Рефераты по ДКБ

Становление доллара как мировой валюти

18 Февраля 2012, доклад

У 18 столітті доларом називали дрібну розмінну монету американськихколоністів. Зараз цю назву носить валюта 27 держав, а світовелідерство американського долара не піддається сумніву вже більшепівстоліття.
У 1786 році американський конгрес прийняв закон про введення власноїгрошової одиниці - долара. До цього в Північній Америці мали ходіннясрібні таляри - голландські, німецькі, австрійські.

Становление и развитие банковского дела в Республике Беларусь

26 Сентября 2011, реферат

Прямые сведения о развитии банковского дела на территории современной Беларуси отсутствуют вплоть до конца XVIII века. Однако если внимательно исследовать исторические документы, можно с большой долей достоверности восстановить развитие кредитных отношений на белорусских землях.

Становление и развитие банковской системы в Казахстане

01 Декабря 2010, курсовая работа

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы на основе анализа выявить основные проблемы развития банковской системы Республики Казахстан.

Становление и развитие европейской валютной сиистемы

17 Декабря 2011, реферат

Створенню Європейського валютного союзу (ЄВС) передував багатоетапний процес європейської валютно-фінансової інтеграції, який було започатковано ще в перші повоєнні роки. Спершу валютні угоди між країнами Західної Європи укладалися головним чином на двосторонній основі. На підставі цих угод здійснювалися взаємне регулювання платіжних балансів, безготівкові розрахунки, обов'язковий залік взаємних вимог та зобов'язань, пільгове кредитування. В 1947—1950 pp. було укладено понад 400 валютних клірингових угод, на які припадало майже дві третини внутрішньоєвропейського товарообміну.Створення Європейського валютного та економічного союзу є завершальним етапом у розвитку західноєвропейського інтеграційного процесу. Початок цьому процесу поклав підписаний 25 березня 19

Становление и развитие кредитной системы

18 Февраля 2013, курсовая работа

Розробка грошово-кредитної політики спирається на загальні цільові орієнтири економічного розвитку країни і включає в себе визначення стратегічних цілей і основних завдань грошово-кредитної політики на планований період (рік), розробку заходів регулювання спрямованості грошових потоків, динаміки і пропорцій грошово-кредитних показників, конкретизацію напрямів вдосконалення банківської і платіжної систем, їх нормативно-правової бази, розвиток ринку цінних паперів, політику валютного регулювання, напрями міжнародного співробітництва та ін. [13, c.97-115]

Становление национальной валюты

25 Января 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы – исследовать проблемы становления и укрепления национальной валюты Республики Казахстан - тенге. В соответствии с поставленной целью были сформулированы основные задачи курсовой работы:
- рассмотреть основные этапы становления национальной валюты Республики Казахстан;
- провести анализ влияния тенге на финансовую сферу Казахстана;

Становление национальной валюты тенге

13 Февраля 2013, реферат

1992-93 гг. стали периодом активного выхода Казахстана на международную арену: становление членом ООН, обретение государственной символики, принятие Конституции Казахстана. Но можно сказать, что Казахстан стал по-настоящему самостоятельным государством после введения национальной валюты. Тогда и началось формирование самостоятельной экономики страны.

Становление современной денежной системы РФ

27 Августа 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – рассмотреть этапы развития и особенности функционирования денежной системы Российской Федерации.

Задачи исследования:

1) изучить теоретические основы денежной системы;

2) рассмотреть элементы денежной системы России;

3) изучить специфику денежной системы России;

4) ознакомиться с Государственным регулированием денежного обращения.

Становлення та розвиток грошової системи України

21 Апреля 2012, реферат

З метою регулювання економіки НБУ залучає такі інструменти: ставки облікового відсотка; норми обов'язкових резервів кредитних установ; операції на відкритому ринку; здійснює регламентацію економічних нормативів для кредитних заснувань.
Для здійснення касового обслуговування кредитних заснувань, також інших юридичних осіб, на території України створюються розрахунково-касові центри при територіальних головних управліннях НБУ. Ці центри формують оборотну касу по прийомі і видачі готівки, також резервні фонди грошових банківських квитків і монет.[1]

Статистика кредита

22 Декабря 2011, курсовая работа

Статистика кредита, а также ее характеристика и показатели важны не только для звеньев кредитной системы, но и для населения страны в целом. Получение своевременной и достоверной информации о состоянии кредитной системы России позволяет заемщикам с большей осведомленностью подходить к выбору кредитной организации, срокам кредитования, объему кредита и т.д. Ведь все чаще, делая дорогостоящую покупку люди пользуются кредитом.
Таким образом, кредит имеет огромное значение в современной экономике, и цель данной работы рассмотреть кредит с точки зрения социально-экономической статистики. Задачи: рассмотреть понятие кредита, его функции и основные виды, а также динамику показателей статистики кредита.

Статистикалық бақылау

17 Мая 2012, реферат

Статистикалық бақылау деп - қоғамдық өмірдің көптеген құбылыстары мен процестері туралы бастапқы мәліметтерді алдын ала жасалынған бағдарлама бойынша, ғылыми ұйымдастырылған жүйеде тіркеу, жинау тіркеу, жинау тәсілі айтылады. Мысалы, жаңа туған баланы тіркеу кезінде оның өз аты – жөні, туған күні, айы, жылы, ұлты, ата – анасының ұлты, білімі, жұмыс істейтіндігі және басқа фактілер жазылады.

Статус Европейского парламента

20 Марта 2012, реферат

Европейский Союз обладает в настоящее время собственной территорией, своим гражданством, собственными властными институтами, один из которых – Европейский парламент – формируется населением государств-членов путем всеобщих и прямых выборов, собственными финансовыми ресурсами.

Статус и особенности деятельности БРК

28 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является определение статуса и особенностей деятельности БРК.
Для достижение этой цели надо рассмотреть следующие задачи:
- Цель создания БРК
- Особенность деятельности БРК от других БВУ
- Статус и деятельность БРК определяемые и регулируемые нормативно-правовыми актами

Статус, організаційні основи діяльності та функції НБУ

31 Октября 2011, реферат

Національний банк України (НБУ) було створено на основі Українського республіканського банку Державного банку СРСР разом із прийняттям Верховною Радою 20 березня 1991 року Закону "Про банки і банківську діяльність". Фактично, Нацбанк України був "народжений" у зв'язку із дезінтеграцією радянської банківської системи.
Згідно із Постановою парламенту "Про порядок набуття чинності Закону України "Про банки і банківську діяльність" цей законодавчий акт вступив в дію з 1 травня 1991 року. Документом дія вказаного Закону поширювалася на всі банки в Україні.

Статус, структура и задачи Центрального банка РФ

22 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является: провести анализ устройства банковской системы Российской Федерации и определить роль Центрального банка РФ в финансовой системе страны.
В соответствии с поставленной в курсовой работе целью необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть понятие и структуру финансовой системы Российской Федерации;
провести ретроспективный анализ становления двухуровневой банковской системы в Российской Федерации;
определить правовой статус и функции Банка России;
рассмотреть понятие и основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

Статус, структура и задачи Центрального Банка РФ

26 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является: провести анализ Центрального банка РФ и определить его роль в финансовой системе страны.
В соответствии с поставленной в курсовой работе целью необходимо решить следующие задачи:
• рассмотреть понятие и структуру Центрального Банка Российской Федерации;
• определить основные цели и задачи которые выполняет Центральный Банк;
• определить правовой статус и функции Банка России;
• рассмотреть понятие и основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка

Створення банківського продукту - Послуга зберігача цінних паперів (КБ "ProBank")

24 Февраля 2013, реферат

Стандартність — по-перше, це відповідність зовнішнього оформлення цінних паперів єдиним законодавче визначеним вимогам (при цьому цінні папери можуть існувати як у матеріальному вигляді, так і в дематеріалізованій формі як записи на рахунках); по-друге, це однаковість правових наслідків для суб'єктів ринку щодо операцій із цінними паперами окремих груп і видів.

Створення і розвиток грошової системи України

17 Марта 2012, реферат

Державне регулювання грошового обороту займає важливе місце в системі державного управління економікою, оскільки дає можливість впливати на всі процеси на макро- та мікроекономічних рівнях. Методи регулювання грошового обороту поділяються на прямі та опосередковані. За прямих методів законодавчо встановлюються норми і правила, що безпосередньо регламентують поведінку суб'єктів грошового обороту.

Створення інтернет-клубу

21 Ноября 2011, курсовая работа

Основною метою даної курсової роботи є отримання теоретичних основ і практичних навиків у рішенні основних питань підприємницької діяльності.

Бізнес-план - це документ, що відображає основні сторони діяльності підприємства: виробничі, комерційні, соціальні. Бізнес-план складається на два-три роки з розбивкою по роках, а перший рік по місяцях, регулярно коректується залежно від розвитку кон'юнктури ринку і таким чином адаптується до існуючого ринкового середовища. Складання бізнес-плану дозволяє уникнути можливих помилкових рішень через некомпетентність підприємця. У результаті розробки бізнес-плану виявляються й оцінюються внутрішній і зовнішній ризики.

Стоимости Банков РК

20 Апреля 2012, курсовая работа

Целью дипломной работы является изучение оценки стоимости банка.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Рассмотреть понятие, сущность и значение оценочной деятельности.
2. Изучить особенности оценки стоимости банка.
3. Рассмотреть оценку стоимости банка на примере АО «Темир Банк».
4. Изучить возможные пути улучшения оценки стоимости банка.

Стратегії управління потфелем на ринку цінних паперів

21 Апреля 2013, реферат

Інвестиційні операції комерційного банку – це діяльність, повязана з вкладенням грошових та інших ресурсів у цінні папери, статутні фонди, нерухомість, колекції, дорогоцінні метали, коштовності, ринкова вартість яких здатна зростати, приносячи банку доходи.
Необхідність інвестиційних операцій повязана з розширенням дохідної та клієнтської бази комерційного банку і створенням структури їхнього комплексного обслуговування, зміцнення конкурентної позиції комерційного банку на ринках та зниження загального ризику банківської діяльності.

Стратегического планирования деятельности коммерческого банка (на примере «Юниаструм Банк»)

01 Мая 2010, курсовая работа

Банки - одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реально создания рыночного механизма.
Устойчивость банков существенным образом влияет на эффективность экономики страны. И одним из обязательных условий отводится грамотно выбранной и эффективной разработки стратегии.
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стратегических планов. Динамичный процесс стратегического планирования является тем зонтиком, под которым укрываются все управленческие функции, не используя преимущества стратегического планирования, организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и направления корпоративного предприятия.

Стратегия развития банковского сектора РФ

11 Мая 2012, контрольная работа

Мероприятия, реализованные Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации в рамках Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации, принятой в декабре 2001 г., и Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года, способствовали закреплению позитивных тенденций в динамике становления и развития банковской системы, существенному расширению предложения банковских услуг в Российской Федерации.

Стратегия развития банковской системы РФ

26 Февраля 2011, курсовая работа

Для оценки значения процессов, происходящих ныне в банковской системе страны, целесообразно совершить небольшой экскурс в прошлое России. Мне представляется, такой ретроспективный подход позволит не только взвешенно подойти к анализу складывающейся ситуации в банковском деле, но и в определенной степени предвидеть будущее.

Стратегия развития платежной системы страны

26 Февраля 2012, курсовая работа

Деятельность Банка России по совершенствованию национальной платежной системы всегда должна быть направлена на обеспечение эффективного и бесперебойного ее функционирования, способствующего укреплению финансовой стабильности в стране и эффективному проведению денежно-кредитной политики.
Создание эффективной электронной платежной системы России – одна из стратегических задач деятельности Центрального банка. Своевременность дискуссии о национальной платежной системе в сложившейся ситуации заключается в назревшей необходимости обобщения вопросов теории, критического анализа практики платежных технологий, поиске путей конвергенции традиционных и современных способов организации платежного оборота.

Стратегия управления ценами, в долгосрочной финансовой политике»

11 Января 2012, реферат

Финансовый маркетинг подразумевает выбор правильной стратегии ценообразования, которая бы учитывала особенности складывающихся экономических условий. Она предполагает, в частности, использование различной политики назначения цен для различных регионов, а также учет фактора инфляции.

Страхование цен

22 Декабря 2010, реферат

Механизм коммерческой сделки в отличие от простой сделки купли-продажи, например в магазине, где передача товара в руки потребителя и передача денег кассиру происходят практически одновременно, предполагает значительное разведение во времени этапов продажи товара и его оплаты.

Страховой рынок Великобритании

21 Ноября 2012, реферат

Страховой бизнес Великобритании на протяжении многих лет концентрируется в Лондоне как мировом финансовом центре. Крупнейший Лондонский страховой рынок обслуживает финансовые потоки ряда стран и компаний. Авторитет Лондонского международного страхового рынка отражается на значительный кадровый потенциал специалистов страхового дела, высокоразвитую инфраструктуру рынка, а также присутствие здесь широко известной за пределами Великобритании страховой корпорации "Ллойд". В Лондоне расположены представительства или дочерние структуры всех крупнейш

Страховой рынок как составная часть финансового рынка

06 Декабря 2011, курсовая работа

Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Считается, что страхование зародилось еще в период разложения первобытно-общинного строя и стало в последствии непременным спутником общественного производства. Возникновение общественного разделения труда, натурального обмена, имущественного неравенства, частной собственности породило опасение, «страх» владельцев имущества за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической жизни.

Стресс-тестирование коммерческих багков

09 Февраля 2011, реферат

Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. На основе обзора международной финансовой практики в реферате рассмотрены виды стресс-тестов, основные этапы при организации стресс-тестирования в коммерческом банке.