Рефераты по туризму

Ақтөбе обылысының туризм дамытуының жаңа бағыттары

13 Декабря 2011, курсовая работа

Туризм – экономиканың, мемлекет пен қоғам дамуының маңызды факторы болып табылады.Туризмді дұрыс жолға қоя білу қыруар пайда табуға жол ашады. Қазақстанның туризмін экономиканың басымдылыққа ие саласы ретінде қарастыруға болады. Республикада туризм мен спортты дамытудың мемлеккеттік бағадарламалары қабылдануда.

Бізнес-план туристичної фірми

23 Февраля 2012, контрольная работа

Для оцінки рекреаційних ресурсів за кожну пам’ятку архітектури, історико-культурний об'єкт, природоохоронну територію загальнодержавного значення ми
проставили по одному балу, а райони за відсотком заповідності згрупували

Біржовий валютний ринок України: проблеми та перспективи розвитку

22 Сентября 2011, реферат

Оскільки Україна молода держава,то і її економіко-фінансове середовище носить нестабільний характер. Операції на біржовому валютному ринку покликані відстежувати причини змін, їх характер та можливість їх передбачення. 20-річний досвід діяльності суб’єктів біржового валютного ринку вказує на необхідність його розвитку та розширення територіально та якісно.

Баден-Вюртемберг

25 Марта 2012, доклад

По числу туристов эта земля – вторая после Баварии. Ничего удивительного! Красота природных ландшафтов, культурные и исторические ценности, многочисленные праздники и развлечения для туристов, своеобразная кулинария – все это привлекает сюда отпускников всего мира.
Чудные ландшафты Шварцвальда и Швабских Альп, долина реки Неккар и Боденского озера, горный район Альгой, посещение Оденвальда, винная поездка в регион Хайльбронна или Штутгарт – каждый гость находит здесь что-то свое, настоящее. А еще Баден-Вюртемберг – земля целебных источников.

Бальнеологічні курорти Закарпаття

31 Марта 2013, курсовая работа

Актуальність теми. За останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення лікувального туризму, що пов’язано передусім зі значним зростанням доходів населення, погіршенням показників здоров’я й усвідомленням важливості оздоровчо-профілактичних заходів. Не останню роль відіграє й такий чинник, як старіння населення та збільшення кількості людей похилого віку (пенсіонерів). У багатьох країнах туристичного спрямування санаторно-курортне лікування – не лише самостійна прибуткова галузь економіки, а й життєво необхідна форма задоволення потреб людини.

Бальнеологічні курорти України

05 Ноября 2011, курсовая работа

Розпад Радянського Союзу суттєво вплинув на розвиток санаторно-курортного комплексу України. Як результат, різке погіршення становища в цій галузі. Головне завдання на сьогодні – поліпшити це становище і вийти на новий рівень розвитку санаторно-курортного комплексу за рахунок реформування цієї галузі, раціонального використання наявних ресурсів і т.д. Україна володіє великим потенціалом і при правильній державній політиці зможе в майбутньому гідно конкурувати з розвиненими країнами на світовому ринку.

Бальнеологічні ресурси Закарпаття

21 Марта 2012, дипломная работа

Мета і завдання дослідження. Основною метою роботи є вивчення сучасного стану ресурсів мінеральних вод і пелоїдів та їх поширення для розвитку санаторно-курортного господарства у межах області.
Для досягнення даної мети слід вирішити такі завдання:
1. вивчити історію дослідження бальнеологічних ресурсів Закарпатської області;
2. охарактеризувати основні термальні джерела області;
3. охарактеризувати основні джерела мінеральних вод;
4. охарактеризувати географію лікувальних грязей;
5. дослідити основні санаторно-курортні комплекси області та охарактеризувати їх сучасний стан;
6. охарактеризувати екологічний стан області;
7. визначити економічну ефективність використання лікувальних ресурсів даного регіону.

Бальнеологические курорты восточной Европы

29 Мая 2013, курсовая работа

Главной целью данной работы будет: Выявить особенности бальнеологических курортов Восточной Европы.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ научной, научно-популярной литературы и материалов периодической печати по проблеме исследования.
2. Рассмотреть структуру бальнеологии.
3. Выявить сущность бальнеологических курортов.
4. Характеризовать бальнеологические курорты Восточной Европы.

Бальнеология Российской федерации

03 Декабря 2011, курсовая работа

Санаторно-курортное лечение в Российской Федерации основано на применении природных лечебных ресурсов в сочетании с физиотерапевтическими и медикаментозными методами, причем природным ресурсам отводится главенствующая роль. К природным лечебным ресурсам относятся ландшафты, биоклимат и гидроминеральные ресурсы (минеральные воды и лечебные грязи). Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятый Государственной Думой 27 января 1995 года, даёт следующее определение природным лечебным ресурсам: минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.

Бари в системі харчування

15 Марта 2012, реферат

Актуальність теми висвітити загальні вимоги до підприємств харчування, сучасним положенням системи громадського харчування в Україні, тобто його неповною і незадовільною організацією на державному рівні.
Мета дослідження розглянути всі тонкощі харчування в барах, види та призначення їх взагалі.Вісвітити механічне і теплове устаткування та його вплив на розвиток ресторанного бізнесу.
Сьогодні туризм є найбільш розвинутою та однією з найдинамічніших галузей світової економіки, в якій зайнято близько 10 % світових трудових ресурсів і яка виробляє близько 10 % світового валового продукту. За прогнозами експертів на протязі наступних 5 років рівень щорічного зростання цієї галузі становитиме 5 %, що створюватиме 2 млн. нових робочих місць.

Безкоштовний туризм

19 Декабря 2012, реферат

Місією CouchSurfing є «створення надихаючого досвіду». Ідея полягає в тому, аби активізувати міжкультурний обмін через спілкування людей у дружній неформальній обстановці. Це дає можливість реалізувати природне бажання пізнавати щось нове, обмінюватися знаннями і досвідом у різних сферах життя. У тому числі, завдяки такому спілкуванню людей з різних країн, представників різних культур і національностей, вони мають можливість поглянути на численні міжнародні проблеми з різних точок зору, навчитися толерантності.

Безопасность бизнеса в сфере туризма и гостеприимства

10 Декабря 2011, реферат

Услуги общественного питания входят в комплекс туруслуг и могут представлять потенциальную опасность. Действительно, некачественная продукция общепита может нанести вред здоровью потребителя, а иногда привести и к трагическим последствиям. Чтобы исключить нанесение вреда человеку при потреблении таких услуг, государство предъявляет к ним специальные требования. Такие требования заключены и в федеральных законах и в специальных государственных стандартах.

Безопасность в гостиничных предприятиях

10 Апреля 2012, контрольная работа

Само понятие «безопасность» означает отсутствие опасности. В данной работе этот термин будет трактоваться именно в таком расширенном значении.

Безопасность в сфере туристских услуг

22 Марта 2012, реферат

В этой работе мы рассмотрим опасности, с которыми туристы могут столкнуться во время путешествия; обратим внимание на все возможные меры, обеспечивающие безопасность клиентов. Определим основные требования, направленные на достижение необходимого качества предоставляемых потребителю услуг.

Безопасность в турзме

01 Ноября 2012, контрольная работа

Проблема безопасности занимает в современном мире одну из самых серьезных позиций, являясь глобальной проблемой современности. Безопасность можно рассматривать в разных сферах жизнедеятельности человека, но, как бы то ни было, в любой сфере, где человек вступает в контакт с природой, техникой и (или) другим человеком и группой людей, возникают определенные риски.
Туризм, учитывая специфику данной социально-экономической деятельности, непрерывно связан с опасностью, возникновением рисков, и это касается не только экстремального туризма.

Безопасность в туризме

15 Февраля 2012, курсовая работа

Жизнь людей все время сопряжена с опасностями, масштабы и спектр которых постоянно растут. Диапазон опасностей весьма обширен – от бытовых до терроризма. Среди них особого внимания требуют опасности, связанные с новыми направлениями человеческой деятельности, например, генная инженерия, космонавтика, экстремальные виды туризма.

Безопасность в туризме

17 Апреля 2013, реферат

Любой туристский поход (путешествие, выход на природу и т.д.) связан с определенными трудностями и опасностями. Во время самодеятельных и спортивных походов, которые проводятся на природе, могут возникнуть сложные обстоятельства, приводящие к аварийным ситуациям. Аварийная ситуация - внезапное нарушение запланированного графика движения под воздействием факторов опасности либо в результате неправильных действий участников похода, попадание группы или одного из участников в опасное, тяжелое положение, когда существует угроза здоровью и жизни туристов либо может быть сорвано запланированное прохождение маршрута.

Безопасность гостиницы

28 Сентября 2010, курсовая работа

Главная задача разработки концепции безопасности современной гостиницы—реализация условий, при которых клиенты гостиницы и ее сотрудники могли бы чувствовать себя уверенно, спокойно и комфортно.
Понятие безопасности включает в себя не только защиту от криминальных посягательств, но еще в большей степени создание предупредительных мер обеспечения защиты от пожара, взрыва и других чрезвычайных происшествий.
Эффективное решение этой проблемы требует системного подхода, основанного на анализе функционирования объекта, выявления наиболее уязвимых зон и особо опасных угроз, составления всех возможных сценариев криминальных действий и выработке адекватных мер противодействия.
Комплексный подход предусматривает оптимальное сочетание организационных, технических и физических мер предупреждения и своевременного реагирования на любую опасную ситуацию. Ключевое значение приобретает правильный выбор технических средств и систем безопасности, их правильное проектирование, монтаж и обслуживание.
Основными причинами, выводящими применение технических средств на главенствующие позиции среди мер обеспечения безопасности, являются:
неподверженность (в отличие от людей) усталости, невнимательности, болезням, сиюминутным чувствам, погодным условиям;
неподкупность, невозможность обмана, шантажа и запугивания;
мгновенность реакции, точность выполнения заложенных функций.

Безопасность гостиницы

27 Марта 2011, контрольная работа

Создание комплекса безопасности гостиницы – один из тех случаев, когда система контроля доступа, охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения служат не только для охраны помещений, но и для контроля за постояльцами, посетителями и персоналом.

Безопасность и качество туристических услуг

20 Марта 2012, курсовая работа

Развитие туризма осуществляется в определенной естественной и социальной среде, которая оказывает решающее влияние на ее результаты. Это влияние не всегда бывает благоприятным. Опасности физического и социального характера должны приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым следует минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности.

Безопасность на железнодорожном транспорте

09 Января 2012, контрольная работа

Железная дорога является удобным средством сообщения для транспортировки любых категорий туристов, начиная от туристов-индивидуалов, больших и малых туристских групп на рейсовых регулярных линиях и чартерных поездах и заканчивая организацией специальных туристско-экскурсионных поездов местного и дальнего сообщения. И хотя довольно серьезную конкуренцию железнодорожным перевозкам на короткие расстояния, а также на экскурсионных маршрутах составляют автомобильные перевозки, железные дороги всегда исторически активно участвовали в развитии туристского движения.

Безопасность при туристско-экскурсионном обслуживании

30 Ноября 2010, контрольная работа

Экзотические виды туризма. Некоторые требования безопасности при туристско-экскурсионном обслуживании. Психофизиологические факторы риска. Вопросы безопасности конного туризма.

Безопасность путешествий в различные страны

12 Октября 2011, реферат

Контроль за соблюдением формальностей осуществляется специальными санитарными службами в пограничных пунктах, используемых для въезда и выезда из страны, и состоит обычно в проверке у туристов и путешественников международного сертификата о вакцинации. В необходимых случаях санитарные формальности предусматривают вакцинацию туристов и путешественников на месте или их временную изоляцию в карантине, если есть вероятность переноса инфекционных заболеваний.

Безопасность туристкого путешествия

26 Октября 2011, курсовая работа

Цель работы: рассмотреть основные понятия безопасности путешествия.
Задачи:
дать полную характеристику понятию безопасность;
провести анализ безопасности в тур. деятельности;
рассмотреть страхование в туризме;
исследовать безопасность международного туризма;
Раскрыть основные аспекты страхования в туризме.

Безопасность туристов

21 Марта 2012, реферат

Развитие туризма осуществляется в определенной естественной и социальной среде, которая оказывает решающее влияние на ее результаты. Это влияние не всегда бывает благоприятным. Опасности физического и социального характера должны приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым следует минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности.

Безопасноть въездного и выездного туризма

12 Января 2012, контрольная работа

Широкое развитие в последнее время въездного и выездного туризма, а также рост путешествий в пределах Российской Федерации требует четкой организации и взаимосвязи среди объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, транспорт, места общественного питания и развлечения (оздоровительного, спортивного, познавательного и другого назначения), с организациями, осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность, и с организациями, предоставляющими различные услуги (экскурсионные, туристские, гидов-переводчиков и другие виды услуг, оказываемые в зависимости от целей путешествия).

Безпека в туристському поході. Долікарняна допомога та транспортування потерпілого

11 Сентября 2011, практическая работа

Скласти інструкцію з техніки безпеки при проведенні туристського походу ІІ ступеню складності по Кіровоградському району.

Безпека туристичних подорожей

09 Мая 2012, курсовая работа

Безпека туристів, їх благополуччя, а також підтримка високої якості обслуговування в місцях туристського призначення не можна розглядати у відриві від інших громадських або національних інтересів приймаючої країни і довкілля в цілому. При розробці і проведенні в життя норм безпеки для сфери туризму і захисту туристів інтереси тих, хто відвідує і приймає, мають бути взаємно гармонізовані.

Бизнес план горнолыжной горы

08 Февраля 2013, курсовая работа

Катание на горных лыжах — настолько увлекательное занятие, что ради него многие люди готовы ехать куда угодно. А ведь этот вид развлечений можно организовать и в родном городе.

Бизнес Плана турагентства «Nikitin’s Travel»

22 Августа 2011, курсовая работа

Рынок туриндустрии в Российской Федерации и в частности в Московской области города Щелково достаточно перспективен. В разделе 3 и приложениях к нему достаточно четко прослеживается динамика роста туристического рынка. Все больше людей в России с каждым годом уезжают за границу отдохнуть, причем, наблюдается тенденция поиска более разнообразных туристических направлений, нежели Турция и Египет1.