Рефераты по ДКБ

Трастовые, форфейтинговые операции коммерческого банка

10 Февраля 2012, контрольная работа

Значение активизации роли банков состоит в том, чтобы при наименьших затратах содействовать максимальному эффекту, наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов в банковском обслуживании, улучшению качества банковского обслуживания частных лиц, расширению спектра банковских услуг и снижению их себестоимости.

Трудовой договор

24 Апреля 2012, реферат

1. В законодавчих актах про працю розрізняють загальну правову модель
трудового договору і її модифікації в залежності від терміну,
особливостей характеру роботи, що виконується, кількості трудових
функцій, що виконуються, порядку виникнення трудових правовідносин.
У статті 21 КЗпП передбачені види трудового договору в залежності від

Тұтыну несиесі және оның формалары мен түрлері

16 Февраля 2012, курсовая работа

Курстық жұмыстың мақсаты - тұтыну несиесінің экономикалық мәнін, жеке тұлғалардың тұтыну несиелерін қандай мақсаттарға алатынын және тұтыну несиесінің берілу тәртібімен танысу болып табылады. Осы мақсатты орындау үшін мынандай міндеттемелер алға тартылады:
тұтыну несиелерінің түрлеріне зерттеулер жүргізу;
жеке тұлғалардың несиелік қабілетін бағалау әдістеріне сипаттама беру;
несиені уақытында қайтаруды қамтамасыз ету формаларын талдау;
шет елдік тәжірибелерді қарастыру.

Төлем балансы және оның мәні

28 Сентября 2012, реферат

Төлем айналымы және оның біздің елдегі қалыптасуы мен жұмыс жасау қарқыны ақша-несие саясатының негізгі мақсатының бірі, мұнымен қоса инфляциялық тежелуді қамтамасыз ету және қаржы нарығының тұрақтылығын қадағалау қызметтері де жүктеледі. Айырбас бағамының икемділігін сақтап тұру өз алдына үлен жауаптылық.

Увеличение денежной массы

22 Февраля 2013, доклад

При увеличении денежной массы, люди имеют больше денег, чтобы тратить, и спрос на товары и Serv-льдов увеличивается. Поскольку спрос увеличивается, предприятия нанимают дополнительных работников, чтобы увеличить выпуск продукции. Это экономический рост сценарию. Но, если выход не идти в ногу со спросом, рост цен. Когда цены растут постоянно, инфляция результаты. Это имеет тенденцию создавать проблемы для людей, чьи доходы не увеличиваются в размере в соответствии с инфляцией. 1. Что такое товарные деньги? 2. Что такое бумажные деньги? З. Каковы формы тоnеу в Соединенных Штатах? 4. Какова роль Федеральной резервной системы в создание денег? 5. Как экономисты измерения денежной массы? 6. Можете ли вы описать денежная масса в Беларуси?D. учебный текстЧитать текст на английском языке и перевод на русский язык в письменной форме.

Уличный (внебиржевой) рынок ценных бумаг

03 Декабря 2011, контрольная работа

Рынок ценных бумаг выполняет ряд важных функций в экономике любого государства. В настоящее время в ведущих западных странах с развитой рыночной экономикой существуют, действуют и развиваются три рынка ценных бумаг:
- внебиржевой (первичный);
- вторичный (фондовая биржа);
- «уличный» рынок или рынок «через прилавок» (cover the counter).

Улучшение финансового состояния ООО «Ланда»

17 Января 2012, курсовая работа

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния организации на основе всестороннего анализа финансовой деятельности.
Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:
1) определить сущность и теоретические основы анализа финансового состояния организации;
2) проанализировать финансовое состояние ООО «Ланда»;
3) выработать рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Ланда».

Управління банківськими ризиками в механізмі фінансової стійкості

17 Ноября 2012, статья

Фінансова криза виявила значні проблеми у вітчизняній банківській сфері. Головною із проблем неефективна система управління ризиками у фінансових установах. У банківській системі України існує великий досвід управління ризиками. Цій проблематиці присвячено багато наукових праць, як зарубіжних так і вітчизняних вчених, таких як: Л.О.Примостка, В.Міщенко, П.Роуза, В.Севрука та багато інших.

Управління валютним ризиком у комерційному банку

28 Марта 2014, контрольная работа

Метою роботи є обґрунтування необхідності використання банками України в практичній роботі розроблених і досліджених методик оцінки валютних ризиків та встановлення і контролю лімітів відкритої валютної позиції і операційних лімітів, у тому числі на проведення операцій з похідними фінансовими інструментами, а також при визначенні розміру капіталу, що необхідний для покриття валютного ризику.

Управління кредитним портфелем комерційного банку

09 Ноября 2011, реферат

Банківська справа є однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої мало хто може дозволити собі повну непоінформованість. Адже, спосіб і рівень життя населення кожної країни істотно залежить від діяльності банків, їх надійності, здатності збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам. Також банки вирішують значну роль в забезпеченні взаємозв’язку між виробниками продукції, продавцями та її споживачами, здійснюючи розрахунки між ними.

Управління кредитним ризиком банку

13 Апреля 2013, реферат

Сьогодні є очевидним, що управління і прийняття рішень у сфері банківського кредитування проводяться в умовах невизначеності, конфліктності, дії дестабілізуючих чинників і зумовлених ними ризиків. Ця обставина зумовлює значну кількість наукових праць з проблематики управління кредитними ризиками. У цих роботах з різною мірою повноти розкриті різноманітні аспекти даного процесу, окреслено загальне коло напрямів подальшого розвитку теорії та методології управління кредитними ризиками.

Управління прибутковістю банківської діяльності

23 Апреля 2013, доклад

Вплив світової фінансової кризи значно послабив українську банківську систему. Особливо чітко це проявилось в 2009 році, коли банки сформували під свої активні операції 47 млрд. грн. резервів, а збитки за рік становили 38,45 млрд. грн. У наступні роки банківська система також залишалась збитковою, лише зменшуючи розмір отриманих збитків. За таких умов актуальності набуває питання визначення економічної ефективності банків України та банківської системи загалом.

Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності

21 Сентября 2013, реферат

У сучасних умовах недостатній рівень банківського менеджменту зумовлює погіршення надійності банківської діяльності і навіть банкрутство деяких вітчизняних банків. Специфіка управління комерційними банками в тому, що останні змушені працювати в умовах нестабільної економічної ситуації. Це відбивається на якості банківських продуктів і засобах управління банківським портфелем.

Управление банковскими кредитными рисками

21 Ноября 2012, курсовая работа

Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Рассмотреть теоретические основы кредитного риска;
Показать систему управления кредитным риском;
Проанализировать методику анализа кредитного риска;
Представить анализ управления кредитным риском на примере ОАО «Сбербанк России»

Управление банковскими кредитными рисками

21 Ноября 2012, курсовая работа

Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Рассмотреть теоретические основы кредитного риска;
Показать систему управления кредитным риском;
Проанализировать методику анализа кредитного риска;
Представить анализ управления кредитным риском на примере ОАО «Сбербанк России»

Управление государственным долгом РФ

09 Января 2011, курсовая работа

В данной курсовой работе рассмотрены как теоретические аспекты управления государственным долгом, так и анализ, и управление государственным долгом в Российской Федерации на современном этапе.
Актуальность работы заключается в проблеме долговой зависимости государства и, прежде всего перед иностранными кредиторами, во все времена имела актуальное значение, поскольку полная реализация суверенитета государства возможна лишь при определенной экономической его независимости.

Управление пассивными операциями коммерческого банка

31 Октября 2011, курсовая работа

Пассивные операции коммерческого банка – это операции, посредством которых формируются банковские ресурсы. Они делятся на собственные и привлеченные. Большое значение имеют пассивные операции, в результате которых образуется собственный капитал банка. Наличие этого капитала служит основанием для привлечения чужих средств. Основными источниками собственного капитала являются: акционерный, резервный капитал и нераспределенная прибыль.

Управление активами и пассивами коммерческого банка

31 Марта 2011, курсовая работа

Возрастающий интерес в конце XX в. и в настоящее время к проблеме управления активами и пассивами кредитных организаций обусловлен спецификой деятельности данной сферы бизнеса, усиливающимся влиянием факторов внешнего и внутреннего характера, обостряющейся конкуренцией на национальных и международных рынках, финансовой и экономической нестабильностью.

Управление активными операциями коммерческих банков

28 Сентября 2011, реферат

Основа деятельности банка - достижение баланса между привлеченными ресурсами, собственным капиталом банка и размещением этих средств с целью обеспечения доходности, эффективности и надежности, поддержания на должном уровне ликвидности.

Управление банковскими инновациями

19 Марта 2012, курсовая работа

Современный этап мирохозяйственного развития характеризуется ускоренными темпами научно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией основных факторов производства. Интенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших технологий, выход с ними на мировые рынки и развертывание международной интеграции в научно-производственной сфере в рамках формирующейся глобальной экономики фактически уже стали стратегической моделью экономического роста для индустриально развитых стран.

Управление банковскими рисками

20 Января 2011, дипломная работа

Целью дипломной работы является раскрытие основных подходов к классификации банковских рисков, возникающих при проведении операций на биржевом рынке, методов их оценки и создание оптимальной системы управления.

Управление банковскими рисками

27 Января 2011, дипломная работа

Целью данной дипломной работы является изучение экономической природы и роль финансовых рисков в банковской системе, виды рисков, классификацию кредитных рисков в зависимости от факторов; анализ кредитоспособности заемщиков на примере методик коммерческого банка, формирование резерва на покрытие банковских рисков в соответствии с регламентом банка.

Управление банковскими рисками

21 Сентября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является анализ состояния рисков банковской сектора РФ и подходов к их управлению. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи.

Во-первых, необходимо определить основные понятия банковских рисков, провести классификацию банковских рисков.

Во-вторых, рассмотреть методы оценки и управления банковскими рисками.

В-третьих, проанализировать состояние основных рисков банковского сектора РФ, кредитного, рыночного и риска ликвидности за последние четыре года.

Управление банковскими рисками

23 Января 2012, реферат

Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма.
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.

Управление банковскими рисками

25 Апреля 2013, курсовая работа

Бурный рост российской банковской системы пришелся на очень короткий период всего 8 лет (с 1988 по 1995 годы). За этот период количество банков возросло с четырех до двух с половиной тысяч. Таких темпов развития банковской системы мировая история еще не знала. Молодость российской банковской системы и ее ориентированность на бурный количественный рост не могли не отразиться на качественных показателях.
Созданию современной кредитной системы РФ также предшествовал длительный период, который определялся социально-экономическим условиями развития нашей страны. Нынешняя кредитная система приближена к модели, функционирующей в большинстве промышленно-развитых стран, хотя в России ситуация осложнена несовершенством рынка ценных бумаг и слабым развитием небанковских кредитных учреждений.

Управление внеоборотными активами

17 Декабря 2011, дипломная работа

Актуальность темы заключается в том, что внеоборотные активы являются тем инструментом, который дает возможность предприятию вести бизнес, совершая многократные обороты оборотных активов. Эффективное управление внеоборотными активами способствует развитию предприятия.
Как правило, в большинстве российских производственных предприятий существенная часть имущества принадлежит к внеоборотным активам, а подавляющую часть внеоборотных активов составляют основные средства. Основные средства являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные

Управление госдолгом

21 Октября 2011, доклад

Под управлением госдолгом понимается совокупность действий гос-ва в лице его уполномоченных органов по регулированию величины, структуры и стоимости обслуживания гос долга. Цель управления гос долгом — нахождение оптимального соотношения между потребностями государства в дополнительных финансовых ресурсов и затратах по его привлечению, обслуживанию, погашению.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

15 Марта 2011, реферат

Актуальность темы управление дебиторской задолженностью для российских предприятий заключается в том, что отсутствие управления отрицательно влияет на платежеспособность предприятий, особенно, когда взаимозачеты по платежамв бюджет и внебюджетные фонды ограничены – требуются платежи “живыми” деньгами. Поэтому в настоящее время актуальна задача трансформации дебиторской задолженностив денежные средства.

Управление денежными потоками

27 Сентября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является анализ управления денежным потоком предприятия.

Управление денежными потоками

27 Марта 2012, курсовая работа

Управление денежными потоками является важным фактором ускорения оборота капитала предприятия. Это происходит за счет сокращения продолжительности операционного цикла, более экономного использования собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных средств. Следовательно, эффективность работы предприятия полностью зависит от организации системы управления денежными потоками. Данная система создается для обеспечения выполнения краткосрочных и стратегических планов предприятия, сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости, более рационального использования его активов и источников финансирования, а также минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности.
Целью работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.