Рефераты по ДКБ

Суть фінансової політики держави

20 Января 2012, курсовая работа

Функціонування фінансової системи спрямоване на вирішення певних завдань, що стоять перед суспільством. Цим завданням підпорядковуються й організація фінансових відносин у суспільстві, і процеси руху і розміщення фінансових ресурсів та ціноутворення на них, і пропорції їх централізацією і децентралізацією, і порядок формування, розподілу та перерозподілу доходів, і спрямованість витрат окремих суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та держави, і структурне співвідношення між окремими сферами та ланками фінансової системи держави, і характер взаємовідносин між ними, і пропорції між індивідуальним та суспільним споживанням.

Суть, функці та еволюція грошей

19 Февраля 2013, курсовая работа

Метою моєї курсової роботи є розглянути основні питання, що стосуються походження, сутності та функцій грошей.
Аналіз засвідчив, що “гроші завжди визначали головний стрижень, навколо якого концентрувала свою увагу економічна наука”. У роботі вивчається досвід закордонних вчених-економістів: Д. Рікардо, Дж. М. Кейнса, К. Маркса, П. Девідсона, Л. Харріса, П. Хейне, І. Фішера. Для реалізації мети роботи необхідно розглянути наступні питання: поняття і суть грошей, функції грошей та їх форми, роль грошей у сучасній економіці та їх подальшу трансформацію.

Сучасні концепції зовнішньоекономічної діяльності

17 Февраля 2012, реферат

Від виникнення перших систематизованих поглядів Адама Сміта і Давида Рікардо на зовнішню торгівлю до появи системи державного управління зовнішньоекономічною сферою минуло близько двохсот років. Класичний напрямок економічної теорії і сьогодні становить методологічну основу для розроблення міжнародних і національних стратегій, політик і механізмів, хоча, звичайно, ним не обмежується. Система інституцій, органів і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності як на національному, так і на міжнародному рівнях відображає також досягнення і проблеми кейнсіанства, інших сучасних шкіл і напрямків економічної науки.

Сучасні тенденції розвитку грошових систем

14 Февраля 2012, реферат

Гроші — одне з найдавніших явищ у житті суспільства — відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Уже в працях Платона й Аристотеля є цікаві висловлювання про гроші. Часто згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися з розвитком капіталізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування економічної теорії як науки.

Сучасна монетарна політика Національного банку України

30 Марта 2012, курсовая работа

В першому питанні висвітлено суть та основні цілі монетарної політики, тобто для чого її проводити загалом, і що вона має на меті.
В другому питанні досліджено роль центрального банку як основного інституту який проводить цю політику, досліджено ефективність цієї політики взалежності від різних факторів які впливають на діяльність центрального банку.
В третьому питанні описуються основні інструменти, які використовує у своїй діяльності Національний банк України.
В четвертому питанні досліджено перспективи розвитку монетарної політики, в яких напрямках і в яких межах це повинно здійснюватись.

Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

12 Февраля 2013, дипломная работа

В дипломній роботі розглянуто основні тенденції динаміки іпотечного ринку, актуальні питання іпотечного кредитування в Україні. Зроблено спробу визначити основні проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. Розглянуто основи механізму банківського іпотечного кредитування, визначено проблеми та напрями розвитку ефективного механізму іпотечного кредитування банками України. Викладено основні етапи організації іпотечного кредитування на прикладі АКБ «Укрсоцбанк. Зроблено аналіз наданих іпотечних житлових кредитів в АКБ «Укрсоцбанк» за період 2005-2008 рр. Визначено проблеми, окреслено перспективи становлення та визначено роль відповідних учасників іпотечних кредитних відносин в Україні в період кризи.

Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування банками населення на споживчі цілі

17 Февраля 2013, курсовая работа

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:
- дослідити сучасні тенденції розвитку теорії і практики споживчого кредитування в Україні в процесі соціально-економічних перетворень;
- обґрунтувати сутність споживчого кредиту і його місце в системі кредитних відносин.
- запропоновано шляхи вдосконалення кредитування населення на споживчі потреби в Україні

Сучасний стан та роль банківської системи

08 Марта 2012, реферат

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України усе більше зростає інтерес до питань інвестиційної діяльності банків. Успішне становлення цієї сфери має величезне значення для долі ринкової економіки України.

Сущность банков

10 Ноября 2011, реферат

Вопрос о том, что такое банк, не является таким простым, как может показаться на первый взгляд. В народном обиходе банки – это хранилища денег. На самом деле такое толкование банка не раскрывает его сути, его подлинного назначения в народном хозяйстве.
Банки – непременный атрибут товарно-денежного хозяйства. Исторически они шли рука об руку: начало обращения денежной формы стоимости можно считать и началом банковского дела, а степень зрелости, развития банковской деятельности всегда, так или иначе, соответствовала степени развитости товарно-денежных связей в экономике.

Сущность валютного курса

20 Октября 2010, реферат

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Валютный курс необходим для обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и кредитов; для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных показателей разных стран; для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, правительств и физических лиц.

Сущность и формы международного движения капитала

12 Октября 2011, реферат

Международное движение капитала - это помещение и функционирование капитала за рубежом, прежде всего с целью его самовозрастания. Вкладывая капитал за рубежом, инвестор осуществляет зарубежные инвестиции

Сущность банковских услуг и продуктов

15 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальность выбранной темы курсовой работы обусловлена тем, что банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Банки как финансовые посредники привлекают капиталы хозорганов, сбережения населения, и другие свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и выдают их во временное пользование заемщикам, проводят денежные расчеты и оказывают другие многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на эффективность производства и обращение общественного продукта.

Сущность валютного рынка России. Операции, совершаемые на нем

30 Ноября 2011, контрольная работа

В настоящее время механизмы валютного обмена, особенно в странах с переходной экономикой, таковы, что валютный рынок можно рассматривать как типичный пример конкурентного рынка, где действуют механизмы конкурентного ценообразования. Действительно, в большинстве стран покупку и продажу иностранной валюты может осуществить любой субъект хозяйствования. И такие операции осуществляются либо через межбанковские валютные биржи, либо через коммерческие банки, либо через розничную торговлю.

Сущность валюты и валютных отношений. Конвертированность валюты

21 Декабря 2011, реферат

Использование валюты для обслуживания внешнеэкономических отношений предоставляет последним специфическую форму валютных отношений. Характерными особенностями валютных отношений являются:
- Они состоят между экономическими субъектами различных стран, которые должны соблюдать требования национального законодательства этих стран;

Сущность денег

13 Ноября 2010, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – разобрать необходимость денег, их возникновение и сущность.
Для этого необходимо выполнить следующие задачи: изучить сущность, функции, виды и роль денег в экономике, а также рассмотреть денежную систему Республики Беларусь.

Сущность денег

01 Ноября 2011, курсовая работа

Деньги – это металлические и / или бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже и выступающие в качестве всеобщего эквивалента, т. е. выражающие стоимость всех других товаров и обмениваемые на любой из них.

Поток денег – это источник жизненной силы, деньги служат как мера стоимости. Кроме того, деньги выступают как средство обмена и как единица масштаба цен или счета.

Сущность денег

18 Ноября 2011, реферат

Сущность денег заключается в том, что они служат необходимым активным элементом и составной частью экономической деятельности общества, отношений между различными участниками и звеньями воспроизводственного процесса.

Сущность денег

22 Декабря 2011, курсовая работа

Рационалистическая концепция исторически возникла первой. Согласно данной концепции деньги сознательно были придуманы и введены в обиход людьми для упорядочения процесса обмена товарами, более рациональной его организации. Отсюда появление денег есть результат психологического акта, субъективного решения людей, которое приняло форму соглашения между ними, впоследствии законодательно закрепленного государствами. Эволюционная концепция разработана К.Марксом. Она доказывает, что деньги возникли не сразу, а исторически претерпевали эволюцию.
Цель данной курсовой работы – разобрать необходимость денег, их возникновение и сущность.

Сущность денег

10 Января 2012, реферат

Существуют две концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Первая объясняет происхождение денег как результат соглашения между людьми, убедившимися в том, что для передвижения стоимости в меновом обороте необходимы специальные инструменты. Согласно второй, деньги появились в результате эволюционного процесса, который помимо воли людей привел к тому, что некоторые предметы выделились из общей массы и заняли особое место.

В примитивных обществах, когда рыночные отношения носили еще не утвердившийся характер, преобладал натуральный обмен, или “взаимство”, один товар обменивался на другой без посредства денег (Т-Т). Акт купли был одновременно и актом продажи. Пропорции устанавливались в зависимости от случайных обстоятельств, например, насколько была выражена потребность в предлагаемом продукте у одного племени, а также насколько дорожили своим излишком другие. К стихийно-натуральному обмену люди возвращаются и поныне. В международной торговле по сей день осуществляются бартерные сделки, где деньги выступают лишь как счетные единицы.

Сущность денег

14 Марта 2012, курсовая работа

Целью работы является изучение социально-экономической сущности, функций и роли денег. В ходе работы были поставлены следующие задачи: рассмотреть эволюцию меновых отношений в обществе, проанализировать причины и последствия возникновения денег; исследовать сущность денег как всеобщего эквивалента, специфического товара – универсального измерителя стоимости всех остальных товаров; охарактеризовать каждую из пяти функций денег как категории, через которые выражается их сущность; проанализировать эволюцию роли денег в экономической и социальной жизни общества, показать взаимосвязи и взаимозависимости между качественными изменениями в организации общественного производства и функциональными видами денег.

Сущность денег

17 Апреля 2012, контрольная работа

Деньги являются важнейшим атрибутом экономики. От того, как функционирует денежная система, во многом зависит стабильность экономического развития страны. Изучение природы и основных функций денег, процесса эволюции денежной системы, организации и развития денежного обращения, причин, последствий и методов борьбы с инфляцией необходимо для понимания особенностей функционирования всей финансовой системы.

Сущность денег

05 Июня 2012, доклад

Сущность денег характеризуется их участием в:
• осуществлении различных видов общественных отношений; сущность денег не может быть неизменной: она должна отражать развитие экономических отношений в обществе и изменения самих денег;
• распределении валового национального продукта (ВНП), в приобретении недвижимости, земли. Здесь проявление сущности неодинаково, так как различные возможности денег обусловлены разными социально-экономическими причинами;

Сущность денег

20 Декабря 2012, лекция

Большую роль деньги играют в развитии внешнеэкономических связей, мирового экономического оборота. Функционируя в качестве международных платежных средств, деньги участвуют в формировании мировых цен, опосредствуют движение товаров и услуг между различными государствами, служат средством погашения междунар. обязательств. Результаты внешнеэкономической деятельности любого государства находят отражение в платежном балансе, все статьи которго имеют денежн. выражение.

Сущность денег, их виды и формы

20 Марта 2012, реферат

Деньги – одно из величайших изобретений человечества. Вся структура современной экономики предопределена существованием денег.
Именно деньги приводят в движение все производительные силы общества и раскрывают потенциальные возможности, имеющиеся в его распоряжении, на благо (а иногда и во вред) людям. Именно деньги обеспечивают людям возможность обменивать свои способности, умение, знания на все необходимое для того, чтобы организовать свою жизнь в соответствии с собственными представлениями о ней.

Сущность денег, их происхождение. Функции и виды денег

12 Февраля 2013, контрольная работа

В современной экономике деньги являются регулятором хозяйственной деятельности, увеличивая или уменьшая их количество в обращении, государство тем самым решает поставленные задачи. Без денег немыслима жизнь современного человека, все устремления людей в экономической сфере направлены на получение как можно большего их количества, при этом мы получаем от их использования удовлетворение, обменивая на другие блага, отдавая их.

Сущность денег. Функции кредита. Характеристика сберегательных банков

15 Сентября 2011, курсовая работа

Деньги являются неотъемлемым составным элементом товарного производства и развиваются вместе с ним. Эволюция денег, их история являются составной частью эволюции и истории товарного производства, или рыночной экономики.

Сущность депозитных операций и их роль в деятельности коммерческого банка

09 Марта 2013, дипломная работа

Цель и задачи дипломного исследования. Целью исследования является разработка направлений путей совершенствования депозитного рынка Казахстана с целью обеспечения его устойчивого функционирования на основе анализа теоретических и практических аспектов депозитных отношений, мирового опыта организации системы гарантирования вкладов. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
- раскрыть теоретические основы казахстанского депозитного рынка и задачи его развития с учетом современных тенденций;
- изучить и дать оценку зарубежного опыта организации системы гарантирования (страхования) депозитов и дать рекомендации по возможному применению позитивного опыта, влияющего на развитие депозитного рынка в стране

Сущность и значение коммерческого кредита

23 Октября 2012, курсовая работа

Целью исследования является рассмотрение понятия коммерческого кредита в российской экономике, а также обоснование необходимости его дальнейшего развития.
Для достижения указанной цели определены следующие задачи, выявляющие логику исследования и структуру работы:
анализ теоретических аспектов коммерческого кредита;
исследование видов и функций коммерческого кредита с целью определения эффективности его применения;
изучение роли коммерческого кредита;
оценка современных условий развития коммерческого кредита;
выделение перспектив применения коммерческого кредита.

Сущность и виды банковских рисков и их взаимосвязь

05 Января 2012, курсовая работа

Цель работы – исследовать риски, существующие в сфере банковской деятельности и предложить возможные пути их устранения.
В соответствии с поставленной целью, в процессе исследований я поставила и решала следующие задачи:
- определить понятие и сущность рисков;
- охарактеризовать методики управления банковскими рисками;
- проанализировать способы управления банковскими рисками, применяемые в мировой и отечественной практике и выявить проблемы, возникающие при этом;

Сущность и виды банковского кредита

02 Ноября 2011, курсовая работа

Сейчас появилось множество коммерческих банков, не все они способны выдержать жёсткую конкуренцию в условиях рынка и наша цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы помочь сориентироваться современному предпринимателю, бизнесмену, да и любому человеку, желающему сохранить и приумножить свой капитал, разумно использовать свои денежные средства. Каждый человек так или иначе постоянно или эпизодически обращается к банковским услугам. Банки, собирая временно неиспользуемые денежные ресурсы, перераспределяют их между регионами и отраслями, между предприятиями и