Рефераты по педагогике

Школа как социально педагогическая система

09 Ноября 2011, курсовая работа

Школа — открытая социально-педагогическая система, которая находится под постоянным воздействием экономических, политических и духовных сфер жизни государства.

Школа Людвига Гурлитта

28 Марта 2013, доклад

Ещё одно течение в западноевропейской педагогике начала ХХ века связано с именами, так называемых, педагогов-индивидуалистов-эстетов (Г. Гансберг, Г. Гаудиг, Л. Гурлитт, Э. Линде, Г. Шаррельман и др.), которые, опираясь на идеи философии жизни В. Дильтея и экзистенциализма, смотрели на педагогику как на свободное художественное творчество, искали и культивировали в ребёнке индивидуальное, неповторимое, гениальное, уделяя первостепенное внимание творческому саморазвитию личности.

Школа Марії Монтессорі

11 Ноября 2011, реферат

Педагогіка видатного італійського гуманіста Марії Монтессорі (1870-1952), як справедливо стверджують, «завоювала весь світ» у світовому педагогічному досвіді не було і не має такого органічного поєднання різних знань, як у розробленій нею технології. Загалом педагогічна система М. Монтессорі репрезентує теорію вільного виховання й сенсуалізму (напрям у теорії пізнання, який визнає відчуття єдиним джерелом знань) у педагогіці.

Школа, просвещение и педагогическая мысль в славянском мире (IX – XVIIв.в)

18 Апреля 2011, сочинение

Рассуждая об актуальности «Поучения» Владимира Мономаха, приходится задуматься о ценностях современного мира. Остались ли хоть какие-нибудь общечеловеческие ценности в наше время, или наш век смело можно назвать веком нигилизма?

Школьная система и образование в Швейцарии

05 Марта 2013, реферат

В средних школах (среднее образование), Конфедерации есть что-то более широкие полномочия. Тем не менее, ответственность возлагается на кантоны. Таким образом, выпускных экзаменов регулируется кантонов, но знаки или признанных федеральным правительством.
На уровне высшего образования, навыков, также распространяются. Федеральное правительство отвечает за высшее профессиональное образование, а также для технических колледжей (FH) и двух Федерального института технологий (ETH) ответственность. В университетах уход снова с кантонами. Они находятся в федеральной поддерживается finaziell.

Школьная система оценки качества образования

01 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной работы
- раскрыть пути повышения качества образование в школе.
Задачами данной работы являются
- систематизирование и анализ сведений по модели школьной системы оценки качества образования.

Школьная система специального образования

17 Июня 2012, контрольная работа

Одно из ведущих мест в государственной политике и модернизации общества занимает образование. Образование играет огромную роль в жизни любого общества.

Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

29 Октября 2013, реферат

Для правильної організації роботи по формуванню в учнів пізнавального інтересу за допомогою прогностичних методів виявляю “за” і “проти”, які впливають на цей процес. Маючи такі дані, будую свою роботу так, щоб знімаючи негативні фактори, цілеспрямовано формувати у школярів пізнавальний інтерес. При цьому намагаюся оптимально поєднувати методи як суб’єктивного характеру, так і об’єктивного. Суб’єктивний шлях організації навчальної діяльності - це методи переконання, пояснення, інформування. Об’єктивний - створення умов, у яких в учня виникли б мотиви до навчальної діяльності, щоб він почав діяти.

Шляхи навчання діалогічного мовлення

16 Февраля 2013, курсовая работа

Мета дослідження полягає в розробці методики навчання діалогічного мовлення з використанням різних шляхів до навчання цього виду мовлення.
Завдання дослідження:
Уточнити психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення;
Визначити особливості навчання діалогічного мовлення та його функції;
Вивчити різні шляхи для навчання діалогічного мовлення;
Розробити комплекс вправ для оволодіння вмінь і навичок діалогічного мовлення.

Шляхи та засоби розумового виховання молодших школярів

03 Марта 2013, курсовая работа

Мета дослідження: виявити, обґрунтувати й експериментально перевірити шляхи розумового виховання учнів початкової школи та підібрати педагогічні засоби інтелектуального розвитку
Завдання дослідження:
Розкрити значення і головну суть розумового виховання;
проаналізувати зміст розумового виховання учнів початкових класів;
виявити провідні шляхи та засоби розумового виховання та його вплив на інтелектуальний розвиток молодшого школяра;
скласти методичні рекомендації для вчителів початкової школи з питань формування

Шляхи формування навичок каліграфічного письма

16 Февраля 2013, реферат

Уроки письма в період навчання грамоти надзвичайно складні за своєю структурою та навчальним навантаженням. Враховуючи вимоги програми, згідно з якою першокласники пишуть протягом уроку не більше 7 хв., вчитель добирає матеріал із розвитку мовленнєвої діяльності: слухання - розуміння (аудіювання), говоріння, формує уявлення про читання, забезпечує підготовчі вправи для письма (малювання, штрихування, обведення, друкування), логіко-мовленнєву діяльність школярів.

Шоқан Уәлиханов

21 Февраля 2013, реферат

Қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы Ш. Уәлиханов өзінен кейін мол әдеби мұра қалдырды. Өзінің қысқа өмірінде ол Орта Азия мен Қазақстан халықтарының тарихына, географиясы мен этнографиясына арналған бірсыпыра еңбектер, сондай-ақ едәуір көлемде қоғамдық-саяси тақырыптарға арналған еңбектер жазып үлгерді. Ол терең энциклопедиялық білімі бар, өз заманындағы ғылымда бірқатар мәселелерді жаңаша көтере білген кемелді ірі ғалым еді. Деректі материалдардың кең қамтылуы, қаралатын мәселелердің кеңдігі, көптеген шешімдердің негізділігі қазіргі зерттеушілерді дереккөздердің біркелкілігі ретінде оның еңбектеріне көңіл бөлуде ерекше жігерлендірді.

Шпараглка по "Педагогике"

05 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содежрит ответы на вопрсоы по дисциплине "Педагогика"

Шпаргалка по "Педагогике"

20 Декабря 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Педагогике"

Шпаргалка по "Дошкольной педагогике"

02 Октября 2011, шпаргалка

Характеристика семьи как социального воспитательного института. Факторы семейного воспитания
Структура семьи и ее влияние на формирование личности дошкольника
Типы современных семей и их влияние на воспитание дошкольников
Специфика работы воспитателя, его профессиональные умения
Гуманистическая направленность деятельности воспитателя, его личностные качества
Значение раннего возраста в формировании личности ребенка, особенности этого этапа
Организация жизни детей, впервые поступивших в дошкольное учреждение. Работа с родителями в этот период
Режим дня детей раннего возраста, методика проведения режимных процессов.
Особенности воспитания и развития детей первого года
Особенности воспитания и развития детей второго года жизни
Интеллектуально-познавательное воспитание детей дошкольного возраста
Анализ систем сенсорного воспитания дошкольников в истории дошкольной педагогики
Задачи и содержание сенсорного воспитания в детском саду
Условия и методика сенсорного воспитания дошкольников
Значение и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста.
. Воспитание у детей дошкольного возраста основ здорового образа жизни
Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста (понятие, задачи, принципы).
Методы социально-нравственного воспитания дошкольников.
Воспитание культуры поведения в дошкольном возрасте
. Воспитание коллективизма у детей дошкольного возраста
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного возраста (цель, задачи, своеобразие).
Формы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста
Виды и содержание трудовой деятельности в разных возрастных группах детского сада
Воспитание нравственно-волевых качеств у дошкольников
Половое воспитание детей дошкольного возраста
Эстетическое воспитание дошкольников.
Теоретические основы игры дошкольников
Сюжетно-ролевая игра дошкольника
Режиссерская игра дошкольника
Театрализованные игры дошкольников
Роль дидактических игр в развитии дошкольников. Структура дидактической игры
Виды дидактических игр. Руководство ими в разных возрастных группах детского сада
Значение игрушек в жизни ребенка, их классификация, требования к ним
Народная игрушка, ее художественные и педагогические достоинства
Планирование педагогического процесса в детском саду.
Взаимодействие семейного и общественного дошкольного воспитания
Содержание, формы и методы работы детского сада с семьей
Преемственность в работе детского сада и школы
Готовность детей к обучению в школе.

Шпаргалка по "Истории педагогики и образования"

26 Апреля 2012, шпаргалка

35. Эпоха рубежа 19-20 вв. в Р. ознам-сь бурн. разв-ем бурж-х отнош. Реформы графа Витте, рев. 1905-1907, манифест 17 сент., столыпинская аграрная реформа ограничивали сам
Разв-е обр-я в стране шло быстрыми темпами. Возник-т просветит-ие общ-ва, сотни народных библ-к и т.п. В общ-ве было осознанно, что потреб-ти и ур-нь разв. обр-я приходят во всё более явное несоотв-е. Был поставлен вопрос о переходе к шк., кот. д. б. готовить не только инициативную, самост-ю, широко образ-ю л-ть. 1-м шагом реформиров-я шк. рассматр-сь введение всеобщ. нач. обуч. 1911 – был принят законопроект о введении всеобщ. обуч., кот. придусм-вал сообразовывать программы нач. шк. с этнич., бытовыми, религиозн. особен-ми местного насел. и одновр. удовл-ть общегосударств. интересы. 1908-1912 – 3-я гос. дума удвоила смету расходов на народн. просвещ. Законопроект 1911 г. не прошёл в Гос. совете из-за сопротивл-я сторонников церковно-приходских шк. Их не устроили пункты, по кот. подобные учебн. завед-я переходили из-под контроля Святейшего Синода в ведение Мин-ва просвещ. Последний в истории царской Р. проект о введении всеобщ. обуч. б. внесен в 1916 г. в Думу мин-м просвещ. П.Н. Игнатьевым. В кач-ве начальн. ступени обуч. намечались 1-4 классы народн. шк., либо 1-3 классы высш. нач. уч-ща или гимназии ( не доведено до конца из-за февр. револ. 1917г.). На протяж. 1890 и до нач. 1900-х гг. расширилась сеть нач. обр.: сельские 1-классн. и 2-классн. народн. уч-ща, городские уч-ща, 1-классн. и 2-классн. церковно-приходские шк, а так же шк. различ. ведомств. В 1912 появ-сь высшие нач. уч-ща с 4-годичн. сроком

Шпаргалка по "Истории педагогики"

21 Декабря 2012, шпаргалка

1 вопрос. Концепции: эволюционно- биологическая (воспитание людей сходно с воспитанием с высшими животными- забота о потомстве),психологическая(объясняет происхождение воспитания детей инстинкта подражания взрослым).
Воспитание в первобытном обществе. История педагогики изучает развитие теории и практики воспитания, образования в различные исторические периоды. Эта наука тесно связана с теорией педагогики, с историей общества, культурой, историей философии, психологией.

Шпаргалка по "История педагогики"

15 Января 2012, шпаргалка

Ответы на 34 экзаменационных вопроса по истории педагогики.

Шпаргалка по "Коррекционная педагогика"

26 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Коррекционная педагогика"

Шпаргалка по "Методике преподавания русского языка"

09 Марта 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Методика преподавания русского языка".

Шпаргалка по "Педагогика"

04 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Педагогика".

Шпаргалка по "Педагогика"

22 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 20 экзаменационных вопросов по "Педагогика"
22. Роль обучения в развитии личности
23.Самовоспитание в структуре процесса формирования личности
24. Основные дидактические категории
25. Движущие силы и закономерности процесса обучения
...
41. Принципы и правила обучения
42. Государственный образовательный стандарт

Шпаргалка по "Педагогика"

23 Января 2012, шпаргалка

Шпоргалки по педагогике к экзамену

Шпаргалка по "Педагогика"

08 Мая 2012, шпаргалка

Готовые шпаргалки по педпгогике

Шпаргалка по "Педагогике"

17 Декабря 2010, шпаргалка

Работа содержит ответы на билеты по предмету "Педагогики".

Шпаргалка по "Педагогике"

14 Января 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Педагогика".

Шпаргалка по "Педагогике"

08 Ноября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Педагогика".

Шпаргалка по "Педагогике"

14 Декабря 2011, шпаргалка

Педагогика как наука, объект и предмет ее исследования. Основные педагогические категории.
Образование как общественное явление. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.
Формы и методы обучения.
Развитие и формирование личности. Ребенок как объект и субъект педа-гогического процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Взаимодей-ствие как педагогическая категория.
Процесс обучения. Закономерности и принципы обучения.
Современные технологии и модели организации процесса обучения.
Методы воспитания: убеждение, внушение, поощрение, наказание, пример, соревнование.

Шпаргалка по "Педагогике"

09 Апреля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Педагогике".

Шпаргалка по "Педагогике"

01 Ноября 2012, шпаргалка

1)Педагогика как наука: объект и предмет
Педагогика-это наука о воспитании и обучении человека, которая раскрывает закономерности формирования личности в процессе образования, а затем применяет их на практике в учебном и воспитательном процессе.
Субъектом в педагогике выступает преподаватель (действующая фигура). Целью, которого - является передача знания студентам. А студенты, разумеется, являются объектами в педагогике (так как на них направлено определённое действие со стороны педагога). Задачей студентов является принимать полученные знания. Таким образом, субъекты педагогики (преподаватели, педагоги) и объекты педагогики (студенты) находятся в тесной взаимосвязи.