Рефераты по туризму

Удосконалення інтер’єру і комфортності у приміщеннях діючого готельного підприємства

19 Февраля 2012, курсовая работа

Інтер`єр - це організація внутрішнього простору будівлі, яке представляє собою створене середовище, яке забезпечує умови життєдіяльності людини; складне, багатопланове явище, яке здатне справляти величезний естетичний психофізіологічний вплив на людину.

Удосконалення організації роботи функціональних служб готельного підприємства

16 Марта 2012, научная работа

Готельне господарство, як одна з основних складових туристичної індустрії, є високодохідною галуззю економіки України, що динамічно розвивається. Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські послуги, зокрема й у рамках готельного обслуговування віднесені до соціально-культурних послуг.

Управління персоналом в готельному підприємстві

24 Октября 2011, курсовая работа

Концепція управління персоналом підприємства - це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування підприємств.
Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством.

Управління персоналом готеля

12 Марта 2012, курсовая работа

Для забезпечення ефективного функціонування будь-якого готельного підприємства важливе значення має побудова організаційно-функціональної структури управління. Організаційно-функціональна структура управління — це впорядкована система управлінських ланок, розташованих у строгому підпорядкуванні, що забезпечують взаємозв’язок між керуючою і керованою підсистемами, розвиток системи як єдиного цілого. Ланки управління утворюють структуру управління з конкретним розташуванням, співвідношенням і взаємозв’язком між собою.

Управління просуванням. Стимулювання збуту.

28 Февраля 2013, реферат

Управління просуванням та стимулювання збуту у великій мірі залежить від ефективного планування стимулювання продажу.
Планування стимулювання продажу є складовою бізнес-плану маркетингу та його розділу «Маркетингова політика комунікацій». Стимулювання продажу не виконує самостійної функції, воно завжди співіснує з іншими інструментами маркетингу, такими як рекламування та персональний продаж. Стимулювання пов'язане із товарною політикою, політикою ціноутворення та розподілу. Воно завжди конкретне, прив'язане до певного товару, його ціни та до торгової мережі, де відбувається перехід товару в руки покупця.

Управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства

28 Марта 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є розвиток теоретичних, методологічних і методичних положень ефективності туризму, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення його системи, заснованої на використанні принципів і методів маркетингу в регіональній економіці.
Для досягнення загальної мети були поставлені та вирішені такі задачі:
визначено теоретико-методологічну базу регіонального туризму і розроблено рекомендації щодо її систематизації й удосконалення;
досліджено значення основних сегментів регіонального туристичного ринку і їхні організаційні форми;
проаналізовано економічні умови і законодавча база України для формування нових видів регіонального і міжнародного туризму на сучасному етапі ринкових відносин;
розглянуто класифікацію туризму і її основні види;
розроблено методику формування управлінської структури в регіональному туризмі з урахуванням загальнодержавної економічної політики й інтересів споживачів туристичних послуг.

Управление качеством услуг в гостинице

08 Сентября 2011, реферат

Под качеством понимаются свойства и характерные особенности услуги, вызывающие чувство удовлетворения у потребителя. Качество может рассматриваться как техническое и функциональное. Техническое качество – то, с чем остался клиент после взаимодействия со служащими. Функциональное качество – процесс предоставления услуги.

Управление гостиницей

24 Марта 2012, доклад

Гостиничное хозяйство включает в себя техническое обеспечение, ремонт, содержание гостиницы в чистоте и контроль над закупками необходимых предметов и продуктов. Всеми этими делами занимаются отдельные гостиничные службы. Рассмотрим, какова должна быть грамотная организация этих служб, и какие функции они обязаны выполнять для пользы общего дела.

Управление гостиничным предприятием

24 Октября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы: изучить, какие методы используются в настоящее время при управлении предприятиями в сфере гостиничного бизнеса и исследовать, каким образом можно наиболее эффективно совмещать эти методы для достижения хорошего результата и для предпринимателя, и для потребителей услуг.

Управление инвестициями в туризме

15 Марта 2012, курсовая работа

Туризм во всем мире в течение последних десятилетий неизменно относится к числу отраслей, дающих наибольшую прибыль на вложенный капитал. Для многих стран международный туризм является источником получения значительных валютных доходов.

Управление инновациями на предприятии социально-культурного сервиса и туризма

14 Мая 2012, курсовая работа

Предметом – управление инновациями на предприятии СКС и Т.
Целью данной работы является рассмотрение теоретических аспектов инноваций, анализ инновационной деятельности на предприятии СКС и Т, а также разработка практических рекомендаций по применению инноваций на предприятии СКС и Т.

Управление качеством гостиничных услуг Казахстана

28 Апреля 2013, автореферат

Цель диссертационной работы заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию теоретико- методологических и методико-практических аспектов развития управления и повышения конкурентоспособности гостиничных услуг на основе исследования теоретико-методических положений и практики деятельности гостиничных предприятий, анализа и обобщения научного и практического зарубежного опыта, выявления тенденций развития данного рынка и специфики управления ими.

Управление качеством туристических услуг в украине, на примере Укрпрофтур

17 Июля 2013, магистерская работа

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: оценить роль и значение гостиничного хозяйства как базисного компонента индустрии туризма; исследовать тенденции развития гостиничного хозяйства в курортных регионах и определить основные аспекты формирования потребительской привлекательности гостиничных услуг; обобщить основные подходы к управлению качеством гостиничных услуг предприятий гостиничного хозяйства; сформировать методический аппарат по обеспечению функционирования системы управления качеством гостиничных услуг; разработать методические рекомендации по оценке результативности системы управления качеством гостиничных услуг; обосновать необходимость создания частно-государственного партнерства в системе управления качеством гостиничных услуг.
Ключевые

Управление качеством туристских услуг

07 Декабря 2010, курсовая работа

Цель работы рассмотреть аспекты управления качеством продукции для анализа управления качеством туруслуг на примере турфирмы Факел.

Задачи:

1.Рассмотреть понятие качества продукции и методы управления им
2.Изучить оценку уровня качества
3.Рассмотреть цели сертификации и стандартизации
4.Выявить экономические проблемы управления качеством
5.Изучить управление качеством туристского продукта
6.Провести анализ управления качеством услуг на примере турфирмы
Объектом данной курсовой работы является управление качеством продукции в сфере туризма.

Предмет данной работы, особенности управления качеством продукции в сфере туруслуг.

Управление конфликтами в гостиничном бизнесе

16 Декабря 2010, курсовая работа

Актуальность этой темы обусловлена тем, что в связи с развитием гостиничной индустрии увеличивается количество конфликтов, возникающих на почве обслуживания, морально-этических факторов и многого другого. Вообще конфликт (от лат. Conflictus)-это столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. И, естественно, к противодействию. Другими словами, если говорить о персонале, то конфликт-это предельный случай обострения противоречий в трудовом коллективе и вне него. В рамках такого подхода как «управление конфликтом» обычно трактуется скорее как манипулирование сотрудниками в целях получения для себя максимальной выгоды. Однако , с другой стороны, в последнее время интенсивно развивается совершенно противоположный подход. Подход, в котором конфликт рассматривается как процесс развития взаимодействия, связанный с различием интересов, ценностей, видов деятельности людей.

Управление конфликтами в турагентстве

21 Апреля 2012, курсовая работа

Степень разработанности вопроса разрешения конфликтов и их комплексного изучения пока остается невысокой, но все большее количество ученых, представителей разных дисциплин занимаются проработкой конфликтологической тематики. Психология и менеджмент, педагогика и социология последнего десятилетия обращают пристальное внимание на проблематику возникновения и ликвидации конфликтов.

Управление организацией культурно массовых мероприятий (музыкальных и театральных фестивалей) в г. Санкт-Петербурге

24 Января 2012, дипломная работа

Цель исследования: выявление особенностей организационно-методического обеспечения организации и проведения культурно массовых мероприятий в г. Санкт-Петербурге.
Задачи исследования:

Определить структуру понятия культурно массового праздника;

Рассмотреть особенности региональных музыкальных и театральных фестивалей;

Проанализировать составные части региональных праздников;

Рассмотреть технологию организации региональных праздников на примере г. Санкт-Петербурга;

Управление персоналом в гостинице

18 Декабря 2011, реферат

Гостиничный бизнес уникален в том смысле, что его', служащие — это часть предлагаемого продукта. Весь персонал предприятий индустрии гостеприимства (менеджер в турфирме; в гостинице — клерк на регистрации, официант в ресторане, консьерж; гид; водитель автобуса и т.д.) должен приложить усилия, чтобы у клиента после путешествия осталось чув¬ство глубокого удовлетворения. Их отношение, внешний вид и готовность выполнить любую просьбу гостя формируют общее впечатление от обслуживания. Так, например, каждый сотрудник гостиницы, контактирующий; с клиентами, воспринимается последними как полномочный представитель всего отеля, и его профессионализм и человеческие качества создают, в конечном итоге, имидж гостиницы. В этом деле нет мелочей, поэтому даже полная современная реконструкция отеля не может стать гарантией успеха на рынке, если руководство пренебрегает кадровыми вопросами.

Управление персоналом в гостиничном и ресторанном бизнесе

21 Ноября 2010, курсовая работа

Раскрываются способы подбора персонала на предприятиях гостиничной индустрии.

Управление персоналом в индустрии гостеприимства

20 Января 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – исследование теоретических и практических аспектов процесса управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства, порядка его организации, а также некоторых принципов и особенностей.
Объектом исследования в курсовой работе являются непосредственно трудовые ресурсы, которым принадлежит очень важная роль на предприятиях индустрии гостеприимства.
Предметом исследования в курсовой работе является процесс управления персоналом.
Достижение целей исследования осуществляется через решение следующих задач:
- исследование процесса управления персоналом как составной части менеджмента предприятия;
- четкое определение объекта и субъекта управления персоналом предприятия;
- изучение понятия кадровая политика, ее сущности, видов, процесса формирования;
- выделение особенностей процесса управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства;
- исследование практической составляющей процесса управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства;
- анализ резултьтатов исследования.

Управление персоналом на предприятиях гостеприимства. Влияние мотивации на предоставление качественных услуг

20 Декабря 2011, курсовая работа

В курсовой работе рассматриваются теоретические и практические аспекты управления персоналом на предприятии гостеприимства, а именно раскрывается структура понятия управления персоналом, приводятся методы, способы и механизмы мотивации, с помощью которых осуществляется активизация трудовой деятельности, достигается максимально возможное использование трудового потенциала.
Главная цель работы состоит в том, чтобы проанализировать состояние системы управления трудовыми ресурсами и указать направления ее совершенствования.

Управление персоналом предприятия туризма

03 Сентября 2010, курсовая работа

Актуальность темы связана с особенностями Российского менталитета, так как в нашей стране если над деятельностью подчинённых не осуществляется контроль и управление, то эта деятельность является мене эффективной. Только при правильной организации кадрового учёта и контроля результатов труда работников можно достигнуть высокой производительности и качества труда, а как следствие конкурентоспособного предприятия.

Управление проектами в туризме

28 Февраля 2013, курс лекций

Посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового оточення будь-якої сучасної компанії чи організації потребують від них здатності швидко та ефективно реагувати на ці події реалізацією різноманітних проектів. Сьогодні навіть традиційне виробниче підприємство змушене займатися проектною діяльністю - це може бути проведення рекламних чи цінових акцій, розробка та виведення на ринок нового продукту або послуги, підготовка бізнес-плану для отримання банківського кредиту чи впровадження нової організаційної структури управління.

Управление торговой маркой организации индустрии туризма

11 Декабря 2011, реферат

Управление торговой маркой организации индустрии туризма
С развитием туристского рынка существенным фактором формирования потребительских предпочтений становится наличие (или отсутствие) у услуги имени (торговой марки), известного в
потребительской среде. Торговая марка предполагает реализацию некоторой философии внедрения данного имени с использованием мероприятий в сфере комплекса маркетинговых коммуникаций, направляющих на целевую группу потребителей информацию, адекватную потребительским ожиданиям, предпочтениям и социальным установкам.

Управленческие службы гостиницы

28 Ноября 2012, реферат

Гостиничное хозяйство включает в себя техническое обеспечение, ремонт, содержание гостиницы в чистоте и контроль над закупками необходимых предметов и продуктов. Всеми этими делами занимаются отдельные гостиничные службы. Рассмотрим, какова должна быть грамотная организация этих служб, и какие функции они обязаны выполнять для пользы общего дела.

Уровень комфорта отеля

16 Января 2011, доклад

Классификация гостиничных предприятий по уровню комфорта играет огромную роль в решении вопросов управления качеством гостиничных услуг. Уровень комфорта — это комплексный критерий, слагаемыми которого являются:

Условия взаимодействия отеля с основными партнерами и потребителями

30 Апреля 2013, курсовая работа

Отель является предприятием по производству и предоставлению услуг коммерческого гостеприимства, которое предлагает свои удобства и сервис потребителю.
Под услугой понимают особый вид потребительской стоимости, существующей в форме полезной деятельности и удовлетворяющей общественные потребности.
Под услугой понимается результат непосредственного взаимодействия исполнителя (организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги согласно договору) и потребителя (гражданина или юридического лица, имеющих намерение или заказывающих услуги для своих нужд), а также собственно деятельность исполнителя по удовлетворению потребности потребителя.

Услуга трансфер, как одна из основных услуг туристского продукта

13 Ноября 2011, курсовая работа

Актуальность данной проблемы заключается в выявлении основных и дополнительных услуг в области туризма. Исходя из вышесказанного, целью моей работы является исследование факторов влияющих на качество услуг. Для реализации поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- четко обозначить понятие услуг и определить их характеристику,
- исследовать туристские услуги (как трансфер),
- разработка рекомендаций по организации услуги тр. в Казани.

Услуги и их характеристики

15 Ноября 2011, реферат

По имеющимся оценкам, объем российского рынка гостиничных услуг в 2004 году составил около $12 млрд., из которых около $3,2 млрд. приходится на Москву.

Услуги, оказываемые железнодорожным транспортом

06 Декабря 2011, реферат

Зелёная революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х — 1970-х годах и приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное выведение более продуктивных сортов растений, расширение ирригации, применения удобрений, пестицидов, современной техники.