Рефераты по предпринимательству

Шағын және орта бизнесті дамыту

17 Декабря 2011, курсовая работа

Шағын және орта бизнес кез-келген ел экономикасының маңызды компоненті болып табылады. Дамыған елдер экономикасында осы шағын және орта бизнес үлесі басыңқы. Сондықтан осы елдер экономикасы жоғары дамыған болып саналады. Себебі, ол халық тұрмыс жағдайына, әл-ауқатына, жұмыссыздық деңгейіне - жалпы айтқанда экономикалық көрсеткіштерге тікелей әсер етеді. Соңғы жылдары шағын және орта бизнесті дамыту Қазақстан Республикасының экономикасындағы артып келеді.

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

17 Мая 2013, курсовая работа

Қазақстан экономикалық жүйесінің нарықтық қатынастарға өту кезеңінде шаруашылық түрлерінің әртүрлi меншікке негізделген формаларын ұйымдастыруда шағын кәсiпкерлiк ролі ерекше болып табылады. Ел экономикасын дамытуда, нарықты жүйелі қалыптастыруда, ірі өнім өндірушілер монополиясын шектеуде және бәсекелестiктi дамытуда, тауар және қызмет сұранысын қанағаттандыруда, жұмыссыздық мәселесiн тежеуде және жаңа технологияларды енгiзуде шағын және орта бизнестің әлеуметтік – экономикалық мәні зор екені белгілі. Өйткенi ол қоғамның алға жылжуының бiрден-бiр тетігі болып табылатыны сөзсiз. Шағын бизнес iрi бизнеске қарағанда нарыққа тез бейiмдi, өзгермелi жағдайларға байланысты икемдi, жаңадан жұмыс істеп тұрған өндiрiс секторларында жұмыс iстеуге қабілеттi.

Шпаргалка по "Звітністи підприємства"

16 Февраля 2013, шпаргалка

1.Класифікація звітності та терміни її подання.
Звітність підприємства класифікується:
Фінансова звітність – передбачає узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. Складається з Ф№ 1, Ф№ 2, Ф№3, Ф№4, Приміток до фінансової звітності (Ф№5). При цьому річними є Ф№ 3, Ф№4, Примітки.
Податкова звітність – звітність підприємства по основних податках та зборах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку з відповідним коригуванням в чинного Податкового кодексу.

Шпаргалка по "Коммерческой деятельности"

22 Сентября 2013, шпаргалка

Сущность и роль коммерческой деятельности: понятие коммерческой деятельности, субъекты и объекты, принципы коммерческой деятельности, основные и обеспечивающие коммерческие операции; роль коммерческой деятельности на современном этапе.
Функции всех подразделений коммерческой службы организации: отдел материально-технического обеспечения, отдел сбыта, отдел маркетинга, коммерческий отдел, отдел внешнеэкономических связей.

Шпаргалка по "Основам предпринимательства"

21 Февраля 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы к экзамену по дисциплине "Основы предпринимательства".

Шпаргалка по "Предпренимательству"

29 Апреля 2012, шпаргалка

Работа содержит 31 ответ на вопросы по дисциплине "Предпринимательство"

Шпаргалка по "Предпринимательское право"

31 Марта 2013, шпаргалка

Об'єктом є підприємницька діяльність, що береться як цілісне утворення, яке для свого функціонування вимагає регулювання окремими нормами різних галузей права у комплексі.У складі підприємницького права переважають норми адміністративного і цивільного права. Предметом ПП, як і будь-якої іншої галузі права, є специфічне коло суспільних відносин. Ці відносини виникають у процесі або у зв'язку із провадженням підприємницької діяльності її суб'єктами — носіями взаємопов'язаних прав і обов'язків, передбачених і забезпечених законом. Незважаючи на те, що підприємницьке право

Шпаргалка по "Предпринимательскому праву"

24 Ноября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Предпринимательское право".

Шпаргалка по "Предпринимательскому праву"

15 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Предпринимательское право".

Шпаргалка по "Предпринимательству"

21 Сентября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Предпринимательству".

Шпаргалка по "Предпринимательству"

21 Октября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Предпринимательству".

Шпаргалка по "Предпринимательству"

15 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Предпринимательство".

Шпаргалка по "Предпринимательству"

14 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по курсу "Предпринимательство".

Шпаргалка по "Предпринимательству"

17 Апреля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 14 вопросов по дисциплине "Предпринимательство".

Шпаргалка по "Предпринимательству"

17 Мая 2012, шпаргалка

Работа содежрит ответы на вопросы по дисциплине "Предпринимательство"

Шпаргалка по "Предпринимательству"

20 Февраля 2013, шпаргалка

Организация – достижение структурированности, внутренней упорядоченности, согласованности взаимодействия относительно самостоятельных частей в системном объекте.
Организация = Система, Организация как система взаимоотношений, видов деятельности.
Организация = Процесс, Организация как процесс, посредством которого создается и сохраняется структура системы (организовывание)
Организация = Социум, Организация как любая группа людей с общими целями (это социальная общность)

Шпаргалка по "Предпринимательству"

28 Марта 2013, шпаргалка

Корпорация – особая форма организации предпринимательской деятельности, регламентируемая специальным законодательством, закрепляющим отделение ответственности корпорации от ответственности акционеров, то есть представляющим корпорации статус и права самостоятельного юридического лица. Входя в состав акционеров, собственники капитала создают самостоятельную организацию, юридически владеющую имуществом, являющуюся собственником, организующую управление и контроль, заключающую договоры, привлекающую инвестиции и т.д. в интересах максимальной реализации потенциальных преимуществ корпоративного управления.

Шпаргалка по "Предпринимательству"

28 Марта 2013, шпаргалка

Финансовая несостоятельность (банкротство) организаций: понятие, причины, признаки.
Финансовая несостоятельность (банкротство) организаций: понятие, виды, процедуры.
Система антикризисного государственного регулирования деятельности организаций: понятия, элементы.
Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве), меры повышения его эффективности.
Российские подходы к разработке моделей количественной оценки.
Преднамереннее банкротство: понятие, признаки, механизм реализации и меры противодействия.
Содержание метода балльной оценки Аргенти риска банкротства.
Процедура наблюдения: понятие, цели, условия проведения

Шпаргалки по "Организации и финансированию предпринимательской деятельности"

25 Февраля 2013, шпаргалка

1.Экономическая природа и содержание предпринимательства
По современному российскому законодательству под предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом –продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке»
Предпринимательство принято определять: как деятельность, направленную на максимизацию прибыли; инициативную деятельность предпринимателей, заключающуюся в производстве товаров и оказании услуг, результатом которой является прибыль;

Шпаргалки по "Предпринимательскому праву"

07 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для зачета(экзамена) по теме "Предпринимательское право"

Экономическая природа предпринимательства

14 Октября 2011, реферат

Товарное производство исторически и генетически является исходным пунктом предпринимательства. Экономическая природа неразрывно связана с рыночным хозяйством.
Как свойство хозяйственной деятельности предпринимательство внешне проявляется в стремлении извлечь дополнительную выгоду в процессе обмена. Между тем сам по себе обмен еще не является источником предпринимательства.

Экономическая сущность и формы предпринимательства

12 Марта 2012, реферат

Именно это и явилось основанием для выбора данной темы. Объектом исследования в работе является формирование рыночных отношений в национальной экономике.
Цель исследования – дать оценку сложившегося состояния предпринимательской деятельности на основе анализа развития предпринимательства в РК

Экономическая сущность малых предприятий

07 Декабря 2011, доклад

Малое предприятие — предприятие с незначительным количеством работников, небольшими объемами деятельности, большей частью рискованной (производственной, торговой, научной и т.п.) и производства, владелец которого несет полную ответственность за результаты хозяйствования, самостоятельно принимает управленческие решения с целью присвоения прибыли.
Производными целями деятельности малых предприятий есть производство товаров и услуг высокого качества и низкой себестоимости, завоевание определенной ниши на рынке, удовлетворение потребительского спроса населения и др.

Экономическая сущность предпринимательства

22 Декабря 2011, контрольная работа

Предпринимательство как явление, получившее развитие с возникновением капиталистических отношений, капиталистического способа производства, так же позволяет получить значительное богатство при определенных условиях. Предпринимательство позволяет практически каждому человеку, желающему добиться успеха, сделать это.

Экономические основы развития предпринимательства в Украине. Законодательная база Украины о предпринимательстве

12 Сентября 2011, курсовая работа

Общество повернулось лицом к частному бизнесу. Со временем он стал играть немаловажную роль в украинской экономике, оформился в класс предпринимателей, вследствие чего объективно возникает потребность в четком осознании предпринимательства как предмета и экономического объекта исследования, в анализе условий и направлений развития системы экономических отношений предпринимательского типа.

Экономические факторы влияющие на малый бизнес

30 Марта 2012, реферат

Малый бизнес, или малое предпринимательство, представляет самый многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере определяют социально-экономический и отчасти политический уровень развития страны. По своему уровню жизни и социальному положению они принадлежат к большинству населения, одновременно являясь как непосредственным производителем, так и потребителем товаров и услуг.

Экономическое содержание и критерии малого предпринимательства

11 Марта 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ системы кредитования малого бизнеса в Республике Казахстан. Реализация данной темы обусловила постановку следующих задач исследования:
1)выявить сущность малого предпринимательства;
2)проанализировать текущее развитие малого предпринимательства;
3)рассмотреть систему кредитования малого предпринимательства;
4)определить проблемы и перспективы развития банковского кредитования малого бизнеса.

Экспертиза проектов стандартов

03 Января 2012, лекция

Виды экспертизы, правила ее организации и проведения, а также основные требования к экспертам по стандартизации указаны в ГОСТ Р 1.6, который распространяется на экспертизу проектов:
национальных стандартов Российской Федерации;
межгосударственных стандартов, разработчиком которых является Российская Федерация;
стандартов организаций.

Электроснабжение завода горношахтного оборудования

28 Февраля 2011, курсовая работа

Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Эмиссионная политика

10 Июня 2010, реферат

Привлечение собственного капитала из внешних источников путем дополнительной эмиссии акций является сложным и дорогостоящим процессом. Поэтому к данному источнику формирования собственных финансовых ресурсов следует прибегать лишь в крайне ограниченных случаях.