Рефераты по статистике

Статистичний аналіз ринку залізничних послуг

17 Марта 2012, курсовая работа

Для досягнення цієї мети слід вирішити такі питання: розглянути етапи розвитку транспорту й основні поняття економічної географії транспорту; охарактеризувати структуру залізничної системи; визначити основні особливості в деяких економічних районах України, а також намітити основні проблеми розвитку та напрями її інтегрування в транспортні структури Європи.
У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в розробці нових підходів щодо процесу раціонального територіального розміщення залізничної транспортної системи та її розвитку. Розгляд нових аспектів цього процесу викликає великий теоретичний та практичний інтерес.

Статистичний аналіз урожайності технічних культур

17 Апреля 2012, курсовая работа

Цукрові буряки - одна з основних технічних культур. При врожайності 400 й/та забезпечують вихід 50 - 55 ц цукру, 150 - 200 ц гички, 260 - 280 ц сирого жому, 15-18ц меляси, які використовуються на корм.
Цукор є цінним продуктом харчування. Він легко засвоюється організмом, висококалорійний. Фізіологічне обґрунтована норма цукру Для людини не перевищує 100 г на добу.

Статистичний аналіз урожайності кормових культур

03 Декабря 2012, курсовая работа

Мету курсової роботи слід визначити як вироблення у студента навиків аналізу ефективності використання кормів, статистичного аналізу ефективності функціонування кормової бази на прикладі конкретного господарства і розробки на основі такого аналізу практичних рекомендацій до її покращення.

Статистичний аналіз чисельності та складу населення

11 Марта 2012, доклад

Життєдіяльність суспільства визначається життєдіяль­ністю його населення. Все, що створюється і діє в суспільстві, робиться людьми і заради людей - виробників і споживачів ма­теріальних благ та соціально-культурних цінностей.
Визначальним параметром населення є його чисельність. Джерелом інформації про чисельність населення є переписи, що провадяться в Україні не частіше як раз на 10 років, а в міжпереписний період це результати оцінок – розрахунки за даними поточного обліку процесів природного та механічно­го руху.

Статистичское изучение внешнеэкономической деятельности РК

17 Апреля 2012, курсовая работа

Данная тема становится еще более актуальной в связи с формированием новых экономических отношений в Казахстане, в первую очередь с вступлением в таможенный союз с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а так же установление тесных торговых связей со многими государствами мира. Современная внешнеэкономическая деятельность РК потребовала изменений в организации и методологии статистического учета внешнеэкономической деятельности, перехода на международные стандарты, разработанные и рекомендованные статистическими органами ООН. Одной из особенностей современной статистики внешнеэкономических связей является использование данных таможенного учета, то есть развитие так называемой таможенной статистики, что соответствует международной практике.

Статистичское изучение страхового рынка

07 Февраля 2013, курсовая работа

Статистика страхования является составной частью финансовой статистики.
Страхование – это система экономических отношений, включающая образование специального фонда (страхового фонда) и его использование (распределение и перераспределение).
Целью расчетной части является изучение состава и структуры выборочной совокупности страховых организаций. В аналитической части анализируется страховой рынок, на примере страховых сборов премий за 2000-2006 года по всему рынку.

Статистияний облік

02 Марта 2013, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є аналіз основних показників в галузі культури та мистецтва. Найважливішими показниками при даному аналізі є показники діяльності установ культури і мистецтва, показники матеріально-технічної бази закладів культури, їх формування, а також участь населення в культурних заходах.
Завданнями при написанні курсової роботи є:
1) вивчити літературу (підручники, статистичні збірники та інше) з розглянутої проблеми;
2) вивчити структуру закладів культури і мистецтва;
3) розглянути та проаналізувати динаміку числа бібліотек;
4) провести угруповання установ культурно - дозвільного типу;
5) виконати кореляційно - регресійний аналіз.

Статитстический анализ в строительстве

03 Декабря 2010, курсовая работа

Основная составляющая рынка жилья — это жилищный фонд, под которым понимается совокупность жилых квартир и комнат со вспомогательными помещениями, находящихся как в жилых домах, так и в нежилых строениях, но имеющих жилые помещения (квартиры врачей при больницах, учителей при школах и т.п.).


предмет: -состояние жилищного фонда

объект: - жилищный фонд

задачи: анализ количественных отношении жилищного фонда на примере Хантымансийского округа.

Статический анализ динамики урожайности подсолнечника

22 Ноября 2012, курсовая работа

Целью этой курсовой работы является анализ основных экономических показателей деятельности сельскохозяйственного предприятия, применение статических методов на практике. В данной работе используются следующие статистические материалы:
- анализ показателей динамики урожайности,
- выявление основной тенденции и прогнозирование на основе тренда,
- индексный анализ урожайности и валовых сборов. Одной из важнейших задач является проведение всестороннего экономико-статистического анализа урожайности подсолнечника с целью поиска резервов и путей ее повышения.

Статическое описание компании «КрасноярскЭнергосбыт»

28 Ноября 2012, контрольная работа

Описание бизнес-потенциала, функционала и соответствующих матриц ответственности представляет собой статическое описание компании. При этом процессы, протекающие в компании пока в свернутом виде (как функции), идентифицируются, классифицируются и, что особенно важно, закрепляются за исполнителями (будущими хозяевами этих процессов).

Стратегический анализ внутренней среды предприятия

05 Декабря 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение внутренней среды организации для более эффективного принятия управленческих решений, необходимых для успешной деятельности компании.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- подобрать и проанализировать литературу;
- изучение внутренней среды организации на примере ОAO «У

Стратегический подход к развитию турфирмы на основе свод анализа

20 Декабря 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является разработка стратегии развития туристской фирмы ООО «Аркадия-тур», что предполагает проведение стратегического анализа внутренней и внешней среды предприятия. Объектом исследования является туристическое предприятие «Аркадия – тур».

Стратегия чистой диверсификации

25 Января 2011, реферат

Существует целый ряд автопроизводителей, объем выпуска которых не превышает нескольких сотен тысяч штук, но чьи автомобили за счет конструкционных особенностей имеют постоянный круг потребителей (например, Subaru). Часть автопроизводителей сможет выжить за счет высокого качества и надежности своих автомобилей. Репутация BMW позволяет продавать автомобили этой фирмы по высокой цене и в США, и в Европе, и в Азии.

Структура грошових витрат домогосподарств в абсолютних та відносних величинах

16 Февраля 2013, курсовая работа

Основна мета роботи – дослідити структуру витрат домогосподарств з різних точок зору, а саме у абсолютних і відносних величинах. Витрати будуть розглянуть у динамічному стані, буде прослідковано зміну витрат протягом певного періоду часу та відносно власне доходів. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
Дослідження механізму формування витрат домогосподарств.
Дослідження взаємозалежності доходів і витрат домогосподарств.
Аналіз структури витрат домогосподарств на прикладі даних Держкомстату України.

Структура економіки регіону у статистичному вимірі

26 Февраля 2012, курсовая работа

Нинішній соціально-економічний та екологічний стан регіонів є на¬слідком загальної кризи економіки. Незважаючи на потужний економічний потенціал, величезні можливості для стабілізації і пожвавлення господарсь¬кої діяльності, в Україні непомітні суттєві позитивні зрушення. Нераціо¬нальне і неповне використання економічного потенціалу зумовлене рядом факторів, у тому числі — недостатньою увагою до регіональних проблем, до наявних диспропорцій у розміщенні продуктивних сил.

Структура населения

12 Апреля 2011, контрольная работа

Под структурой населения понимается его распределение в соответствии со значениями какого-либо признака.

Структура рынка и ценообразование

25 Апреля 2013, курсовая работа

Цена отдельного товара может отклоняться от его сто­имости под влиянием случайных рыночных факторов. Таким образом, теория Маркса усматривает в стоимости объек­тивную основу цены, тем самым различая стоимость и цену.
Другая концепция объясняет цену товара суммой денежных зат­рат в наилучшем варианте использования производственных ресур­сов. В этом случае рыночная цена товара зависит не столько от зат­рат изготовителя, сколько от оценки полезности таких затрат поку­пателем. При этом цена является самостоятельной вне стоимостной величиной, для определения которой оценка покупателя более значима, чем затраты производителя. Цена «освобождается» от стоимо­сти, для объяснения цены в ней нет необходимости.

Структура социологического знания. Социальные связи, взаимодействия и отношения. Социальный эксперимент. Анализ документов как метод вто

12 Марта 2012, реферат

Наблюдая за поведением человека в обществе, известный французский социальный психолог Серж Московичи подметил парадоксальный факт: « Люди отдельно друг от друга ведут себя нравственным и разумным образом, но они не становятся безнравственными и неразумными, когда собираются вместе». Действительно, что происходит с людьми, когда они взаимодействуют, почему они ведут себя определенным образом, стремятся жить среди других людей, а не в одиночку, почему образуют группы, почему голосуют, поклоняются чему-либо, женятся и разводятся и т.д.?

Структурные средние

16 Марта 2012, контрольная работа

Средняя величина – это обобщающий показатель, характеризующий типический уровень явления. Он выражает величину признака, отнесенную к единице совокупности. Средняя всегда обобщает количественную вариацию признака, т.е. в средних величинах погашаются индивидуальные различия единиц совокупности, обусловленные случайными обстоятельствами. В отличие от средней абсолютная величина, характеризующая уровень признака отдельной единицы совокупности, не позволяет сравнивать значения признака у единиц, относящихся к разным совокупностям. Вычисление среднего – один из распространенных приемов обобщения; средний показатель отрицает то общее, что характерно (типично) для всех единиц изучаемой совокупности, в то же время он игнорирует различия отдельных единиц.

Судова влада

21 Февраля 2012, лекция

Правосуддя в Україні здійснюється у формі цивільного, госпо-дарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Сутність митної статистики зовнішньої торгівлі

27 Марта 2011, реферат

Сьогодні статистику використовують, вивчаючи життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи підприємницькі та фінансові ризики, у маркетингових дослідженнях. страхуванні тощо. Отже, об'єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища й процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку. У наведеному визначенні предмета статистики підкреслюються дві принципові його особливості.

Суть і значення індексів. Їх види і застосування

17 Апреля 2013, реферат

Індекс в статистиці – це відносна величина , результат порівняння двох рівнів показника , що вивчається. Як відомо, порівняння можна здійснити :
а) в динаміці, тобто порівнюючи рівень показника лоточного періоду з рівнем цього ж показника в базисному періоді. В цьому випадку мова йде про індекси динаміки;
б) в просторі, тобто порівнюючи рівень показників однієї територіальної одиниці, чи об'єкта з іншою. В такому разі отримуємо територіальні індекси;

Суть і значення індексів. Їх види і застосування

17 Апреля 2013, доклад

Індекси використовуються для порівняльної характеристики сукупності в часі, для порівняння фактичного випуску з планом, для порівняння рівнів виробництва продукції, цін, продуктивності праці в різних регіонах, на різних підприємствах, для різних товарів.
Індекс в статистиці – це відносна величина , результат порівняння двох рівнів показника , що вивчається. Як відомо, порівняння можна здійснити :
а) в динаміці, тобто порівнюючи рівень показника лоточного періоду з рівнем цього ж показника в базисному періоді. В цьому випадку мова йде про індекси динаміки;

Сучасний ринок програмних продуктів для статистичної обробки великих масивів екологічної інформації

29 Ноября 2011, реферат

В даний час дослідження з охорони навколишнього середовища ведуться у всіх областях науки і техніки різними організаціями і на різних рівнях, у тому числі і на державному. Однак інформація по цим дослідженням характеризується високою розсіяністю.

Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг України

20 Ноября 2012, статья

У статті сформульовано й обґрунтовано ефективну стратегію розвитку туризму крізь призму наукових поглядів, світового досвіду, сучасних тенденцій розвитку та можливостей України на світовому ринку туристичних послуг.

Сущность статистического наблюдения

25 Сентября 2011, реферат

Всякое статистическое исследование начинается с получения информации, т.е. учета фактов и сбора первичной информации. Научно организованный учет фактов о массовых явлениях и процессах и сбор полученных на основе этого учета первичных данных принято называть статистическими наблюдением.
Статистическое наблюдение – это первая стадия любого статического исследования, представляющая собой научно-организованный по единой программе учет фактов о массовых явлениях и процессах (общественной жизни) и сбор полученных на основе этого учета массовых первичных данных.

Сущность индексов

20 Декабря 2011, реферат

Статистическая наука имеет в своем арсенале метод, позволяющий соизмерить показатели какого-либо явления во времени и пространстве и сравнивать фактические данные с любым эталоном, в качестве которого может быть план, прогноз или какой-либо норматив. Это индексный метод, оперирующий с относительными показателями, в статистике называемыми индексами.
В практике статистики индексы наряду со средними величинами являются наиболее распространенными статистическими показателями. С их помощью характеризуется развитие национальной экономики в целом и ее отдельных отраслей, исследуется роль отдельных факторов в формировании важнейших экономических показателей, индексы используются также в международных сопоставлениях экономических показателей, определении уровня жизни, мониторинге деловой активности в экономике и т.д.

Сущность индексов. задачи, решаемые индексным методом

07 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является изучение возможностей использования индексного метода в статистике.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:
ознакомиться с сущностью индексов, их классификацией и задачами, для которых используется индексный метод;
изучить агрегатные индексы и методы их расчета;
на конкретном примере рассмотреть расчет агрегатных индексов;
изучить средние индексы и на конкретном примере показать порядок их расчета;
изучить индексный метод анализа динамики среднего уровня;
на конкретном примере показать расчет индексов переменного, постоянного составов и структурных сдвигов.

Сущность статистического наблюдения

03 Октября 2011, контрольная работа

С незапамятных времен человечество осуществляло учет многих сопутствующих его жизнедеятельности явлений и предметов и связанные с ним вычисления. Люди получали разносторонние, хотя и различающиеся полнотой на различных этапах общественного развития, данные, учитывавшиеся повседневно в процессе принятия хозяйственных решений, а в обобщенном виде и на государственном уровне- при определении русла экономической и социальной политики и характера внешнеполитической деятельности.

Счет использования валового национального располагаемого дохода

21 Февраля 2012, контрольная работа

Цель данного счета — показать, как на уровне экономики используется национальный располагаемый доход на конечное потребление и сбережение; как на уровне секторов «Домашние хозяйства», «Органы государственного управления» и «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства» (НКО) распределяется располагаемый доход на конечное потребление и сбережение.