Рефераты по финансовому праву

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль

09 Ноября 2012, реферат

Успешное проведение налоговой политики государства зависит от разумного налогового законодательства и эффективной системы контроля за его выполнением. В условиях несовершенства и нестабильности налоговых законов, порождающих неприятие налоговой системы, правовой нигилизм налогоплательщиков и, как следствие, уклонение от налогов, проявляется зависимость эффективности налогового контроля от качества правовой базы, как важнейшего условия его осуществления.

Порядок рассмотрения и утверждения бюджета

25 Декабря 2010, реферат

Целью данной работы является анализ внедряемой и декларируемой государственной бюджетной политики на федеральном и региональном уровнях.
Объектом исследования является федеральный и региональный бюджет.
Предметом исследования является бюджетный процесс.
Методами исследования в данной работе являются аналитический, статистический, исторический и математический.

Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции

17 Декабря 2010, доклад

В процессе осуществления своей деятельности организация получает доход. Доход классифицируется в зависимости от направления деятельности предприятия: основная, инвестиционная и финансовая

Потребительский кредит

18 Января 2012, реферат

Рынок труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок.
Основными компонентами рынка труда являются:
- спрос на рабочую силу и предложение рабочей силы;
- стоимость рабочей силы;
- цена рабочей силы;
- конкуренция между работодателями и работополучателями, работодателями и наемными работниками.
Субъектами рынка труда выступают:
- работодатели и их представители (союзы);
- работники и их представители (профсоюзы);
- государство и его органы: министерство труда и социальной защиты населения, департаменты, комитеты и департаменты по труду и занятости и т.д.

Права и обязанности сторон договора лизинга

29 Марта 2013, реферат

Договор лизинга считается заключенным с момента, когда стороны в требуемой законодательством форме достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Имущество предоставляется лизингополучателю за плату, то есть договор лизинга всегда порождает обязательство по предоставлению имущества во владение и пользование в обмен на получение встречного удовлетворения в виде лизинговых платежей.

Правові засади діяльності комерційних банків в Україні

13 Мая 2012, реферат

Сукупність правових норм, що регулюють організацію банків¬ської системи і проведення банківських операцій, формує визначений комплекс норм і має предметну єдність. Крім тою, норми банківсь¬кого права містять в собі норми інших галузей національного права (наприклад, норми цивільного права регулюють товарно-грошові відносини, що виникають під час здійснення банками та іншими фінансовими інститутами банківських операцій, або застосування застави у кредитних правовідносинах). Норми адміністративного права регулюють управління кредитною системою і визначають основи побудови банківської системи в країні. Отже, банківське законодавство слід розглядати як комплексну галузь.

Правові засади діяльності органів державної податкової служби в Україні та свті

25 Октября 2011, курсовая работа

Досліджуючи тему моєї курсової роботи, я визначив її сучасну актуальність і важливість. Актуальність курсової роботи в основному полягає у тому, що вивчення різноманіття податків і податкових систем зарубіжних країн є надзвичайно важливим, адже це дозволяє порівняти їх із українською податковою системою, дозволяє зробити багато нових висновків щодо нововведень у законодавство України, знайти «золоту середину» порівнявши ту чи іншу податкову систему.

Правові основи валютного регулювання на Україні

19 Февраля 2013, реферат

Становлення сучасної високоефективної української економіки неможливо без розвинутого фінансового ринку, складовою частиною якого є валютний ринок. Будучи формою організації руху валютних цінностей в Україні, валютний ринок в останні роки розвивався дуже швидкими темпами, тому валютні відносини потребують надзвичайної уваги з боку держави.

Правове положення підприємств з іноземними інвестиціями

29 Октября 2013, реферат

На сучасному етапі розвитку наша країна внаслідок трансформаційних процесів у минулому та теперішньому переживає період нестабільності та встановлення ( вже протягом двох десятиліть ) економічної, правової та соціальних структур. Будь які зміни подібного характеру не проходять без значних затрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни потребують залучення капіталів колосального масштабу.

Правове регулювання аудиторської діяльності

29 Февраля 2012, курсовая работа

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контрою, тобто аудиту.
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності

Правове регулювання банківського нагляду в Україні

02 Апреля 2012, курсовая работа

На сьогодні в правовій та економічній літературі відсутні єдині підходи до визначення поняття «банківськийнагляд». Це в свою чергу призводить до спорів у наукових колах з приводу змісту і сутності цього терміну. Зокрема зміст банківського нагляду розкривається через поняття контролю, не розмежовуються поняття «банківський нагляд» і «банківське регулювання», проблемним залишається питання визначення місця інституту банківського нагляду в системі права України.

Правове регулювання ведення особистих селянських господарств

23 Ноября 2011, реферат

У сучасних умовах реформування аграрного сектора економіки України існує й буде зростати потреба в загальних (у масштабах країни) нормах, якими забезпечуються формування середовища, сприятливого для створення та ефективного функціонування сільськогосподарських товаровиробників, системи сільського розселення, яка б відповідала новим виробничим відносинам, а також відновлення, розвиток та утримання на цій основі соціальної та інженерної інфраструктури села.

Правовое обеспечение оценочной деятельности

18 Января 2011, доклад

1 законодательный документ:
-правила оценки недвижимых имуществ для обложения земскими сборами, принятым гос советом и утвержденным царем 8 июня 1893 года. (царь написал: быть по сему)

Правовое положение финансовых органов Российской Федерации

20 Февраля 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является охарактеризовать правовое положение финансовых органов Российской Федерации, определить их полномочия и компетенцию.

Для достижения цели курсовой работы поставлены следующие задачи:

-показать правовое положение финансовых органов общей компетенции;

-показать правовое положение финансовых органов специальной компетенции.

Правовое положение Центрального банка России

19 Марта 2012, курсовая работа

Эффективное функционирование банковской системы во многом обусловлено моделью государственного регулирования общественных отношений в данной сфере. При этом, чем больше организация и функционирование банковской системы соответствует требованиям системы политико-правовых принципов сложившихся в том или ином федеративном государстве, тем социально эффективнее результаты банковской деятельности.

Правовое положение Центрального Банка РФ

21 Февраля 2012, контрольная работа

Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации определяются также Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и другими федеральными законами.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

01 Апреля 2013, контрольная работа

Правое регулирование рынка ценных бумаг — это упорядочение деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия.
К основным целям регулирования рынка ценных бумаг относятся:
- создание необходимых условий для работы всех участников рынка;
- защита участников рынка, в том числе инвесторов, от недобросовестности и мошенничества отдельных лиц или организаций;
- обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги на основе спроса и предложения;
- создание эффективного рынка, на котором всегда имеются стимулы для предпринимательской деятельности;

Правовое регулирование аудиторской деятельности

26 Февраля 2012, курсовая работа

Аудитор – древняя профессия. Латинское слово «auditor» означает «слушатель». Так в духовных училищах первоначально называли отлично успевающего ученика, который по заданию учителя выслушивал («audiо» - он слышит, слушатель) других учащихся, проверял, как усвоены ими уроки. Отсюда и происхождение названия «аудит». Это подчеркивает особую доверительность во взаимоотношениях аудитора со своими клиентами и означает внимательность, доброжелательность, участливость, заинтересованность в делах клиента, обратившегося за услугами к аудитору.

Правовое регулирование банковской деятельности

22 Декабря 2011, реферат

Правовое регулирование общественных отношений, вытекающих банковской деятельности, центральное место в которых занимают банки, носит межотраслевой (комплексный) характер. Такой вывод можно сделать, проанализировав само содержание банковских отношений, где сочетаются частноправовые (гражданские) и публично-правовые (административные) правоотношения.
Характеристика банковского права требует его разграничения на публичное и частное. Публичное право охватывает сферу государственных интересов, тогда как частное право регулирует в первую очередь права и обязанности физических и юридических лиц. Публичному праву соответствует метод власти и подчинения, который нашел отражение в императивных нормах.

Правовое регулирование валютного контроля в Российской Федерации

14 Декабря 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ организации валютного контроля и валютного регулирования в России. Исходя из этого, можно поставить следующие задачи:
определить сущность валютного контроля и валютного регулирования;
рассмотреть органы и агентов валютного контроля и валютного регулирования;
исследовать перспективы развития валютного контроля.

Правовое регулирование взимания налога на доходы физических лиц

23 Ноября 2012, контрольная работа

Налог на доходы физических лиц уплачивается гражданами Российской Федерации со всех видов доходов, полученных ими в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме.
Это, в частности, заработная плата и премиальные выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши, оплата за питание, обучение (за счет предприятия) и т.п.
Основная часть НДФЛ (прежде всего с заработной платы) рассчитывается, удерживается и перечисляется в бюджет работодателем (налоговым агентом). Доходы от продажи имущества декларируются физическим лицом самостоятельно. По итогам года заполняется декларация и рассчитывается сумма налога, которую физическое лицо перечисляет в бюджет. Декларацию физическое лицо сдает в налоговую инспекцию по месту постоянного проживания (постановки на налоговый учет) до конца апреля года, следующего за годом получения дохода.

Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений

15 Декабря 2011, реферат

Целью данной работы является изучение расходов на оборону, а именно механизма распределения денежных средств для данной деятельности, определить предметно на что направляются денежные средства, выделяемые на оборону, от чего зависят расходы на оборону, какое место в стране они занимают.

Правовое регулирование госпошлины

30 Марта 2013, курсовая работа

Термины «налог», «сбор», «пошлина» и т. д. являются синонимами, поскольку имеют одно и то же значение, и их употребление в том или другом случае объясняется лишь сложившимися практикой и традициями.
Вместе с тем нельзя не отметить, что между самими налогами, сборами и иными платежами существуют определенные различия теоретического характера, поскольку специфика в деталях правового регулирования отношений по поводу того или иного легального бюджетного изъятия существует всегда.

Правовое регулирование государственного долга РФ (1992 – 2012 гг.)

30 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность темы курсовой работы не вызывает сомнений. Государственный долг играет существенную и многогранную роль в макроэкономической системе любого государства. Это объясняется тем, что отношения по поводу формирования, обслуживания и погашения государственного долга оказывают значительное влияние на состояние государственных финансов, денежного обращения, инвестиционного климата, структуру потребления и развития международного сотрудничества государств. Причиной возникновения государственного долга является проводимая государством политика, которая не обеспечивает сбалансированность доходов и расходов государства.

Правовое регулирование государственного кредита

25 Октября 2011, курсовая работа

В современный период, когда у Российской Федерации сохраняется значительный по объему государственный долг не вызывает сомнений, что он нуждается в организации, упорядочении, регулировании со стороны государства в целях поддержания его объема на безопасном для государства уровне, обеспечения исполнения обязательств в полном объеме, а также оптимизации стоимости обслуживания государственного долга. Необходимо отметить, что сложившаяся организационно-функциональная структура управленческого цикла в области долговой политики государства получила юридическое оформление.

Правовое регулирование государственного кредита

23 Ноября 2011, реферат

Целью написания реферата является анализ государственного кредита, выработка конкретных предложений по решению проблем.
Задачи:
1.Выявить особенности кредитной системы в современной России.
2.Рассмотреть кредит как экономический феномен.
3.Предложить свои пути решения проблем государственного кредита.

Правовое регулирование государственных доходов. Государственный кредит

24 Января 2012, курсовая работа

Цель данной работы заключается в исследовании действующих в настоящее время форм безналичных расчетов, в выявлении существующих проблем и перспектив развития.
Это предполагает рассмотрение следующих задач:
1. дать общий анализ безналичных расчётов;
2. показать разнообразие форм безналичных расчётов;
3. выявить основные проблемы совершенствования безналичных форм расчётов;
4. показать перспективы развития наиболее применяемых в России форм безналичных расчётов.

Правовое регулирование денежного обращения в Украине

25 Января 2012, реферат

Деньги используются для регулирования экономических и неэкономических отношений. Кредитование, дотирование и другие операции осуществляются с помощью денег. Деньги являются стимулом развития экономики в целом, отдельных ее отраслей и подотраслей, конкретных субъектов экономической деятельности, а также социальной сферы. Сокращение нежелательных для государства и общества экономических и неэкономических операций осуществляется, помимо административно-правовых и гражданско-правовых ограничений, с помощью денег.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности

04 Декабря 2010, реферат

Понятие инвестиционной деятельности впервые было законодательно определено только в 1991 году. Несмотря на значительное количество выпущенных к настоящему времени документов, далеко не все аспекты инвестиционной деятельности нашли отражение в нормативных актах - пока лишь намечены основные напрвления инвестиционной политики государства.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности

28 Марта 2013, реферат

Инвестиции – процесс, затрагивающий интересы не только государства, но и частных компаний, и отдельных лиц. Поэтому, регулируя инвестиционную деятельность, государство должно соблюдать интересы всех участников данного процесса, что в частности, способствует привлечению иностранного и частного капитала в развитие экономики страны и снижает возможные финансовые риски, связанные с инвестированием экономики России в настоящий период. Поскольку, государство играет ключевую роль в финансовой деятельности, оно не может не использовать инвестиционные вложения в экономику в своих интересах. А если государство использует в своих интересах инвестиции, оно будет стремиться регулировать инвестиционный процесс в стране.