Рефераты по педагогике

Формування елементів національної культури дітей старшого дошкільного віку засобами української народної іграшки

31 Марта 2013, дипломная работа

Актуальність теми. Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить про те, що в кожного народу, етносу історично склалася своя власна національна система виховання і освіти. В епоху державного й духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи виховання молодої генерації, що має забезпечити вихід молодої незалежної Української держави на світовий рівень.
Національні концепції вітчизняної педагогічної думки, враховуючи культурно-історичний досвід свого та інших народів, головними завданнями ставлять не лише вивести справу навчання і виховання з тієї глибокої кризи, в якій вона нині перебуває, а й докорінно реформувати її, підвести до вищих світових стандартів.

Формування естетичних цінностей молодших школярів засобамимистецтва

27 Марта 2013, курсовая работа

Актуальними питаннями сьогодення є питання про формування естетичних цінностей підростаючого покоління. Особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. У зв`язку з цим важливого значення набуває осмислення конкретних питань формування естетичних цінностей та базових теоретичних засад формування естетичної культури особистості.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті визначено основну мету освіти, спрямованої на формування естетичних цінностей та всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей.

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови

11 Февраля 2013, курсовая работа

Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування орфографічної грамотності в учнів початкової школи на уроках рідної мови. Завдання дослідження:
Проаналізувати психофізіологічні й дидактико-методичні особливості формування орфографічних умінь і навичок в молодших школярів.
Визначити рівень сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів 14 класів.
Виявити труднощі в роботі вчителів початкової школи, проаналізувати їх причини.

Формування пізнавальної активності в учнів

15 Января 2012, реферат

Здійснення переходу на навчання в школі шестирічок вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблеми наступності, що допомагає успішному розв’язанню завдань безперервної освіти України на перших її поверхах: у дитячому садку і початковій школі.

Формування педагогічного іміджу вчителя початкових класів

09 Марта 2013, реферат

У статті проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів на поняття «імідж», його дефініції залежно від напрямку діяльності. Визначено основні аспекти проблеми формування іміджу вчителя. Виокремлено передумови проведення дослідження професійного іміджу вчителя початкових класів, а також окреслено перспективні напрями подальших наукових розвідок у галузі педагогічної іміджології.

Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу “Християнська етика”

08 Ноября 2012, дипломная работа

Формування духовного світу дітей і молоді, духовності як провідної якості особистості – велике і складне завдання, що стоїть у центрі уваги педагогів, вихователів, учителів, батьків, широкого педагогічного загалу. Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли проблеми соціально-економічного й політичного розвитку країни боляче вразили молодь. Серед дітей і молоді падає духовність, що пояснюється насамперед зниженням рівня життя в Україні, відсутністю соціальної захищеності, явним і прихованим безробіттям, інфляцією, невизначеністю моральних орієнтирів у політиці держави й повсякденному житті. Засоби масової інформації та комунікації дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь, пропагують насилля, зброю, силу.

Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу

30 Марта 2013, научная работа

Мета дослідження – забезпечити теоретичний і процесуальний супровід процесу формування управлінської компетентності керівника ДНЗ для підвищення рівня його професійної кваліфікації.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1. Визначити сутність і структуру управлінської компетентності керівника ДНЗ.
2. Науково обґрунтувати й практично реалізувати технологію формування управлінської компетентності керівника ДНЗ.
3. Уточнити критерії, показники і рівні сформованості управлінської компетентності керівника ДНЗ.

Формы внеаудиторной работы по иностранным языкам в школе

07 Февраля 2013, курсовая работа

Цель исследования: определить влияние внеклассной работы по английскому языку на уровень мотивации учащихся к изучению английского языка;
Задачи исследования:
1) систематизировать теоретический и практический опыт внеклассной работы по иностранному языку в современной начальной школе;
2) проанализировать внеклассную воспитательную работу по иностранному языку с точки зрения системного подхода;
3) выявить основные педагогические характеристики игровых форм, факультативных занятий, календарных и тематических праздников, экскурсий, домашних работ обучающихся и использования средств массовой информации (СМИ) и компьютерной сети «Интернет» во внеклассной работе по иностранному языку;
4) применить на практике накопленный опыт, доказать, что внеклассная работа по английскому языку повышает мотивацию к изучению предмета, позволяет в полной мете раскрыть способности и потенциал ребёнка к изучению иностранного языка;

Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе

13 Декабря 2010, курсовая работа

Во внеурочной работе большое значение имеет самоуправление учащихся, которое позволяет большинству школьников принять участие в организаторской деятельности, формирует личность гражданина. Успех внеурочной работы зависит не только от активности учащихся, но и от педагогического влияния, умения учителя придать интересам воспитанников общественно полезную направленность.

Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе

14 Декабря 2011, курсовая работа

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА - составная часть учебно-воспитатательного процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная работа в дореволюционной России проводилась учебными заведениями главным образом в виде занятий творчеством, организации тематических вечеров и др. Большое развитие внеурочная работа получила после Октябрьской революции, когда в школах начали активно создаваться разнообразные кружки, самодеятельные коллективы, агитбригады. А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский и др. педагоги рассматривали внеурочную работу как неотъемлемую часть воспитания личности, основанного на принципах добровольности, активности и самостоятельности.

Формы воспитания А. Дистервега

25 Января 2011, реферат

В своём реферате я хочу не только показать и осветить жизнь автора, идеи, смысл педагогики А. Дистервега, но также обозначить её актуальную гуманистическую направленность, её ценность и значимость в наши дни. Мне близки и понятны его идеи. Именно человеколюбие могло послужить вере в такие принципы воспитания человека, как принцип культоросообразности, обеспечения гармоничному развитию детей посредством только глубокого знания психологии и физиологии, и воспитанию самодеятельности, как высшей формы обучения и познания.

Формы воспитания: проблемы, классификация выбора

28 Августа 2010, реферат

История педагогики знает различные формы организации воспитательного процесса. Каждая из них создавалась для реализации определенного содержания в определенных условиях, которые, как известно, не остаются постоянными. Изменялось прежде всего число детей: от единиц и десятков школьников в далеком прошлом до обязательного школьного воспитания всех детей сегодня. Поэтому первым критерием для анализа форм воспитания может быть количественный. По количеству охватываемых процессом воспитания людей формы воспитания делятся на индивидуальные, микрогрупповые, групповые (коллективные) и массовые. Число воспитанников в группе (коллективе) колеблется от 5—7 до 25—40, а при массовых формах верхний предел числа не ограничен.

Формы воспитательной работы

09 Ноября 2011, реферат

В педагогической науке не существует единого мнения о формах воспитательной работы. Во-первых, многозначно определяется само понятие, во-вторых, есть множество классификаций форм воспитательной работы. В начале семидесятых годов шла многолетняя дискуссия на страницах журнала «Советская педагогика» об основаниях этой классификации, которая ни к чему не привела.

Формы воспитательной работы во внеурочной деятельности

27 Ноября 2011, курсовая работа

Цель исследования: теоретическое обоснование эффективности использования различных форм воспитательной работы во внеурочной деятельности.
Объект исследования: внеурочная деятельность школьников.
Предмет исследования: формы работы классного руководителя в современных условиях.

В связи с целью, объектом и предметом исследования поставлены следующие задачи:
дать описание различных классификаций форм организации воспитательной деятельности;

упорядочить формы воспитательной работы путём выделения преобладающего, главного, компонента воспитательного дела.

Формы и методы взаимодействия ДОУ с семьей

15 Ноября 2011, курсовая работа

Работа состоит из теоретической и практической части. Раскрываются формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей.

Формы и методы взаимодействия ДОУ с семьей

23 Декабря 2011, курсовая работа

Взаимодействие ДОУ и семьи в эстетическом развитии дошкольникЕдинства взглядов в определении процесса воспитания нет. Его специфика выявляется только при сопоставлении с процессами развития и формирования личности. Формирование, развитие – цель, воспитание – средство ее достижения. Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной себе и обществу. В современном понимании воспитание - это эффективное взаимодействие (сотрудничество) воспитателей и воспитанников, направленное на достижение заданной цели.
Цель исследования: выявить, обосновать условия совместной работы дошкольного образовательного учреждения и семьи по воспитанию детей.
ов.

Формы и методы социально-педагогического просвещения родителей

04 Ноября 2011, курсовая работа

Целью настоящей курсовой работы является раскрытие актуальных форм и методов работы с родителями, необходимых для повышения активности родителей как участников воспитательного процесса.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- рассмотреть теоретические основы социально-педагогического просвещения родителей;
- рассмотреть функции семьи, дать определение семьи;
- провести анализ возможных форм и методов социально-педагогического просвещения родителей;
- рассмотреть технологии и методики социально-педагогического просвещения;
- дать основные выводы.

Формы контроля знаний на уроках информатики

21 Февраля 2012, доклад

Короткий курс слайдов, сопровождающий доклад. Основные виды контроля. Традиционные и нетрадиционные формы контроля.

Формы методической работы с педагогическим коллективом в дошкольных учреждениях

14 Ноября 2010, доклад

Методическая работа в дошкольном учреждении — комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приемам работы с детьми. В современных условиях в каждом детском саду должен работать научно-методический центр, целью которого является повышение идейно-политического, научно-теоретического уровня и методической квалификации воспитателей. Старший воспитатель как организатор и консультант этого центра знакомит работников дошкольных учреждений с новейшими достижениями педагогической и психологической науки, с новинками методики дошкольного воспитания, оказывает им помощь в самообразовании.
К основным формам методической работы с педагогическим коллективом относятся педагогические советы, теоретические семинары, семинары-практикумы, творческие лаборатории, консультации и др.

Формы обучения

17 Ноября 2011, контрольная работа

Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность педагогического процесса, создает условия для его интенсификации.

Формы обучения

01 Января 2012, доклад

В литературе по педагогике часто путают понятия метода и формы обучения. Дадим следующие определения:
Форма - характер ориентации деятельности. В основе формы лежит ведущий метод.
Метод - способ совместной деятельности учителя и обучаемого с целью решения задач.

Формы обучения

26 Февраля 2013, шпаргалка

Таблица по теме "Формы обучения"

Формы обучения и формы организации обучения. Общий обзор

26 Октября 2011, доклад

Осуществление обучения требует знания и умелого использования разнообразных форм организации педагогического процесса. Что же такое «формы организации обучения», какова их сущность?
Форма обучения как дидактическая категория означает внешнюю сторону организации учебного процесса.

Формы общения педагога с родителями в ДОУ

14 Ноября 2011, доклад

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы

Формы общения педагога с родителями в ДОУ

01 Января 2012, реферат

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых — обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.

Формы организации и обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная

08 Декабря 2010, творческая работа

Презентация на тему форм организации обучения.

Формы организации обучения и их развитие в дидактике

01 Ноября 2012, курсовая работа

Дискуссии вокруг проблемы форм организации учебного процесса в школе не утихают на страницах педагогической литературы. И это не случайно. Четкого определения в педагогической науке понятий «форма организации обучения» или «организационные формы обучения», как и понятия «формы учебной работы» как педагогических категорий пока нет. Прав И.Ф.Харламов, констатируя, что «к сожалению, понятие это не имеет в дидактике достаточно четкого определения», и что «многие ученые просто обходят этот вопрос и ограничиваются обыденным представлением о сущности данной категории» Харламов И. Ф. Педагогика, 2-ое изд. М., 1990 с. 231-232. Тщательный анализ различных позиций в определении данного понятия, предпринятый И.М. Чередовым, свидетельствует о том, что подавляющее большинство ученых-педагогов дают этому понятию слишком общее определение. Поводом к такому выводу послужил определение этого понятия И.Я. Лернером.

Формы организации педагогического процесса

25 Января 2012, контрольная работа

Поскольку большинство дидактических научных работ посвящено средней школе и в них учебный процесс рассматривается с позиции учителя («как обучать»), то набор форм обучения в них, как правило, весьма ограничен: урок, экскурсия и т.п. При этом самостоятельная работа учащихся чаще всего рассматривается не как форма, а как метод обучения. В других работах, например, по дидактике высшей школы рассматриваются специфические только для этой образовательной подсистемы формы: лекция, семинар, практическое занятие и т.д. То же можно сказать и о других образовательных подсистемах – в каждой из них выбирается как бы «своя дидактика» и, соответственно, свои формы обучения.

Формы организации процесса обучения: традиции и инновации

17 Мая 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является выявление таких форм организации процесса обучения, которые обеспечивают условие полноценного развития личности учащихся в традиционных и инновационных системах обучения.Можно выдвинуть следующую гипотезу, если учитель правильно подберёт формы организации процесса обучения, то данный процесс должен стать интересным, полезным, ученики будут активными, способными самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, повысится уровень обучения школьников. Поэтому задачи моей работы следуюшие:
Необходимо изучить психолого-педагогические основы форм организации процесса обучения
Сравнить традиционные формы с инновационными
Разработать новые формы обучения, способствующие активной познавательной деятельности учащихся.

Формы организации учебного процесса в школе

19 Марта 2012, контрольная работа

Одним из элементов педагогической системы являются организационные формы обучения. Эта категория обозначает внешнюю сторону организации процесса обучения, определяющую, когда, где, кто и как обучается. Под формами обучения понимаются способы организации совместной деятельности учителя и учащихся по овладению программным материалом, протекающие в особом режиме с определенным количеством учащихся.