Рефераты по гражданскому праву

Счетная палата Европейского Союза

01 Апреля 2013, реферат

Высшее место в иерархии права ЕС занимают м е ж г о с у д а р с т в е н н ы е с о г л а ш е н и я создании и расширении ЕС. Это прежде всего:
• Римский договор (1957 г.) о создании Общего рынка, или ЕЭС, подписанный Италией, Францией, ФРГ и странами Бенилюкса и вступивший в силу с 1958 г.;
• Единый европейский акт (ЕЕА, 1987 г.);
• Маастрихтские соглашения (1991—1992 гг.);

Сыбайлас жемқорлық

08 Марта 2012, реферат

“Сыбайлас-жемқорлық” деген түсінік мағнасына этимологиялық қарау мұны “параға сатып алу”, “пара” ретінде, "corruptio" деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ "corrumpire" түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда “сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу” деген түсінік берген де, құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген.

Сыйға тарту шарты

23 Февраля 2011, реферат

Сыйға тарту шарты бойынша бір тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының) меншігіне затты немесе өзіне немесе үшінші адамға мүліктік құқықты (талапты) тегін береді немесе беруге міндеттенеді, не оны өзінің немесе үшінші тұлғаның алдындағы мүліктік міндеттен босатады немесе босатуға міндеттенеді.

Сыйғы тарту шарты

24 Октября 2011, реферат

Кіріспе
Шарт - азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту және тоқтату туралы екі немесе одан да көп адамның келісімі. Сондықтан да шарт тиісті шарттық міндеттемелік құқық қатынастары туындауына негіз болатын заңды факті болып табылады.
Шарт ретінде тараптардың құқықтары мен міндеттері жазылып тиісінше рәсімделген құжатты да түсінуге болады.
Шарт пен мәміле ұғымдарының арақатынасы да ерекше: кез келген шарт мәміле болатын болса, ал мәміле әр кезде де шарт бола бермейді. Оларды, егер екі жақты немесе көп жақты келісімдер жайлы әңгіме болғанда бір мағынада қарастыруға болады. Мәміле сонымен бірге заң бойынша өсиет қалдыру жағдайларында бір жақты да бола алады. Егер де шарт заңды факті деп танылса, ал міндеттеме азаматтық құқық қатынасы деп есептеледі. Құқық қатынасы ретіндегі міндеттеме шарттан, сондай-ақ АК-тің 7-бабында көрсетілген басқа да негіздерден туындауы мүмкін.
Шарттағы тараптар азаматтар, ұйымдар бола алады.
Сыртқы сауда қатынастарында шарттардың мынадай түрлері таралған: халықаралық, монополиялық, консигнациялық, комиссиялық, т.б. Аралас шарттар, яғни бір өзінде шарттың бірнеше типтерінің элементтері үйлесім табатын түрлері де кездеседі.
Шарт – сату-сатып алу, айырбас, рента, мүлікті жалға беру, сақтау және т.б. қатынастар негізінде жүзеге асырылады.

Таджикистан

05 Апреля 2013, творческая работа

После распада Советского Союза в некоторых республиках Центральной Азии началась активная политическая борьба за власть между различными кланами. Особенно явно это было продемонстрировано в ходе гражданской войны в Таджикистане (1992 -1997гг.)
Согласно одному из определений, слово «клан» (от кельтского «clan») означает род или группу родственников, мини род, объединенный хозяйственными узами. Но в более широком современном смысле – это не только родственники, а люди, солидарные между собой в решении различных проблем.
Клановедение – это сфера смежных с историей социологических исследований.

Тактические основы производства следственных действий, связанных с органичением конституционных прав граждан

13 Февраля 2012, курсовая работа

Цель работы – рассмотрение и детальное исследование, на основании действующего российского законодательства, порядка расследования производственных несчастных случаев, обязанностей работодателя и по обеспечению безопасных условий труда, а также проблем возникающих при расследовании несчастных случаев, на практике.

Талап қою құқығы

24 Ноября 2011, курсовая работа

1. Құқық қорғаудың талаптық нысанының мәні, талап қою нәтижесінде пайда болған азаматтық істің іс жүргізудің заңмен белгіленген процессуалдық ережелері міндетті түрде сақтала отырып қаралуға жататындығында. Талап қою құқығы – бұл заңды тұлғаның жауапкермен арадағы материалдық-құқықтық дауды қарау мен шешу, бұзылған немесе дауланған субъективтік құқығын, заңды мүддесін қорғау туралы өтінішпен сотқа жүгіну бойынша мемлекет қамтамасыз еткен және заңмен бекітілген мүмкіндігі.

Тасымалдау шарты

18 Апреля 2013, реферат

Көлiк – бұл жоғары дәрежелi техногендiкпен, техникалық жабдықталумен, қоғам мен мемлекеттiң тiршiлiк әрекетiн қам-тамасыз ету үшiн стратегиялық маңызбен сипатталатын салалардың бiрi. Сол себептi тасымалдау қатынастары дәстүрлi түрде көлiк құқығы аясында қарастырылады және ол техникалық сипаттағы нормалардың көптiгiмен сипатталады.
Сонымен қатар, сақтандыру қатынастары мен есептiк несиелiк қатынастарындағыдай, азаматтық құқықтық реттеу аясына көлiк қызметiнiң, мiндеттемелiк (тауарлы-ақша) қасиетi бар қатынастар тобы жатқызылған. Ертеректе олар екi жақты қасиетке, яғни азаматтық-құқықтықпен қатар, қазiргi терминологиямен айтатын болсақ, жария-құқықтық қасиетке ие екенi мойындалғанын атап өту қажет.

Телефоны доверия в России

13 Мая 2013, реферат

Цель исследования: изучение роли телефона доверия в профилактике суицидального поведения клиентов.
Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования и обобщить материалы по данной теме;
2. Организовать и провести эмпирическое исследование по выявлению роли телефона доверия в профилактике суицидального поведения у клиентов;

Тенденции и проблемы развития Конституционного права в Российской Федерации

21 Ноября 2012, курсовая работа

Право в советском обществе до начала девяностых годов было, в основном, продуктом и юридизированным обеспечением радикального военно-коммунистического строя, прикрываемого идеологизированными понятиями «научного социализма».
Правда, октябрь 1917 года ознаменовался широковещательными юридическими документами- декретами, великим множеством декретов, иных актов, в последующие годы появилась серия сменяющих друг друга Конституций -1918,1924,1936 годов.
Но революционные декреты служили, по прямому указанию Ленина, прежде всего, «пропаганде»; а главное и они, и весь гигантский массив юридических документов, практика юридических органов строилась в соответствии с « духом революционного правосознания»,ни в самой малости не связывали всевластие партийных чиновников и административного аппарата партийного государства , юридически облагораживая ничем не ограниченные внесудебные репрессии, расправу с неугодными «контрреволюционерами и оппозицией»

Теорія поділу влад в Україні

24 Февраля 2013, курсовая работа

В структурно-організаційному плані правова держава пропонує належне розділення сфер діяльності, праці і чіткого розпреділення функцій і компетенції між різними державними органами, тобто все те, що по давній юридичній традиції називається концепцією «розділення влади.
Так само і в Україні мова повинна йти про розділ сфер, співробітництва і компетенції між трьома основними владами —законодавчої, виконавчої і судової.

Теоретические основы договора личного и имущественного страхования

31 Марта 2012, курсовая работа

Целью моей работы является изучение теоретических основ договора личного и имущественного страхования.
Выполнению поставленной цели будут способствовать следующие задачи:
• изучить используемую литературу: нормативно-правовые акты, учебную, информационную литературу в виде газет и журналов;
• рассмотреть правовую природу договора личного и имущественного страхования;
• отразить сравнительный анализ договора личного и имущественного страхования.
• использовать полученные знания на практике при составлении договора личного и имущественного страхования.

Теории сущности юридического лица

26 Апреля 2012, реферат

Поскольку теорий сущности юридического лица огромное множество, все они объединены в несколько групп в зависимости от их содержания.
Все зарубежные теории сущности юридического лица можно подразделить на три группы:
- теории фикции;
- теории реальности юридического лица;

Теория государства и права в системе юридических наук

25 Февраля 2012, курсовая работа

Достижение обозначенной цели связано с постановкой и решением следующих задач:
1) проанализировать возникновение теории государства и права как науки;
2) охарактеризовать соотношение теории государства и права с другими юридическими науками;
3) рассмотреть теорию государства и права как учебную дисциплину, ее задачи и функции.

Теория государства и права как юридическая наука

08 Декабря 2011, курсовая работа

Предмет (что изучает) - закономерности возникновения функционирования и развития государственно-правовых явлений.
Отличие ТГиП от других наук состоит в том, что она изучает предмет как абстракцию (Не интересуют детали)
Прикладные науки - фиксирование данных окружающего мира.
Теоретические науки - объяснение явлений (формируют законы) .

Теория государственного суверинитета бодена

04 Февраля 2011, курсовая работа

В последней трети XVI столетия Франция с проникновением в нее кальвинизма оказалась ареной ожесточенного религиозного противоборства. Не на жизнь, а на смерть конфликтовали, с одной стороны, католики, с другой — протестанты. Никто из них не признавал принципа веротерпимости, т. е. не соглашался с равнозначимостью, равнодостоинством и равноправием различных конфессий.

Теория Гражданского права

20 Октября 2011, курсовая работа

Права́ челове́ка — права, образующие основу правового статуса личности.
Составляют ядро конституционного права правовых государств (т. н. Права́ и свобо́ды челове́ка и граждани́на). Конкретное выражение и объём этих прав в позитивном праве различных государств, как и в различных международно-правовых договорах может отличаться. В международном публичном праве известнейший документ, их закрепляющий — Всеобщая декларация прав человека ООН.

Теория прав собственности и ее основные положения

10 Марта 2013, контрольная работа

Конечная цель «экономического империализма» – унификация всего разрозненного семейства наук об обществе на базе неоклассического подхода. Практически это выражается в последовательном переносе микроэкономического аналитического инструментария на такие сферы внерыночной деятельности человека, как расовая дискриминация, образование, охрана здоровья, брак, преступность, планирование семьи и т.д. В теории прав собственности объектом подобного переноса оказываются различные институты общества, включая и различные правовые режимы.

Теория этноса Л.Н.Гумилева

21 Ноября 2012, реферат

Деньги выступают в качестве особого объекта гражданского права. Будучи всеобщим эквивалентом стоимости материальных благ, они могут заменить собой любой другой объект возмездных имущественных отношений. Деньгами можно погасить практически любой имущественный долг, если это не запрещено законом или нет возражений кредитора.

Территориальное общественное самоуправление

25 Ноября 2011, контрольная работа

Местное самоуправление неотъемлемо связано с демократией и федерализмом. Конституция Российской Федерации определяет во многом сущность и гарантии местного самоуправления, которое представляет собой наиболее приближенную к проблемам и потребностям граждан, местным, этнокультурным, социально-бытовым и иным условиям форму публичной власти. Местное самоуправление есть первичное звено федеративных отношений. И до этого уровня местного самоуправления необходимо довести принцип разграничения предметов ведения и полномочий, тем более что Конституция предусматривает возможность делегирования властных полномочий органам местного самоуправления (ст. 132), что и реализуется в новом варианте закона о местном самоуправлении

Тест по "Гражданскому праву"

23 Февраля 2012, тест

Работа содержит тесты по "Гражданскому праву" с ответами.

Тест по гражданскому праву

10 Ноября 2010, тест

Тест с ответами содержит 60 вопросов.

Тест по гражданскому праву

20 Января 2012, тест

Ответы на тест из 15 вопросов.
1.Юридическими характеристиками договора мены является...
15. Договоры мены, исполняемые между всеми субъектами при самом их свершении, могут заключаться в форме.

Тесты по предмету "Коммерческое право"

25 Декабря 2011, тест

Работа содержит ответы на 100 тестов по "Коммерческому праву"

Тесты наследственное право

21 Марта 2012, тест

1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства:
а) как единое целое и в один и тот же момент;
б) в неизменном виде как единое целое;
в) в неизменном виде и в один и тот же момент;
г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Тесты по "Гражданскому праву"

31 Июля 2011, тест

Работа содержит тест с правильными ответами по дисциплине "Гражданское право".

Тесты по "Гражданскому праву"

11 Февраля 2013, тест

Тест 1.
Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:
А) финансовые
Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные
В) налоговые
Г) дисциплинарные

Технические средства

13 Ноября 2011, курсовая работа

Под правомерностью применения научно-технических средств и методов понимается применение их тогда, когда это прямо предусмотрено или рекомендовано законом, либо не противоречит закону по своей сущности.

Типология государства

11 Декабря 2010, курсовая работа

Курсовая работа состоит из нескольких частей: в первой части говорится о понятии государства – его природе и элементах. Вторая часть посвящена проблемам и подходам к типологии государства. В третьей части работы рассмотрены типы государств согласно формационного подхода, а в четвертой – согласно цивилизационного подхода. Пятая часть посвящена современным подходам к типологии государства.

Типы семей, стили семейных отношений

30 Июля 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – выявление характеристик типов семей и стилей семейных отношений.

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

1) раскрыть понятие семьи;

2) выявить типы семей;

3) рассмотреть стили семейных взаимоотношений;

4) охарактеризовать стили семейного общения и их влияния на воспитание ребёнка.