Рефераты по экономике организации

Аналіз підприємства

23 Октября 2013, контрольная работа

1. Проаналізувати підприємство по таким пунктам:
1. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедури. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення організації оцінювання персоналу.
2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 1. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення формування і організації роботи з кадровим резервом та планування кар’єри.

Аналіз робочої сили на підприємстві

30 Сентября 2011, реферат

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо.

Аналіз робочої сили на підприємстві

18 Ноября 2012, реферат

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо.
Основний об’єкт аналізу – трудові ресурси. Використовуючи існуючі теоретичні підходи та беручи за основу власні дослідження, можна дати наступні визначення поняття трудових ресурсів:

Аналіз роздрібного товарообігу підприємства по загальному об’єму, складу і асортиментній структурі

30 Марта 2013, курсовая работа

Метою аналізу є оцінка стану розвитку товарного забезпечення роздрібного товарообігу, ступінь задоволення попиту споживачів на певні групи товарів. Мета курсової роботи – вивчити економічну сутність роздрібного товарообігу і методику його аналізу та прогнозування в організаціях торгівлі на прикладі підприємства «Воскресенське ССТ».

Аналіз стану та ефективності використання виробничих фондів

24 Марта 2012, курсовая работа

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності. Важлива роль у рішенні цих задач належить економічному аналізу, тому що з його допомогою розробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовується вибір оптимальних варіантів управлінських рішень, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства в розрізі структурних підрозділів, видів (сегментів) діяльності та центрів відповідальності, виявляються причини негараздів і наявні резерви.

Аналіз фінансового стану підприємства

08 Января 2012, курсовая работа

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва

13 Марта 2012, курсовая работа

Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини докорінно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні виявити ініціативу, заповзятливість і ощадливість для того, щоб підвищити ефективність виробництва. У противному випадку вони можуть виявитися на грані банкрутства. У ринкових умовах заставою виживаності й основою стабільного положення підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відбиває такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і відновленню.

Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

18 Апреля 2013, курсовая работа

Метою даної курсової роботи являється вивченя теоретичних аспектів та дослідження рентабельності і конкурентоспроможності продукції підприємства ДП “М’ясо Буковини”.
Обрана тема є актуальною, оскільки від рівня рентабельності і конкурентоспроможності продукції залежить розмір одержуваного прибутку і імідж підприємства.
Для написання курсової роботи було використано літературні джерела провідних економістів та первинні документи підприємства.

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

22 Ноября 2010, курсовая работа

Фінансова діяльність підприємств включає сукупність операцій щодо надходження й витрачання коштів у вартісній оцінці (вираженій), їх використання у процесі виробництва й реалізації продукції. Аналіз фінансового стану підприємств здійснюється з метою покращання організації фінансів і підвищення ефективності їх використання. Зміст такого аналізу полягає у вивченні розміщення та використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства, забезпеченості власними обіговими коштами, стану виробничих запасів, власних і запозичених джерел їхнього формування. Велике значення мають також вивчення дисципліни розрахунків з іншими підприємствами, організаціями та державою, використання господарських засобів за призначенням, виявлення шляхів підвищення ефективності витрачання фінансових ресурсів.

Аналіз якості продукції підприємства

25 Ноября 2011, контрольная работа

Метою контрольної роботи є оцінка якості продукції підприємства та пошук шляхів її підвищення.
Об’єктом дослідження виступає кондитерська фабрика «Ярослава».
Предметом дослідження є господарська діяльність підприємства у 2003-2005 роках.

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Ростелеком»

21 Марта 2012, курсовая работа

Организации связи осуществляют производственную деятельность, используя свой ресурсный потенциал. Финансовые ресурсы составляют имущество организаций связи.
Все имущество организаций связи с точки зрения участия его в обороте подразделяется на иммобилизованные и мобильные средства (активы) (см. рис. 9.1). Иммобилизованные, т.е. отвлеченные из оборота средства, представляют собой стоимость основного капитала. Мобильные средства, быстро обращающиеся за счет реализации услуг, включают в себя оборотный капитал.

Анализ динамики и реализации продукции

28 Декабря 2011, курсовая работа

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т. д.

Анализ основных показателей эффективности оборотных средств предприятия

03 Февраля 2011, курсовая работа

Цель работы заключается в изучении теоретических и методических основ анализа использования оборотного капитала, на примере ОАО «баштехнохим».

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- исследовать теоретические и методические основы анализа использования оборотного капитала предприятия;

- провести анализ определения потребности в оборотном капитале ОАО «баштехнохим»;

Анализ потерь и непроизводительных затрат рабочего времени

18 Октября 2011, курсовая работа

Изучение затрат рабочего времени имеет большое значение, так как исходя из информации, получаемой в его результате решается большинство задач, связанных с организацией труда и его нормированием.

Анализ сезонности производства на основе ООО “Образ”

02 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является: провести анализ сезонности оказания услуг в ООО «Образ».
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
раскрыть понятие сезонности, установить ее свойства, виды и функции;
рассмотреть методы анализа явления сезонности на основе ООО «Образ»;
дать рекомендации для смягчения сезонности в ООО «Образ».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

20 Сентября 2011, курсовая работа

Цель данной работы: провести детализированный анализ финансового состояния предприятия, рассмотреть насколько эффективно оно функционирует, дать характеристику имущественного и финансового положения организации.

Анализ финансового состояния ООО «ЕК-Строй»

01 Декабря 2011, контрольная работа

Цель – провести анализ имущества организации.
Этапы:
анализ структуры активов
анализ структур источников формирования активов

Анализ финансового состояния ОАО «Вологдаэлектротранс»

25 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение методики анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО «Вологдаэлектротранс».
Задачей, которую предстоит решить в процессе выполнения курсовой работы, является горизонтальный и вертикальный анализ баланса, его ликвидности и платежеспособности, анализ типа финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности предприятия с помощью оценки абсолютных и относительных показателей.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО «Барабинский мясокомбинат»

13 Октября 2011, курсовая работа

Цель исследования – развитие навыков научно-исследовательской работы при анализе деятельности предприятия.
Для реализации поставленной цели в работе решались следующие задачи:
Изучить различные источники, учебные пособия, научные периодические издания.
Проработать данные отчетов о деятельности предприятия.
Определить основные экономические показатели предприятия.
Выявить тенденции в развитии предприятия.
Предложить меры по повышению эффективности деятельности предприятия.

Анализ эффективности использования материальных ресурсов на ОАО Донецкий металлургический завод

23 Сентября 2011, курсовая работа

Цель написания данной курсовой работы – на основе теоретических

положений освоить методику проведения анализа эффективности использования

материальных ресурсов на промышленном предприятии.

В первой главе работы освещены теоретические аспекты анализа

материальных ресурсов на производстве. Раскрыты основные задачи анализа и

охарактеризованы его этапы. Также в этой главе приведен ряд показателей,

характеризующих эффективность использования материальных ресурсов на

предприятии.

Анализ HR-брендов финансовых компаний Украины

25 Февраля 2013, реферат

HR - это управление персоналом и, одновременно, подбор персонала. «HR-бренд» или «HR-брендинг» - это работа с репутацией компании как работодателя. Проблемная область HR-брендинга находится на пересечении маркетинга как позиционирования и рекрутмента.
Хорошая репутация фирмы как работодателя помогает сократить стоимость и сроки подбора персонала, привлечь квалифицированных специалистов, снизить затраты на адаптацию и обучение кадров, направить сэкономленные средства на новые программы по работе с сотрудниками.

Анализ адаптации персонала

01 Апреля 2012, курсовая работа

Цель работы состоит в анализе адаптации персонала.

Анализ активных операций банка

10 Апреля 2012, контрольная работа

Банки - центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство. От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.

Анализ аренды и лизинга как форм обновления основного капитала

16 Февраля 2012, курсовая работа

Целью данной работы является анализ аренды и лизинга как форм обновления основного капитала, а также условий, при которых их применение экономически оправданно.
Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
Рассмотреть сущность понятий аренда и лизинг, их преимущества и недостатки;
Проанализировать организационно-экономический механизм обновления основного капитала с помощью аренды и лизинга;
Охарактеризовать особенности и специфику формирования рынка арендных и лизинговых операций;
Выявить влияние аренды и лизинга на финансовую устойчивость предприятий;
Оценить методы повышения эффективности арендных и лизинговых операций;

Анализ Банка по коэфициентам

12 Декабря 2011, практическая работа

Расчет коэффициентов на основе отчетности банка ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Анализ безработицы в Украине

17 Октября 2011, реферат

Объект исследования – безработица как экономическое явление, обуславливающее макроэкономическую нестабильность.
Цель работы – определение сущностей, видов, причин и социально-экономических последствий безработицы. Выявление причин и проблем безработицы в Украине и предложение путей их решения.
Метод исследования – количественный и качественный анализ безработицы

Анализ безубыточности

19 Декабря 2011, курсовая работа

Данная работа написана по теме: «Безубыточность предприятия, методы анализа и обеспечения (на конкретном примере)».
Актуальность темы «Безубыточность предприятия, методы анализа и обеспечения (на конкретном примере)» бесспорна – мир меняется и новые данные по исследуемому вопросу несут насущный характер.
Анализ явлений, подразумеваемых тематикой Безубыточность предприятия, методы анализа и обеспечения (на конкретном примере) особенно актуален в наши дни.
Если анализировать степень научной разработанности Безубыточность предприятия, методы анализа и обеспечения (на конкретном примере), сразу можно сказать,

Анализ безубыточности производства

17 Октября 2011, курсовая работа

Целью настоящей работы является - анализ безубыточности производства и разработка рекомендаций по улучшению безубыточности на производстве на примере ООО «Электроламповая компания».
Основными задачами, поставленными для достижения цели курсовой работы можно считать:
1. Изучение теоретических аспектов основных принципов управления ресурсами.
2. Освещение практических аспектов анализа безубыточности производства
3. Проведение анализа динами издержек методом оценки затрат
4. Расчет критических объемов продаж
5. Сформировать рекомендации по улучшению безубыточности производства

Анализ безубыточности. Использование метода для оценки новой деятельности энергопредприятия

28 Ноября 2011, курсовая работа

В работе используется подход, основанный на применении анализа безубыточности, известного как анализ критических соотношений общей выручки от реализации и объема производства. Данный метод может использоваться для следующих целей: оценки начального периода функционирования нового предприятия; оценки прибыльности нового вида услуг или новой специализации действующего предприятия; оценки прибыльности инвестиций при наращивании основного капитала и т.д.

Анализ благотворительной и спонсорской помощи как проявления социальной ответственности компании

29 Сентября 2011, курсовая работа

Цель исследования – проанализировать социальную ответственность в бизнесе (на примере ОАО «АК БАРС БАНК»).

Объект исследования – социальная ответственность бизнеса.

Предмет исследования - социальную ответственность в бизнесе (на примере ОАО «АК БАРС БАНК»).

Задачи исследования:

1. раскрыть понятие социальной ответственности предпринимательства.

2. выявить роль спонсорства в развитии социальной обстановки в обществе.

3. изучить благотворительную помощь предприятий и организаций: проблемы и пути решения.

4. провести анализ благотворительной и спонсорской помощи как проявления социальной ответственности компании (на примере ОАО «АК БАРС БАНК»).