Рефераты по этике

Гордость

15 Декабря 2010, реферат

Возникновение понятия гордость, проблема с точки зрения православия. КАК БОРОТЬСЯ С ГОРДЫНЕЙ.

Графтар мен ағаштар

20 Декабря 2012, реферат

Графтар теориясы–жас ғылым (айталық, геометриямен салыстырғанда). 1736 жылы Санкт-Петербург ғылым академиясында Леонард Эйлердің еңбегі жарық көрді, онда кенигсберг көпірі туралы есеп қарастырылды ("Барлық қала көпірлерінен тек бір реттен өтіп, бастапқы нүктеге қайта оралу мүмкін бе?"). Бұл болашақ графтар теориясы бойынша бірінші жұмыс еді. Бұл - күрделі объектінің байланысы мен қасиеттерін көрсететін, күрделі, сызықты емес көпбайланысты динамикалық структура.

Ділова етика

27 Февраля 2013, реферат

Термін «підприємець» тісно пов’язаний з поняттям «ринок». Але ринок це не тільки те що багато хто розуміє як наявність певної кількості продавців, покупців на певний товар або послугу. Ринок – це складна система взаємовідносин, якій дотримуються свої правила и співвідношення. Ринкові відносини регулюються різнорідними конами і нормативними актами.

Ділова репутація та особливості дотримання правил професійної етики в роботі сучасного менеджера

13 Февраля 2013, реферат

Діловий етикет посідає особливе місце в мистецтві поведінки. У цьому етикеті немає крайнощів і застарілих формальностей, він не ускладнює, а спрощує та робить життя приємнішим. Його правила засновані на таких моральних категоріях, як ввічливість, тактовність, коректність, порядність.

Ділове спілкування

18 Апреля 2011, реферат

Культура ділового спілкування сприяє встановленню й розвитку відносин співробітництва й партнерства між колегами, керівниками й підлеглими, партнерами й конкурентами, багато в чому визначаючи їх (відносин) ефективність: чи будуть ці відносини успішно реалізовуватися в інтересах партнерів або ж стануть малозмістовними, неефективними, а те й зовсім припиняться, якщо партнери не знайдуть взаєморозуміння.

Діловий імідж

23 Ноября 2011, реферат

Жіночий діловий гардероб значно різноманітніший, ніж чоловічий, але при цьому він має комплектуватися відповідно до основних напрямків такого роду одягу. Водночас кожній жінці варто намагатися створити свій індивідуальний стиль, який якнайкраще відображає її особистість та власний смак.

Діловий імідж людини і шляхи його формування

17 Апреля 2012, реферат

У світі постійно зростає роль інформації, тому така інформаційна структура, як імідж неминуче буде залучати все більшу увагу і теоретиків і практиків. Ринкові відносини, розвиток конкуренції у всіх сферах життя привели до актуалізації цього поняття як навмисного створення образу у свідомості людей, як ефекту особистої презентації. Робота по створенню іміджу позитивно відбивається на особистісну та професійну характеристику ділової людини, з'являється бажання співпрацювати з ним і з фірмою, яку він представляє. Отже, привабливий імідж є одним з факторів, що визначають діловий успіх.

Діловий етикет при спілкуванні по телефону

06 Ноября 2011, реферат

Сучасне ділове життя неможливо уявити без телефону. Його використовують, щоб провести переговори, віддати розпорядження, викласти прохання. Дуже часто першим кроком на шляху до заключення ділового договору є саме телефонна розмова.
У телефонної розмови в порівнянні з листом є одна важлива перевага: вона забезпечує безперервний двосторонній обмін інформацією. Але до ділової телефонної розмови необхідно ретельно готуватися. Погана підготовка, невміння виділити головне, лаконічно, ємко і грамотно викласти свої думки призводить до значних втрат робочого часу (до 20 - 30%).

Две основные проблемы этики

16 Марта 2012, доклад

Возникнув независимо друг от друга, по внешнему поводу, предлагаемые два трактата слагаются, однако, в единую систему основных истин этики — систему, которая, можно надеяться, будет признана шагом вперед в этой науке, вот уже полстолетия не двигавшейся с места. Но ни в одном из них я не мог ссылаться на другой, точно так же как и на мои прежние сочинения, потому что оба написаны для разных академий, а при этом, как известно, должно соблюдаться строгое инкогнито. Вот почему некоторые вопросы оказались неизбежно затронутыми в том и другом: ничего нельзя было предполагать за данное, и всюду приходилось начинать ab ovo (с самого начала2 (лат.).).

Деловая этика как наука

11 Ноября 2011, реферат

Понятие этики
Предмет этики, задачи этики
Понятие «профессиональная этика»
Этические нормы и принципы деловых людей

Деловая беседа

24 Ноября 2011, реферат

В теории управления беседа рассматривается как вид делового общения, специально организованный предметный разговор, служащий решению управленческих задач. В отличие от деловых переговоров, которые значительно более жестко структурированы и, как правило, ведутся между представителями разных организаций (или подразделений одной организации), деловая беседа, хотя всегда имеет конкретный предмет, не предлагает заключения договора или выработку обязательных для исполнения решений, более личностно ориентирована и происходит между представителями одной организации. Она может предварять переговоры или быть их составной частью.
Соответственно стоит выделить: характеристики, этапы, функции, структуру и виды проведения деловых бесед, относящиеся именно этой специфики делового общения.

Деловая беседа

19 Декабря 2011, реферат

Деловая встреча и деловые переговоры, в общем, имеют одно определение - это деловое взаимное общение с целью достижения совместного решения. Но деловую встречу можно рассматривать и как первый этап переговорного процесса или его составную часть, в процессе которого уточняется предмет дальнейших переговоров, решаются организационные вопросы. От результатов таких предварительных контактов, от впечатления, произведенного вами при «ознакомительной» деловой встрече, во многом зависит успех дальнейших переговоров.

Деловая беседа

11 Января 2012, доклад

Деловая беседа представляет собой форму устного обмена информацией между несколькими людьми, но уже в узком кругу. От собраний и совещаний она отличается не только числом участников, но и более свободным характером проблем, хода и результатов. Официальные решения по итогам бесед принимаются далеко не всегда, однако участники получают информацию для размышлений и последующих действий.

Деловая беседа: основные виды и этикет проведения

31 Января 2011, контрольная работа

Темой данной контрольной работы является «Деловая беседа: основные виды и этикет проведения". Данная тема актуальна, так как этике деловых отношений уделяется в последнее время все большее внимание. Работодатели уделяют все большее внимание вопросам этики деловых и личностных взаимоотношений при отборе персонала и его приеме на работу, а также в процессе непосредственного выполнения сотрудниками своей профессиональной роли. Соблюдение этики деловых отношений является одним из главных критериев оценки профессионализма, как отдельного сотрудника, так и организации в целом.

Деловая культура в современном мире

17 Февраля 2013, контрольная работа

Как правильно составить официальное письмо или приглашение , принять партнера и провести переговоры с ним , разрешить спорный вопрос и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Всем этим вопросам во многих странах уделяется очень большое внимание. Часто со школы начинается первое знакомство с «писанными» и «неписаными» правилами делового общения и поведения, его особенностями, нормами, закономерностями. Каждому человеку, независимо от прогрессии, социального статуса в той или степени приходится сталкиваться с подобными проблемами. Особое значение деловое общение имеет для людей, занятых бизнесом. Во многом от того, на сколько они владеют наукой и искусством общения зависит успех их деятельности.

Деловая культура Канады

07 Декабря 2010, доклад

Канадская мозаика культур может немножко усложнить ситуацию для иностранных бизнесменов. Вам надо знать культурный фон своих партнеров независимо от того, являются они англоговорящими, франкоговорящими, новыми канадцами или другими. Новые канадцы- это иммигранты из последней волны Гонконга, Восточной Европы и многих других частей земного шара. Из-за недостатка места данный профиль в основном сосредоточен на деловом поведении двух самых крупных бизнес- культур, а именно: английской и французской Канады.

Деловая одежда предпринимателей: мужчин и женщин

19 Марта 2012, контрольная работа

Внешняя привлекательность бизнесмена существенно влияет на то впечатление, которое возникает от его зрительного восприятия. Общеизвестно, что во время деловых встреч очень трудно вести серьезные разговоры о совместных делах с представителем фирмы, который одет небрежно или явился в офис в стоптанных туфлях. И хотя его одежда в принципе дорогая, но неряшливость подсознательно отражается и на восприятии самого предпринимателя.

Деловая переписка. Речевой этикет

25 Февраля 2012, реферат

Деятельность делового человека невозможно представить без работы с документами. Подсчитано, что на составление служебных документов и работу с ними у некоторых категорий работников аппарата управления тратится от 30 до 70% рабочего времени.
Служебная переписка является важной частью делового этикета, "общением в миниатюре". Она способствует установлению прочных связей с потребителем, улучшению взаимосвязи различных служб, а также увеличению оборота предприятия, фирмы.

Деловая этика

02 Марта 2013, реферат

Всем знакомы общественные установления, связанные с этичностью: быть вежливым, проявлять уважение, не обманывать и т.п. Однако в деловой этике эти общественные пожелания раскрываются в конкретных практических руководствах и принципах, которые позволяют менеджеру не просто быть приятным человеком, но решать деловые задачи.

Деловая этика

27 Апреля 2013, контрольная работа

Поведение принципиальных переговоров включает в себя два вопроса: как разработать объективные критерии? Как их применять в разговорах?
Объективные критерии должны быть законными и практичными, независимо от желания сторон.

Деловая этика ОАО АКБ «РОСБАНК»

11 Декабря 2011, доклад

Во взаимодействии с внешним миром Банк ориентирован на стремление к общему прогрессу и
процветанию, внесению своего вклада в обеспечение продуктивной занятости, в соблюдение прав
человека, в образование, экономическое благосостояние и развитие регионов, в которых он работает.
Деловая этика ОАО АКБ «РОСБАНК» требует от сотрудников постоянной готовности к
соблюдению законов, норм и правил, определяющих деятельность Банка.

Деловая этика в Великобритании

19 Ноября 2011, реферат

Во второй половине XVIII века в Англии начался промышленный переворот. Это привело к развитию предпринимательства и развитию буржуазии. Именно тогда, чтобы обозначить свою принадлежность к новому классу, новые торговцы, банкиры и владельцы мануфактур стали вводить нормы поведения, одежды, впоследствии составившие современный американо-европейский деловой этикет. В XIX и XX веках европейские и американские бизнесмены играли доминирующую роль на мировой арене.

Деловая этика в Кореи

28 Февраля 2012, доклад

Цель: Изучение Корейского кодекса делового общения
Задачи:
1. Изучить историю возникновения Корейского этикета и понять корейские национальные особенности;
2. Понять, что такое Корейское деловое общение;
3. Выделить особенности Корейского делового общения;

Деловая этика и деловой этике во Франции

14 Декабря 2011, реферат

Деловое общение и этикет является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим видом отношений с другими людьми. Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений выступает этические нормы, в которых выражены наши представления, о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности или неправильности поступков людей. В зависимости от того, как человек понимает моральные нормы, какое содержание в них вкладывает, он может, как облегчить себе деловое общение, так и затруднить это общение или даже сделать его невозможным

Деловая этика менеджера

21 Декабря 2011, реферат

На протяжении всей истории человечества общество делилось на тех, кто управляет и тех, кем управляют. Но до начала ХХ века люди мало задумывались о самом понятии «у управление, используя интуицию, как на который опирались руководя людьми (подчиненными).

Деловая этика предпринимательства

14 Февраля 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы - рассмотреть и проанализировать деловую этику предпринимательства.
Основные задачи, которые были поставлены в ходе курсовой работы:
1. Рассмотреть исторический разрез мировой деловой этики.
2. Проанализировать историю развития деловой этики в России.
3. Сделать анализ основ деловой этики для современной России.

Деловое и межкультурное общение в межэтническом социуме. Деловой этикет Италии

29 Февраля 2012, статья

Деловое общение и деловой этикет в разных странах и регионах могут существенно отличаться. Даже просто путешествуя, я всегда просматриваю в интернете информацию о самых главных особенности этикета, ведь нужно быть внимательным: то, что в одной стране считается приличным для делового человека, в другой может быть воспринято как оскорбление.
Чтобы обойти эти острые углы, которые часто становятся камнем преткновения при заключении выгодных сделок, необходимо осознавать эти различия и понимать культурные особенности общения. Иначе «выгодность» сделки ставиться под большой вопрос.

Деловое общение

15 Ноября 2010, курсовая работа

Деловое общение, его функции, уровни и виды. Этические и культурные требования к выступлению в аудитории.

Деловое общение

16 Декабря 2010, реферат

Любое общее дело предполагает общение и взаимодействие участников как необходимое средство обеспечения его эффективности. В психологии общение определяется как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или эмоционально-оценочного характера. Искусство общения, знание психологических особенностей и применение психологических методов крайне необходимы специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты типа «человек – человек» - политикам, бизнесменам, менеджерам и многим другим. Таким образом, умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, расположить их к себе, нужно каждому. Это умение лежит в основе жизненного и профессионального успеха.

Деловое общение

18 Декабря 2010, контрольная работа

Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы на достижение цели, конкретных задач. Специфической особенностью названного процесса является регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые определяются национальными и культурными традициями, профессиональными этическими принципами.