Рефераты по религии и мифологии

Вероисповедание буддизма

12 Февраля 2013, контрольная работа

Важнейшим положением вероучения буддизма является идея тождества между бытием и страданием. Буддизм не стал опровергать развитое брахманизмом учение о переселении душ, т. е. веру в то, что после смерти любое живое существо снова возрождается в виде нового живого существа (человека, животного, божества, духа и т. д.). Однако буддизм внес в учение брахманизма существенные изменения,Если брахманы утверждали, что путем различных для каждого сословия („варны") обрядов, жертв и заклинаний можно достичь „хороших перерождений"

Ветви христианства. Суть различий

08 Апреля 2011, реферат

Христианство – наиболее распространенная мировая религия и одна из самых развитых религиозных систем мира. На начало третьего тысячелетия это самая многочисленная религия мира. И хотя христианство в лице своих последователей встречается на всех континентах, а на некоторых абсолютно господствует (Европа, Америка, Австралия), это как раз та единственная религия (если не считать ее разделения на многочисленные церкви, вероисповедания), которая характерна для западного мира в противовес восточному с его множеством различных религиозных систем.

Взаимоотношение классического буддизма с новыми буддийскими течениями

29 Октября 2010, доклад

религия в Бурятии, взаимоотношение буддизма с другими конфессиями

Взаимоотношение науки и религии

03 Марта 2013, доклад

Незримая грань между наукой и религией занимает наш ум, поскольку она разделяет две важные стороны человеческой природы – физическую и духовную. Наука никоим образом не должна отрицать духовный опыт, равно как и религиозная вера не может исключить свободу развития. Наука и религия не могут заменить друг друга, равно как и не должны быть вульгарно соединены, т.е. сведены к научной религии или религиозной науке. Две неотъемлемые части мировой культуры – наука и религия, в сущности, имеют одинаковые корни, питаемые способностью человека удивляться и задавать вопросы. Первая разрабатывает рациональный подход к разгадке тайны мироздания, который позволяет нам детально изучать окружающий нас мир.

Взаимотношения церкви и государства

10 Октября 2011, доклад

В России до сих пор нет ни четкой концепции, ни механизмов взаимодействия государственных и религиозных структур. Из-за этого и религиозные организации, и представители государства часто пытаются играть не на своем поле. Некоторые эксперты видят выход в создании госоргана по делам религий, который взял бы на себя регулирование этих проблем. Нынешнее российское государство в лице своих руководителей не раз заявляло, что видит в Русской Православной Церкви союзника во всех общественных делах.

Виды этнических религий

19 Апреля 2012, реферат

Характерною особливістю духовної історії різних народів світу є те, що вони на певних етапах своєї історії створюють свою власну релігійну систему. Розглянемо коротко деякі з них.
Давньогрецька релігія - це система політеїстичних вірувань і культів племен та народів Стародавньої Греції, що з'явилися і оформилися в період виникнення й розвитку рабовласницького суспільства. Характерними особливостями цієї релігії були уособлення й одушевлення явищ природи (анімалізм), пов'язані з ними людиноподібні боги та тлумачення їхньої поведінки за допомогою міфів. Все, що оточувало стародавніх греків, за їхніми уявленнями, було заселене божествами. Особливо шанувалася у них годувальниця всього Гея, що відображало вплив матріархату. За панування родової знаті дрібні місцеві божества були замінені олімпійськими божествами, ієрархію яких очо

Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела

14 Марта 2012, реферат

Іслам одна з трьох ( нарівні з буддизмом і християнством ) так званих світових релігій, що має своїх прихильників практично на всіх континентах і в більшості країн світу. Мусульмани складають переважну більшість населення багатьох країн Азії і Африки. Іслам є ідеологічною системою, що впливає значний чином і на міжнародну політику[1].

Виникнення буддизму

24 Июля 2012, доклад

Виникнення буддизму. Віровчення і культ. Виникнення Буддизму пов'язується з легендарним проповідником Шак'ямуні ( санскр. Мудрець з племені Шак'я ). Його ім'я було Сiддахартха з роду Гаутами (Готама). Саме він відомий всьому світу під ім'ям Будда, що означає "Просвітлений". Він народився, згідно з традицією, близько 563 р. до н.е. У місті Лумбiнi біля Гімалайїв на території сучасного Непалу.

Виниктення теології

10 Апреля 2013, реферат

Прагнення людини до пізнання всесвіту, суспільства, самої себе, окремих явищ і процесів світу невичерпне і вічне. Є знання, необхідні фахівцю для успішної діяльності в конкретній галузі, а є поняття, ідеї, теорії, факти, засвоєння яких важливе для становлення кожної людини як особистості, для формування її духовної культури.
Релігієзнавство — гуманітарна наука, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих.

Вишну

23 Февраля 2013, реферат

Обычно Вишну изображают четырехруким человеком с кожей темно-синего цвета, с короной на голове, держащим в руках символические атрибуты: раковину, диск сударшану, жезл и лотос; на шее у него священный драгоценный камень каустубха. Вишну летает верхом на Гаруде - исполинском орле с получеловеческим лицом. Индусы почитают Вишну как "всеобъемлющее божество" в том смысле, что все остальные Боги либо являются его эманациями, либо отражают отдельные его аспекты. Вишну принимает форму всё в себя включающего божества, известного под именем Пуруша или Махапуруша, Параматма (Сверхдуша), или Шеша, в котором покоятся все живые существа.

Владимирская икона Божией Матери

23 Февраля 2011, реферат

Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери — икона Богородицы, одна из самых чтимых реликвий Русской Церкви; почитается чудотворной. По церковному преданию, её написал евангелист Лука на доске стола, за которым ел Иисус с Марией и Иосифом. Согласно легенде, попала в Константинополь из Иерусалима в V веке при императоре Феодосии.

Влияние ханаанской религии на веру Древнего Израиля

15 Марта 2011, курсовая работа

Цель настоящей ой работы: путем сравнения монотеистических представлений древних евреев с мифологическим мировоззрением ханаанеев подтвердить самобытность, исключительность израильской религии, то, что только в ней во всей полноте сохранилось Божественное Откровение. Именно с помощью внебиблейских источников, расширив свой кругозор, получить новые знания о той эпохе, лучше понять и осознать ту обстановку, в которой сохранялось и передавалось истинное Божественное Откровение. Наша задача: на основании анализа религиозных взаимоотношений израильтян и родственных племен Ханаана показать чистейший монотеизм взглядов древних евреев.

Возникновение буддизма

03 Июня 2013, реферат

Цель данной работы – рассмотреть основные положения философии буддизма, в частности четыре благородные истины и основные философские идеи. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
Рассмотреть литературу по данной теме.
Разобрать четыре благородных истины буддизма.
Рассмотреть основные идеи философии буддизма и его философские школы.

Возникновение христианства и его развитие

22 Ноября 2012, курсовая работа

О происхождении христианства написано огромное количество книг, статей и других публикаций. На этом поприще трудились и христианские авторы, и философы-просветители, и представители библейской критики, и авторы-атеисты. Это и понятно, поскольку речь идет об историческом феномене - христианстве, создавшем многочисленные церкви, имеющем миллионы последователей, занимавшем и до сих пор занимающем большое место в мире, в идейной, экономической и политической жизни народов и государств.

Возникновение буддизма

21 Декабря 2010, реферат

Буддизм — первая по времени возникновения мировая религия. Другие мировые религии появились значительно позднее: христианство возникло приблизительно через пятьсот лет после буддизма, а ислам — более чем через тысячу. Мировой религией буддизм считается на том же основании, что и две другие только что названные религии: подобно христианству и исламу, буддизм в своем распространении по земному шару решительно переступил этно-конфессиональные и этно-государственные границы, став религией самых различных народов с совершенно разными культурными и религиозными традициями.

Возникновение буддизма

05 Января 2012, реферат

Буддизм - самая древняя из трех мировых религий. Христианство моложе его на пять, а ислам - на целых двенадцать столетий.
Возникнув более двух с половиной тысяч лет назад в Индии как религиозно-философское учение, буддизм создал уникальную по масштабности и разнообразную каноническую литературу, и многочисленные религиозные институты. Широкая интерпретация философских положений буддизма содействовала его симбиозу, ассимиляции и компромиссу с различными местными культурами, религиями, идеологиями, что позволило ему проникнуть во все сферы общественной жизни, начиная от религиозной практики и искусства, и кончая политическими и экономическими теориями.

Возникновение буддизма, Сиддхартха Гаутама

24 Января 2012, реферат

Возникновение буддизма - религиозно-философского учения, основатель его - индийский принц Сиддхартха Гаутама.
Распространение буддизма способствовало созданию синкретических культурных комплексов, совокупность которых образует так называемую буддийскую культуру. Характерная особенность буддизма. В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, неотделимой от окружающего мира, и признание бытия своеобразного психологического процесса.

Возникновение и распространение конфуцианства,зороастризма,буддизма.индуизма,христианства и мусульманства

18 Декабря 2011, курсовая работа

Как известно, во времена СССР религия была вытеснена на задворки общественной жизни, религия считалась умирающим пережитком, полагали, что она отомрет вместе с последними бабушками. Но время шло, бабушки умирали, а церковь продолжала жизнь, религия не уходила. Тогда осознали необходимость более решительного и серьезного противостояния религии, и в вузовских программах появился курс «научного атеизма».

Возникновение Ислама. Шариат и его основные источники

22 Сентября 2011, реферат

Цель работы :

подробно рассмотреть процесс возникновения и формирования Ислама, описать общую характеристику мусульманского права и оценить роль личности Мухаммеда в истории Ислама.

Возникновение ислама. Шариат и его основные источники

01 Апреля 2012, реферат

Ислам – одна из трех ( наряду с буддизмом и христианством ) так называемых мировых религий, имеющая своих приверженцев практически на всех континентах и в большинстве стран мира. Мусульмане составляют подавляющее большинство населения многих стран Азии и Африки. Ислам является идеологической системой, оказывающей значительное влияние и на международную политику 2( стр.210 ).

Возникновение христианства

25 Ноября 2011, реферат

Христианство возникло в греко-римском средиземноморском мире, когда он переживал эпоху религиозных брожений. Существовало множество культов, включая культ богов Рима и культы богов тех городов и стран, которые вошли в состав Римской империи. Особенно важное значение придавалось культу императора. Широкое распространение имели мистериальные культы, посвященные тем или иным греческим божествам. Все они были связаны с поклонением некоему богу, который был умерщвлен своими врагами, а затем восстал из мертвых. Обряды эти сохранялись в тайне от посторонних, посвященные же верили, что, совершая эти обряды, они соучаствуют в смерти бога и через его воскресение обретают бессмертие. Другая религиозная традиция, герметизм, обещала своим приверженцам освобождение от оков плоти и бессмертие.
Христианство отвергало почитание языческих богов и императора. Оно имело определенные черты сходства с мистериальными культами, но существенно отличалось от них — в частности, тем, что в нем почитался не мифический персонаж, а реальная историческая личность, чья жизнь и учение стали предметом почитания и веры. Христианское вероучение существенно отличалось и от того, что предлагали мистериальные культы. Христианство отчасти заимствовало свою терминологию из греческой философии, — прежде всего стоической, платонической и неоплатонической — однако его смысловое ядро — вера в то, что во Христе вечный Бог стал человеком, претерпел смерть на кресте, а затем воскрес из мертвых, — не имело ничего общего с любой из существовавших в то время философских систем.

Возникновение Христианства

06 Декабря 2011, реферат

О происхождении христианства написано огромное, по существу необъятное количество книг, статей и других публикаций. На этом поприще трудились и христианские авторы, и философы-просветители, и представители библейской критики, и авторы-атеисты. Это и понятно, поскольку речь идет об историческом феномене - христианстве, создавшем многочисленные церкви, имеющем миллионы последователей, занимавшем и до сих пор занимающем большое место в мире, в идейной, экономической и политической жизни народов и государств.

Возникновение христианства

17 Марта 2013, контрольная работа

Христианство, одна из трех т.н. мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм. В основе - вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя, воплощение 2-го лица триединого Божества (Троица). Приобщение верующих к Божественной благодати происходит через участие в таинствах. Источник вероучения христианства - Священное предание, главным в нем является Священное писание (Библия); а также «Символ веры», решения вселенских и некоторых поместных соборов, отдельные творения отцов церкви.

Возникновение христианства и первые века его существования

13 Мая 2013, контрольная работа

Чтоб понять и более полно раскрыть темы христианство нам не обходимо предварительно рассмотреть тему иудаизма т.к. христианство является «производной» иудаизма — «дочерней религии», призванной нести базовые элементы иудаизма народам мира. И отчасти понятия догматов обрядов христианства не возможно без понятия иудаизма ко всему прочему Иисус Христос и ранние христиане придерживал принципам Галаха́ (ивр. הֲלָכָה‎) - традиционное иудейское право, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев.

Восточные и Западные религии: сходства и различия

12 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной работы является раскрытие темы «восточные и западные религии: сходства и различия» и ее изучение, исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
- Рассказать о особенностях религиозного мышления востока и запада;
- Исследовать различия между восточной и западной религией;
- Исследовать сходства между восточной и западной религией;
- Рассмотреть сравнение иудаизма, христианства и ислама.

Вселенские соборы

17 Марта 2012, доклад

Вселенские Соборы - собрания предстоятелей и представителей всех Поместных Церквей, созываемые для низложения ересей и утверждения истин вероучения, для установления правил, обязательных во всей Церкви, и для решения вопросов, имеющих общецерковную важность.

Всемирный Потоп

25 Ноября 2011, реферат

Всемирный Потоп - описанная во многих религиях и мифологиях страшная катастрофа — широкомасштабное наводнение, которое было карой Бога или богов за человеческие грехи.
Ученые-этнологи обнаружили среди народностей Европы, Азии, Америки и Австралии более двухсот легенд о потопе, сюжеты которых поразительно схожи в деталях и мало чем отличаются от библейского варианта.

Вторинні дані

26 Февраля 2013, доклад

Для оценки уровня благополучия общества Грегори Полом было отобрано наиболее достоверных социально-экономических показателей, в том числе: число, детская смертность, продолжительность жизни (life expectancy), частота заболеваний гонореей и сифилисом (отдельно — среди подростков), число абортов среди несовершеннолетних, число родов в возрасте 15-17 лет, число бракосочетаний и разводов, потребление алкоголя, уровень удовлетворенности жизнью, доход на душу населения, уровень имущественного неравенства бедности, коррупции, безработицы и др.

Высшая мифология Древней Руси

15 Апреля 2013, реферат

Однако при исследовании языческой мифологии славян, в силу малочисленности, а иногда и противоречивости источников, мы сталкиваемся с тем, что трудно определить, являлся ли данный персонаж божеством или нет. Поэтому мы к разряду высшей мифологии относим только те божества, которые большинство летописцев включает в языческий пантеон славян. Божества, связанные с праздничной обрядностью, определены в особую группу. К мужским божествам славян относятся Перун, Сварог и Сварожичи, божества плодородия Род, Велес, Ярило. Особое место среди них занимает Перун. Космическое божество, бог грома и молнии, он почитался и как бог-податель живительного для природы дождя.

География религий. Три мировых религии

02 Апреля 2013, реферат

В разные периоды истории человечество стремилось выразить свое отношение к религии и религиозным верованиям. Сегодня важно признать, что религия в истории народов мира занимает важное место и это не просто вера или неверие в богов. Религия пронизывает жизнь народов всех континентов. С религиозными обрядами рождается и умирает человек. Этика, мораль, нравственность в большинстве стран носила религиозный характер. С религией связаны многие достижения культуры: иконопись, архитектура, скульптура, живопись и т.д.