследование проблемы тем более актуально, что в настоящее время традиционные уголовно-правовые и другие меры не дают должного эффекта, в этой связи с особой остротой встает вопрос о необходимости поиска новых форм и методов борьбы с рассматриваемыми преступлениями на основе правильного применения уголовно-правовых и других норм права, соответствующих по содержанию реалиям социальной и экономической жизни общества и тенденциям развития криминогенной обстановки в стране.

Злоупотребление правом и злоупотребление полномочиями

18 Января 2012, курсовая работа

Проблема злоупотребления правом и как ее разновидности злоупотребления полномочиями в уголовном праве далеко не новая и, к сожалению, в обозримом будущем вряд ли полностью разрешимая. Уже только по этой причине ее изучение всегда актуально. Ее актуальность обусловлена, прежде всего, тем, что в современных условиях проблема борьбы с преступностью в виде злоупотреблений служебными полномочиями становится все более острой.

Злочин і його види

30 Марта 2013, реферат

Поняття злочину в кримінальному праві є універсальною і фундаментальною категорією: воно лежить в основі змісту всіх кримінально-правових інститутів. Саме тому визначенню цього поняття в кримінальному праві надавалося і надається великого значення. В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному. Залежно від того, чому надавалось більшого значення — соціальній чи правовій характеристиці злочину, — можна виокремити три визначення цього поняття: формальне, матеріальне і формально-матеріальне.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

17 Марта 2011, дипломная работа

Метою даної кваліфікаційної роботи є з’ясування поняття та особливостей кваліфікації злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, для отримання узагальнених знань з даного питання.

Актуальність та мета дослідження обумовили наступні завдання наукового пошуку:

- визначити загальну характеристику злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, а саме поняття злочину проти встановленого порядку несення військової служби, а також надати порівняльну характеристику злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за чинним КК та КК 1960 року;

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

15 Февраля 2013, контрольная работа

Конституція України визначає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону (ст. 65 Конституції України). Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави (ст. 17 Конституції України).

Злочини проти громадського порядку

20 Марта 2012, реферат

Злочини проти громадського порядку на сьогоднішній день є одними з найчисельніших видів порушень, які зустрічаються працівникам органів внутрішніх справ у повсякденній діяльності.
Актуальність підтверджується тією суспільною небезпекою, яка заподіюється громадському порядку, спокою громадян, моральним основам суспільного буття.

Злочини проти правосуддя

20 Марта 2013, статья

Метою дослідження в статті є з’ясування місця і ролі норм, які передбачають кримінальну відповідальність за хабарництво, що вчинюється суддею в структурі пам’яток історії кримінального права, та виявлення історичних закономірностей криміналізації хабарництва суддів у правових джерелах України.

Злочинна самовпевненість як вид необережності

30 Марта 2010, курсовая работа

Актуальність даної роботи полягає у дослідженні правової природи такого виду необережності, як злочинна самовпевненість через призму науково-теоретичних і практичних кримінально-правових сентенцій.
Ще у 70-х роках ХХ ст. проф. П. С. Дагель, досліджуючи необхідність вивчення необережності, вірно зазначив, що однією з найсерйозніших небезпек для суспільства в умовах науково-технічної революції є необережність, що розуміється в широкому соціальному плані. Поява нових джерел енергії, збільшення числа та потужностей джерел підвищеної небезпеки на виробництві, транспорті і навіть у побуті, входження у сферу людської діяльності нових технічних засобів, збільшення можливостей активного втручання людини в природні екологічні процеси, нарешті, ускладнення системи управління суспільством – все це суттєво підвищує небезпеку для суспільства необережного поводження людей. На сьогодні, ми бачимо, що ККУ закріпив розмежування необережності на два види: злочинна самовпевненість та злочинна недбалість.

Значение мотива и цели для квалификации преступлений

20 Ноября 2011, курсовая работа

В работе ставиться задача всестороннего рассмотрения вопроса мотива и цели преступления. Необходимо выяснить природу происхождения этих понятий, в смысле их связи с сознанием. Это поможет понять природу действий индивидов, особенно в антиобщественной деятельности. Так же в работе будут рассмотрены вопросы классификации и квалификации преступлений по мотиву и цели и самих мотивов и целей.

Значение презумпции невиновности

05 Декабря 2011, реферат

Осуществление правосудия определяется рядом принципов в интересах прав и свобод человека и гражданина. Наиболее важные из них: презумпция невиновности, освобождение обвиняемого от бремени доказательства своей вины, толкование сомнений в пользу подсудимого.
Презумпция невиновности является одним из основных принципов правосудия. Это общепризнанный принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
В основе этого принципа лежит общая и широко признаваемая норма морали, согласно которой каждый человек должен предполагаться (презюмироваться) добропорядочным, пока иное не будет доказано.

Идея справедливости в российском уголовном праве

07 Декабря 2011, курсовая работа

Цель работы - раскрыть содержание принципа справедливости и выявить проблемы, связанные с реализацией принципа справедливости при применении норм уголовного права.
Для достижения этих целей поставлены следующие задачи:
рассмотреть философское и общеправовое понятие категории «справедливость»;
раскрыть понятие принципов уголовного права;
показать отражение принципа справедливости при криминализации и декриминализации, определении санкции, назначении наказания;
показать реализацию принципа справедливости в действующем уголовном законодательстве России;
раскрыть понятие «восстановление социальной справедливости» как одной из целей наказания и способы ее достижения.

Изменение квалификации преступления и его значения

28 Сентября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ такого понятия, как изменение квалификации преступления и его значения.

Для того чтобы достичь данной цели мне необходимо обозначить следующие задачи:

изучить понятие квалификации преступления;
выявить этапы квалификации преступления;
выяснить какого значение правильной квалификации преступления;
рассмотреть юридическую основу квалификации преступления.
рассмотреть правильную и неправильную квалификацию преступления;
рассмотреть процесс изменения квалификация преступления;
рассмотреть правила преступления переквалификации при изминении уголовного закона;

Изнасилование

09 Октября 2011, реферат

При вменении изнасилования требовалось принять во внимание не только признаки, характеризующие виновного и его взаимоотношения с потерпевшей (наличие родственных, опекунских, служебных отношений), но и факт замужества потерпевшей, сопряженность изнасилования с похищением, нанесением побоев или истязанием, использованием ее «состояния беспамятства или неестественного сна», возникшей опасности для жизни потерпевшей. Особо выделялись составы изнасилования, повлекшие за собой смерть или растление.

Изнасилование

20 Октября 2011, курсовая работа

На пути к достижению поставленной цели представляется целесообразным решить следующие конкретные задачи:
1.Провести исследование понятия изнасилования, его объективных и субъективных признаков.
2. Дать характеристику квалифицированного и особо квалифицированного состава изнасилования.
3. Получить теоретические выводы и практические рекомендации.

Изнасилование

21 Ноября 2012, курсовая работа

Любое цивилизованное общество строго охраняет права и законы интересы своих граждан, их жизнь, здоровье, достоинство и неприкосновенность личности, сурово карая за наиболее опасное посягательство на них. Особо оберегают честь и достоинство женщины, причем уровень ее защиты выступает показателем культуры общества. Половая свобода, половая неприкосновенность женщины охраняются, конечно, не только с помощью уголовного закона, но и путем воспитания нравственных чувств, формирования культуры общества, полового воспитания и многими другими методами, которые следует рассматривать в качестве наиболее важных в борьбе с половыми преступлениями.
В структуре преступности изнасилования занимают незначительные удельный вес, но даже относительно небольшое их количество вызывает тревогу общества в силу повышенной общественной опасности, необратимости последствий, глубоких моральных, физических и психических травм.
Изнасилование, в особенности несовершеннолетних, сопряжены с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством, вызывает порой бурную реакцию общественности, суровое наказание преступника.
Вот почему общество ждет более эффективной профилактики этих преступлений, острого реагирования со стороны правоохранительных органов на каждый такой факт сурового наказания. Причем, наказание должно быть таким, чтобы исключить возможность рецидива.
Тяжесть половых преступлений, особенно изнасилование, заключается в том, что потерпевшим и их родственникам наносится большая и непоправимая моральная и психическая травма.

Изнасилование. Отграничение от насильственных действий сексуального характера

04 Апреля 2012, курсовая работа

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера относятся к преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При этом, возникают проблемы при квалификации рассматриваемых деяний из-за несовершенства законодательных формулировок уголовно-правовых норм и отсутствия рекомендаций по применению ряда положений уголовного закона.