Рефераты по сельскому хозяйству

Розвиток бройлерної промисловості

28 Ноября 2012, курсовая работа

Розвиток бройлерної промисловості пов’язаний як з високою дієтичною, харчовою якістю, так і з економічними перевагами порівняно з виробництвом інших видів м’ясної птиці.
Сучасне виробництво м’яса бройлерів базується на таких основних принципах:
- використання висопродуктивної гібридної птиці;
- вирощування бройлерів в пташниках, які обладнані засобами, що забезпечують повну механізацію і автоматизацію виробничих процесів, та регулювання мікроклімату в залежності від віку птахів, високу ефективність праці;

Розрахунок автотракторного двигуна

19 Марта 2013, курсовая работа

Розрахункову циклову подачу палива можна вважати вихідними даними для проектування ПНВТ майбутнього двигуна, або даними для регулювання насоса, якщо буде використовуватися готовий насос. Звичайно, ці дані будуть уточнені при випробуваннях двигуна. Загальний вигляд розрахованої і побудованої кривої циклової подачі ПНВТ слід порівняти з експериментальною швидкісною характеристикою ПНВТ, одержаною на лабораторних заняттях лабораторного практикуму по ДВЗ.

Розрахунок місткості зерносховища

01 Апреля 2013, практическая работа

Розрахунок площі складського приміщення для зберігання насіннєвого зерна в мішках.

Розробка дільниці зовнішнього миття й розбирання в майстерні господарства та проектування технологічного процесу ремонту вторинного вал

19 Ноября 2012, курсовая работа

В першому розділі курсового проекту розроблена на основі розрахунків трудомісткості технічних обслуговувань і ремонтів сільськогосподарської техніки програма ремонтних робіт і побудований річний графік завантаження майстерні.
У другому розділі курсового проекту визначена кількість робітників, розраховано і підібрано обладнання, розраховані площі дільниць майстерні.
В третьому розділі розроблена технологія проектування технологічного процесу ремонту вторинного вала трактора Т-150К.
Курсовий проект складається з пояснювальної записки на сторінках і двох аркушів графічної частини.

Розробка кормової сівозміни для фермерського господарства “ Сошенко ” Скадовського району Херсонської області

01 Февраля 2011, курсовая работа

Зрошення одне з головних напрямків інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на Півдні України. В наслідок тісної взаємодії вологозабезпеченості з іншими умовами життя рослин при зрошенні з великим ефектом вирішується завдання підвищеного засвоєння рослинами світла, енергія якого сконцентровується в продукції рослинництва.

Розробка системи ведення сільськогосподарського виробництва в інтенсивному землеробстві

29 Ноября 2011, курсовая работа

З розвитком продуктивних сил суспільства великого значення у збільшені виробництва продукції рослинництва і тваринництва набувають використання досягнень науково-технічного прогресу, розробка та впровадження високоефективних науково обгрунтованих систем ведення сільського господарства, спеціалізація та раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових расурсів. Процес відтворення в сільському господарстві досить складний і залежить від природних, науково-технічних, біологічних, соціальних та економічних факторів. Все це вимагає глибоких економічних знань, постійного аналізу, застосування економічних законів.

Розробка системи землеробства для господарства зони Півдня України

07 Февраля 2013, курсовая работа

Сільське господарство поєднує в собі дві основні галузі виробництва – рослинництво і тваринництво. Завдання рослинництва – вирощування сільськогосподарських рослин, які перетворюють енергію сонячного проміння в енергію органічної речовини.

Роль государственного мониторинга в системе управления земельными ресурсами

21 Ноября 2012, практическая работа

Мониторинг земель – постоянно действующая система наблюдений за состоянием земельного фонда, выявление и фиксация изменений, оценка текущего состояния и прогноза развития. Он является составной частью государственного мониторинга окружающей среды. Мониторинг земель проводится с целью выявления, предупреждения и устранения последствий негативных процессов развивающихся на конкретном земельном участке. Объектом мониторинга земель Российской Федерации является земельный фонд страны независимо от форм собственности на земельные участки.
Мониторинг земель ведется в обязательном порядке по уровням административно-территориального деления для всех категорий земель независимо от режима и характера их использования и является составной частью единой государственной информационной системы о состоянии окружающей среды и природных ресурсов страны, а также глобального мониторинга природной среды и климата.

Роль и место капитальных вложений в сельском хозяйстве

07 Января 2012, лекция

Агропромышленный комплекс традиционно является государственно регулируемой отраслью со значительными объемами ежегодных капиталовложений, большая часть которых осуществляется за счет средств государственного бюджета. Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции требует соответствующего развития материально-технической базы отрасли. Увеличение размеров производственных фондов осуществляется за счет дополнительных вложений материальных и денежных средств направленных на расширение производственного потенциала сельского хозяйства. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса в условиях становления рыночных отношений нуждается в инвестиционной активности, в предоставлении предприятиями необходимых денежных и материальных ресурсов.

Рослинні олії

11 Февраля 2013, курсовая работа

Рослинна олія - продукт повсякденного харчування, від якості якого залежить наше здоров'я. Воно є не лише будівельним і енергетичним матері-алом, але і проявляє функціональні властивості. Рослинна олія займає ос-новну частку вітчизняного ринку масложирової продукції. Останнім часом асортиментне наповнення олійного сегменту помітно розширилося. Вироб-ники освоїли випуск олій з різних плодів, горіхів і злаків. Спостерігається зростання споживання рослинних олій, оскільки середнє споживання цієї продукції в Україні значно нижче, ніж в розвинених країнах

Рынок зерна и зерновых продуктов

11 Сентября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является на основе системного анализа рынка зерна выявить особенности его структуры и инфраструктуры, проблемы функционирования в российской экономике, Ульяновской области и определить направления совершенствования.

Рынок земли

16 Января 2012, контрольная работа

Рассмотрев рынки капитала и труда, обратимся к одному из самых сложных рынков - рынку земли. Хотя в дальнейшем мы будем говорить о земле, но всегда надо помнить, что в значительной части наших рассуждений речь будет идти о природных ресурсах и продуктах, получаемых при их использовании.

Рынок земли

12 Марта 2012, реферат

В России завершено создание основ рыночной экономики, и мировое общество признало ее как рыночную страну. Однако повторяющиеся мировые экономические кризисы и ряд субъективных причин не позволили за последние годы добиться существенных темпов роста экономики страны и максимально реализовать преимущества рыночной экономики и конкуренции для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан России.

Рынок зерна

11 Апреля 2011, реферат

Как известно, зерно является первоосновой и одной из главных составляющих всего мирового производства продовольствия. От количества и качества урожая зерновых культур во многом зависит самочувствие всего человечества. От того, будет ли часть людей на планете голодать или будет обеспечена хлебом насущным, зависит и уровень социальной напряженности в большинстве стран мира, а также политическая обстановка между этими странами.

Рынок зерна в Казахстане

04 Августа 2011, курсовая работа

Агропромышленный комплекс страны в настоящее время является одним из важнейших секторов экономики Казахстана. Его нынешнее состояние и фактические темпы развития остаются гарантом продовольственной безопасности государства и основным фактором стабильности внутреннего продовольственного рынка страны. Благодаря правильно выбранной аграрной политике государства на сегодняшний день аграрный сектор экономики развивается стабильно.

Рынок зернопродуктов

17 Марта 2012, контрольная работа

Основа формирования и функционирования рынка зернопродуктов. Определение места и роли в мировой экономической системе. Производство и использование зерна и зернопродуктов в России.

Рынок картофеля в России

18 Декабря 2011, реферат

Картофель в России является одним из самых потребляемых продуктов растениеводства. Среднее потребление картофеля на душу населения в России составляет 120–130 кг в год на человека, т. е. картофель для россиян по-прежнему является «вторым хлебом». Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около 37 млн. тонн) после Китая и входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства.

Рынок мяса и мясопродуктов

22 Ноября 2012, контрольная работа

Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором продовольственного рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль определяется не только растущими объемами производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как основного источника белка животного происхождения в рационе человека. Для того чтобы понять современные процессы, происходящие на рынке мяса, необходимо прежде всего обратить внимание на состояние животноводческой отрасли – основного производителя и поставщика сырья для мясной промышленности, рассмотреть проблемы производства и переработки мяса и мясных продуктов, а также структуру их потребления.
Спрос на мясо и мясопродукты в России растет быстрее, чем внутреннее производство. По данным Мясного союза, в текущем году спрос на мясо в России увеличился на 8%. Россияне потребляют меньше мяса, чем должны, согласно медицинским рекомендациям среднестатистическому жителю страны в год положено съедать 74-80 кг, а фактически он употребляет только 62 кг. При существующем уровне экономики и наметившемся росте благосостояния населения тенденция роста спроса на мясо будет сохраняться. Внутреннее производство, несмотря на положительную динамику, пока не успевает покрывать увеличивающиеся потребности.

Свой бизнес. Как организовать мини-свиноферму

06 Ноября 2011, доклад

Можно ли организовать свой бизнес, без привлечения заемных средств? Конечно можно. Уровень средней заработной платы на сегодня настолько низок, что для нормальной жизни среднестатистического человека этих средств явно недостаточно. Поэтому многие, помимо основной работы, организуют дополнительно свой малый бизнес. Свиноферма, Мини-свиноферма – один из видов домашнего бизнеса.

Себестоимость зерна

08 Апреля 2012, курсовая работа

Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов.

Севооборот и их типы

17 Мая 2013, практическая работа

Существует несколько законов земледелия, в которые заложены знания о развитии растений, зависимости урожайности культурных растений от внешних факторов и закономерности развития или деградации почвенного покрова в зависимости от вида её хозяйственного использования. Целью данной работы является рассмотрение основных аспектов сельскохозяйственного производства и законов земледелия.

Севообороты и система агротехнических мероприятий в АО «Желанное Одесского района Омской области»

14 Октября 2012, курсовая работа

Земледелие – отрасли сельскохозяйственного производства, основанные на рациональном использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур. Главное средство производства в земледелии – почва и зелёное растение. Человек через систему земледелия (обработка почвы, выбор предшественника и технологии возделывания, защита от вредных организмов и др.)создаёт оптимальные условия для жизни растений. Растениеводческая продукция не может долго храниться и поэтому ежегодно должна создаваться заново. Этим определяется непрерывность сельскохозяйственного производства.

Севообороты, система обработки почвы и защита от сорняков в (хозяйстве) Богородского района Нижегородской области

20 Февраля 2012, курсовая работа

Земледелие - это отросли сельскохозяйственного производства, основные на рациональном использование земли с целью выражения сельскохозяйственных культур.
В перспективе развитие земледелия будет определяться двумя глобальными направлениями, от которых зависит переход к устойчивому росту сельскохозяйственного производства.

Селекционно-племенная работа с Казахстанским карпом в условиях Чиликского прудового хозяйства

07 Декабря 2011, диссертация

Разведение и выращивание рыбы- древняя сфера деятельности человека. Однако рыбоводство развивалось довольно медленно и еще не миновало стадию поиска. Это объясняется многими причинами, среди которых важнейшей является возможность удовлетворения спроса на рыбу за счет естественных водоемов. Рыбу проще ловить, чем разводить. Еще в первые десятилетия нашего века существовала уверенность в том, что запасы рыбы неисчерпаемы и для бесконечного увеличения объема промысла надо только совершенствовать орудия лова. Наконец численность рыб в естественных водоемах начала неуклонно падать.

Селекция и семеноводство

27 Февраля 2012, контрольная работа

Вопрос №10. Организация и сеть в стране селекционных центров, их задачи.
В России началом развития научной селекции считается 1903 г.-год организации Д.Л.Рудзинским при Московском сельскохозяйственном институте селекционные станции, на которой были выведены первые в стране сорта зерновых культур и льна. Больших успехов достигла селекция после Октябрьской революции 1917 г. В 1921 г. был принят декрет «О семеноводстве», подписанный В.И.Лениным, заложивший основы единой государственной системы селекционно-семеноводческие работы в СССР.

Сельское хозяйство и его роль в экономической системе России

28 Марта 2013, курсовая работа

Цель работы - изучение роли сельского хозяйства в экономике страны.
Задачи работы:
1)Рассмотреть теоритические основы развития и размещения сельского хозяйства.
2) изучить отраслевую структуру сельского хозяй
3. сформулировать пути совершенствования развития сельского хозяйства

Сельское хозяйство и изменение окружающей среды

07 Апреля 2012, реферат

Целью написания реферата является изучение проблемы взаимодействия сельского хозяйства и окружающей среды.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть особенности экологических проблем, обусловленных сельским хозяйством;
Описать пути решение экологических проблем сельского хозяйства.

Сельское хозяйство России в пореформенный период

07 Января 2011, реферат

И после реформы 1861 г. Россия продолжала оставаться аграрной страной, в которой уровень развития сельского хозяйства во многом определял состояние экономики в целом. В русской деревне 60-90-х годов шел процесс разложения крестьянства (в дореформенный период можно было уверенно говорить о социальном неравенстве среди крестьян) или, как его называли сами крестьяне – «раскрестьянивание». В деревнях укреплялось экономическое и социальное положение нарождающейся сеульской буржуазии – кулачества, с одной стороны, и все более расширялся беднейший слой – сельский пролетариат, значительная часть которого уже не могла существовать в новых условиях и уходила в города.

Сельскохозяйственное машиностроение в России возрождается

27 Декабря 2011, доклад

Статистические данные, опубликованные недавно Министерством экономического развития Российской Федерации, свидетельствуют, что во втором квартале этого года продолжился рост промышленного производства, начавшийся в 2010 г. после сильнейшего спада 2009 г. Положительная динамика производства сохранилась и в машиностроительном комплексе страны – одной из важнейших отраслей, определяющих могущество любого государства.

Сельскохозяйственное использование льна

29 Февраля 2012, курсовая работа

Льноводство - одно из важнейших отраслей сельского хозяйства
нечерноземной зоны нашей страны. Для большинства льносеющих колхозов
и совхозов этой зоны производство льна обеспечивает получение до 40-50 %
всех денежных поступлений от растениеводства.